Närpes

Sample of Swedish as it is spoken in Närpes. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Å sa va vi ju ut ackså ap en ... en bilrais, så vi for lengs, i
Och så var vi ju också på en bilresa, så vi for langs ... I
. Alsass tenn, langs Vin-vägen haitar e, sa vi va ti en massa
Alsace, langs Vin-vägen heter det, så vi var i en massa
. gamla stiedär, sam va .... He va veldit intressant. Å vi va
gamla städer, som var ... Det var väldigt intressant. Vi var
. bland annat til in gambal stad, Rickvir. Å am ja minns rett
bland annat i1 en gammal stad, Riquewihr. Och om jag
. så liest ja nasjtans att Rickvir ammtalades forsjta gangon va
minns rätt så laste jag någonstans att Riquewihr omtalades
. e ap ... sjuhondratale efter Kristus, sa att ... He va, he va
första gången på sjuhundratalet efter Kristus. Det var
. faktist intressant. A ... & vi va til ... he je ejentligen e je ju
faktiskt intressant. Och [så] var vi i ... Egentligen ar [det] ju
. såm in dal tennar, så at &p åp högra sidon så je Vågeserna,
som en dal dar, pa hogra sidan ar Vogesemna sa att det var
. så att he va sam lengs, lengs, lengs hande, e va ju sam i in
[lik]som langs den dar ... Det var ju som i en dal ungefär vi
. dal ungefär vi for me massar me vinodlingar a ... He va no
for, med massor av vinodlingar och ... Det var nog riktigt
. rektit gammal historia, ska vi saj. E va fina böljande kullar
"gammal historia", ska vi saga. Det var fina böljande kullar
. me vi vinodlingar å sa va e ju taisje gambal gambal
med vinodlingar och så var det de här gamla, gamla
. stiedren. Å he va ju stad vor stad ungefär. Så att he va ja
städerna. Och de lag ju stad vid stad ungefär. Så att det
. tyckt he va så intressant.
var ... Jag tyckte det var så intressant.
. 1 har: ti(ll) = i
1 säger egentligen

: Older man

. Naa, ta vi har ut ... ta ibland ta sa har vi ju ut tadde bragder
Na, da vi har ut ... Ibland sa har vi ut sådana bragder som är
. sam je ut i vattne haile tidin sa ta ska an ju helst & skoad ett
ute i vattnet hela tiden sa da ska man ju helst se efter dem
. di än gang i ... åm dajin försjtås men ... men tå ar tidär så
en gång per dag förstås, men andra tider så har vi flytnät
. har vi na tadde flytnetar sa vi ... vi leggar ut di am kvieldan
som vi lägger ut dem på kvällama da vi far ut och har dem
. tå vi far ut å har di ... mie tibak om neträn & myönan tå vi
med tillbaka på1 nätterna och morgnarna da vi kommer
. kåmbär i land tibak så ... Tå val e ju ti ... ti far tå "väder &
iland. Da blir det ju att fara da "vader och vind" är bra och
. vind" je passlit & tadde försjtås såm avjier na lete tå noår an
sådana saker förstås som avgör lite när man far. Nå, vad
. far. N& kva finns e mest sjenn utanfo fö fiskar? Nå he je ...
finns det mest här utanför för fiskar? Nå det är ... Då vi är
. Nå ta vi e ut me taide drivneten så je ju sitjen vi je ut baket
ute med drivnaten så är det sikar vi är ute efter och
. tå ... & milanat je vi funu baket laksan å ... kan vi funu va
emellanåt så är vi väl ute efter laxar och så kan vi väl vara
. baket nain abbur naon gang å.
ute efter någon abborre någon gång också.

