Husby

Sample of Swedish as it is spoken in Husby. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja a sann ... eh, anna ... Kut ut a kocks atta acken a va
la och sedan Kut ut å kocks atta acken a va sam kuta
. såm kuta åm stesa å kocksa in så gale. Här ju åckså en
åm stese å kocksa in så gale. Det är ju också en sådan
. sån där mening sam e lite ... spesiall kansje. De va kut ut å
dar mening som är lite speciell kanske. Det var var kut ut
. kocks ättä - "spring ut å titta after", åcken a va sam kuta
å kocks ätta - "spring ut och titta efter", åcken a va
. am stese - "vem de va sam sprang am tvättstug" eller tvätt
sam kuta am stese - "vem det var som sprang om
. "sam sprang am huse". Eller ejantlien ere tvättstuga, stese,
tvättstu[ gan]", eller tvatt ... "som sprang om huset". Eller
. men eller ackså lagarn. Eh, vi sa ju fose am lagam, men
egentligen är det tvättstuga, stese, men, eller också
. stese ha ja för mej att de e tvättstugan. Men ja förstår inte
ladugården. Vi sade ju fose om ladugården. Men stese har
. riktit sammanhange varför man skull kut ut å kocks ättä å
jag for mig att det ar tvättstugan. Men jag förstår inte riktigt
. titt å, åck alltså kuta am stese, det förstår inte ja no riktit,
sammanhanget varför man kut ut å kocks atta a kuta am
. men så e den där ramsa i alla fall, å kocksa in så gale, e
stese, det förstår inte jag riktigt, men så är den där ramsan
. va ju "titta in så, så mycke", da. Eller, ja, "spring ut & titta
i alla fall, och kocksa in så gale, det var ju "titta in så
. efter vem sam sprang am ... tvättstuga a titta in så mycke".
mycket" da. Eller, ja, "spring ut och titta efter vem som
. Så ere väl unjefär på svänska da.
sprang om tvättstugan och tittade in så mycket". Så är det
.
väl ungefär på svenska då.

: Older man

. De, var vart liksam en livskamrat de har ... me hastame. Man
Det blev liksom en livskamrat det har med hästarna. Man
. tjänn dam i ... in i minsta detalj hur dam ... eh ... reagera på
kände dem, in i minsta detalj, hur de reagerade på tilltal.
. tilltal. Å dam lard sa de här ha va ... När man va i skogen a
Och de larde sig det har ... Nar man var i skogen och liksom
. liksam tjörde ihop massave, va sällan man behovd tjora &
körde ihop massaved, [det] var sällan man behövde kora
. håll i tummene pan häst. Man kunna hänga app den1 på
och hålla i tommarna på en häst. Man kunde hänga upp
. loka2 & ... & dam leta sej framm. Vi hade en sam ... sam man
den1 pa lokan2, och de letade sig fram. Vi hade en som man
. kunna tala åm för va han had för virkesslag på så jick han
kunde tala om för vad han hade för virkesslag på, så gick
. dit bara han hade en hötapp å ... & äta på. Man kunde tala
han dit bara han hade en hotapp att ata på. Man kunde tala
. am for nam va n had ... "Nu har du ett timmerlass på. Nu
om för honom vad han hade. "Nu har du ett timmerlass på.
. garu, knaller du ner till timmervaltan" Kunne man liksam ...
Nu knallar du ner till timmervältan!" [Da] kunde man liksom
. va kva själv å rekagnosera lite & se sa for te nasta vända.
vara kvar själv och rekognosera lite och se sig for till nästa
. 1 dvs tommen
vända.
. 2 'loka' är en del av en sele
1 dvs tommen
.
2 'loka' ar en del av en sele

