Haraker

Sample of Swedish as it is spoken in Haraker. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Men annars ere ganska lung trakt, inte massa stölder & ...?
Men annars ar det en ganska lugn trakt, inte en massa
. Na, inte nu. Nu har de vari valdit lungt. Den har stora
stölder och ...? Nej, inte nu. Nu har det varit väldigt lugnt.
. byggningen såm ni åkte förbi här i home när ni kamm, de är
Den har stora byggnaden1 som ni akte forbi har i homet na
. varan gamla affär ... varan gamla lanthandel sam fanns från
ni kom, det är våran gamla affär, varan gamla lanthandel
. artanhundrasjuttioatta till nitt anhundrasjuttisju. Da laram
som fanns från artonhundrasjuttioatta till
. ner den, for da arkade dam inte mer. Medan den fanns ... a
nittonhundrasjuttiosju. Da lade de ner den, for da orkade de
. på senare år när dam börja sälja mellanöl å de här ... då ... då
inte mer. Medan den fanns, och på senare år när de började
. vare oroliheter ... da var de inbratt a da ... ja ... da hande det
sälja mellanöl och det här då ... Då var det oroligheter! Då
. ena å de andra. Å vi va ju hemma här på sammam så vi, vi
var det inbrott och da ... Ja, da hande det ena och det andra.
. såg ju va såm hände & visste va sam hände, så att ... De
Och vi var ju hemma här på sommaren, så vi såg ju vad
. sista ... tror de sista ... inbratte sam va ... de va nittanhundra,
som hande och visste vad som hande, sa att ... [Jag] tror det
. ja, sjuttiå, sjuttiseks sjuttisju, de va unjefär se då. Eh, de va
sista inbrottet som var, det var nittonhundrasjuttiosex [elle
. tva harrar ... sam va pa vag a skulle forso, försöka ta sej in
nittonhundra]sjuttiosju, det var ungefär då. Det var två
. bakvägen. Å man ringde då polisen. Å sen berätta han da
herrar som var på väg och skulle försöka ta sig in bakvägen
. såm hade affärn att han hade tängt att han skulle gå upp på
Och man ringde da polisen. Och sedan berättade han da
. å ... å ta ... ja, ta tag i dam här då. Men då sa polisen ắt dam
som hade affären att han hade tänkt att han skulle gå upp
. att "De va nog tur att du inte jorde de! For dam dar två var
och ta, ja, tag i dem har da. Men da sade polisen at dem att
. ratt sa farliga", sa de va no tur att han inte ... jick upp da.
"Det var nog tur att du inte gjorde det! For de dar två var
.
rätt sa farliga". Sa att det var nog tur att han inte gick upp
.
då.
.
1 sager egentligen < byggningen>

: Older man

. De var ... [nittonhundra]fortiatta. Da fick ja följa me en
Det var [nittonhundra]fyrtioatta. Da fick jag följa med en
. moster å morbror å minen kusin. Dam skulle ut & resa. Å vi
moster och morbror och min kusin. De skulle ut och resa.
. skulle åka till Hållan & Beljen. A de va ju ... Ja, de va ju ett
Och vi skulle åka till Holland och Belgien. Och det var ju ... Ja,
. rätt så stort företag da de, for ... de va ju så narma efter
det var ju ett rätt så stort företag da det [dar], for det var ju
. kriget. Blann annat sa fick vi ju inte åka jenam Tysklan me
så nära efter kriget. Bland annat så fick vi ju inte åka genom
. mindre an, de skull man jora på tjufyra timmar, ack man fick
Tyskland med mindre än ... Det skulle man göra på tjugofyra
. absolut inte stanna a handla dar, utan, eller jora en affär,
timmar, och man fick absolut inte stanna och handla dar
. utan de va bara att ... åka rätt ijenam. Å de borja redan nar
eller gora en affär, utan det var bara att åka rätt igenom.
. vi kam ti tyska gränsen emellan Danmark & Tysklan, där
Och det började redan nar vi kom till tyska gränsen, mellan
. visare sej att ... min kusin, hon var - nu kammer ja inte ihåg,
Danmark och Tyskland. Dar visade det sig att min kusin, hon
. kunde hon va taly ar nanting? - hon ... hennes, passet, hon
var - nu kommer jag inte ihåg, kunde hon vara tolv år
. va på samma pass sam ... sin m, sam morbror da. Men hon
någonting - hon var på samma pass som morbror da, men
. va inte viserad, utan de va bara hann sam va viserad. Då
hon var inte viserad, utan det var bara han som var viserad.
. blev de problem dar. Men hur de var så lyckas vi val ... så vi
Da blev det problem dar. Men hur det var så lyckades vi val
. skulle få fortsätta då, men i Hag skulle vi få söka upp
så [att] vi skulle få fortsätta da, men i Haag skulle vi söka
. amrikanska ... ambassaden ... för att få passe viserat där. Så
upp amerikanska ambassaden för att få passet viserat dar.
. vi kam ju vidare då.
Så vi kom ju vidare då.