: Younger woman

. Tå soag on ap langt håll ta ta on lura1, tenkt on "Men gud
Da sag hon på langt hall da hon tittade1; tänkte hon "Men
. kva je hede fö gambäl tjelj såm kåmmär tide". Ta va e ju ja
gud vad är det där for en gammal kvinna som kommer
. tå i nyskoan, tu väit e va ju klackan åp täi. Vi froan landet tå
dar?". Da var det ju jag i nya skor, du vet det var ju klackar
. har no så jöra me hede tå, ti ga i klackaskoan tå. Å söde
på dem. Vi fran "landet" har nog så svårt med det där, att gå
. langt, så vi vort ju fosjaina. Ta jieg vi & jet honde pittson
i högklackade skor. Och så där långt, så vi blev ju försenade.
. tå ... å ... tro det eller ej, men ta ja kammar ten uvi salin ta
Da gick vi och at den dar pizzan och "tro det eller ej", men
. så leggär ja ju & hyov ta mitt i restaurangen i taide skoan.
då jag kommer dar genom salen så snubblar jag mitt i
. Ta staig ju allihop opp & appladiera, & till & me min mann,
restaurangen i de dar skorna. Da ställde sig allihopa upp och
. hede tyckt han va så vackart. Usj kva ja sjemdes, ja kan itt
appladerade, och till och med "min man", det dar tyckte han
. far ti Malta na mair2 på grund o& hede. Men ta va e ju tur,
var så vackert. Usch, vad jag skamdes, jag kan inte åka till
. ett än stånd så va e faktist tvoå flickår, elå äin oav di, sắm
Malta fler ganger2 på grund av det där. Men det var ju tur
. fälld3 e oulstop i gålve, så tå staig ja opp & applådiera &
[för] efter en stund så var det faktiskt två flickor, eller en av
. blistra4, så fieg ja ju jev ti bak tå.
dem, som tappade3 ett ölstop i golvet, så då ställde jag mig
. 1 har:lura = tittade
upp och applåderade och blistrade4, så fick jag ju ge
. 2 här: mäir = fler gånger
tillbaka.
. 3 har: fälld = tappade, slog
1 säger egentligen
. 4 blistra = visslade
2 säger egentligen < något mer>
.
3 säger egentligen
.
4 blistrade = visslade

: Younger man

. Ja, itt jee samma opplegg a sade men ... taide tri momenten
Ja, det är inte samma upplägg och sa men ... De dar tre
. ingar no men di kan ju va oppsett åp olika vis entå att ...
momenten ingår nog men de kan ju vara upplagda på olika
. Mm ... E kan ju va hör svoart e jie, hör langt e je ett
vis anda. Det kan ju vara hur svart det ar, hur langt det ar
. appartär, kva e fo tereng åm e veldit tong vass sam itt
efter apportera, vilken terräng det är, om det är väldigt
. hondan nestan kammar ijenom ela am e upit falt så att e lett
tung vass som hundarna nästan inte tar sig igenom eller om
. ti spring & tadde. Mm ... Men e fritt sok, att moment. Å tier
det är ett oppet falt sa att det är lätt att springa och sådant.
. så ... så har di ut fåglan sett åp e fält å di säir att "Inam hitje
Men fritt sök, det är ett moment. Och där så har de [lagt] ut
. amroade sa finns faglan", kansje di sair hu mang e jie, byov
fåglarna på ett öppet fält och de säger att "Inom detta
. itt jier a am itt di vill ... A ta ska ja hald hondin inam hede
område så finns fåglarna", kanske de säger hur många de är,
. fältet, & ja väit itt heldär kvann fåglan jie, & ta ska an? lait
de behöver inte göra det om de inte vill. Och då ska jag
. oa falte a ta in all fåglar an hittar. He fritt syok ta. Å sa finns
hålla hunden inom det dar området 1, och jag vet inte heller
. e markiering. Ta star ja me hondin ... hondin braivär me, &
var fåglarna ar, och då ska han2 soka ay fältet och ta in alla
. så je ... så je nar sam star ut ... till eksempel i in boat elå ut
fåglar han hittar. Det ar fritt sok. Och så finns det markering.
. åp land ... åp nain hålm elå ... Så star di å så stjutär di e
Då står jag med hunden bredvid mig, och så är det några
. skoåt me hagälbösson, elå stjyttin bruk sta bräivär mieg &
som står ute till exempel i en båt eller ute på land på en
. hondin, men tai star in biet bart ta, kansje opp ti en femti
liten holme. Så står de och så skjuter de ett skott med
. seksti mietär, å så sliengär di in fågäl opp i luften. Så ska
hagelbossan, eller, skytten brukar stå bredvid mig och
. hondin si fåglin, & si kvann an faldär nier. Å hede kann di
hunden men de [ andra] star en bit bort, kanske upp till en
. jier ... di kan ha tvoå, di kan till å me ha tre kast ... Åp
femtio, sextio meter, och så slänger de en fågel upp i luften.
. samma ... utan att, utan att hondin ... han mast sam minns
Då ska hunden se fågeln och se var den faller ner. Och det
. tre kast tå.
dar kan de gora ... De kan ha två, de kan till och med ha tre
. 1 här: fält = område
kast ... På samma ... utan att hunden ... Han måste minnas
. 2 dys hunden
tre kast då.
.
1 säger egentligen
.
2 dys hunden