Lillhärdal

Sample of Swedish as it is spoken in Lillhärdal. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja man ha ju n stor t k kopetje tjetle sa varme man upp
Ja, man har ju en stor kopparkittel [och] sa varmer man upp
. mjöltja ti trettisju grade så ha ma i ostlöpe & lätt e stå. Å se
mjölken till trettiosju grader [och] sa har man i ostlope och
. ja då jorde mamma ett körs i fo de va ju e tjuck e masse rå
låter det sta. Och sedan, ja, da gjorde mamma ett kors i, for
. vetu ra da jorde mamma ett kors i tjetla sa re sku dele se
det var ju en tjock en massa då vet du då. Då gjorde
. åt. Å så sen da hade e sont de da ra & tog upp ostn i e
mamma ett kors i kitteln så det skulle dela sig åt. Och så
. ostkar då ost ja duk då & prassa & all vassla då så kok en
sedan da hade de sönder det där da och tog upp osten i ett
. vassla å da bli re messmör uta vasslen. Å de tog en hel dag
ostkar då, ost, ja, duk då och pressade ur all vassla då så
. te koke re då inna re varst messmör å varst e minder &
kokade man vasslan och da blir det messmör, utav vasslan.
. minner & minner i tjetla så re varst bare tjuckt da teschlut &
Och de tog en hel dag till [att] koka det da innan det blev
. de varst messmör. Ä re all vätska som koka bårt d& d&? Ja,
messmör och [da] blev det mindre och mindre och mindre i
. de koke då borst då mer å mer, ja.
kitteln så det blev bara tjockt da till slut och det blev
.
messmör. Är det all vätska som kokar bort d& d&? Ja, det
.
kokade då bort da, mer och mer. Ja.

: Older man

. Da rakel en gamle tant da s spraka2 den grovste oh baste
Då råkade1 [jag] en gammal tant där som sprakade2 den
. hardalska3 som man kan tantje se vetu je frage je "Var var
grovsta, basta hardalska3 som man kunde tänka sig, vet du,
. kom du frå fö gård i Hardal4 da?". Na, ho va it fra Hardal4
så jag frågade jag "Var kommer du ifrån för gård i
. helle. Ho va e fra Tysklann ho, men ho va ju tvungen & for ss
[Lill]hardal da?". Nej, hon var inte från [Lill]hardal heller.
. schwärföräldra hinjes kun ju int na anje a hardalska. Lika va
Hon var ifran Tyskland hon, men hon var ju tvungen att [lara
. vi in på en klaaffär & da va e en dansk som hade klaaffär ha
sig] för svarföräldrarna hennes kunde ju inte något annat än
. språke2 härdalska. "Ö vaffo sprake2 ru hardalska?", sa ja.
härdalska3. Lika[så] var vi in på en kladaffär och där var det
. "Ja a måst ju", sa an. "Språke2 ju nt nå anje än nä ram
en dansk som hade klädaffär [och] han språkade2
. handla klada." Dam prata ingen engelska me varandra?
härddalska3. "Varför språkar2 du hardalska3?", sade jag. "Ja,
. Ytterst lite, ja de klart litegrann, de jord am. Men sen hade
jag måste ju", sade han. "[De] språkar2 ju inte något annat
. rom ju ee san da harlige frie översättning alltså. Na dam for
än [lillhardalska] nar de handlar kläder." De pratar ingen
. så fanns e ju inge ee fanns e ju nt bila har så ram vesst ju
engelska med varandra? Ytterst lite, ja det är klart,
. nt va ratt hette utan he hette ju styrjul alltså. Så de kvicke
litegrann, det gjorde de. Men sedan hade de ju sådan dar
. da greja som a härlig.
härlig, fri oversättning alltså. Nar de for så fanns det ju inga
. 1 har: rake = träffade
bilar här så de visste ju inte vad ratt hette, utan det hette ju
. 2 här: språka/språke = tala
styrhjul alltså. [Det är] sådana dar kvicka grejer som är
. 3 dvs lillhardalska
härliga.
. 4 dys Lillhärdal
1 här: råkade = träffade
.
2 här: språka = tala
.
3 dvs lillhardalska

: Younger woman

. De a lantbrukskule. Men de na de vart it da hadd ja
Det är [en] lantbruksskola. Men nej, det blev inte. Da hade
. hemlängtan så då for je hem. Så du provade ett tag? A de &
jag hemlängtan så da for jag hem. Så du provade ett tag?
. ja va där bare e vecke. Ja klara it å nå mer. Vad var de
Jag var dar bara en vecka. Jag klarade inte av något mer.
. såm ...? Nä ... Dels på den skula ... Man köm ju ut då vetu från
Vad var det som ...? Nej. Dels på den skolan ... Man kommer
. nijan & sen hade man ja man hade it just vur hemmifrån
ju ut da vet du fran nian och sedan hade man, ja, man hade
. vetu a sen dam som gick dar da dam va ju mytje gamler an
inte just varit hemifrån vet du och sedan de som gick dar
. en annan. Dem va ju ... En annan da kansje jick ut skula va
da, de var ju mycket äldre an en annan. De var ju ... [Nar]
. ma sakstan & dom va ju uppimot n tjugi tretti, som jick där
en annan kanske gick ut skolan var man sexton [ar] och de
. då, i ålder fö de ä ju sån skula att ja man kan kom in då. Så
var ju uppemot en tjugo, trettio, [de] som gick där då, i
. da tyckte man ae man gatt1 no men hade man tie2 kansje e
ålder, for det ar ju [en] sådan skola att, ja, man kan komma
. ett ledit år ätter direkt ätter nian då ha man no klara & de
in da. Sa da tyckte man [att], nej, man gatt1 nog ... Men
. batter sen tru a.
hade man tie2 kanske ett ledigt år direkt efter nian då har
. 1 här: gatt = vara tvungen att
man nog klarar det bättre sedan tror jag.
. 2 här: tie = tagit
1 här: gatt = vara tvungen att
.
2 här: tie = tagit

: Younger man

. Mm frask se de val na nan variant uta norska de, tro a ja,
Frosk se det ar val någon variant utav norska det, tror jag,
. Mm m se ja tro m sa frask i Nårje. Lika dem saj spekt da
se jag tror de säger frosk i Norge. Lika[så] de säger spekt
. åm "fruset" så de tjälat Aha å saj dem i Norje. E de ha ja
då om "fruset", så det [har] tjalat Jaha och [så] säger de i
. allti trutt att e vyr sjvanska ja, spekt, Jaha tills ja lag i
Norge. Det har jag alltid trott att det var svenska jag,
. lumpen na ja sku skotte ell sku grava ett sjyttevam Ja e
spekt, Jaha tills jag låg i lumpen när jag skulle skotta eller
. spadn vek se å sa ja "De gå int å grava hanne1", sa ja. "Fo
skulle gräva ett skyttevärn Ja [och] spaden vek sig och [d&]
. de a spekt", sa ja. "Va sa ru?", sa befale. "A, de a spekt!"
sade jag "Det går inte att grava hanne1", sade jag. "For det
. Fan, fattu ru nt sjvanska, tyckte jag. A, de va tydlien int
är spekt", sade jag. "Vad sade du?", sade befälet. "Ja, det är
. svänska de ...
spekt!" Fan, fattar du inte svenska, tyckte jag. Ja, det var
. 1 här: hanne = H
tydligen inte svenska det ...
.
1 har: hanne = har