Järnboås

Sample of Swedish as it is spoken in Järnboås. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Å vi jick dit på kvällen & han va så vrằng han va så vrằng.
Och vi gick dit på kvällen, och han var så vrang, han var så
. Han skulle inte ha nan jalp, naj. Men till slut så vande han
vrang. Han skulle inte ha någon hjälp, nej. Men till slut så
. på saj am "Kan ho koka grot?", "Ja, da kan ho jora", sa ja.
vände han på sig, och "Kan ho koka grot?". "Ja, det kan hon
. Tänkte man måste nog sätta emot lite grann där. "Ja, då
göra", sade jag. [Jag] tänkte [att] man måste nog sätta
. kåmm ja i marm bitti da", sa ja. Ha. Ja kamm då. Han va
emot lite grann där. "Ja, då kommer jag i morgon bitti då",
. fortfarande sur sam attika, men ja koka grot ... "Ja ska jalpa
sade jag. Jaha. Jag kom da. Han var fortfarande sur som
. dej", sa han "du kan inte koka grot". "Oda", sa ja envist. "A
ättika, men jag kokade grot. "Jag ska hjälpa dig", sade han
. du forstår du ska ta den dar stalvispen", sa han, "a sa ska du
"du kan inte koka grot". "Jo, da", sade jag envist. "Och du
. halla i mycke vatten i kastrullen, & sen ska du ha gryn, & så
förstår, du ska ta den där stålvispen", sade han, "och så ska
. ska du vispa sonder grynen. Ha", san. "Ja, du får väl visa
du halla i mycket vatten i kastrullen, och sedan ska du ha
. mej då", sa ja. A, han kam åpp å han tömde i & han, & han
gryn, och så ska du vispa sonder grynen. Ja", sade han. "Ja,
. vispa over & han höll på dar så de koka over hela spisen. Ja
du får val visa mig da", sade jag. Ja, han kom upp, och han
. ja sa "Jo, men nu vet ja hur ja ska jora", sa ja. Å sen så dan
tömde i han, och han vispade över och han höll på där så
. därpå da - bara han hörde att ja vispa med den där
[att] det kokade över hela spisen. Ja, jag sade "Jo, men nu
. stålvispen i tjoke - da trodde han att jag jo ... Da jick de! Sen
vet jag hur jag ska göra", sade jag. Och sedan så, dagen
. så ... ja, sen kamm ja val in dar me jamnan. De va de dar te
därpå da - bara han hörde att jag vispade med den där
. å kunna kamma nara en mannisja sam ha satt emot sej all
stålvispen i köket - då trodde han att jag ... Då gick det!
. jalp. A vi va dit daktorn, tog vi dit for att han skulle försöka
Sedan så, ja, sedan så kom jag väl in där för1 jämnan. Det
. få in hånam på sjukhus. Nej! Så att de e sånna dar öden
var det dar med att kunna komma nara en människa som
. sam finns, i alla fall.
har satt emot sig all hjalp, och doktor tog vi dit, for att han
.
skulle försöka få in honom på sjukhus. Nej! Så att det är ju
.
sådana där oden som finns i alla fall.
.
1 säger egentligen

: Older man

. Ja a mycke ute a gar i skogen. De brukar ja få ovett för för
Jag är mycket ute och går i skogen. Det brukar jag få ovett
. att ja int säjer till vart ja går. Di tror att ja ska bryta bena. Å
for, for att jag inte säger till vart jag gar. De tror att jag ska
. de kan man ju jora, man kan halka. A nu vet du nu blir de ju
bryta benen. Och det kan man ju göra, man kan halka. Och
. tåppen. Nu kåmmer sjvampen, blåbära, lingåna å ...
nu, vet du, nu blir det ju toppen. Nu kommer svampen,
. Svampplåckning förstår du, det är ju tappen. De finns en hel
blåbären, lingonen och ... Svampplockning, förstår du, det är
. del. Men de värsta ä att dam hugger undan skogen. Ack då
ju toppen. Det finns en hel del. Men det värsta är att de
. blir de ingen svamp. Å de ä likadant me blåbär å lingånen.
hugger undan skogen, och då blir det ingen svamp. Och det
. De försvinner, de tarkar bart da. De ska vara fina, va lite
är likadant med blåbär[en] och lingonen. Det forsvinner, det
. grönt under träna å så där, då e de fint, [så att] lingonris &
torkar bort da. Det ska vara fina, ja, [det ska] vara lite grönt
. blåbärsrise kan kamma upp. Men dam förstör så mycke i
under träden och så där då, då är det fint. [Så att]
. skogen så ja a bedrovad. Dam har dam dar stora masjinena
lingonriset och blåbärsriset kan komma upp. Men de förstör
. vet du de blir diken så man kan kan inte kamma över d&m.
så mycket i skogen, så jag är bedrovad. De har de dar stora
. Utan man får happa. De a ju meterjupa spår vet du, overallt
maskinerna, vet du. Det blir diken sa man kan inte komma
. i skogen, & da ar inte rolit a se.
över dem, utan man får hoppa ... Det är ju meterdjupa spår,
.
vet du, overallt i skogen. Och det är inte roligt att se.

