Munsala

Sample of Swedish as it is spoken in Munsala. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Å sa vart ja intressera a ett monster i Hemmets Veckotidning
Och så blev jag intresserad av ett monster i Hemmets
. i i höstas. He va na gardin. Å tå sku man bråder
Veckotidning i höstas. Det var någon gardin. Och då skulle
. rönnbärsklasar. Så åt flickon ti villa1 så ha ja laga sam gardi
man brodera rönnbärsklasar. Så åt flickan till
. två gardinkappor & sa ha ja brodera sam sju rönnbärsklasar
sommarstugan1 sa har jag lagat som2 två gardinkappor och
. på va gardinkappo å så sku e vara två satinband såm appi
så har jag broderat sju rönnbärsklasar på vardera
. på he der rynkhovo & eit satinband ner i gardin. Å sa sa on2
gardinkappa och så skulle det vara två satinband uppe på
. ta vi va a la app gardinin ti3 villan1 "Aj, mamma, n he ska
det dar rynkhuvudet och ett satinband nere på gardinen.
. não vara bossit4 ti få på baoli en baordduk sam e sko vara
Och så sade hon3, da vi var och satte upp gardinen i4
. tokode rönnbärsklasar på". Å he de va på en son
sommarstugan1 "Oj, mamma, det skulle nog vara fint5 att få
. såndaseftermidda. På måndan så sa ja åt gabbin min "Nu
på bordet en bordsduk som det skulle vara sådana där
. ska vi fa ti stan & tjyöp tyge ti duttjin". Å så innan, tå vikon
rönnbärsklasar på". Och det var på en söndagseftermiddag.
. va slut så had ja laga de har duken färdi.
På måndagen så sade jag at gubben min "Nu ska vi fara till
. 1 har i betydelsen sommarstuga
stan och kopa tyget till duken". Och så innan veckan var
. 2 dvs dottem
slut, så hade jag lagat2 den här duken färdig.
. 3 här: till = i
1 säger egentligen
. 4 har: snyggt, fint ('bossigt' kan betyda 'bussigt', men även
2 gjort
. 'fint', eller 'snyggt")
3 dvs dottem
.
4 säger egentligen
.
> sager egentligen

: Older man

. Ja de ha backan jar avanfyri sa sa, e sku no va rolit ti, ta an
Ja, den har backen har ovanfor, det skulle nog vara roligt
. sko va na liti intressera å ti ti ti fårsk & greva i he, fö he não,
att ... Man skulle vara lite intresserad av att forska och grava
. sku ja vila pasta ei no byins gamlast bonda bosettningan jär.
i det, för det är nog, skulle jag vilja påstå, en av byns äldsta
. Fo e finns jao lemninga fran, sam man tydlit sir at a vari
bondebosattningar har. [For] det finns ju lamningar fran ...
. båthamnar å ... de här legden jär nedanfyri så, e ju itt na
som man tydligt ser att [de] har varit bathamnar och den
. mang par hondra oår sedan så va he vattni. Så he ... Men de
här lagden här nedanför, det är ju inte många hundra år
. ha backan jar, han e han e lika hog hög sam tjyrkbackan,
sedan här var vatten. Men den här backen har, den är lika
. borda va sjytton meter över havi hyögsta ponktin jär, så
hog som kyrkbacken, [den] borde vara sjutton meter over
. sekärt a fåltji baodd jär bra tidit. Å e a & vari kvarnan jar
havet, högsta punkten har, så säkert har folk bott har bra
. åpp, vedäkvärnan, å di a hatt fleira stytjin jär, jär åpp på
tidigt. Och det har ju också varit kvarnar har uppe,
. bärji, e heitär jo & Kvämbärji en ida. Å ta ja byggd de ha
väderkvarnar, och de har haft flera stycken här uppe på
. gåln jär å börja gräva, he in stein jär bak på nårrendan ... &
berget, och det heter ju Kvarnberget än idag. Och då jag
. tär hade förr, förri sjifti så så hadd nestan heila byin
byggde den här gården här och började gräva ... Det är en
. päron1landen jar nedanföri ...
sten har bakom på norrandan ... och dar hade förr, före
. 1 har: paron = potatis
skiftet så hade nästan hela byn potatis landen har nedanför.
.
1 säger egentligen

