Länna

Sample of Swedish as it is spoken in Länna. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Vi hade en draska i har, men de var ingen mannisja sam
Vi hade en droska har, men det var ingen människa som
. hade rad att anlita en draska. Utan de va sycken sam jällde
hade rad att anlita en droska, utan det var cykeln som
. eller gå. Å när vi skulle ut å dansa till eksempel då klädde
gällde, eller [att] ga. Och när vi skulle ut och dansa till
. man sej i en klänning & sen fick man ta sjidbykser å så hade
exempel, da kladde man sig i en klänning, och sedan fick
. vi skor inpackat i en väska ... & la på sycken. Å sen hade vi
man ta skidbyxor och så hade vi skor inpackat i en väska
. ång, eh, sjidbykser åck ... pjackser på åss & luvemossa & en
och lade på cykel och sedan hade vi skidbyxor och pjäxor på
. rikti kappa da eller jacka avanpå. Å sen när man kam te de
oss och en luvmössa och en riktig kappa da, och en jacka
. där man skulle dansa då fick man gå ner i tjällam & kla av
ovanpå. Och sedan nar man kom till det [stället] dar man
. sej de där & sen fick man ta på sej de där när man åkte
skulle dansa, då fick man gå ner i källaren och klä av sig det
. hem. För de kunde vara ... Ni har hört talas &m att ... på1
där och sedan fick man ta på sig det där när man åkte hem,
. krigsårena dar2 [nittonhundra]forti fortiett sa vare ju ...
for det kunde ju vara ... Ni har hört talas om att under1
. mellan tjufem & tretti grader kallt. Men ut skulle man ju &
krigsåren då2 [nittonhundra]fyrtio, fyrtioett så var det ju
. dansa i alla fall. Men vi syckla ju ... ja ett par mil syckla man
mellan tjugofem och trettio grader kallt, men ut skulle man
. ju en kväll for å aka a dansa. Å sa hade man ju lika langt
ju och dansa i alla fall. Men vi cyklade ju, ja, ett par mil
. hemm. Å ja vet en gång vi åkte ifrån Åker, de va artån
cyklade man ju en kväll för att åka och dansa och så hade
. tjilåmeter unjefär från där ja bodde, åck när vi skulle åka
man ju lika långt hem. Och jag vet en gång [när] vi åkte
. hem da hade de falli sa har mycke nysno a de va san har
fran Aker, det var arton kilometer ungefär fran dar jag bodde
. blötsnö å ja hade en syckel såm dam kalla för ballångsyckel,
och när vi skulle åka hem, då hade det fallit så här mycket
. de va breda jul på, de va min mammas syckel, å så hade
nysno och det var sådan har blotsno och jag hade en cykel
. dam ett tjolnät på den där. Å så syckla man nara ja, hundra
som de kallade för ballongcykel. Det var breda hjul på. Det
. meter kanske så hade snön matats in under sjärmen & de
var min mammas cykel och så hade de ett kjolnat på den
. dar sa fick man stanna & peta ut de dar. De va ett ryslit jora.
där och så cyklade man några, ja, hundra meter kanske, så
. De tänkte man ju inte på när man åkte ner att man skulle få
hade snön matat sig in under skärmen och det där, så fick
. besvarlit nar man åkte hemm et du. De tänkte man ju inte
man stanna och peta ut det dar. Det var ett rysligt göra. Det
. på.
tänkte man ju inte på när man åkte ner, att man skulle få
. 1 här: på = under
[det] besvärligt när man åkte hem, vet du, det tänkte man
. 2 här: där = da
ju inte på.
.
1 säger egentligen
.
2 säger egentligen

