Köla

Sample of Swedish as it is spoken in Köla. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. - Am hälja va ja inne der i Norgår i dan ... sjukhuse sam di
- I helgen var jag inne där i Nordgård, i det där sjukhuset
. sprängd in i bärje, ha du vor där nan gång?
som de sprängde in i berget.
. - Nehe, inte visst am ett en gång.
Har du varit där någon gång?
. - Tyskerne jick in i Norje nionde aprill. Tiande aprill
- Nej, jag har inte vetat om det ens en gång.
. börepå & ... spränge der. Haru allri visst &m ett?
- Tyskarna gick in i Norge nionde april. Tionde april började
. - Nehej ...
de på att spranga dar. Har
. - Jämt 1 nedanför skolhuse i Norgår ... på höger hann, så
du aldrig vetat om det?
. gåre jamt en litn bete. Fast dessa grinnerne ha ju roste i
Nehej
. sönd, men de e ijänn karmera rå. Å der jick Kärmit2 in å
- Jämt 1 nedanför skolhuset i Norgård, på höger hand, så går
. tande fullt ma jus inna i dan. Di kan ... kunne ta in imalla
du jamt en liten bit, fast grindarna har ju rostat sonder,
. fämti å hundra personer, skadarå, am da hade vort
men karmarna ar kvar da. Och där gick Kermit2 in och
. aktuallt. Aperasjonssal, dan va sprangd in i barje hogger
tande fullt med ljus inne i den. De kunde ta in mellan
. app. Men de va visst fra a bare taggtrå jär nura. Men de
femtio och hundra personer, skadade da, om det [hade]
. var värkligen intresant.
varit aktuellt. Operationssalen, den var sprangd in i berget
. - Jaa ... sidu ..
högre upp. Men det var visst fullt med bara taggtråd där nu
. - Mye sant her har vi, minnen etter krige.
da. Men det var verkligen intressant.
. - Nittånhundrafortitale ...
Ja, ser du ...
. - Som vi sjlapp. Ja.
- Mycket sådant har har vi, minnen efter kriget.
. - Ja.
Nittonhundrafyrtiotalet ...
. 1 här: jämt = alldeles
- Som vi slapp, ja.
. 2 person i Kola
- Ja.
.
1 har: jamt = alldeles
.
2 person i Kola

: Older man

. Sen [j]a höger [j]a da ... pappa a va ju ... inne va, i
Sedan ja kommer jag ihåg da ... pappa ... var ju inne va, i
. lannsstormen1, som de hetterå. Han vart inkalla & å-app
landsstormen1, som det hette då. Han blev inkallad da
. ätter gransn. A på na vis si ja men orken ta sej ijennom
uppefter gränsen. Och på något vis så, jag ... Men [så]
. tro jare var spärrer åg då ... ätter vägen & men ja ... Ja vet
orkade han ta sig igenom, tror jag det var spärrar också då
. itte, men ja, ja syckle ja iallefall & han va appe i Högsäte
[ut]efter vagen. Men jag vet inte. Men jag cyklade i alla fall
. da va jämt innerst over gransn, da her app i Sjanemark.
och han var uppe i Högsäter där alldeles innerst över
. Da va ja neern. "Ska vi gå ti gransn får du se på tysker"
gränsen, har uppe i Skillingmark. Da var jag med honom.
. sjan. Mhm Å då jick vi dit, å da vare atter alva, där jick
"Ska vi gå till gränsen [så] får du se på tyskar" sade han.
. da tysker & patrulere. Da tyckte ha vå sö ... Detta & ja fick
Mhm Och då gick vi dit och då var det utefter älven, där gick
. se tysker de. Ja Da va sam se spännande! Ja, men klart ...
det tyskar och patrullerade. Det tyckte han var så ... Detta att
. Då hade di sprangt broa ... Ja over alva der. Itt jick da ta
jag fick se tyskar, det ... Ja Det var [lik]som sa spännande!
. sej över då, man dit jick vi da. Ja vet itte am han hadde
Ja, men [det ar] klart ... Da hade de sprängt bron Ja over
. loven pappa da, men ja va ju ma en iallefall! D ha j[ag]
älven där. Inte gick det [ att] ta sig över da, men dit gick vi
. guttongä2. Mhm Jåo ... Da a ju minne sam ... en har då ...
da. Jo, jag vet inte om han hade lov, pappa da, men jag var
. de krige. Krige säger vi, vi ja va ju itte me i nå krig, så vi
ju med honom i alla fall. Jag var guttunge2. Jo, det är ju
. hade, hade ju gott vi.
[ett] minne som en har da, det kriget. Kriget säger vi, jag
. 1 lannsstormen ('Landsstormen") var en del av den
var ju inte med i något krig, så vi hade ju [det] gott vi.
. svenska armen under första världskriget. De män över
1 'Landsstormen' var en del av den svenska armen under
. 35 år som ryckte in tillhörde den sk 'landsstormen'. De
första världskriget. De män över 35 år som ryckte
. var dåligt utrustade och bar civila kläder.
in tillhörde den sk 'landsstormen'. De var dåligt utrustade
. 2 har: guttonga = pojke
och bar civila kläder.
.
2 här: guttunge = pojke

