Malung

Sample of Swedish as it is spoken in Malung. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Å sje ... ett aan eksempel kan i ta. Ha va da far ha sku ti
Och sa ... ett annat exempel kan jag ta. Det var da far han
. Sudan. Han ... han va ju polis, men han utbild sa ackså ta
skulle till Sudan. Han var ju polis men han utbildade sig
. flygär. Ö va ... arbeta åt SIDA anda ... edå åre. Ö va da & sprut
också till flygare. Och arbetade åt SIDA, det där året. Och
. på gräshoppån. Å da han for da tog i en slikjan burk & så sa
var där och [be]sprutade på gräshoppor. Och då han for da
. i "Ta na da me dej, i hoppos du ska slipp använd an. Man ha
tog jag en sådan här burk och så sa jag "Ta den då med dig,
. an me dej i malibuss". Han tog a da ... se da ... I kum int ihug
jag hoppas att du ska slippa använda den. Men ha den med
. um han skriv him hell um ha va do han kam him sum han tal
dig i malibus". Han tog den då, sen da ... Jag kommer inte
. um fo mej. "I fick användning fo burtjin forst i kam dit. Men
ihåg om han skrev hem eller om det var da han kom hem
. inte at me sjoly utan at en engelsk flygär sum a fenni ... vott
som han talade om for mig "Jag fick användning for burken
. bitin av naan & fennji ett sar på fotn, o a va tri sentimeter i
först när jag kom dit, men inte åt mig själv utan at en
. diameter. I gav an burtjin & sa 'Du fo lon anjar i tri dongn sje
engelsk flygare som blivit biten av något och fått ett sår på
. ska i a tebaks a sum a kwar' ". Ett tri dongn va an bra i fotn.
foten, och det var tre centimeter i diameter. Jag gav honom
. O an a genni da ner lakare, han ha ve da ner naturläkare
burken och sa 'Du får lana den har i tre dygn, sedan ska jag
. sum e da neri ... Men dem kunnd int me an nan. Sie for an ut
ha tillbaka det som ar kvar' ". Efter tre dygn var han bra i
. i busj'n da. Da gick anda farmem sum an sku spruta a. For
foten. Och han har gått där hos läkare, han har varit där hos
. han add ett sår på armen sum han had genji ma en hel
naturläkare som är dar nere ... men de kunde inte med
. mana sum inte volle lekses. Han rev sond en tisjort e slik e
honom någon. Sedan for han ut i bushen då. Då gick den
. tröja, & så la han på kåsmörja. Sä va da hälja då skull han ju
där farmaren som han skulle spruta åt. För han hade ett sår
. inte vö da spruta na. Sia da han kam tebaks på måndajin,
på armen som han hade gått med i en hel månad som inte
. då han anda gubbin ... han sto da ve plane, & hilp hom in. Då
ville laka. Han rev sönder en t-shirt och så la han på
. fodra dom att han skull jälp dem allihopa. Dem had noå
kad-smörja. Sen var det helg så han skulle inte vara där och
. krämpa nästa så allihop. Å ha kunn junt han nå han. Dom
spruta da. Sen da han kom tillbaka på måndagen, da stod
. kall han fö den vite medisinmannen, fö handå gubbin han
gubben vid [flyg]planet och hjälpte honom in. Da fordrade
. had vott bra i armen utay da salva.
de att han skulle hjälpa dem allihopa. De hade någon
.
krampa nästan allihop. Och det kunde ju inte han göra något
.
åt. De kallade honom för den vite medicinmannen, för den
.
dar gubben hade blivit bra i armen av den där salvan.