: Younger woman

. Sa ha ja ju ttjyort varmansralli1, Men he e leng san, he fem
Sa har jag ju kort varmansrally1. Men det är länge sedan,
. år san ja tievla & he jyor itt ja na fleir gang hellär. He va ja
det är fem år sedan jag tävlade och det gör jag inte några
. va så nervös så ja trodd ja sku do. Tie minuter föri start så
fler ganger heller. Jag var så nervos så jag trodde jag skulle
. satt ja å kneip i rattin, ja had ju jelmin poå me & halarn2 &
do. Tio minuter fore start så satt jag och knep i ratten, jag
. skoan & handskan & allting & b fyrponktssekärhetsbelte
hade ju hjälmen på mig och halaren2 och skorna och
. fastknappt & satt bara a spend me a spend me & spend me &
handskarna och allting och fyrpunktssäkerhetsbältet
. alldes vit i ögona3 & tenkt "Nej, ja mast spy", men ja konna
fastknappt och satt bara och spande mig och spande mig
. no hald me. Men ja jyor it a na fleir gang, den saken e klar.
och spande mig och [var] alldeles vit i ögonen3 och tänkte
. Nå ho jick e ti tivo t&? Ja e jick ... Fosta hite, alltså vi tjyort
"Nej, jag måste spy", men jag kunde nog hålla mig. Men jag
. fyra hit. Fosta jick absalut itt na bra. Startin jick jettebra,
gör det inte fler gang[er], den saken ar klar. Na hur gick det
. men rastin jick itt na bra. Ja parera mej ront heila banan, he
att köra d&? Ja det gick ... Första heatet ... Alltså vi körde fyra
. slengd åt all håll å ja trilla i veijin fö allihop & sekärt fick ja
heat. Första gick absolut inte bra. Starten gick jättebra, men
. varningsflagg fleir gang, men it soa ja ju he na ja it. Ja
resten gick inte bra. Jag parerade mig runt hela banan, det
. trampa ju gasen i båttn, ja bara ... Så sluta e me att e slåo
slangde at alla håll och jag trillade i vägen for allihop och
. ront, e slira ront et varv & så stanna biln. Tenk er dar ya
säkert fick jag varningsflagg flera gånger, men inte såg jag
. sjömmand at måst stig ur biln på banan & ga in ti depån.
ju det. Jag trampade ju gasen i botten, jag bara ... Så slutade
. 1 varmansrally = folkrace
det med att det slog runt, det slirade runt ett varv och så
. 2 halarn = overall
stannade bilen, Tank er vad skammigt att vara tvungen4 att
. 3 vit i ögona = blek
stiga ur bilen på banan och gå in till depån.
.
1 varmansrally = folkrace
.
2 halarn = overall
.
3 vit i ögonen = blek (Jfr. "vit i synen")
.
4 säger egentligen < masta >

: Younger man

. Ja, tri kattår ha vi jå. Å onder årens lapp sa ha e no, he a no
Ja, tre katter har vi ju. Och under årens lopp sa har det nog
. vari, vi hadd mange. Vi ha no naleis vari drabba no. Men att
varit ... Vi har haft manga. Vi har nog varit aningen
. de ha kattona ha vi hadd, de har e jo rikti rikti gambel. Toko
drabbade. Men att de har katterna har vi haft ... Den har ar
. de sam e, ba- bär på pa på de har, ongan heila tin. Mm Ha
ju riktigt, riktigt gammal. [Hon är] en sådan som bär på
. ju ett toko intress. Ja, & men annors så kan ja berätt att hon
ungar hela tiden. Har ju ett sådant intresse. Jo, men annars
. a ... hen gromt bra en katto he de. Hon a född app ... hör du,
så kan jag berätta att hon har ... Det ar en grymt bra katt det
. ho mang va e no? He va talv, talv rävongar ... sam, på ein
har. Hon har fott upp ... Hor du, hur många var det nu? Det
. gang. Jaa, ja He mang oår, hon bruka sjöit, ela de här, &m di
var tolv rävungar, på en gång. Ja, ja Det är många år ... Hon
. kasta tende, tende, elä ho man no seir, rävama, &m di
brukar sköta om ... Om de kastar dem dar, eller hur man nu
. lemna tende, tende Mm valpa assa. Sa bruka morbro, legg ..
säger ... Rävarna, om de har lämnat de där valparna alltså,
. legg dem åt honde, så får hon sam, sjöydd dem. Förutsatt tå
så brukar morbror lägga dem åt henne, så får hon [lik]som
. att hon a hadd, de har de har, kattonga, så on ha na mjölk
sköta om dem. Förutsatt da att hon har haft kattungar, så
. att je dem.
hon har någon mjölk att ge dem.