Kalix

Sample of Swedish as it is spoken in Kalix. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Naa de ble mejnder och mejnder in i alva men a ja rätt - få
Nja, det blir mindre och mindre i älven men har jag rätt ... Få
. säj nu - kan vara fare, fem år sedan e var i familj så jick i &
se nu, [det] kan vara fyra, fem år sedan. Det var en familj
. mitterevars sa happen en stor laks app på pa strann ... Å de
som [ var ute och] gick [da] och rätt som det var så hoppade
. klabben ve en stor sten Hehe å fick se en laks am var jätt, ja
en stor lax upp på stranden. Och de klubbade [till] den med
. tro e var sjutton tjilo ma tror att de e sagor ... Den bara
en stor sten - och fick sig en lax som var, jag tror den var
. håppa åp ni vet ju na ram far åpp fo fårsen så får rằm ju
[p&] sjutton kilo. Man tror att det ar sagor. Den bara
. jåbba årdentlit så "popp" Hehehe a ja tyckte - förs så trodde
hoppade upp - ni vet ju när de far upp för forsen så får de
. ja de inte men när ja då hörde vicka de var så försto ja att
ju jobba ordentligt, så "popp". Ja, jag tyckte ... Först så
. de war sant.
trodde jag det inte, men när jag då hörde vilka de var så
.
forstod jag att det var sant.

: Older man

. Å je hula ju aldri nansin komma ve därifrån a 'n har jo bara
Och jag holl ju aldrig någonsin [på att] komma därifrån och
. en ståol å a da s tryktn i me [i]ni1 stouln & sa stou en ovro &
han hade ju bara en stol och då så tryckte han mig ner på1
. hur me ba acksla. Å ja & je je skul ju je skul ejentljen den
stolen och så stod han över [mig] och höll mig på axlama.
. dära jaka i sku jopa e lerarmot & je sade."Nej" da tou en
Och jag skulle ju ... Jag skulle egentligen, den där gången ...
. fram mit klock a hul framför framför me oga opa ma & saad
Jag skulle ju på ett lärarmote och jag sade. "Nej", då tog han
. "Säj do Isaksån hi a me klock" sa an. "Je ha bryti bart
fram min klocka och höll [den] framför ögonen på mig och
. minnoutvejsarn a så lat e bi toj tojn tejn för mi så je skul
sade "Ser du Isaksson, har ar min klocka", sade han. "Jag
. kån bröut bort tämvejsam också."
har brutit bort minutvisaren och så lite betyder tiden for mig
. 1 här: ini = ner på
så jag skulle kunna bryta bort timvisaren också."
.
1 säger egentligen

: Younger woman

. De är enn av dam sam agde harrgam har från början som
Det ar en av dem som agde herrgården har från början som
. ät resa den största stenen den ha int statt där förrän de
lät resa den största stenen. Den har inte stått dar förrän ...
. kansje seksti år sen de flyttades hit den hadd stått längre
Det [är] kanske sextio år sedan den flyttades hit, den har
. ner mot älven tidigare. Å da skrev han de sam en dikt &m
stått längre ned mot älven tidigare. Och då skrev han det
. mamman och en åm pappan på stenen där lite grann sam
som en dikt om mamman och en om pappan på stenen dar,
. åvord da. A sen a de fyra stenar sam representerar varje
lite grann som lovord da. Och sedan är det fyra stenar som
. Bärjmann sam ha bott här å ägt huset för då bärgjmann
representerar varje Bergman som har bott här och ägt
. dam ha va heta Barjmann i efternamn dam sam ha bott här
huset, för da ... Bergman de har väl hetat Bergman i
. å sen ar de elva stycken sam ar sam för varje jenerasjon
efternamn, de som har bott har och sedan är det elva
. ändå bak till fjortånhundratalet så de a ejentlijen ba ett
stycken som ar som för varje generation anda bak till
. slakttrad dam ha fatt var sin sten Mbm ... dar.
fjortonhundratalet, så det är egentligen bara ett släktträd,
.
de har fatt var sin sten dar.

: Younger man

. Na ne man aker mallan Ume ack Sjellaft eller Pite ka man
När man åker mellan Umeå och Skellefteå, eller Piteå kan
. säja med båt då är de ju sam bara stenstrand. Ja åkt två
man säga, med bat, da ar det ju [lik]som bara stenstrand.
. gånger när där som man haf sutti på past ja jord de i
Jag [har] akt tva ganger dar som man har suttit på post. Jag
. lumpen vi var jo, vi har åkt med båt da så ja lå ju då i
gjorde det i lumpen. Vi var ju ... Vi har åkt med båt då, så jag
. Härnösand halva utbildningen på Kå Ett i Stackhålm. Å sen
låg ju da i Härnösand, halva utbildningen på K1 i Stockholm.
. har vi åkt med båt. Här hade vi en övning på våren hela
Och sedan har vi åkt med båt. Här hade vi en övning på
. Bohus där är ju jättefint för att de ä o sam klippija oar & så
våren, hela Bohus[lan], där är ju jättefint för att det är
. grönt på ram men ingen bevakstlihet va så man få sam hitta
[lik]som klippiga öar och så grönt på dem men ingen
. sin ejgen ficka am man ska tälta eller nat - mysit!
beväxtlighet va, så man får [lik]som hitta sin egen ficka om
.
man ska tälta eller något - mysigt!