Hamneda

Sample of Swedish as it is spoken in Hamneda. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. De kam å knackade på dörren i tjöket å då kam da nẵn. Å
Det kom och knackade på dörren i köket och da kom där
. mamma ... va allti så redd da om ... ja vet att hon ... fo di ...
någon. Och mamma var alltid så rädd da om ... För de fick,
. dåm fick setta si på en stol ... vi tjöksspisen elle nån ...
jag vet att de fick sätta sig på en stol vid köksspisen eller
. nånstans så, så ja vet att hon dro unnan matter liksom,
någonstans, sa drog [hon] undan mattor liksom, trasmattor
. trasmatter & sånt. Å sen, dam fick ju lite mat & lite smörgås
och sådant. Och sedan, de fick ju lite mat och lite smörgås
. å ... Å smutsia va dam nestan allti, ja komme bara ihåg att
och ... Och smutsiga var de nästan alltid, jag kommer bara
. dåm va ... nånting mörkt me sjägg. Å ... Men sen na, na
ihåg att de var någonting mörkt med skägg. Men sedan när
. luffare ... så ba dom å få ligga i lagan i höet & övenatta så. Så
luffare ... Så bad de att få ligga i ladugården i hoet och
. ja vet att pappa gick ma ut, a vi va allti snälla vi sana dar
overnatta sa. Så jag vet att pappa gick med ut, och vi var
. luffare såm kåm. Men han undesökte dam allti så att dam
alltid snälla vid sådana där luffare som kom. Men han
. fick inte ha tennsticker ... fo dam kunde ju ten ... tenda eld i
undersökte dem alltid så att de fick inte ha tändstickor, för
. höet & ....
de kunde ju tända eld i hoet och ..

: Older man

. Just ha maks de val inte sa mycke men am en saj ... eh ... am
Just här märks det väl inte så mycket men om en går vid
. en gå vi lensgrensen mot Hallann, så ä da ... am ni ha åkt da
länsgränsen mot Halland, om ni har åkt där någon gång, så
. nan gang, så marker man att na man komme presis vi
märker man att när man kommer precis vid gränsen Halland
. grensen Hallann, Smålann, så, så a da inte bebyggt. Där e
- Småland så är där inte bebyggt. Där är ett stort område
. ett stot område där sam man bara tjor å da finns inga
dar som man bara kor och dar finns inga gårdar. Och det var
. gårdar & ... Å de va ju så att dar drog danskarna fram ock
ju så att där drog danskarna fram och satte eld på gårdarna,
. satte f [yr] eld på gårdama, så att da va ju inte en mannsja
så att dar var ju inte en människa som vågade bygga dar
. sam va ... vågade bygga dar sen. Am vi sajer de a ju ove
sedan. Om vi säger det är ju over tusen år sedan ju, men
. tusen1 ar sen ju, men de, de liksom e inte bebyggt, utan de
det liksom är inte bebyggt, utan det var ju danskarna som
. va, de va ju danskarna såm, såm eldade opp & jick fram där.
eldade upp och gick fram där. Och det står även i historien
. Å de stå även i historian där ju. Så da kan man se, dar ar ju
där ju. Så där kan man se ett [exempel på] hur fula de var,
. ett, ett [exempel på] hu fula dam va, men de vill dam ju inte
men det vill de ju inte hora talas om idag.
. hora talas om ida.
1 Flera hundra ar sedan
. 1 Flera hundra år sedan
1 Flera hundra år sedan

: Younger woman

. Vissa hestar. Ja ... ha ju makt på henne ... min hest att hon
Vissa hastar. Jag har ju markt på henne, min hast att hon
. tycke bettre om a hoppa, ma hoppning & sånt, men eh for
tycker battre om att hoppa, med hoppning och sådant, men
. eh ... fo att ja ska kunna utveckla hoppningen mä henne, så
för att jag ska kunna utveckla hoppningen med henne, så
. måste ja fost ha, få henne dressyrtränad så hon lyder maj.
måste jag forst få henne dressyrtränad sa hon lyder mig.
. A ... eh ... hon tycke ju om de, hon tycke de e jetterolit, de
Och hon tycker ju om det, hon tycker det är jätteroligt, det
. mäks på henne för hon ... nä man försöke få henne till &
marks på henne for hon ... När man försöker få henne till och
. lyssna på va man jor fo jalpe så ... hon spetsa öronen & tycke
lyssna på vad man gör för hjälper så ... Hon spetsar öronen
. de e ... a lyfte på svansen lite & tycke de ... spratter lite me
och tycker det ar ... Och lyfter på svansen lite och tycker
. benen & tycke de e kul. Så att ... de maks ju på henne att
det ... Sprätter lite med benen och tycker det är kul. Så att
. hon tycke de e rolit. Å hon tycke ju om na man legge på
det marks ju på henne att hon tycker det ar roligt. Och hon
. saden å ska ut en runda i skogen & så, de tycke hon ju e
tycker ju om nar man lägger på sadeln och ska ut en runda
. kanonkul, & hoppar lite öve stockar å stenar å öve diken &
skogen och så, det tycker hon ju är kanonkul, och hoppar
. sant. S& om man ha haft ett dressyrpass så kansje man ta
lite över stockar och stenar och över diken och sådant. Så
. en tur i skogen ackså sa hon få tjanna att hon tycke de e
om man har haft ett dressyrpass så kanske man tar en tur i
. sjönt & få slappna av lite.
skogen också så att hon får känna att hon tycker det är
.
skönt och far slappna av lite.

: Younger man

. De va rätt kul fö na vi lå i lumpen då, ja lå inne i
Det var rätt kul för när vi låg i lumpen då, jag låg inne i
. Hässleholm, å då va da ju fålk från alla möjlia håll & kanter
Hässleholm, och da var dar ju folk från alla möjliga håll och
. ejenklien. Ja, de va ja å en ti, de va, han va från Vecksjö, &
kanter egentligen. Ja, det var jag och en till, han var från
. sen va de ja, sen vao dam annra fran ... ja, runt amkring. De
Växjö, och sedan var det jag, sedan var de andra från, ja,
. va Sölvesbåj & de va Smygehuk da nere & ... Men de, de va
runt omkring. Det var Sölvesborg och det var Smygehuk där
. ju liksåm ... då läde man tjänna dialekte lite så da olika å ...
nere och ... Men det var ju liksom ... Da larde man kanna
. lite olika uttryck å begrepp å så ha ju. Så de ... de tjänns sam
dialekter lite sa dar olika och lite olika uttryck och begrepp
. att vi e ganska neutrala om man saje ... ha runt omkring i
och så har ju. Så det känns som att vi är ganska neutrala
. Sunnebo om man sejer så. Men de, de vet ja inte, de a ju va
om man säger [sa], har runt omkring i Sunnebo om man
. ja tycke, så de a. Men sen om man ta den riktit gamla
säger så. Men det vet jag inte, det är ju vad jag tycker, så
. smålännskan e den ju hemsk på sitt vis åm man sejer så,
det är. Men sedan om man tar den riktigt gamla
. elle hemsk ... men de a ju om man seje ... de e ju sjillnad mot
småländskan är den ju hemsk på sitt vis om man säger så,
. va de e ida ju. Finns den? Nej, inte ha tro ja inte i alla fall.
eller hemsk, men det ar ju om man säger ... Det ar ju skillnad
.
mot vad det ar idag ju. Finns den? Nej, inte har tror jag inte
.
i alla fall.