Nora

Sample of Swedish as it is spoken in Nora. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Man sajer att man mar lin ... man rycker app line da sam er
Man säger att man mår lin, man rycker upp linet da som är ..
. eh ... linakrar har ni sett hure ser ut, & linet vet ni hure ser
Linakrar har ni sett hur det ser ut och linet vet ni hur det ser
. ut. Å näre kammer åpp i fröställning då innan då ... riktit
ut och när det kommer upp i fröställning, riktigt innan det
. innan de bli riktit fardit dar då ska man må lin. A da ska man
blir riktigt färdigt där, då ska man må lin1, och då ska man
. gå å rycka åppe me roten. Å så ska man bunta ihop i
gå och rycka upp det med roten och så ska man bunta ihop
. knippor ... å så skare tårka. Å sen näre ha tarka da skare
knippor, och så ska det torka, och sedan när det har torkat,
. äggas ut på åkrar då på fälte å rötas ... då fåre rengna påt &
da ska det laggas ut pa akrar da, pa falt och rotas. Da far
. så dar. Sa att angnarna efrån eh lintråden da ska typ ruttna.
det regna på det och så där så att agnarna ifrån lintråden da
. Näre där eh tjänns mort å så där ... da skare skulle de läggas
ska typ ruttna. När det där känns mört och så där, da skulle
. in på i bastun på en lave1. Da elda man eh ... så vart varmt i
det läggas in i bastun på en lave1. Då eldade man så det
. en bastu. Då la man app de där tarra lin ... eh ... me halm &
blev varmt [som] i en bastu. Da lade man upp det dar torra
. alltihop då ... på de där lavan1. Å sen så sku man mangla &
linet med halm och alltihop då på den där laven1 och så
. bråka2 å ... ack få bart all den där angnamna ifrån själva
sedan skulle man mangla och bråka2 och få bort alla de där
. intradn. De e en stor prosedur de. For da skulle ju ... spinnas
agnarna ifrån själva lintråden. Det är en stor procedur det,
. sen å man skull spinna lin ... til inslag då i ... ja dukar å.
för da skulle det ju spinnas sedan. Och man skulle spinna lin
. 1 lave = bank, brits, torkhylla
till inslag då, till3, ja, dukar och ...
. 2 har: braka = ta bort traartade delar ur lin
1 lave = bank, brits, torkhylla
.
2 har: braka = ta bort traartade delar ur linet
.
3 säger egentligen

: Older man

. Han e född här i Nora ... Olaf Krans. Han följde me ... dam där
Han ar fodd har i Nora, Olof Crantz. Han följde med de dar
. erikjansama ... sam da akte over & bilda Bisjap Hill. Hans far1
Erik-Janssarna som da akte over och bildade Bishop Hill.
. var en valdit ... relisjos mannisja da liksam a tog till se dar
Hans far1 var en väldigt religios människa da liksom och tog
. såm Erik Jansson berätta. Men ha va tålv år då när han åkte
till sig det dar som Erik Jansson berättade. Men han var tolv
. över ... å han ble ... oks ... påjke där då. Han va ju ... helt
år då när han åkte över och han blev oxpojke där då. Han
. outbildad malare. De va en, nan sjyltmalare & sa dar sam
var ju helt outbildad målare. Det var en, någon skyltmål are
. lärde Olaf Krans ... teknik da a blanda farjer & sånt där lite.
och sa dar som larde Olof Crantz teknik da, [att] blanda
. På äldre dar börja han måla livet i Bisjap Hill sam han
färger och sådant där lite. På äldre dagar började han mala
. mindes de då na han va ung. Väldit nai vistist & ro rolit målat
livet i Bishop Hill som han mindes det da när han var ung.
. men sjicklit sam sjuttan för de va en olard kansnär. Bilderna
Väldigt naivistiskt och roligt målat, men skickligt som sjutton
. av livet i Bisjap Hill e ju beromda. Han betraktas sam en av
for det var en olard konstnär. Bilderna av livet i Bishop Hill ar
. Amerikas mest betydande ... naiva kanstnärer da. Nu finns de
ju berömda. Han betraktas som en av Amerikas mest
. ju ett museum i Bisjap Hill da dar sam har de flesta av hans
betydande naiva konstnärer da. Nu finns det ju ett museum i
. värk. Han dog i Galva grannstaden då till Bisjap Hill.
Bishop Hill da, som har de flesta av hans verk. Han dog i
. 1 dvs Olof Crantz far
Galva, grannstaden da till Bishop Hill.
.
1 dvs Olof Crantz f