: Older man

. Ja, ja just de, he va da i va i Italijen ja. Italijen? De va på ...
Ja just det, det var när jag var i Italien ja. Italien? Vi var på
. de va på e massa i Italijen na ... ma ... eh ma olika industria ja
en massa i Italien med olika industrier har ifrån Malung,
. fro ... fro Malung, Lima, Salen o ... kansje Alvdaln, Alvdalsdeln
Lima, Sälen och kanske Älvdalsdelen var också med. Och då
. va ackså me. Å da eh ... skull i va liksam lite ... dragplaster da
skulle jag vara liksom lite dragplåster där så att jag hade ...
. sa att ... i add ... i smalld upp en ... e slike1 ... ramp da vettu
Jag smällde upp en slike1 ramp da vet du, som vi skulle
. såm vi sku få sätta upp e tavla på, milla två olika
sätta upp en tavla på, mellan två olika utställningar, eller där
. utställnings ... ella da folk gick helt & hållet men ... Ja sparre &
folk gick helt och hållet men, jag spärrade av ändå så att det
. ändå så att he va ju ... men då ha ... te få demdå ... vakton te
var ju ... men att få de dar vakterna till att forklara att vi inte
. foklara att int i kaste oks baket, he va helt omöjli. Utan,
kastade yxorna bakåt det var helt omöjligt. Utan tjugo meter
. tjugu meter attåve2 add dam stängt å, å sa va ingenting
attåve2 hade de stängt av och så var ingenting attave2
. attåve2 plantse. Så stog i da på ... I add uppvisning tri gångar
planket. Sen stod jag där på ... Jag hade uppvisning tre
. am daen. Da stog ja a kaste o ... kast ... ja, i adde, i to inte i
ganger om dagen. Da stod jag och kastade [och] jag tror
. miss femma en enda gång uta i va mitt i femma vor gång så
inte att jag missade femman en enda gang, utan jag var
. vettu. Å så va väl en italjena han tycktere va så enkelt så
mitt i femman varje gång så, vet du. Och så var det väl en
. han ... ti sjluten så va han å hörte om int han fick da kasta. A
italienare, han tyckte det var så enkelt, så till slut så var han
. i tänkt he kansj int va vä än he la gå då. Å förstgangen då ...
och horde om inte han fick kasta. Ja, jag tänkte [att] det
. bare ratt i golve. Nasta gang da vae en sentimeter f ... over
kanske inte var värre än det lär gå då. Och första gången då
. en pa plantse a da vae fullt me folk attave3, men si a varte
bar det rätt i golvet. Nästa gång da var det en centimeter
. sjlut pa ... p ... pa non turist som fick komm & kasta. I tords
över en på planket och dar var det fullt med folk attave3.
. int va da na langer. Na ... he va lite otrevli. Men he va ju, vi
Men sen blev det slut på någon turist som fick komma och
. hadd å falk da ha va alldeles, he va bäst, vi fick faktis ja, he
kasta. Jag tordes inte vara dar längre. Nej, det var lite
. va rolia ändå att de da va he sam ... dro mest ... såg ja i
otrevligt, men det var ju ... Vi hade folk dar, det var alldeles,
. italiensk tininge, sian vettu.
det var bäst, vi fick faktiskt, ja det var roligt ändå att det där
. 1 här: slike = sådan
var det som drog mest, såg jag i italiensk tidning, sedan vet
. 2 här: attave = bakom
du.
. 3 har: attave = bredvid
1 här: slike = sådan
.
2 här: attave = bakom
.
3 här: attave = bredvid

