Houtskär

Sample of Swedish as it is spoken in Houtskär. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ede sa annars att ... att falk eller kvinnår da mest bakar sitt
Är det så annars, att folk, eller kvinnor då, mest bakar sitt
. eget bröd i Hotsjär eller ... Nja ... eller tjoper man brode? Ja
eget bröd i Houtskär eller ... Nja. ... köper man brödet? Jag
. skull saja att de nog finns sanna säkert sanna hushåll sam
skulle säga att det nog finns säkert sådana hushåll som
. tjoper bröd. När e brådaste paran tiden d&? Nja ... For lite de
köper bröd. När är bradaste potatis tiden d&? Nja, det börjar
. börjar lite före missammar å ... då fålk tar åpp å ... å räcker
lite fore midsommar och folk tar upp och det räcker ungefär
. ungefär e vecke efter missammar da kansje. Men vi har no
en vecka efter midsommar da kanske. Men vi har nog aldrig
. allri haft på he satte vi sam ju har inga ... vari rikti
haft på [det] har sattet vi. Vi har ju inte varit riktiga
. paranodlare vi sam ha ... sam dam sam rikti rikti e stor
potatis lodlare vi, som de som är riktigt, riktigt stora
. pärån1odlare. Vi ha no haft lite kansje ... kansje sålt sådär e
potatis 1odlare. Vi har nog haft lite, kanske sålt så där tusen
. tusen kilå i år ungefär.
kilo i år ungefär.
. 1 har: paron = potatis
1 säger egentligen

: Older man

. Att Åselhalmaborna for just ti Kalsjär & fiska, va de n&
Att Åselholmaborna for just till Kalskär och fiskade. Var det
. släktband eller va de ...? Hör ru ... ja vet int ja. De va väl på
något slaktband eller var det ...? Hör du, jag vet inte. Det var
. någå vis den tiden så va de liksam ... fritt framm ut i Dele1
väl på något vis ... [På] den tiden sa var det liksom fritt fram
. åm man inga va för nära land liksam. De va väl
ute i Delet1, om man inte var for nara land liksom. Det var
. lekströmmingen, den lekte senare därute sam va2 här inne,
väl lekströmmingen, den lekte senare där ute som var2 har
. si du. Så de va no lekströmming sam dam to i aguste. För
inne, ser du. Så det var nog lekströmming som de tog i
. att ja vet att de va, de va på den tiden unjefar sam sjorden
augusti. För att jag vet att det var på den tiden ungefär som
. påjick, att dåm for väl no just då slåttern va förbi ... i början
skörden pågick, [för] att de for nog just då slattern var förbi,
. på jule. Å senn så lämna dam ... bam & gomma hemma &
i början på juli. Och sedan så lämnade de barn och gumma
. dåm fick sjöta de resten hemma då under tiden sam dam
hemma, och de fick sköta resten hemma da under tiden som
. va där, mannfalke, & fiskade. Jo. Men att da va no ännu på
de var där, manfolket, och fiskade. Jo. Men att det var nog
. min tid då på trettitale så va där så va där, & kansji ännu ..
ännu på min tid, da på [nittonhundra]trettio-talet, så var
. kansji da va någån ännu sam va, ja tror till & me just efter
det ... Kanske det var någon annu som var ... Jag tror till och
. krige på förtti ... efter förttifemm, så va här någå, någå par
med just efter kriget, efter [nittonhundra]fyrtiofem, så var
. sam va ut harefrån nog ... faktist.
har nog något par som var ute härifrån nog, faktiskt.
. 1 'Dele' ('Delet') är en fjärd i Ålands östra skärgård
1 'Delet' är en fjärd i Ålands östra skärgård
. 2 här: såm va = än
2 har: som var = an

: Younger woman

. Va e ... företagets varksamhet? Vi ... föradlar fisk ... ack ha haft
Vad ar foretagets verksamhet? Vi foradlar fisk och har haft
. odlingen tidigare men nu så ... Ja de kan va att den kammer
odlingen tidigare, men nu så ... Ja, det kan vara att den
. på nytt ... men för tillfälle så ere förädling. Va ede för sårts
kommer på nytt, men för tillfället så är det förädling. Vad är
. förädling? De e rengnbågslaks & ... till en viss del lite sik ... &
det for sorts foradling? Det ar regnbagslax och till en viss del
. så har vi jort viss vissa eksperiment me roding. Odla röding
lite sik och så har vi gjort vissa experiment med röding.
. eller? Odla sik acks&? Ja i natkassar. Hur funkar de? De pesis
Odlad roding, eller? Odlad sik ocks&? Ja, i natkassar. Hur
. såm me laksen men att den har, eller rengnbågslaksen, men
fungerar det? Det ar precis som med laxen, men att den har
. den har lite andra ... andra rytmer ... att den e lite mera
... Eller regnbagslaxen, men den har lite andra rytmer, att
. tjänsli. Hur ede me röding, behov int den ha na rinnande
den ar lite mer känslig. Hur ar det med roding, behöver inte
. vatten eller ... e de på samma sätt sam de har andra
den ha något rinnande vatten eller? Är det på samma sätt
. firrarna1? Dåm e no på, på samma sätt sắm dam andra
som [med] de har andra fiskarna ?? De är nog på samma
. firrarna1 men hitills har dam inga vuksi ... så där jättebra.
sätt som de andra fiskarna1, men hittills har de inte vuxit så
. Men nu har vi ju ... nu ha vi ju slakta därifrån men ... de e inga
där jättebra. Men nu har vi ju slaktat därifrån. Men det är
. de e inga ... tal åm nån pråduksjon ännu på de vise.
inte2 tal om någon produktion annu på det vi[set].
. 1 firrarna = fiskarna
1 säger egentligen
.
2 säger egentligen

: Younger man

. Hur ede när man e ... jordbrukare ida ... tyckeru de e viktit att
Hur är det när man är jordbrukare idag? Tycker ou det är
. man kan ... marknadsföring, behöver man de? Man måst
viktigt att man kan marknadsföring? Behöver man det? Man
. kunna de ida nästan. Ska ja seja, marknadsföring direkt
måste kunna det idag nästan. Vad ska jag säga? [Inte]
. men annars den här ... ekanamiska ttjannedomen e nog ryslit
marknadsföring direkt, men annars den här ekonomiska
. vikti att man har & ... kan ta sej framm & vet vicka vägar man
kännedomen ar nog rysligt viktig att man har och kan ta sig
. ska vänd sej med alltihop ... De e ju åppbyggt på bidrag & de
fram och vet vilka vagar man ska vanda sig med, alltihop.
. ena å de tredje å de ska ju fyllas i blanketter hit & dit & ... De
Det ar ju uppbyggt på bidrag och det ena och det tredje och
. ska ja seja, de bror ju på va du har din inriktning på men ...
det ska fyllas i blanketter hit och dit och ... Det ska jag säga,
. stora drag sa ere val nog viktit ... att man har de där med
det beror ju på vad du har din inriktning på, men i stora
. papprena på kål annars kållar1 man no lett bårt sej.
drag så är det väl nog viktigt att man har det där med
. 1 hans kallar = kollrar
pappren under kontroll, annars kollrar1 man nog lätt bort
.
sig.
.
1 säger egentligen