Indal

Sample of Swedish as it is spoken in Indal. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Men de va ju ingen trafik då e, mot fö nu. Å strass! De så
Men det var ju ingen trafik da, mot vad det är1 nu. Och
. mycke strass nu så åj &j &j. S& ligg de en rad med tie bilar
stress! Det är så mycket stress nu så oj, oj, oj. S& ligger det
. efter lastbilarna ... Ja, efter varann. ... & pressa Ja, man se ju
en rad med tio bilar efter lastbilama ... Ja, efter varandra.
. he på vägen, hu ram gå sjytteltrafik. Mm Va re inte då elle.
... och pressar Ja, man ser ju det på vägen, hur det går
. A e sensasjon na he van åkare upp ifrån Jämtlann har. Han
skytteltrafik. [Så] var det inte da heller. [Det] var en
. hade dam dam hade ju små bilar & tjora me då & dålige
sensation när det var en åkare uppifrån Jämtland här. Han
. vägar var e ju å. Å & sa hade han skaffe se en en bil me lang
hade ... De hade ju små bilar att köra med då, och dåliga
. slapvangn. Allse sa han komme me två travar. I dagens lage
vägar var det ju också. Och så hade han skaffat sig en bil
. så tjor dem ju tre & fyra travar. Visst, satt de a ju sjillnad
med lång släpvagn alltså, så han kom med två travar. I
. Mm Ja. Å ha va ju en sensasjon e. Man trodde allri att han
dagens lage sa kor de ju tre och fyra travar. Visst! Sa att det
. skulle komma fram i kurvan här, vetu. Haha Ha va så långt,
är ju skillnad. Ja. Och det var ju en sensation det. Man
. he va så langt! Å je ingenting idag a, så ma se ju hu e
trodde aldrig att han skulle komma fram i kurvan här, vet
. förändras, Mm.
du. Det var så langt, det var så langt! Och det är ingenting
.
idag det, så man ser ju hur det förändras.
.
1 säger egentligen

: Older man

. Du vet vi upplevd ju en han eks aljeksplosjon, kallde ram ju
Du vet, vi upplevde ju den algexplosionen, [det] kallade de
. he. Början på [nittonhundra]attitale, da vart e ju alj overallt.
ju det. [I] början på [nittonhundra]åttiotalet, da var det ju
. Vi sköt ju alj körs & tvärs. He vårt ju mer arbet an an jakt.
älg overallt. Vi skot ju alg kors och tvars. Det blev ju mer
. He va många mömer ma ja jick ju ma hunn på den tidn
arbete an jakt. Det var många morgnar [som] man ... Jag
. mäns ja va frisk å ung å jämt å &. Ha ya många mörner man
gick ju med hunden på den tiden medan jag var frisk och
. aldri släfte hunn, för man skull ju sitt & vänta en timme, så
ung och jamt och ... Det var manga morgnar [som] man
. råm hannt ut på passa. Å he börde på small på väg på1
aldrig släppte hunden, for man skulle ju sitta och vänta en
. passa, skuut dam aljan, då höjde ram på n dän, vetu, för då
timme, så de hann ut på passen. Och det började på [att]
. va vi sa madern. Vi hade san hane e kammunikasjonsradio.
smälla på väg till1 passen, [då] sköt de al garna, då höjde de
. "Ja, nu jet2 i hit & slakte & ta rätt på ... " For e va ja som sto
på den där, vet du, for da var vi så moderna. Vi hade [en]
. för den dilen på den tiden oftast da. Ja inford en ny regel att
sådan har kommunikationsradio. "Ja, nu git2 ni hit och slakta
. han som sjut ska sl va me ur å ta vara på jure. Fo dog ma
och ta rätt på ... " För det var jag som stod för den delen på
. int till de da ska ma nte sjute jura helle. For a e
den tiden oftast da. Jag inforde en ny regel att han som
. naturtillgång, naturresurs, vilte. Vilka he tjött elle ma
skjuter ska vara med och ta vara på djuret. For duger man
. palsvilt elle va re e, sa sa jor man int ma ne man ska inte
inte till det da ska man inte skjuta djuren heller. For det är
. skjut nå å lat e förstörs & kast bort eh elle. Danne3 ligg i
[en] naturtillgång, [en] naturresurs, viltet. Vare sig3 [det] ar
. från självhushållets tid de. Man ska ta vara på de ma,
kött eller palsvilt eller vad det ar, sa gor man inte med det ...
. annars a e like bra dam få ligg e va. Men da vart e ju danna4
Man ska inte skjuta något och låta det förstöras och kasta
. betjymre när eksplosjon danna5 som dam kalld ne. Å de va
bort det heller. Danne4 ligger i från självhushållets tid det.
. ju n hoper falk som tjord ehäl se &. He va ju trafik e
Man ska ta vara på det, annars är det lika bra det får ligga
. viltolycker stup i ett, så e vart ju nästan e tvång då ...
kvar. Men da var det ju dannas bekymret när danna6
. 1 här: på = till
explosionen, som de kallade det. Och da var det ju en hop
. 2 jet = måste
folk som körde ihjäl sig också. Det var ju trafik ... Viltolyckor
. 3 här: danne = det där
stup i ett, så det blev ju nästan ett tvång då ...
. 4 här: danna = det här
1 säger egentligen < på>
. 5 har: danna = den dar
2 git = måste
.
3 säger egentligen < vilka>
.
4 här: dänne = det där
.
5 här: danna = det här
.
6 här: danna = den där