: Younger woman

. Men, a just he att, i kom ju dit a börje i en skola. Plus att i
Men, och just det att, jag kom ju dit och började i en skola.
. fick bo atte1 mi söster, fost tin. Mm ... Å da kann en se ju
Plus att jag fick bo atte1 min syster första tiden. Och då
. trygg liksam. Ja A men hon hitta ... visst hu allting fungera
kanner man sig trygg liksom. Ja Jag menar hon hittade
. så. Å liksam, ossa va en ju himma en kan fakt ... en kan tala
[och] visste hur allt fungerade [och] så. Och liksom, och så
. malungsmål. Mm Liksam, men just he a ju ... Mm He vol ju
var hon ju hemma, jag kunde tala malungsmål, liksom. Men
. en del uta tryggheta fastän en kansj int tantse påa, men i
just, det är ju ... Det blir ju en del utav tryggheten fastän en
. mene, liksam en kan kan sa ... som himma da, i bod da da ho
kanske inte tänkte på det, men jag menar, liksom, en kan
. e tag. Å så jick en på Kalle Flygare, & da kom all elever,
känna sig ... som hemma da. Jag bodde där hos [henne] ett
. ingen konn svenamn i klassen, så alla hadd ... Å mang kam
tag. Och så gick jag på Calle Flygare och där kom alla
. bortifra St ... assa utteve Stockholm. Mm He kansje va fem i,
elever ... Ingen kände någon i klassen, så alla hade ... Och
. i ... ja knappt ha, som va frå Stockholm asså. Å da hadd ju all
många kom bortifrån St ... alltså utanför Stockholm. Det
. behov å, å te få rak3 en kompis. Mm Men liksam, ja, he vart
kanske var fem [personer], ja knappt det, som var från
. ju sa da. He va ju int sa att dem ... all fo him te sag ... da da
Stockholm alltså. Och då hade ju alla behov [av] att få råka2
. mo slute då na en kön Na ... hitt på nå i lag2. Å på ha vise da
en kompis. Men liksom, ja det blev ju då så. Det var ju inte
. vart de att en ... en rakt3 eh ... ja jättebra kompisa sam ja ha
så att alla for hem till sig då där mot slutet da när man
. kvar i dag då som hälse på & tale ve.
kunde Nej hitta på något i lag3. Och på det viset da blev det
. 1 här: atte = hos
att en råkade2 jättebra kompisar som jag har kvar idag då,
. 2 har: i lag = tillsammans
som [jag] hälsar pa och talar med.
. 3 råk/rakt ('raka'/'råkade") = träffa/träffade
1 här: atte = hos
.
2 råka/råkade = träffa/träffade
.
3 har: i lag = tillsammans

: Younger man

. Eh ... han skull allti kall ... Så fort de hadd ovehuvetage blivi
Han skulle alltid kolla ... Så fort det hade överhuvudtaget
. minusgrader på natta. Just höst eh ... på, på väg mot vintern
blivit minusgrader på natten, just host, på väg mot vinter
. åm vi säg ... Så skull han allti kålla am he hadd var ... hu tock
om vi sager, så skulle han alltid kolla hur tjock isen var. Om
. isn va. Åm he jick te gå pa han, fö då skull han ut direkt. Å
det gick och gå på den, för då skulle han ut direkt. Och då
. da sa han "Kom u Lars sa ga vi ne te ... te an har", vi bor
sade han "Kom då Lars, så går vi ner till ån har". Vi bor
. alldeles i, i vitsa kall vi e fö, Grönsakersvitsan. Å så to han
alldeles i, viken kallar vi den, Grönåkersviken. Och så tog
. ma se ett repp. O so gick vi ner & så ... sa han "No Lars, s ...
han med sig ett rep och så gick vi ner och så sa han "Nu
. så knyt vi hier runt deg å så, så gå du ... gå du ut på isn". A i,
Lars, så knyter vi [det] har runt dig och sa gar du ut på
. i tytsj e a lite obehagli me vattn, sa i "Naa, men i vet int am
isen". Och jag tycker det är lite obehagligt med vatten så jag
. i vill na" sa i. "Ja men he ja int nå fali, i hall i dej nå me eh ..
"Nej, men jag vet inte om jag vill nu" sa jag. "Ja, men det är
. me i ... Brist isn så da, ja hall i de he ... a inga problem" sa'n.
inte något farligt, jag håller i dig. Brister isen så då ... jag
. "Nej, nej vet du i vill int." "Ja! öpp! Då, da, da de vi so da,
håller jag i dig. Det ar inga problem" sa han. "Nej, nej vet
. da knyt i, da gar i iställe." Ja, & hur mena han he sku lagene
du, jag vill inte." "Ja, upp [då]! Då [gör] vi så då, då knyter
. ti? Hade han fyrit i da hadd han vy borte!
jag, da gar jag istället." Ja, och hur menar han att det skulle
.
gå till? Hade han fallit i, da hade han varit borta!