Korsberga

Sample of Swedish as it is spoken in Korsberga. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Maria på Kvamgarden a ... a sa va da Jann Botvidfilmer a ... a
Maria pa Kvamgarden och så var det John Botvidfilmer och
. Nils Påppe å, ja, [det] va såna da vet du. Å sa va da manga
Nils Poppe, ja, [det] var sådana dar vet du. Och så var det
. sana da gamla filmer i bondemiljo. A di kan dam ju tjora nån
manga sådana dar gamla filmer i bondemiljo. Och dem kan
. gang på Teve ida. A da a, da a ju faktist valdit intrassant fo
de ju kora någon gang på TV idag. Och det är ju faktiskt
. en annan & se för ... da a ju sam da va na en annan va barn,
väldigt intressant for en annan att se, for det ar ju som det
. på dasse filmer. Dam tjode hö mä, ma hästar å dam jick da
var när en annan var barn, på dessa filmer. De körde ho
. mä hannreskap, så man tjänne ju ijän valle mycke. Så da,
med hästar och de gick där med handredskap, så man
. da va ju så. Då kunne man åka te, ti Blikstarp på film, varje
känner ju igen väldigt mycket. Så det var ju så. Då kunde
. sonda tro a de va, sondakväll. Så hade dam no nan annan
man åka till Blixtorp på film, varje sondag tror jag det var,
. da i Kårsberja då, så en kunne åka dit åckså åm en ville då.
söndagkväll. Så hade de nog någon annan dag i Korsberga
. Syckla, jivetvis. Da va ju syckeln sam jallde pa dan tiden.
då, så en kunde åka dit också om en ville då. Cykla,
.
givetvis. Det var ju cykeln som gällde på den tiden.

: Older man

. Ja, mjölk ha di la1 allti sålt, elle da a la1, ha val rört de
Ja, mjölk har de val1 alltid salt, eller det har vall rört det
. huvusaklia på bonngårda ... så länge en kan minnas tebaka ...
huvudsakliga på bondgårdar så länge en kan minnas
. för eh ... Da fanns ju inge ställe utan [att] da hade kor, da va
tillbaka, for ... Det fanns ju inget ställe utan [att] de hade kor,
. la1 liksam da ... [som var] grunden för alltihopa, & sen hade
det var val1 liksom det [som var] grunden for alltihopa, och
. de lite ti husbehov, di va mera självförsörjande förr i tiden.
sedan hade de lite till husbehov, de var mera
. Di sulle odla allting sam di ... ja, de sulle produsera allt på
självforsorjande forr i tiden. De skulle odla allting som de,
. gåm såm di liksåm, så di sulle tjopa så lite såm möjlit. Da
ja, de skulle producera allt på gården som de liksom ... , så de
. jick de la1 ut på, självhushöllning åm en säje så. Män sen
skulle köpa så lite som möjligt. Det gick det väl1 ut på
. börja da la1 då så småningom då på nittånunnatie,
självhushållning om en säger så. Men sedan började det väl1
. tjugetalet & kamma majerier så att di sjicka mjölka dit iställe
då så småningom då på nittonhundratio, tjugotalet att
. fö å s, separera själva å så dara.
komma mejerier så att de skickade mjölken dit istället för
. 1 la=väl
att separera själva och så där.
.
1 säger egentligen

: Younger woman

. I tolten ha hasten unnefar en fot i backen, at gangen, vicket
I tölten har hästen ungefär en fot i backen åt gången, vilket
. jör att da a väldit bekvämt, da finns inget sväv emellan. Å
gör att det är väldigt bekvämt, det finns inget sväv emellan.
. da jor att tolten a valdi spesiellt. Sen finns, da finns anda
Och det gör att tolten är väldigt speciell. Det finns andra
. hästar såm ha tölt ... men eh ... på mång ... på dam flästa
hästar som har tölt, men på de flesta hästarna så är den
. hästana så ä den bortavlad faktist. Da a en sån ... Da går &
bortavlad faktiskt. Det är en sådan ... Det går att göra det
. jora da tyvärr. Men varför tror du att just islannshästar kan
tyvärr. Men varför tror du att just islandshastar kan det? Jag
. de? Ja vet faktist inte riktit. Dan [hastrasen] ha ju lissam
vet faktiskt inte riktigt. Den [hastrasen] har ju liksom hjälpt
. jälpt till i ... sam på Island da till eksempel, ha da ju inte
till som på Island da till exempel, [dar] har det ju inte
. funnits ... bilvägar & sånt på väldit många år ... förr, & då så,
funnits bilvägar och sådant på väldigt många år, förr, och då
. ja, dam va ju tvungna a ha nan sam lisam ... ett bekvämt
så, ja, de var ju tvungna att ha någon som ... Liksom ett
. färdmedel, a da hade ju islannshasten dan da tölten, vicket
bekvämt färdmedel, och då hade ju islandshästen den där
. Island, ha ju bevarat dän hä gångarten, dåm ha ju, dằm få
tölten, vilket ... Island har ju bevarat den har gangarten. De
. ju aldri impartera en häst, till Island, vicket jor att du
har ju, de far ju aldrig importera en hast, till Island, vilket
. bevarar rasen ren hela tiden, så dan da tölten vidarförs hela
gör att du bevarar rasen ren hela tiden, så den där tölten
. tiden till andra hästar, på Island då.
vidareförs hela tiden till andra hästar på Island då.

: Younger man

. Ja, systemutvecklare dam a, dam e mer prosjektledare så a
Ja, systemutvecklare de ar mer projektledare sa att säga
. saja a ma ... i, driver dataprosjekt. Am e företag vill införa
och med ... [De] driver dataprojekt. Om ett företag vill införa
. nytt system ell ... am en, ett resebalag vill ha ett nytt
nytt system; om ett resebolag vill ha ett nytt
. bokningssystem, så, så pratar dam mä kunden, så a saja,
bokningssystem, så pratar de med kunden, så att säga, hur
. hur eh, da systemet sa se ut. Ingenting, ingenting, så a
det systemet ska se ut. Ingenting sa dar liksom fyr[kantigt],
. lisam fyr[kantigt], riktit data [eller] pogrammering elle sitta
riktigt data [eller] programmering eller sitta vid en dator
. vi en data e så utan man bara pratar ... sam ett prosjekt så
eller sa utan man bara pratar ... Som ett projekt sa det liksom
. da lisam utvecklas ett bra bokningssystem, så ha man
utvecklas ett bra bokningssystem, så har man
. pogrammerare liksåm såm jö de då, så a saja. Syste,
programmerare liksom som gör det då, så att säga.
. system, systemerarn ä bara i analyssteget, så de bli liksam
Systemeraren är bara i analyssteget, så det blir liksom rätt,
. rätt, ja, de bli ett bra system, sen ... En pogrammerare, ti
ja, det blir ett bra system, sedan ... En programmerare, till
. essempel, am da bara a pogrammerare sam utveckla
exempel, om det bara ar programmerare som utvecklar
. systemet så kan de ju bli va såm hälst, så a saja, dam vet
systemet sa kan det ju bli vad som helst, sa att saga, de vet
. inte, dam bara antar att ... [och] de kan bli valdi kan[stigt],
inte, de bara antar att ... Det kan bli väldigt kon[stigt],
. väldi svårt å basera system å så.
väldigt svårt att basera system och så.