: Younger woman

. Förra vintern så skulle vi åka ... då ha, då var en kille sam
Förra vintern så skulle vi åka. Da var det en kille som bodde
. bodde på övervåningen. Så v[i] va tre stycken sam skulle
på övervåningen. Så vi var tre stycken som skulle åka
. åka härifrån på mårrån. Å ja, Jesper skåtta två spår åt mej
härifrån på morgon[en]. Och, jag ... Jesper skottade två spår
. så ja skulle kamma ut däre va plogat men ja tjörde fast på
at mig, så [ att] jag skulle komma ut dar det var plogat, men
. en gang. Eller de va inte sa da jättemycke plogat fo de va
jag körde fast på en gång. Eller det var inte så där
. jättemycke snö på backen. A kam int ihåg. Men då åkte vi i
jättemycket plogat, för det var jättemycket snö på backen.
. tre bilar i alla fall å just na vi kam dit bårti backen då sto
Ja, jag kommer inte ihåg. Men da akte vi tre bilar i alla fall.
. grannen på snedden där så da fick vi stanna fast vi hade
Och just när vi kom dit bort till backen, då stod grannen på
. liksam ... Jesper hade fart for han skulle kamma upp. Så han
snedden där. Så da fick vi stanna fast vi hade liksom ...
. ploga sej upp nåra gånger ma ... de va den bilen sam han
Jesper hade fart för [att] han skulle komma upp. Så han
. åkte i. Å sen stog ja me svafars bil a ja vaga ju inte tjora ...
plogade sig upp några gånger med ... Det var den bilen som
. så da fick grannen tjora upp den bilen me barna i. Så stog ja
han åkte i. Och sedan stod jag med svarfars bil, och jag
. kva me hans pappas bil darnere. Tänkte "Ja kamme aldri
vågade ju inte köra. Så da fick grannen köra upp den bilen
. upp". Så då fick ja ... då börja ja men så vart, fick ja stapp
med barnen i. S& stod jag kvar med hans pappas bil dar
. mitt i backen men då hade ja ju barna uppe redan så då
nere. [Jag] tänkte "Jag kommer aldrig upp". Så da började
. vare bara springa upp å fortsätta. Så de kan va lite knölit så
jag, men så fick jag stopp mitt i backen, men då hade jag ju
. da na man ska ... ivag.
bamen uppe redan, sa da var det bara att springa upp och
.
fortsätta. Så det kan vara litet knoligt så dar när man ska
.
iväg.

: Younger man

. Jäddsaksar går ju ut på de att en har ju, ta ju mort först, &
Gaddsaxar gar ju ut pa det att en har ju ... [Man] tar ju mort
. då ha man ju en mortsjtuga, kallas de för, å den laddar en ju
först och da har man ju en mortstuga kallas det för, och der
. i me gröt å såm morten tycker åm, å de jor en ju på vintern
laddar en ju i med grot, som morten tycker om, och det gör
. då. Ja, havregrynsgröt tycke ram am. Å de jor man ju på
en ju på vintern da. Ja, havregrynsgrot tycker de om. Och
. vintern da hugger man ju upp en vak i ... i sjon & sänker ner
det gör man ju på vintern, da hugger man ju upp en vak i
. den der. Å sen ta man ju morten då ... å så går en ut där på
sjon och sänker ner den där. Och sedan tar man ju morten
. sjön å ha ju ett antal jäddsaksar me sej såm en bårrar ner &
då, och så går en ut där på sjon och har ju ett antal
. hänger ner i sjön jenam isen. Å på dåm sätter en ju
gaddsaxar med sig som en borrar ner och hänger ner i sjön
. mörtarna då, å så går man hämm. Å sen går en dit dan after
genom isen. Och på dem sätter en ju mörtamna då, och så
. å tittar å hugger app & ser am de blivi nån jadda. Å hare
går man hem. Och sedan går en dit dagen efter och tittar
. blivi da så åker en ju hamm å äter öpp en, åm en säjer så.
och hugger upp och ser om det har blivit någon gadda. Och
.
har det blivit det, så aker en ju hem och äter upp den, om
.
man säger så.