Löderup

Sample of Swedish as it is spoken in Löderup. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Gaa po skeola a sa dar vidare & fortsatta a studeira, men
Gå på skola och så dar vidare och fortsätta att studera, men
. hur de vao så tyckte ja ja behövdes himma, men så fick ja
hur det var så tyckte jag [att] jag behövdes hemma, men så
. ett jåbb po Skand-banken. Dar skulle en ha baom å så fick
fick jag ett jobb på Skand-banken. Dar skulle en ha barn och
. jao ett jåbb dar, å sen ble dar ett ledit po skånska
så fick jag ett jobb där, och sedan blev där ett ledigt på
. lantmännens, så va ja där, & så jifte ja mi, sen fick ja baom,
Skånska Lantmännens, så var jag där, och så gifte jag mig,
. å dä& va de ju inte vaonlet att vi skolle ud & fårvärvsarbeta,
sedan fick jag barn, och da var det ju inte vanligt att vi
. udan vi skolle va himma å passa väåra baorn, & så fick
skulle ut och forvarvsarbeta, utan vi skulle vara hemma och
. staotusen ble dareftår. Men hur de va så ... nar daå, eh ... den
passa vara barn, och sa fick statusen bli därefter. Men hur
. älste han skolle börja skeolan så va dar en äåkeriägare såm
det var så, när da, den aldste han skulle borja skolan så var
. ringde å fräåga "Kan du inte komma ner å jälpa mi å, eh,
där en åkeriägare som ringde och frågade "Kan du inte
. sjöda pappoma, for ad ja ... ". Han hade en gammal meor å
komma ner och hjälpa mig och sköta papperna, för att
. hon barja bli dalli. Sa sa ja [att] "De e unger di villkeored a
jag ... ". Han hade en gammal mor och hon började bli dålig.
. jao e dar bara når ... når glyttarna1 e, e i skeolan & po leikis".
Så sade jag [att] "Det ar under det villkoret att jag ar dar
. Ja, de jick ju brao.
bara när glyttarna1 är i skolan och på lekis". Ja, det gick ju
. 1alvttama = barnen
bra.
.
1 glyttama = barnen

: Older man

. Jao jick i skeolan, ja ha vatt hos skeoltannläkaren, så sea ja
Jag gick i skolan, jag hade varit hos skoltandläkaren, så såg
. nat stort sam happade opp a ner, a de va over en grannes
jag nagot stort som hoppade upp och ner, och det var över
. hus, dar nere vi gården. Den hade fått fatt me linana
en grannes hus, där nere vid gården. Den hade fått fatt med
. åmkring en, en mölla, vädårkvam allså, å s eh, satt fast där,
linorna omkring en mölla, väderkvarn alltså, och satt fast
. sen håppade ballången över huset flera, flere gångår. Tanten
där, sedan hoppade ballongen över huset flera, flera gånger.
. i huset hon va vettskramd, hon trodde den skulle ramla ner
Tanten i huset hon var vettskramd, hon trodde den skulle
. över käåken po henne. Jaja. Men va kåm denna ifrån då?
ramla ner över kåken på henne. Jaja. Men var kom denna
. Englann. De hade sana over Landan ju, & de ... Va hade dam
ifrån d&? England. De hade sådana over London ju, och det ..
. de till? Hindra flyg, tyska flygplan. Dar va ju massar med
Vad hade de dem till ? Hindra tyska flygplan. Dar var ju
. silkeslinår såm hengde ner ifrån varje spärrballång, nån
massor med silkeslinor som hängde ner ifrån varje
. vajår åsså va dar, kam da flygmasjinerna in under dess, in i
spärrballong, någon vajer också var där, kom då
. dessa här linårna, så snurra de am propellama på den tiden
flygmaskinerna in i dessa har linorna, så snurrade det om
. ju. Am de jorde nan nytta, vet inte jao, men de va ju sana
propellerna på den tiden ju. Om det gjorde nagon nytta, vet
. sam slet si iblann, dam spärrballangama, [och] kam in över
inte jag, men det var ju sådana som slet sig ibland, de
. har. Jeo, jeo.
spärrballongerna, [och] kom in över har. Jo, jo.