: Younger woman

. Först åm kråppen inte får tillräcklit enersji då tär den på ...
Först, om kroppen inte får tillräckligt [med] energi, da tar
. dåm depåer man har å de e ju många sam vill minska i fett
den på de depaer man har, och det ar ju manga som vill
. men de e ... tyvärr de sam krappen sparar längst. Mycke
minska i fett, men det ar tyvärr det som kroppen sparar
. tappar man muskler när man ... fastar å så ... inte så mycke
längst. Mycket tappar man muskler när man fastar, och så
. annat & sa ... sanker man enersji ... förbrukningen. Fast många
inte så mycket annat ... Och så sänker man
. fastar ju för å ... rena kråppen. Å de kansje inte heller så ...
energiförbrukningen. Fast många fastar ju för att rena
. bra. I så fall mycke fettloslia ämnen där de så liksam jiftia
kroppen och det är kanske inte heller så bra. I så fall,
. ämnen de sitter i fettet. Så länge man ... hare kvar i fettet då
mycket fettlösliga ämnen, där de så - liksom giftiga ämnen,
. skadar de inte utan de sitter liksam bundet där men &m man
de sitter i fettet. Så länge man har det kvar i fettet da
. dricker så da kann ... de utlösas ... i krappen & så kansje ... när
skadar det inte utan det sitter liksom bundet dar, men om
. man ... da kansje man får ... nan ... reaksjon sam man inte fick
man dricker så da kan det utlösas i kroppen och så kanske
. när man åte men nu kammere liksam ijenn & så kan man
när man ... Da kanske man får någon reaktion som man inte
. få ... Men samtidit så ... renar ju kråppen liksåm njurarna så
fick när man åt det men nu kommer det liksom igen och så
. att lite får man ut men de kan åckså va så att ... man ...
kan man få ... Men samtidigt sa renar ju kroppen liksom
. kansje bli sjuk eller får nåt sånt där földsjukdom för att ... de
njurarna så att lite får man ut, men det kan också vara så
. bli for stor halt ... ämnen sam man inte klarar av. Så att ... de
att man kanske blir sjuk eller får någon sådan följdsjukdom
. e lite falit. Å de tänker man inte på ... när man ... Så de e ...
för att det blir for stor halt ämnen som man inte klarar av,
. olika råd. Men ... man ska val helst inte fasta. Mm ... Näe ... Na,
så att det är lite farligt. Och det tänker man inte på när
. de e bättre a ata ... sam bra mat iställe.
man ... Så det ar olika råd men man ska val helst inte fasta.
.
Nej Nej, det är bättre att ata [lik]som bra mat istället.

: Younger man

. Garvningen er då indelad i i isej ... da me olika prosesser där
Garvningen är då indelad i sig da med olika processer dar
. man ... först å främst tar av håret från ... huden. Så gåre via ..
man först och främst tar av håret från huden. Så går det via
. mekaniska prosesser såm ... skrapar huden åck delar den i
mekaniska processer som skrapar huden och delar den i två
. två sjikt ... åck sen då till själva garvningen sam kanserverar
skikt. Och sedan da till själva garvningen som konserverar
. lädre. Sen gare vidare ra ack sjusterar tjackleken yttliare.
ladret. Sedan gar det vidare och [man] justerar tjockleken
. Sen går man in i våtprosess ijen för att tillsätta fett ... ack
ytterligare. Sedan går man in i vatprocess igen för att
. färj blann annat ... &m man nu ska färja ladre. Å sen ... gare
tillsätta fett och färg bland annat, om man nu ska färga
. vidare ra for en har ... utsvettning & sen ... tarkning. Ack sen
ladret. Och sedan gar det vidare da for utsättning och sedan
. ere ... flera steg efter då da man ... bearbetar ytan på ladret
torkning. Och sedan är det flera steg efter da man bearbetar
. då ... för att de ska se ut ... & va vackert. Å aven ... mjukhet
ytan på ladret da for att det ska se [bra] ut och vara
. bearbetar man ladre mekaniskt da. Man gnuggar ... mjukt.
vackert. Och även [for] mjukhet bearbetar man ladret
.
mekaniskt da. Man gnuggar mjukt.