Kårsta

Sample of Swedish as it is spoken in Kårsta. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Jo, de e famm gårdar har i byn sam ja berättade am. Ack de
Jo, det ar fem gardar har i byn som jag berättade om. Och
. e utav dam så e tre s, två stycken såm är ägna gårdar ... & de
utav dem så är det två stycken som är egna gårdar. Och de
. andra ... två, eh, två gårdar e de då Uppsala Akademi sam
andra två gårdarna är det da Uppsala Akademi som har agt.
. har ... ägt ... åk sen ere prästgården häruppe då sam e
Och sedan ar det prastgarden har uppe da som ar kyrkans
. tjyrkans asså. De e ju prästgården. Där bodde prästen förut.
alltså. Det är ju prästgården. Dar bodde prästen forut. Och
. Å [i] de sam idag e tvättstuga där bodde ju arrendatårn. A
[i] det som idag ar tvättstuga, dar bodde ju arrendatom.
. nu ere så att dam här två ... UppsalaAkademigårdama, dam e
Och nu är det så att de här två Uppsala Akademigårdarna,
. hopslagna varav de här är ann utav dam gårdarna. Men min
de ar ihopslagna, varav det här är en utav de gårdarna. Men
. far har tjöpt de här ... åmmrådet här då där vi har alla
min far har köpt det här området här da, dar vi har alla
. uthusen.
uthusen.

: Older man

. Jag tror att lansbygden klara sej rätt hyfsat ... under
Jag tror att landsbygden klarade sig ratt hyfsat under
. ransoneringstiden. Vi hade ju allti ... allti mat obegränsat å så
ransoneringstiden. Vi hade ju alltid mat obegränsat och så,
. va. Odla ju spannmål själva & odla potatis själva, hade
va. [Vi] odlade ju spannmål själva och odlade potatis själva,
. mjölkkor å höns å grisar å så där va så att ... vi led aldri nån
hade mjölkkor och hons och grisar och sådär, va. Så att vi
. nod på sa vis. Men däremot vet ja ju att i större samhällen &
led aldrig någon nöd på så vis. Men däremot vet jag ju att i
. så vare ju knappt me maten. Så att ... eh, ja kammer i håg
större samhällen och så var det ju knappt med maten. Så
. att när vi hade sjördat på hösten, tagi in spannmål & sånt
att jag kommer ihåg att nar vi hade skordat på hösten, tagit
. där, då kåmm de ... fålk med kårjar från stan å placka
in spannmål och sådant där, da kom det folk med korgar
. spillsad, spillaks på jardena ... sam de, ja, sam de sen jorde
fran staden och plockade spillsad, spillax pa gardena. Som
. me, koka sappa på eller va de jorde, de vet ja inte. A my,
de, som de sedan gjorde ... Kokade soppa på eller vad de
. mycke falk sam jick & placka svamp & så vare ju. I mycke
gjorde, det vet jag inte! Och mycket folk som gick och
. större utstr, utsträckning an de e ida.
plockade svamp och sa, [det] var det ju. I mycket större
.
utsträckning an det ar idag.

: Younger woman

. Va jagar ni for natt de? Alj. Rajur. Men ja jagar inte, jag har
Vad jagar ni for något d&? Alg. Radjur. Men jag jagar inte,
. inte lisans da, men ja följer jarna me ut i skogen & ... tittar
jag har inte licens da, men jag följer garna med ut i skogen
. å ... lär mej å sånt där då. Så att ... nån gång ska ja ta mäj
och tittar och lär mig och sådant där då. Så att någon gång
. jaktlisäns då. Nu på hösten, eller när? Ja, aljjakten e ... burjar
ska jag ta mig [en] jaktlicens då. Nu på hösten eller när? Ja,
. uppe i Narrlan da sam vi har ... burjar u, mm, septamber
älgjakten börjar uppe i Norrland da som vi har. [Det] börjar
. månad da. Sa första veckan i septamber e vi uppe. Å sen bli
[i] september månad da. Sa första veckan i september är vi
. re i åktober här nere1. Är re aprill här, då då ere hare å ...
uppe. Och sedan blir det i oktober har nere1. Ar det april
. råjur å ... Va jagar ni när ni är uppe i Narrlan? Alj. Stora
här, då är det hare och rådjur och ... Vad jagar nar ni är uppe
. äljar. Inge björn? Jo. Hänger en på väggen.
i Norrland? Alg. Stora algar. Ingen bjorn? Jo, [det] hanger en
. 1 talaren bor i Karsta norr om Stockholm, men följer med sin
på väggen!
. man upp till Norrland och jagar
1 talaren bor i Karsta norr om Stockholm, men följer med sin
.
man upp till Norrland och jagar

: Younger man

. Hu gammal e den här tjyrkan? Den e från
Hur gammal är den här kyrkan? Den är från
. fjortånhundratalet, men alsta delen då sakristian e från
fjortonhundratalet, men äldsta delen då, sakristian, är från
. talvhundratalet. Den va tidiare da tretjyrka, & sakristian va
tolvhundratalet. Den var tidigare da trakyrka, och sakristian
. da i sten. Sann så byggde man en ny ... tjyrka da, på samma
var då i sten. Sedan så byggde man en ny kyrka då, på
. plats. Brannen ner eller? Naj, man ... vet inte am man helt
samma plats. Brann den ner, eller? Nej, man ... [Jag] vet
. enkelt skulle jora en tjyrka sam var mer ... hållbar. Årdentliare
inte om man helt enkelt skulle göra en kyrka som var mer
. i sten iställe för tretjyrka, eller åm den vart dåli, de vet ja
hållbar. Ordentligare i sten istället för träkyrka, eller om den
. inte. Sen så byggde man vapenhuse då allra sist på
blev dålig, det vet jag inte. Sedan så byggde man
. femtånhundratalet iställe. Märks de när man e inne att de är
vapenhuset da allra sist på femtonhundratalet istället. Marks
. olika ... Nae, stilar? marks ingenting. De e samma stil
det nar man ar inne att det ar olika Nej. stilar? [Det] marks
. alltihop, baratt de ... har byggt vartefter då.
ingenting. Det ar samma stil alltihop, bara att det har
.
byggt[s] vartefter da.