: Older man

. Da man ... brukar prata am iblann da e ju da har ma ...
Det man brukar prata om ibland, det är ju det har med
. inflyttningen av många männisjar till ... byn & byn ha byggts
inflyttningen av många människor till byn, och byn har
. ut därnere ... så att idag tjänner man ju inte många
byggts ut damere så att idag känner man ju inte manga
. männisjar sam bor nere i byn kring tjyrkan. När ja jick i
människor som bor nere i byn kring kyrkan. När jag gick i
. skolan ... då visste1 man ju så gått sam alla männisjår sam
skolan, da kande1 man ju så gott som alla människor som
. bodde har i Lanna va. Tjände dam ju nästan varenda
bodde har i Lanna, va. [Man] kande dem ju, nästan varenda
. männisja. Men ida ... ere ju helt annårlunda. Å även så här ...
människa. Men idag är det ju helt annorlunda. Och även så
. ute på ... rena ... bonnvisjan sa flyttare ju in mannisjer sam ...
har ute på rena bondvischan sa flyttar det ju in människor
. inte har nan kantakt me ass ... gamla infodingar kan man
som inte har någon kontakt med oss gamla infodingar kan
. säja. Så da ha ju ändrat se mycke på så vis att man pendlar
man saga. Sa det har ju andrat sig mycket på sa vis att man
. te kansje te jåbbe ända åppe i Ståckholm å bor härute. Å
pendlar kanske till jobbet, anda upp i Stockholm och bor här
. man har inte samma ummjange ... sam de va nar ja va barn
ute och man har inte samma umgänge som det var när jag
. assa for da ... da ummjicks man ju mycke ... grannar emellan
var barn, alltså. For da umgicks man ju mycket grannar
. här. Å de va kafferep å ... å & ... kortspel ... på kvällar. De e ju
emellan har. Och det var kafferep och kortspel på
. bårta. Ja att man träffas & dricker kaffe händer väl men ... de
kvällar[na]. Det ar ju borta. Ja, att man träffas och dricker
. e inte samma tradisjon ... såm de va då. Da jick man ju te
kaffe hander val, men det ar inte samma tradition som det
. varann å ... när da va nammsdagar å ... & da va ... bjöd dằm på
var da. Da gick man ju till varann när det var namnsdagar
. kaffe & sen var de ...
och det var ... [Da] bjöd de pa kaffe och sedan var det ...
. 1 här: visste = känd
1 säger egentligen < visste>

: Younger woman

. Jo jag har tjört fotball, tennis & dansat a ja har ... ja, sprungit
Jo, jag har kort fotboll, tennis och dansat, och jag har, ja
. a ja har no prova på allt. Ja De va min mor a far valdit mana
sprungit. Och jag har nog provat på allt. Ja Det var min mor
. åm att man skulle jöra innan man valde nåt. För de får man
och far väldigt mana om att man skulle göra innan man
. ju jöra. Åfta så äre ju så att ... barn presis sam dam ja har
valde något. För det får man ju göra. Ofta så är det ju så,
. dåm håller på me en tre fyra spårter sen så marker man att
att bam, precis som de jag har, de håller på med en tre, fyra
. man får välja bart ett å då ... De e viktit att man får pröva så
sporter, sedan så märker man att man får välja bort ett och
. man vet, för idratt e ju bra. De blir mycke sjussande för
da ... Det är viktigt att man får prova så [att] man vet, for
. föräldrarna då &m man ska hålla på så dar mycke? Ja de va
idrott ar ju bra. Det blir mycket skjutsande for föräldrarna
. en mamma sam ... sa de att "Ja tjanner mej sam en taksi".
då om man ska hålla på s& dar mycket? Ja, det var en
. Så de de e sa. Har man ... tre barn sa ede ju, alla har ju sin
mamma som sade det att "Jag känner mig som en taxi", så
. idrått eller idråttar, så att de ... Kammer du lata dina egna
det ar ju så. Har man tre barn sa ar det ju ... Alla har ju sin
. bam så småningåm ... hålla på me mycke spart ackså?
idrott, eller idrottar, så att det ... Kommer du lata dina egna
. Absalut! De tror ja e nyttit. Just för ... fostran åckså, for man
bam så småningom hålla på med mycket sport också?
. får en viss fostran i idråtten utav ... tränare å föräldrar &
Absolut! Det tror jag är nyttigt. Just for fostran också, for
. kåmpisar å sådär. Å just jemenskap å lära tjänna fålk.
man får en viss fostran i idrotten, utav tränare och föräldrar
.
och kompisar och sa dar. Och just gemenskap och [att] lara
.
känna folk

: Younger man

. Na "lannabonra" har man väl allti hört men ... de e inte så
Nej, "lannabonder" har man val alltid hort, men det ar inte
. mycke mer me de. De va varre forr va ja hort. Ja trore
så mycket mer med det. Det var varre forr, [efter] vad jag
. finns ... tre stora bönder eller i bönder i hela [Lanna]:
hort. Jag tror det finns tre stora bonder i hela [Lanna]:
. Rack-Lanna, Lanna bruk ack har. Så de e inte mycke. Min
Rock-Lanna, Lanna bruk och har. Sa det ar inte mycket. Min
. farfar var ju bonde uppe i ... Åkerskogen så att ja ha vuksi
farfar var ju bonde uppe i Akerskogen, så att jag har vuxit
. upp där. Fast de va inte så mycke jur då. Då hade han
upp där. Fast det var inte så mycket djur då. Då hade han
. nästan sluta me de men mest tjora ho & traktor & ... De e
nästan slutat med det. Men mest kora ho och traktor och ...
. inget du e sugen på själv? Na! De e alldeles for mycke slit.
Det är inget du är sugen på själv? Nej, det är alldeles för
.
mycket slit.