Kramfors

Sample of Swedish as it is spoken in Kramfors. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja a ju me i massor me föreningar. "Kvinnor kan" & alltihop
Jag ar ju med i massor med föreningar. "Kvinnor kan" och
. de da. Ja slåss ju, ha ja ju jort jamt fo kvinnorna,
alltihop det dar. Jag slass ju, [det] har jag ju gjort jamt for
. jämställdhet da. A fo jalpt framm manga, fo ja tycke re, de
kvinnorna, [för] jämställdhet da. Och för ... Hjälpt fram
. ska vara lika! De kammer å bli, de a lang tid kvar ann, men
manga, for jag tycker det, det ska vara lika! Det kommer
. de ha ju blivi bättre. Ja ha ju sett så mycke på de år ja ha
[det] att bli. Det ar lang tid kvar an, men det har ju blivit
. jabba. Fo a börja ju na ja va fjorton år i kvinnoklubben elle
battre. Jag har ju sett så mycket på de år jag har jobbat. För
. ässässu. Man sett sjillnad. Å na ja va ma i, kam me i
jag började ju när jag var fjorton år i kvinnoklubben eller i
. politiken från början i kammu ... arbeta ... eh i
SSU. Man [har] sett skillnad. Och när jag var med i ... Kom
. kammunstyrelsens arbetsutskatt. Dar dar satt ja ensam
med i politiken från början i kommu[nen] ... arbetade i
. kvinna i tie år. De va ju ba karlar.
kommunstyrelsens arbetsutskott. Där satt jag, ensam
.
kvinna, i tio år. Det var ju bara karlar.

: Older man

. Da han sag att hon skrev, da sa han "Hor du du", sa han, "ja
Då han såg att hon skrev, da sade han "Hor du du", sade
. kan ba tala am for dej att den breve kan du brann opp" sa
han, "jag kan bara tala om for dig att det brevet kan du
. han. "For du ... De ingen mening", sa han, "att du skriv, for
branna upp", sade han. "For du ... Det [ar] ingen mening",
. de gå int å skrive ti kungs". Hon skrev ti kungs. "Man måste
sade han, "att du skriver, for det går inte att skriva till
. va erfaren", sa han, "å le laje nån såm a dukti på å skrive",
kungen". Hon skrev till kungen. "Man måste vara erfaren",
. sa han, "for de de ga int å skrive ti kungs for en vanli
sade han, "och leja någon som är duktig på att skriva", sade
. männisjen. För je ha prove de så mytje", sa han, "å de gå
han, "for det det går inte att skriva till kungen for en vanlig
. inte". "Ja," sa hon, "na de bry ja maj inte om. Ja ja ska
människa. For jag har provat det så mycket", sade han, "och
. sjicke breve". De jick ba fjorton dagar, så fick a svar ifrån
det går inte". "Ja," sade hon, "nej, det bryr jag mig inte om.
. Vägförvaltningen i Härnösand. Dam ringde opp. Å så sa dam
Jag ska skicka brevet". Det gick bara fjorton dagar, så fick
. "Hör du du", sa dam, "du ha skreve ti kungs & vi ha fått
hon svar ifrån Vägforvaltningen i Härnösand. De ringde upp.
. årder att vi ska årdna väg, vet du". Å du förstå va gla hon
Och sa sade de "Hor du, du", sade de, "du har skrivit till
. ble.
kungen och vi har fått order att vi ska ordna vag, vet du".
.
Och du förstår vad glad hon blev.

: Younger woman

. Å sa da tänkte ja att de kan ju finnas kackerlacker i skoma
Och så da tänkte jag att det kan ju finnas kackerlackor i
. rå, i å me att man hade haft dam i gardråben. Så ja tog
skorna da, i och med att man hade haft dem i garderoben.
. iksåm å knacka ur dåm me häln liksåm så ha mot gålve rå
Så jag tog liksom och knackade ur dem med halen liksom så
. årdentlit. "Javisst", tänkte ja, "de ju ba att sätta på sig dam".
har mot golvet da, ordentligt. "Javisst", tänkte jag, "det [ar]
. Så satt ja på mej dam & så jick ja dit upp. Va kansje fam
ju bara att sätta på sig dem". Så satte jag på mig dem och
. minuters gångväg. Så kam ja dit upp, så satt ja mej på en,
så gick jag dit upp. [Det] var kanske fem minuters gangväg.
. på nå stol där me nån grågg då. Satt & kålla på rằm ha1. A
Så kom jag dit upp, sa satte jag mig på en ... pa nagon stol
. presis då tjände ja hu re killa till på tan så hara. Å gu va
där med någon grogg då. Satt och kollade på de här1, Och
. rädd ja vart. Å ja happa & ja skrek, a ja slängde den da jävla
precis da kände jag hur det killade till på tan så här. Och gud
. skon. Ja slet av mej an å sa ha vet du, de va ju ... A ut k&m
vad rädd jag blev. Och jag hoppade och jag skrek, ja, jag
. en sån hära kackerlacka vet du. Springer iväg. Då ha ja gått
slängde den där jäkla skon. Jag slet av mig den och så här
. me n dara i säkert fam, tie minuter ha ja haft den i skon,
vet du, det var ju ... Ja, ut kom en sådan har kackerlacka, vet
. utan a tjännt den.
du. Springer iväg. Då har jag gått med den där i säkert fem,
. 1 personen i berättelsen satt och kollade på en orkester
tio minuter har jag haft den i skon, utan [att] ha känt den.
.
1 personen i berättelsen satt och kollade på en orkester

: Younger man

. Aa, då ringde ram från brannkarn minns ja. På, ja de va ju
Ja, da ringde de fran brandkåren minns jag. Pa ... Ja, det var
. på en kväll de dära som de brann där, vet du. Å da fick dam
ju på en kväll det där som det brann där, vet du. Och då fick
. inte ståpp på på brandn åppe där, utan de låg bara kåla, m
de inte stopp på branden uppe dar, utan det lag bara [och]
. kåm inte åt. Så då fick ja dit liksåm & dra ner, rive hela
kola[de], [de] kom inte åt. Så då fick jag dit liksom och dra
. kåken så ram kunne släcka n, vet du. Så a ha vare på flera
ner, riva hela kåken så de kunde släcka den, vet du. Så jag
. såna bränder, vet du. Så få man vara rå & rive ner så att
har varit på flera sådana bränder, vet du. Så får man vara da
. dåm kåmme åt me vattne, vet du, annars så ä re så svårt &
och riva ner så att de kommer at med vattnet, vet du,
. få ståpp på på eldn liksåm. De ligge bara å ja kålar å & kan
annars så är det så svårt att få stopp på elden liksom. Det
. blåssa app sen na man fare därifrån. Så att ... Men a re inte
ligger bara och, ja, kolar och kan blossa upp sedan när man
. varmt da eller hu ...? Jao, de a re ju, vet du, de glo ju vet du
far därifrån. Så att ... Men är det inte varmt da eller hur ...? Jo,
. nä ru ta sätte in skopen, så glö re liksom & spruta å glö rå
det ar det ju, vet du, det gloder ju, vet du, nar du tar [och]
. runt. Så att de a ju ...
sätter in skopan, sa gloder det liksom och sprutar och glöder
.
också runt. Så att det är ju ...