Kyrkslätt

Sample of Swedish as it is spoken in Kyrkslätt. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja träffa narrmann nu på ... lorda ackså, de va ett brollapp
Jag träffade norrman nu på lördagen också, det var ett
. här i Sjundeå. Flickan va, eh, hemma härifrån Sjunde& &
bröllop här i Sjundeå. Flickan var hemma härifrån Sjunde&
. påjken från Trandhejm. Å dam kam från Nårje. Ja vet int hu
och pojken från Trondheim. Och de kom från Norge. Jag vet
. många dam va - ja tyckte dam fyllde hela salen nästan &t!
inte hur många de var - jag tyckte [att] de fyllde hela salen
. Först var de ett ttjyr, Sjundeattjyrka sen va de på Lappopirti
nästan! Först var det [i] Sjunde& kyrka och sedan var det på
. de här ( ... ) festen. Å dam va i falkdräkt nästan de flesta! Å
Lappopirti den har festen [var]. Och de var i folkdrakt nästan
. den yngsta va fyra månader å hon hade åckså fålkdräkt!
de flesta! Och den yngsta var fyra månader och hon hade
. Dam va så söta just de här flickorna & påjkama dar me ... me
också folkdräkt! De var så sota just de här flickorna och
. de här falkdräkterna.
pojkama där med de här folkdraktema!

: Older man

. Men att de e ju de sam e prima nog, anda att att de finns,
Men att det är ju det som är prima nog ändå, att man är
. att man e från ... lannsbygden & har den här basen då sen
från landsbygden och har den här basen da sedan att ... Vi
. att ... eh, öh ... när ... Vi ttjanne varann så att ... att man ... får ...
känner varandra, så att man behöver inte hålla på med
. man behöver int hålla på me billit ... röstfiks, fiske liksåm &
billigt rostfiske liksom och snegla på rösterna, utan man kan
. snegla på att, på rösterna utan man kan no försöka liksåm ..
nog försöka liksom, med den där samlade erfarenheten,
. me den där samlade arfarenheten försöka kamma fram till
försöka komma fram till fornuftiga beslut med diskussioner,
. fornuftiga beslut me diskusjoner å int behov snegla på dam
och inte behöva snegla på de tänkbara röstarna ju. Så det är
. tänkbara röstare jå. Så så de e jun stor fordel a de e ju de
ju en stor fordel och det ar ju det som jag värderar mest
. sam ja värderar mest liksam blann mina väljare da att de
liksom bland mina väljare då. Att det finns ett sådant
. finns ett sånt förtroende att ... dam vet ungefär hur ja
förtroende att de vet ungefär hur jag funderar, hur jag
. funderar, hur ja tänker & ... jor & hu ja ... Efte de utan att
tanker och gor och hur jag ... Utan att behöva tala igenom
. behöva ... tala ijenam varje ensjilt ... fråga.
varje enskild fråga.

: Younger woman

. Vi ha bestämt me min kampis1 att de e hann for man vet
Vi har bestämt med min rumskamrat1 att det ar en han, for
. int. Man kan bara meta de på klornas längd på nae sätt. Ja,
man vet inte. Man kan bara mäta det på klomas längd på
. men vi tyckte att de va en hann. Mest va vi ju två flickor i
något sätt. Ja, men vi tyckte att det var en han. Mest var vi
. lägenheten, så tängt vi "De behövs en kar!". Så att ... Jo! Jo
ju tva flickor i lägenheten, så tänkte vi "Det behövs en
. han kammer nog app lite am han vill men ... men de e bara
karl!". Sa att ... Jo, han kommer nog upp lite om han vill. Men
. åm han e ensam. Brukar han ha sällskap? Nä nä. Altså
det är bara om han är ensam. Brukar han ha sällskap? Nej,
. ensam i rumme. De ska int va naga ... storande mannsjor
nej. Alltså ensam i rummet. Det ska inte vara några
. da ... helst. Am man liksam ... ligge stilla & reser sej upp kan
störande människor da, helst. Om man liksom ligger stilla
. de hända att han kryper upp dar.
och reser sig upp kan det hända att han kryper upp där.
. 1 kämpis = rumskamrat
1 Säger egentligen
. (från finskans 'kamppa' = ung, 'kvart")
(från finskans 'kamppa' = ung, 'kvart")

: Younger man

. Men ja kamm ihåg förr där när ja va liten da i ... Vi jick allti &
Men jag kommer ihåg förr där, när jag var liten då ... Vi gick
. placka murklor på våren de har ... & de har. De fanns ett bra
alltid och plockade murklor på våren här. Och det här ... Det
. murkel ställe såm va ... på andra sidan ... den här åkern sam
fanns ett bra murkelställe som var på andra sidan den här
. börjar där ... alså skogen börja där på andra sidan akem de
åkem, som börjar där, alltså skogen började där på andra
. här ... å de här. Då hadd dam ännu de har de har ... korna jick
sidan åker här. Då hade de ännu det här ... Korna gick på
. på bete ... da de har, atsa dam har snappast vare uppe på
bete. Då det här, alltså de har knappast varit uppe på bete
. bete då när när vi var efter murklor för det va ju på ... på
då när vi var efter murklor, för det var ju på våren det. Men
. våren de. Men att dam va, varje år så varam på bete, de va
varje år så var de på bete, det var upptrampat stigar har
. apptrampat stigar de har & ... & de har. Man hade de har
också. Man hade de har murkelstallena, så det var ... Allt var
. murkel ställena de här så de va va, allt va så snyggt i den där
så snyggt i den dar skogen, det har, det liksom var ... Allt gräs
. skogen de här, de va liksåm va ... De va, allt gräs å allt sånt &
och allt sådant och allt var nertrampat, det fanns inte någon
. allt va nedtrampa, de fanns int nån sly sam väkste här så
sly som växte har, så det ... Men sådana ställen hittar du inte
. de ... Men sanna stallen hittar du int mera.
mer.