: Younger woman

. - Å sen tog ja hann am Susann.
- Och sedan tog jag hand om Susanne.
. Mm.
- Mm.
. - Ho kam flyttens ifrån Nynäshamn ... hit.
- Hon kom flyttande ifrån Nynäshamn hit.
. - Stackarn!
- Stackarn!
. - Jaa ... Å da vet ja första. Seg artebock. Artebock
- Ja. Och da vet jag i början1. Säg artebok. Artebok
. värkligen skulle ha för da vare, da va liksåm da, da
verkligen skulle ha för det var liksom det, det kom vi på
. kam vi på ganska snart att de kunn hon inte sägga. Å
ganska snart att det kunde hon inte säga. Och inte
. itte kasemökl
kasemokel.
. - Kasemokl ..
- Kasemökel ...
. - Kasemökl dä söm bli på sjulbacken, när du sager.
- Kasemökel - det som blir på skjulbacken när de sågar.
. Detta sam blir ...
Detta som blir ...
. - Spille.
- Spillet.
. - Ja. Så de sku vi, å så mört. Je vo, va ute å jick på kvel,
- Ja. Så det skulle vi. Och så mört. Jag var ute och gick på
. eller da va såm i ... på aftan då, a de bör bli litte ... Å då
kvällen, eller det var som på aftonen då. Och det började
. så sa ja "Å va mort da va!". A ho titta ne i dike "Va!
bli lite ... Och da sa sager jag "Å vad mort det var". Och hon
. Finns det fisk her?".
tittar ner i diket "Va, finns det fisk har?".
. - Jaa.
Ja.
. - Ja, de ... va lite ... fel.
Ja, det var lite fel.
. Jo.
- Jo.
. - Da var tur. De är de sam ä rolit när en kammer ut,
- Det var tur. Det är det som är roligt när en kommer ut
. eller om en ha gått skola ja i Kristinehamn & men ...
eller om en har gått skola, ja, i Kristinehamn da, men
. Karl ... Da räcker me å kåmme till Karlstad liksåm så
Karl ... Det räcker med att komma till Karlstad liksom, så är
. äre, så äre ju såm "Ma! Va hu prater ni rå?". Bla liks&m
det ju [lik]som "Men, hur pratar ni då?". Bland [annat]
. de har me glint vet ja a moe sane ord sam dem inte
liksom det här med glint vet jag, och mycket sådana ord
. kan ... Va vare du sa där? Glint, de a glint på vintern ut
som de inte kan. Vad var det du sade dar? Glint, det är
. på vägen, när da ar is. Hallkit.
glint på vintern ute på vägen när det är is. Halkigt.
.
säger egentligen <[ det] första>

: Younger man

. - Ja de a rolit de dar ma.
- Ja, det ar roligt det dar med.
. - Ja män da a gör-rolit1 da.
- Ja, men är görroligt1 det.
. - Jaa
- Jaa
. - De viktigste e itte jåkta, uta de ä ju de att dä kåmmer så
- Det viktigast är inte jakten utan det är ju det att det
. myä fålk uttikringifrå.
kommer så mycket folk utikring ifrån
. Ja
- Ja.
. - såm ä mä å jager å såm uta dåm såm ä mä å jager i de
- som ar med och jagar och som av de som är med och
. jaklage såm ja, i gann ... grannlage rå. Dom ä ... harta ...
jagar i det jaktlaget som jag, i g[r]ann ... i grannlaget da.
. utaråm, vi ä ju säksti stycka tänka ja, så trätti uta råm
De ar ... Hälften av dem, vi ar ju sextio stycken tänker jag,
. här såm ha kåmmer uttifrån. Så då äre liksåm såna
så [är det] trettio av dem här som har kommit utifrån. Så
. hä stögor såm står tomme rå, sam sammarstögor & sånt
då är det liksom sådana här stugor som står tomma då,
. hä[r] fylls app för fulla mugger & ...
som sommarstugor och sådant har, [som] fylls upp for
. - Ja ...
fulla muggar och
. - kåmme re tyskere mä iblann & ...
- Ja.
. Ja
- [så] kommer det tyskar ar med ibland och ...
. - S[å] da a rolit faktist. Men ja får träffe falk.
- Ja
. - Are så bra i ... ja vet itte als [hur] di ha i Aljsta man ... Har
- S[ &] det är roligt faktiskt. När jag får träffa folk.
. äre ju ... ent ur varje hushåll får ju gå ... gå ma i ... i ... på
- Är det sa bra i ... Jag vet inte alls hur de har [det] i
. älj-jakta här då. So fastam dam itte har non ... för mange
Älgestad men ... Här är det ju ... en ur varje hushåll får ju
. ställe äre ju ... måst du ha jåkt ... jakträtt då, på skogen,
gå ... gå med i ... i ... på älgjakten här då. S& fastan de inte
. du måste ha skog da. Men her faru ju ta ... ent ur varje
har någon ... För [på] många ställen är det ju ... måste du
. hushåll då. En person få gå på alj-jakta. Da a ju valdit bra
ha jakt ... jakträtt då, på skogen, du måste ha skog då.
. - mm
Men här får du ju ta en ur varje hushåll då. En person får
. för dåm kan ju alle få mä lite tjött å ... Satt dä dä ...
gå på algjakten. Det är ju väldigt bra
. - Joo
- mm
. - Ja bruka ... så vi [a] ju en nitti ... a .. nitti & hunnra mann vi
- för de kan ju alla få med [sig] lite kött och ... Så att det
. på ... varje dag då ... Så da a ... da a rolit. Da a liv i skogen
där ...
. då.
- Joo
. 1 gör = jätte
Jag brukar .. så vi ar ju en nittio ... ja .. nittio och hundra
. 2 Alista = Algestad (ett hemman i Kola)
man vi pa varje dag da. Sa det ar ... det ar roligt. Da ar det
.
är liv i skogen.
.
1 gör = jätte