: Younger woman

. De e allti jåbbit & åka ti skolan, ja e så ... Ja skulle kunna
Det är alltid jobbigt att åka till skolan, jag är så ... Jag skulle
. doda alla bussar i hela Svärje, för ja tycker de e så
kunna doda alla bussar i hela Sverige, for jag tycker det är
. fruktansvärt tråkit å åka buss, men ... För att de ... de e så
så fruktansvärt tråkigt att åka buss, men ... För att det går så
. himla ... de gar så himla sallan bussar har ute, a de e sa segt.
himla sallan bussar har ute, och det ar sa segt. Men det ar
. Men ... de e så himla underbar plats, för att de e allti, de e så
[en] så himla underbar plats, for att det ar sa stort och tyst
. stort ... a tyst a ... man kan gå ut i skogen & ... De allti händer,
och man kan gå ut i skogen och ... Här på sommaren är det
. här på sammarn e de mycke aktiviteter eftersåm de e så
mycket aktiviteter eftersom det ar så mycket turister och
. mycke turister & sånt så händer de ju en hel del. Så de e ju
sådant så [da] hander det ju en hel del. Sa det ar ju inte
. inte liksam att man bor mitt ute på visjan, men ... De e ju de
liksom att man bor mitt ute på vischan, men ... Det är ju det
. att ja har alla mina kampisar i Hedemora & sa, så de ... Man
att jag har alla mina kompisar i Hedemora och så, så det ...
. blir lite trött på de här å åka fram & tillbaka, & sen när ja
Man blir lite trott på det har att åka fram och tillbaka, och
. inte ha tagi tjörkort så ... blir man arj på de åckså att man
sedan när jag inte har tagit körkort så blir man arg på det
. måste hela tiden fråga am sjuss & så där. Men annars tycker
också att man måste hela tiden fråga om skjuts och sådär.
. ja de e ... jättefint & bo harute, för att de passar mej alldes
Men annars tycker jag det är jättefint att bo härute, för att
. perfekt.
det passar mig alldeles perfekt.

: Younger man

. Ja jick ett år i Hedemora först på naturteknisk då, men sann
Jag gick ett år i Hedemora forst på naturteknisk[t program]
. så ... tyckte ja de va så drygt å jåbbit så ja håppa av där &
då, men sedan så tyckte jag det var så drygt och jobbigt så
. börja i Rättvik på n lantbruksskola iställe då. Eller
jag hoppade av där och började i Rättvik på en
. naturbruksjymnasium hette det. Så man har läst inam
lantbruksskola istället då. Eller naturbruksgymnasium hette
. lantbruk å så. Så ja väl ... De man hålle på me nu åckså då ...
det. Så man har läst inom lantbruk och så. Så jag [har] val ..
. sam man ska ... sam ja ska fortsätta inam ha ja tängt.
Det [är det] man håller på med nu också da. Som jag ska
. Berätta lite am den tiden i Rättvik , hur de va & ... Den tiden
fortsätta inom har jag tänkt. Berätta lite om den tiden i
. vågar man int berätta &m va! Jorå, de va, eh, de va
Rättvik, hur det var och ... Den tiden vågar man inte berätta
. jättetrevli tid. De e ju roli för de e ju liksåm internatskola då.
om, va! Joda, det var [en] jättetrevlig tid. Det är ju roligt,
. Så de blir ju att man bor ju ... alla bor ihop hela tin å ... de blir
för det är ju liksom internatskola da. Så det blir ju att man
. suv, suverän sammanhållning ... när man bo så där. Liksam
bor ju ... Alla bor ihop hela tiden, och det blir suveran
. ingen åker hämm på kvällarna å så ... Alla e kvar å har kul å ...
sammanhållning när man bor så där. Liksom - ingen åker
. Å alla har liksåm samma inträssen såm går där åckså. För
hem på kvällarna och så. Alla ar kvar och har kul och alla
. en del andra linjer da kan de ju va att de e lite flytande me
har liksom samma intressen som går där också. För [på] en
. intrasse, men dar var liksam alla ... ganska intresserade av,
del andra linjer da kan det vara att det ar lite flytande med
. nja, natur a jordbruk & sånt där.
intresse, men dar var liksom alla ganska intresserade av, ja,
.
natur och jordbruk och sådant dar.