: Younger woman

. Å dam [nykomlingarna] flotta in i hans farmar a farfars hus
Och de [nykomlingarna] flyttade in i hans farmor & farfars
. har bårta, men de teo ett år för dam innan dam kam in i
hus här borta, men det tog ett år for dem innan dom kom in
. [gemenskapen] ... för att de jällår neog & veaga själv för att ..
i [gemenskapen], for att de gäller nog att vaga själv, för att
. dåm såm beor har i byn, vi gäår inte ti dam å fräagar &m
de som bor här i byn, vi går inte till dem och frågar om de
. dam ska ... fölla me ut, typ, utan ... de jällår neog själv &
ska följa med ut, typ, utan det gäller nog själv att försöka
. försöka å ... Så en da så jick hon in bara ti grannen säå,
att ... Så en dag så gick hon in bara till grannen så, "Hej!". S&
. "Haj!". Så de jallar neog & jorra de for annars e de neog
det gäller nog att göra det för annars är det nog svårt, det
. sväart ... de treor ja. Umgås ni mycke nu d&? Ja, nu, nu e
tror jag. Umgås ni mycket nu d&? Ja, nu är de inne i
. dam ... inne i jemeinskapen, men eh ... de har steiget, de
gemenskapen, men det här steget, det gäller nog att ta det
. jällår neog å ta de själv, för de e neog ingen annan sam
själv, for det är nog ingen annan som kommer till en och
. kåmmår till en å sajar att man ska folla me ut. Så när de
säger att man ska följa med ut. Så när det gått ett år så
. gått ett år så sa hon, "Na, nu fäar vi själv neo försöka, för
sade hon, "Nej, nu får vi själv nog försöka, för nu, det
. nu, de handår inget liksåm så att ... ". Hon tjände si neog ... så
hander inget, liksom så att ... ". Hon kände sig nog, så [att]
. [att] hon skolle konna flotta tibaka ellar saa. Men eh, sam
hon skulle kunna flytta tillbaka eller så. Men som tur var så
. tur va så gav dam inte app för nu så trivs dam har bra.
gav de inte upp för nu så trivs de har bra.

: Younger man

. Gäå ingamhus hela dan, jarra samma saok heila tiden, & så
Gå inomhus hela dagen, göra samma sak hela tiden, och så
. skulle de till å med stå en teosed1 jävla förman & snacka &m
skulle det till och med sta en tosig1 jävla forman och snacka
. vicked håll ja skolle hålla nävana po na ja stansa plä&t. Å e
om vilket håll jag skulle hålla navarna på när jag stansade
. man då van ve å gä& litta inge, litta ude, asså även am ja
plåt. Och är man då van vid att gå lite inne, lite ute, alltså
. jobba så ha ja fått reda po va ja ska jarra sen jor ja ju de
även om jag jobbar så har jag fått reda på vad jag ska gora
. ettår besta fömäåga ju, men darr e ju ingen såm liksåm går
sedan gör jag ju det efter bästa förmåga ju, men där är ju
. ing & detaljreglerar heila tiden va ja ska jårra. Å så de här &
ingen som liksom går in och detaljreglerar hela tiden vad jag
. liksåm ... heila dan, varenda gång man jick ti frokost ellår
ska gora. Och så det här och liksom ... Hela dagen, varenda
. midda sa va man lia farvaanad over va e de for var ude. De
gang man gick till frukost eller middag så var man lika
. haor man ju dar hela tiden na man gaar ude ju. Akej, man
förvånad över vad är det for väder ute. Det har man ju dar
. frysar ju många gångar, men de e ... ja, frisk loft. Mm De e ...
hela tiden nar man går ute ju. Okej, man fryser ju många
. Å sa e man nara lived po na vis, sam, sam, sam man inte e
ganger, men det ar, ja, frisk luft. Mm Det ar ... Och sa ar man
. nar man gaar ju & ... sana grajar. Far de har me liv & dod de
nära livet på något vis, som man inte är när man går ju
. e ju ingenting kånsted får, får maj i alla fall.
och ... sådana grejer. For det har med liv och dod det är ju
. 1teosed = galen, från vettet
ingenting konstigt för mig i alla fall.
.
1 tosig = galen, från vettet