: Younger woman

. Nu i julas va vi ivag till ... Israel, men da blev de evakuering
Nu i julas var vi iväg till Israel, men da blev det evakuering,
. så vi va tvungna å åka därifrån. Ejlatt skulle vi till då. Så vi
så vi var tvungna att åka därifrån. Eilat skulle vi till då. Så vi
. hann väl vara där i en dag, sen fick vi veta att vi skulle få
hann val vara där i en dag, sedan fick vi veta att vi skulle få
. lav & aka därifrån. Så vi hann val vara dar i stort sett i tre
lov att åka därifrån. Så vi hann val vara dar i stort sett tre
. dagar da. Å sen vart de ju lite mardrömsfärd da när vi skulle
dagar da. Och sedan blev det ju lite [utav en] mardrömsfärd
. åka hamm ... just på grunn av att de va ingen sam visste va
då när vi skulle åka hem, just på grund av att det var ingen
. såm skulle hända å ingen ... Vi fick inte veta nånting. Så fick
som visste vad som skulle handa och ingen ... Vi fick inte veta
. vi bara aka iväg mitt i natten å ... Så fick vi fran säkraste
någonting. Så fick vi bara åka iväg mitt i natten och ... Så fick
. platsen sam dam sejer då ... i Israel, de e Ejlatt då på grunn
vi [åka] fran säkraste platsen, som de säger da ... I Israel,
. av att den där Saddam Hussejn har väl nån impart- eller
det ar Eilat da på grund av att den dar Saddam Hussein har
. ekspartham dar i Roda Havet. Så fick vi åka busslast upp till
val nagon import- eller exporthamn dar i Roda Havet. Så fick
. Tell Avivv där då, där dam sejer att dam skulle bamba i
vi åka busslast upp till Tel Aviv dar da de sager att de skulle
. första hand, så man va ju lite så här ... frågande varam höll
bomba i första hand, så man var ju lite så här frågande [om]
. på me ejentlien. Så de va lite otäckt. Fick ni nån
vad de höll på med egentligen. Så det var lite otackt. Fick ni
. kampensasjon för resan da am ni åkte me ...? Ja, vi fick
någon kompensation för resan da om ni åkte med ...? Ja, vi
. faktist hela resan ... tibaka, fick inte betala nånting. Val kam
fick faktiskt hela resan tillbaka, fick inte inte betala
. de sej att ni valde & aka till Israel? De va ja a min syster
någonting. Hurt kom det sig att ni valde att åka till Israel?
. såm skulle ut å resa från början, men så val, då valde vi de
Det var jag och min syster som skulle ut och resa från
. fatt vi skull ha ett sånt ställe sam va varmt, sen ville ja ha
början, men ... Så valde vi det för att vi skulle ha ett sådant
. nånting att titta på. Å då tyckte pappa att de lät så
ställe som var varmt, sedan ville jag ha någonting att titta
. intressangt, så då skulle dåm åckså följa märå. Vi tyckte att
på. Och då tyckte pappa att det lät så intressant, så da
. det lat mer spännande an Kanarjeoama i alla fall.
skulle de också följa med da. Vi tyckte att det lät mer
. 1 har: va = hur
spännande an Kanarieöarna i alla fall.
.
1 säger egentligen

: Younger man

. Uta dam olyckorna vi hade va ... Va vare, de va en bil sam
Utav de olyckora vi hade var det var en bil som körde in i ...
. tjörde in i ... en båsnisk bil sam tjörde in i ... en a våra
en bosnisk bil som körde in i en av våra pansarfordon då.
. pansarfordon da. A sen hade vi en kille sam skulle ... eh ... elda
Och sedan hade vi en kille som skulle elda upp en katt som
. upp ... en katt sam hade han sjuti, fatt vi hade katter eller
[han] hade skjutit, for att vi hade katter eller hundar som
. hundar såm sprang på ... kampen å de kan dam inte jora ...
sprang pa kampen, och det kan de inte gora eftersom att de
. eftsåm att dam kan ha ... sjukdomar. Kan ju bära på
kan ha sjukdomar. [De] kan ju bara på sjukdomar. Så skulle
. sjukdomar. Så skulle han elda upp den där katten. Så han
han elda upp den dar katten. Sa han gick in i en container
. jick in i en kantejner ... sam vi bruka, sam vi hade för att elda
som vi hade for att elda i da. Men det var bara det att hela
. irå. Men de va bar de att hela juni & juli så hade vi mellan
juni och juli sa hade vi mellan fyrtio och femtio grader
. förti å fämti grade varmt. Så i den här kantejnem så vare ju
varmt. Så i den här container så var det ju stekhett. Men
. stekhett. Men de tänkte väl inte han på, så han hallde på ...
det tänkte väl inte han på, så han hällde på diesel på den
. disel på den här katten ... för att ha nånting & antända på då.
här katten för att ha någonting att antända på då. Men
. Men eftersam att de va så varmt så dunsta den ... & jick upp i
eftersom att det var sa varmt, sa dunstade den och gick upp
. take. Så när han tände tänstickan, så vart det sam ett
i taket. Så när han tände tändstickan, så blev det som ett
. äldhav därinne da. Men han lyckades ... springa ut därifrån
eldhav dar inne da. Men han lyckades springa ut därifrån oc
. åck springa in till närmsta dusj då. S& han klara sej ... utan
springa in till närmsta dusch da. S& han klarade sig utan
. skador? Ja, han kl ... Han fick inte så ... grova brannskador.
skador? Ja, han fick inte så grova brannskador. Arren skulle
. Ärren skulle va barta ... efter en tre fyra år, saram, unjefär.
vara borta efter en tre, fyra år, sade de, ungefär. Sa att ...
. Så att, men hade han hade ju tur där att han va så snabb
Men han hade ju tur dar att han var sa snabb ut.