Leksand

Sample of Swedish as it is spoken in Leksand. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Barti Jura så har ja ... bott sen ... [nittonhundra]sakstitale da
Borta i Djura sa har jag bott sedan [nittonhundra]sextiotalet
. Fatt en massa kylar1 da ... famm stycken. Å ingen av utav
då. Fått en massa kylar1 då, fem stycken. Och ingen utav
. dam kan prat leksansmål. Dam tyck att ja e lite knapp när
dem kan prata leksandsmal. De tycker att jag är lite knapp
. tale. Å gubben min han kan ju ... han tjamp ju me svanska
har jag talar. Och gubben min han kan ju ... han kampar ju
. han då. Så nå leksansmål binte! Å därför så ar ja lite ovan,
med svenska han då. Så något leksandsmål blir det inte!
. men ja tycke de e väldit kul å få tale me dåm sam kann.
Och darfor sa ar jag lite ovan, men jag tycker det är väldigt
. 1 'kylar' betyder 'bam' på leksandsmål
kul att få tala med dem som kan.
.
1 'kylar' betyder 'bam' på leksandsmål

: Older man

. Å en gang veru sa jick laram runt for vi hade skrivningar de
Och en gang, vet du, så gick läraren runt, for vi hade
. var nanting. Han jick runt dar & peta liksam i blomkrukorna
skrivningar, det var någonting. Han gick runt dar och petade
. å åm e sku vattnas å så där då. Å så fick han lite ... jord på
liksom i blomkrukorna och [såg efter] om det skulle vattnas
. fingran. Å när han jick &m mej vettu då drog han e streck på
och sa dar da. Och så fick han lite jord på fingrama. Och när
. tjinbene. Ja lassas inte am nanting utan satt dar ett bra ta ...
han gick om mig vet du, då drog han ett streck på
. i bänken bara å fortsatte. Å sen jick ja, ja åpp för ja fick gå,
kindbenet. Jag latsades inte om någonting, utan satt där ett
. vi fick gå ... åm vi va, va hyfsade då. Så jick de en kamrat å ...
bra tag i banken bara och fortsatte. Och sedan gick jag ...
. sa nå ord. Men samtidit passa ja på & ta en hel nave ...
Och jag fick gå - vi fick gå om vi var hyfsade då. Så gick det
. blomjord i handen. A sen jick ja & satte mej ijenn me den
en kamrat och sade något ord. Men samtidigt passade jag
. dar ha, jorda i handen sa dar. Da satt ja ett tag. Sen nare
på att ta en hel nave blomjord i handen. Och sedan gick jag
. vari e tag ... A hela skolan visst ju va e skulle bli så de va
och satte mig igen med den dar jorden i handen sa dar. Dar
. väldi spänning då. Å då & så jick ja fram till an da. Å s& fraga
satt jag ett tag. Sedan när det [hade] varit ett tag ... Och
. ja 'n åm en sak, la framme boken me vänster hann så där &
hela skolan visste ju vad det skulle bli, så det var väldig
. så visa ... hela additoriet då ... handen me jor. Å han titta på
spänning da. Och så gick jag fram till honom da. Och så
. de där ... da drogja rakt över munn sorru! Ja så han va
frågade jag honom en sak da, lade fram boken med vänster
. all[del]es full i jord!
hand så dar och så visade [jag] hela auditoriet da handen
.
med jord. Och han tittade på det där, da drog jag [honom]
.
rakt over mun ser du! Ja, så han var alldeles full med1 jord!
.
1 Säger egentligen

: Younger woman

. På dan före missammar ... då ere i Tibble sån här
På dagen före midsommar, då är det i Tibble sådan här
. majsstångsresning & sånt där så att. De e val dan kvällen ja
majstångsresning och sådant där så att ... Det är väl den
. firar, har allti fira mäst missammar. Så då e man ju där å ...
kvällen jag firar, har alltid firat mest midsommar då. Så da
. ser på derå. Hur gåre till, va jör man på en
är man ju där och ser på det da. Hur gar det till? Vad gör
. majstangsresning? Ja, man ... Forst da, man binder kransama
man på en majstångsresning? Ja, man ... Först då ... Man
. nån da före då. Sen kammer dam å bär dam sockenkläder
binder kransarna någon dag före da. Sedan kommer de och
. å ... ti majstången å hänger pårå. Sen ... ja ... jälper dam ju till
bar dem [i] sockenkläder till majstangen och hanger på da.
. kararna från byn & reser upp dän då. Sen blire lite ... tal &
Sedan, ja, hjälper de ju till, karlama fran byn, och reser upp
. ringlekar ... äfteråt då. Äre många sam e klädda i ...
den då. Sedan blir det lite tal och ringlekar efteråt då. Är det
. fålkdräkter? Jaa! De brukar ja ackså ha då.
många som är klädda i folkdräkter? Ja! Det brukar jag också
.
ha da

: Younger man

. Kam a tänka på en kul ... san har kulturkrack. De f ... De ett
Kom att tänka på en kul sådan här kulturkrock. Det är ett
. par sam bor uppe i Bjorkbarj en bit härifrån sam bor mitt
par som bor uppe i Bjorkberg en bit härifrån som bor mitt
. ute i skogen. Som när dam fyllde fämti fick dam en
ute i skogen, som ... När de fyllde femtio så fick de en
. teaterresa till Stackhålm. Dåm skulle gå på Hotelliggaren ...
teaterresa till Stockholm. De skulle gå på Hotelliggaren, dar
. hm ... där nere vi vattnet. Å så ... Dam ha aldri vari i
nere vid vattnet. Och sa ... De hade aldrig varit i Stockholm,
. Stackhålm nånsin ... så ja skulle få lav & gajda dam hela tiden
någonsin, så jag skulle få lov att guida dem hela tiden da, ta
. då ta ram ... Dam kunde inte jora nånting, åka från Sentralen
dem ... De kunde inte göra någonting, aka från Centralen
. eller. A de tror ja e valdit ovanlit när man fyller famti att
eller ... Och det tror jag är väldigt ovanligt när man fyller
. man aldri ha vari i Stackhålm. Så ... Men da vare en kul
femtio att man aldrig har varit i Stockholm. Så ... Men då var
. kåmmentar just ... när vi kam ner i tunnelbanan. Då skulle vi
det en kul kommentar just när vi kom ner i tunnelbanan. Då
. åka roda linjen söderut. Å där finns de ju en nedgang till ner
skulle vi åka roda linjen söderut. Och där finns det ju en
. till bla. Å da sa smog den har damen fram till mej a sa sa
nedgång till, ner till blå [linjen]. Och da så smog den har
. hon så ha ... Vart hon alldeles förvånad när hon såg den där
damen fram till mig och så sade hon så här - blev hon
. trappen - så "Nej du! Vante e tä höl ja nå hall!". Unjefär sam
alldeles förvånad när hon såg den där trappan - så "Nej du!
. att "Racker de inte nu?" liksam "Fan finns de mer har ?! ".
Inte ett till hål igen har!". Ungefär som att "Räcker det inte
. Tyckte de va ganska kul!
nu?" liksom "Fan, finns det mer har ?! ". [Jag] tyckte det var
.
ganska kul!