Hammarö

Sample of Swedish as it is spoken in Hammarö. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Men vi ha vart i Greklan en vicka nu vi. Du a dattern ... Ja, a
Men vi har varit i Grekland en vecka nu vi. Du och dottern?
. hannes - inte den - hu har en mindre flicka på fjortan år
Ja, och hennes - inte den - hon har en mindre flicka på
. hon. Ja. Vi, vi var till, eh ... , Karfu, hete re. Ja, de var
fjorton ar. Ja. Vi var [ivag] till Korfu, heter det. Ja, det var
. jätterolit. Berätta am ... resan & så dar & hur ... Ja, först
jätteroligt. Berätta om resan och så dar och hur ... Ja, först
. kåmmer de hit å hämter mej på mårrån ... å, dann, & så har
kommer de hit och hämtar mig på morgonen, och mitt
. du min, mitt barnbarn hade en kampis mä sej åckså, rå, &
bambam hade en kompis med sig också da. Och hon brukar
. hon bruke bli bå ... eh ... bilsjuk, så ja hade tagi ma mej
bli bilsjuk, så jag hade tagit med mig plastpåsar där, och så
. plastpåser ... där å så hade ja rengnkappa å så hade en liten
hade jag regnkappa, och så hade jag en liten paraply med
. paraply me mej a sa nar vi kam bortanfor Säffle - de rengna
mig. Och sa nar vi kom bortanfor Säffle ... Det regnade och
. å rengna mer & mer rengn! Sa hon, skulle vi lämna på
regnade, mer och mer regn! Så skulle vi lämna på
. parkeringen dar, e san dar langtidsparkering. "Ja, mamma
parkeringen där, en sådan där langtidsparkering. "Ja,
. jag tjör dej till terminalen", sa hon . "Nej, ja går väl mä när
mamma jag kör dig till terminalen", sade hon. "Nej, jag går
. ni går!" "Mamma, du bli ju jenamblöt!" ( ... ) Ho fick låne en
val med nar ni går!" "Mamma, du blir ju genomblot!" Hon
. av di där påsera sam ja hade mä mej, satt ho på huvet, för
fick lana en av de dar pasama som jag hade med mig, [den]
. ho hade uppsatt har. De var langt har sam ho satt upp, min
satte hon på huvudet, för hon hade uppsatt hår. Det var
. datter då. Då satt hon över den så att inte de där frisyren
långt hår som hon [hade] satt upp, min dotter då. Da satte
. skulle ramle ner!
hon over den sa att inte den dar frisyren skulle ramla ner!

: Older man

. Barndomen va ganska löckli, måste ja säje, här på1.
Barndomen var ganska lycklig, måste jag säga, hari1
. samhälle. Vi va ... ett jang pojker sam ... holl ihop. Vi slogs väl
samhället. Vi var ett gäng pojkar som höll ihop. Vi slogs väl
. iblann å så iblann höll vi väl ihop ... två & två, inte jarne tre
ibland, och så ibland höll vi väl ihop två och två, inte gärna
. sådär, men iblann så var vi fem saks stycken. å de va no
tre sadar, men ibland sa var vi fem, sex stycken, och det var
. värst de, för att ... då vare en såm va ... liksåm hössten då
nog värst det, för att da var det en som var liksom högsten
. såm ... bestämde över åss andre å sa att "Nu, nu går du å
då, som bestämde over oss andra och sade att "Nu går du
. speler hartsfiol2 på ... da fonstre, tisampel!" eller "Nu smaller
och spelar hartsfiol2 på det fönstret!" till exempel, eller "Nu
. vi å den där båmben då, när tjäringa kammer bårtam
smaller vi av den där bomben när kärringen kommer bortom
. knuten då!". Då vare sån här ... eh, påskbamber då. Men
knuten då!". Då var det sådana här påskbomber då. Men
. iblann så ... så ... eh, tidsinställde vi ... de här, eh, bambera. Å
ibland så tidsinstallde vi de har bomberna, och det var ju
. de va ju värst näre va ... sånhär hoppetössre, eller sån här ...
värst när det var sådana här hoppetossar eller sådana där
. Sam, eh ... Def, de e inte till, tillåtna nu utan de eksplodere
som ... De är inte tillåtna nu; utan de exploderade flera
. flere gånger då. Å då kunre hända att ... de kam e tjärring
gånger då, och då kunde det hända att det kom en kärring
. presis så å da flog ho ju högt! De va ju falit för ... för
precis så, och da flog hon ju högt! Det var ju farligt för
. järtvarksamheten natulitvis.
hjärtverksamheten naturligtvis.
. 1 här: på = i
1 säger egentligen < på>
. 2 att spela hartsfiol = att fasta en trad vid ett fönster och
2 att spela hartsfiol = att fasta en tråd vid ett fönster och
. gnida med harts sa att det gnisslar
gnida med harts sa att det gnisslar

