Järsnäs

Sample of Swedish as it is spoken in Järsnäs. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Man fattade ju inte riktit hu allvalit läget va, men man ho,
Man fattade ju inte riktigt hur allvarligt laget var, men man
. tjende liksam i luften att föräldrana va lite oroliga & sen na
kande liksom i luften att föräldrarna var lite oroliga och
. pappa blev inkallad då, såm han sa, så, så va de ju inte lätt
sedan när pappa blev inkallad då, som han sade, så var det
. fö kvinnorna på lannsbygden, de, de makte man ju av. Fo vi
ju inte latt for kvinnorna på landsbygden, det märkte man ju
. hade ju ... två drängar ha på gaden ... & så blev mamma
av. För vi hade ju två drängar här på gården och så blev
. ensam då å hon skulle då liksåm ... kunna bestämma va dam
mamma ensam da och hon skulle da liksom kunna
. skulle jöra å så da, å da va inte så lätt alla gånger. A
bestämma vad de skulle göra och så där, och det var inte så
. dessutom alla ransoneringskort! Ack detta va ju valdit viktit
latt alla ganger. Och dessutom alla ransoneringskort! Och
. att man fick dåm dä kupångena av dåm såm jåbbade åckså.
detta var ju väldigt viktigt att man fick de där kupongerna
. För att annas jick de ju inte & ... hannla &m man inte hade
av de som jobbade också. For att annars gick det ju inte och
. narra kupanger.
handla om man inte hade nagra kuponger.

: Older man

. Allt ha ju faktist ... eh ... hänt me teknik å san, sana grejer. De
Allt har ju faktiskt hänt med teknik och sådana grejer. Det
. ha ju, ha ju hant unne, under damma åren sam ja ha vatt
har ju hant under de har åren som jag har varit verksam.
. verksam. Å då va de vel ... eh ... i, i början då va de rätt bra &
Och da var det val, i början, da var det rätt bra att vara
. va bonne fo da hade man, de var lite mer status. Sen ha de
bonde for da hade man ... Det var lite mer status. Sedan har
. ju ... blivit, sen ha vi ju vatt en belastning for ... eh ...
det ju blivit ... Sedan har vi ju varit en belastning for
. samhället. De e ju bidrag & grejer såm vi ha fått eh leva på.
samhället. Det är ju bidrag och grejer som vi har fått leva
. Men då na ja började då fick man ju bidrag till & eh ...
på. Men da nar jag började da fick man ju bidrag till att
. anlegga betesvallar & man fick eh, ti stenrojning ack ... eh, ja
anlagga betesvallar och man fick till stenrojning och ... Ja, det
. de va att hela Svärje skulle ju byggas upp då af, after kriget
var att hela Sverige skulle ju byggas upp då efter kriget
. i, ijen ... Så de, men de va ju en, en ... arbetsam tid ... på de,
igen. Så det ... Men det var ju en arbetsam tid på det viset,
. de viset, att de va mycke handarbete.
att det var mycket handarbete.

: Younger woman

. Eh, ja jabbar ekstra på ett ällreboende ... i Lekeryd. Ja jabba
Jag jobbar extra pa ett äldreboende i Lekeryd. Jag jobbade
. där i såmras å sen ha ja jåbbat heljena där, så där kan man
där i somras och sedan har jag jobbat helgerna där, så där
. jåbba lite, åck ... eh ... sen ä de väl eh ... ja, såna dä småjåbb
kan man jobba lite, och sedan är det väl, ja, sådana dar
. man kan ta, vikariat å så där. Ja ... eh ... ska kansje jabba
småjobb man kan ta, vikariat och så där. Jag ska kanske
. sam ... em ... fritisledare har ute i Jassnas nu, i nara vecker
jobba som fritidsledare har ute i Järsnäs nu, i några veckor
. bara, sam vikarie. Så de e ju sana smagrejer man får jora. A
bara, som vikarie. Så det är ju sådana smågrejer man får
. sen planerar ja ack en kompis att åka ... runt i värden till ...
göra. Och sedan planerar jag och en kompis att åka runt i
. eh ... såmmaren. Tågluffa lite där & flyga lite dit, nej, men så
världen till sommaren. Tagluffa lite dar och flyga lite dit ...
. där ... lite allt ... Asien a väl ett stot mål å besöka & de e ju
Nej, men så där lite allt ... Asien är väl ett stort mål att
. ganska stort.
besöka och det är ju ganska stort.

: Younger man

. Eh, jo, da a val friheten, [om] man eh ... saje [att] man åke
Jo, det ar val friheten, [om] man säger [att] man åker med
. ma en bil sa sitte man ju ... valdit sjyddad, man tjanne ju inte
en bil så sitter man ju väldigt skyddad, man känner ju inte
. nånting am ... hudant de a runt amkring, na man åke
någonting om hurdant det ar runt omkring. När man åker
. motsykel så ... da tjanne du ju ... am du ake en längre sträcka
motorcykel da kanner du ju ... Om du åker en längre sträcka
. så kan du ju tjänna att da vakslar i temperaturer, da a, du
så kan du ju kanna att det växlar i temperaturer, du kanner
. tjänne en massa dafter da va, sam du inte tjanne na man
en massa dofter då, va, som du inte känner när man åker
. åke bil. Dä ä, da ä svåt å beskriva de, de måste man ju
bil. Det är svårt att beskriva det, det måste man ju nästan
. nästan uppleva fö att kunna väklien ... föstå hu de tjänns då ..
uppleva för att kunna verkligen förstå hur det känns da, for
. fö man ä ju ... man eh, åke ju motsykel me på naturens villkå
man ar ju ... Man åker ju motorcykel mer på naturens villkor
. i alla fall, fö att da ä ... i en bil så gå de ju nästan å åka hu
i alla fall, för att i en bil så går det ju nästan att åka hur
. sam ... hu vädret an a så ga de ju & aka bil ... men da a ju lite
som ... Hur vadret an är så går det ju att åka bil, men det ar
. sjillnad mä motsykel. Å sen jilla ja ju de hä mä då & tjora
ju lite skillnad med motorcykel. Och sedan gillar jag ju det
. ganska fott [det] tycke ja a valdit rolit. De a ju ... E de inte
har med da att kora ganska fort, [det] tycker jag är väldigt
. falit? Jo, men da a mycke sam a falit ... man kan ju inte tanka
roligt. Det är ju ... Är det inte farligt? Jo, men det är mycket
. på allt sam a falit, man måste ju ... ha rolit.
som är farligt, man kan ju inte tänka på allt som är farligt,
.
man maste ju ha roligt.