: Younger woman

. men dam1 ska klara tjylan utan problem. Men naturlitvis
... men del ska klara kylan utan problem. Men naturligtvis sa
. så här är e väl inte så jättekallt ändå, me man säje dåm hä
här är det väl inte så jattekallt anda, men [om] man säger
. tjyligaste vinterdagarna da re a tretti trettifem
[på] de har kyligaste vinterdagarna, da det ar trettio,
. [minus]grader, Mm då halle man ju ... Få dam kansje va inne
trettiofem [minus]grader, da haller man ju ... Får de kanske
. Få man ju försöka stänga in dam dam dagarna. De a ju
vara inne? [D] får man ju försöka stänga in dem de
. onodit & äventyra. Men annars g& dam ute? A. Jämt? Mm.
dagarna. Det är ju onödigt att äventyra. Annars går de ute?
. Men ni ha nåt ställe? Man ha ju liksam ett sjul sẵm dằm gå
Ja. Jamt? Mm. Men ni har något ställe? Man har ju liksom ett
. in i då me värme. Okej. Ät dam mycke? Aa. Va ät dam da?
skjul som de går in i då med värme. Okej. Äter de mycket?
. De finns ju nån ee miks såm ä såm typ pallets, såm man jer
Ja. Vad ater de d&? Det finns ju nagon mix som ar som typ
. ja alla andra jur då, som a fo strutsar da. Sen höklipp & korn
pellets, som man ger, ja, alla andra djur då, som är för
. å havre blanda i lite, fö de ä ju så dyrt, de da strutsmiksen
strutsar da. Sedan hoklipp och korn och havre. [Det kan
. så ma ... Haha. Haha
man] blanda i lite, för det är ju så dyrt, den där strutsmixen
. 1 Hvs strutsarna
så man ...
.
1 dvs strutsarna

: Younger man

. Ja, de a val ba skog a vatten da i prinsip. Hm haha Dam ha
Ja, det ar val bara skog och vatten dar i princip. Hm De har
. ju såm da ram, sam behövs fa a tillvärka papper da sam
ju [lik]som det som behövs för att tillverka papper da, de
. blivi dukti på de rå. Sen ha ram vä satsat e få se på rätt
[har] blivit duktiga på det da. Sedan har de val satsat, fa
. saker då i rätt tid. Dam a ju, eh va ska man säja ertjännt
se ... Pa rätt saker da i rätt tid. De är ju, vad ska man säga,
. elle va ska man saja, hem dam a ju dukti va re jalle sam
erkända eller vad ska man säga, de är ju duktiga vad det
. tillvärkande industri övuvudtaget såm dam a d a ram faktist.
gäller som tillverkande industri överhuvudtaget som de är,
. Så att da ju många svenska företag sam sam ha blivi
det ar de faktiskt. Sa att det är ju många svenska företag
. upptjopt av finska rå så att å ja så att de a ... Dam a ba dam
som har blivit uppköpta av finska då så att ... Och, ja, så att
. a dukti. Dam a eh vardens näst största pradusent av pa
det är ... De är bara ... De är duktiga. De är världens näst
. papper. E bara Kannada såm prådusera mer så då kammer
största producent av papper. Det är bara Kanada som
. lilla Finnland da sa att. Hm Svarje ar fjärde, femte plats
producerar mer, så da kommer lilla Finland [direkt efter] da
. kansje nå sånt dä. Dam a stora.
så att. Hm Sverige är [på] fjärde, femte plats, kanske något
.
sådant där. De är stora.