: Younger woman

. Jabba på dagis, a först vill ja ju soka förskollärarlinjen, men
[Jag] jobbade pa dagis, och forst ville jag ju soka
. dar kam ja aldri in sam tur var. Sen sa halka ja in på ett
förskollararlinjen, men dar kom jag aldrig in som tur var.
. bananskal inåm &msårjen mä handikappade då. Så da sökte
Sedan så halkade jag in på ett bananskal inom omsorgen
. ja fritidsledarlinjen. De väldit brett ... såm förskollärare då ere
med handikappade da. Så da sokte jag fritidsledarlinjen. Det
. ju åftast ett fack, men fritidsledare kan jabba liksam alla
är väldigt brett. Som förskollärare då är det ju oftast ett
. mere ha me fritid. Sa att de handikappsinriktade1 de e ju de
fack, men fritidsledare kan jobba liksom med alla de har
. enda i Svärje sam har. Fo de finns olika inriktningar, så blir
[jobben] med fritid. Så att det handikappsinriktade1, det är
. man lite aftertraktad på arbetsmarknaden så de va ju bra.
ju det enda ... i Sverige som har. For det finns ju olika
. De va no de roliaste ja jort. Jick ... svisj, två år!
inriktningar, så blir man lite eftertraktad på
. 1 dvs den handikappsinriktade utbildningen
arbetsmarknaden. Så det var ju bra. Det var nog det
.
roligaste jag gjort. [Det] gick svisch - två år!
.
1 dvs den handikappsinriktade utbildningen

: Younger man

. Men hur kam du på att du skulle åka till Argentina utan att
Men hur kom du på att du skulle åka till Argentina utan att
. kunna nånting ...? Jag, eh ... ja ville åka till, ja ville bara
kunna någonting? Jag ville åka till ... Jag ville bara utomlands
. utåmlans, för det första. Ja ville liksam ut å kålla ifall ja
for det första, jag ville liksom ut och kolla ifall jag kunde
. kunde å ... Vi har haft utbytesstudenter här, nåra stycken
och ... Vi har haft utbytesstudenter har, några stycken innan
. innan ja då kam hit, eller innan ja åkte. Så da ... tänkte jatt
jag då kom hit, eller innan jag åkte. Så då tänkte jag att det
. de skulle va kul grej å jöra, tästa på. Sjicka in å fick gå på
skulle vara [en] kul grej att göra, testa på. [Jag] skickade in,
. intervju å till slut så fick man ett [li]tet afyraark där me åtti
och fick gå på intervju, och till slut så fick man ett litet
. länder å välja på. D, nån hade sagt då när man va på den
A4-ark där med åttio länder att välja på. Någon hade sagt
. har intervjun att ju mer fleksibel man a, desto mer, större
da nar man var på den har intervjun att ju mer flexibel man
. sjans ere man får åka dit man ejengklien vill. Så ja kryssa i
är, desto större chans är det [att] man får åka dit man
. att ja helst [av] allt ville till Nya Seland. Sjont land & åka till!
egentligen vill. Sa jag kryssade i att jag helst [av] allt ville
. Åck, eh ... ja, så kryssa ja i alla andra så här åtti länder då.
till Nya Zeeland. Skönt land att åka till! Och ja, så kryssade
. "Oh, ja e jättefleksibel, ja e en bra påjk!" Å då fick ja åka till
jag i alla andra, så här attio länder da. "Ah, jag är
. de lande sam börja på A, längst upp & listan. Mm, ja ... ja va
jätteflexibel, jag är en bra pojke!" Och då fick jag åka till det
. val lite besviken i nara minuter dar. Hade man gatt liksam i
landet som borjade på A, längst upp på listan. Ja, jag var väl
. tva tre månader i skolan & sagt till allihop att "Ja ska åka till
lite besviken i några minuter där. [Då] hade man gått liksom
. Ar ... Nya Selan. De ska bli sa trevlit". A sa far man ett papper
i två, tre månader i skolan och sagt till allihop att "Jag ska
. där de står "Du är antagen, du är garanterad plats, a du
åka till Nya Zeeland. Det ska bli så trevligt". Och så får man
. skall till Argentina". Ja menar de ha, de fanns inte i min
ett papper dar det star "Du ar antagen. Du är garanterad
. sinnesvärld att ja skulle till Argentina, sa ja ba "Foh !!! Va ere
plats. Och du ska till Argentina". Jag menar, det fanns inte i
. här?". Å sen så ... ja, de tog en tie minuter sa borja ja
min sinnesvärld att jag skulle till Argentina, så jag bara "Va!
. funder[a] sa dar "Hm? Undra va de dar e for land
Vad är det här?". Och sedan så, ja, det tog en tio minuter så
. ejengklien?". Tjanne till Maradana, ja a ... nanting ... mer, men
började jag liksom fundera så här "Hm. Undrar vad det där
. sen så kallar man i en kartbok & tycke väl att "Fan, kan va
är for land egentligen?". [Jag] kanner till Maradona, ja, och
. trevlit I".
någonting mer, men sedan så kollar man i en kartbok och
.
tycker val att "Fan, det kan vara trevligt!".