Ockelbo

Sample of Swedish as it is spoken in Ockelbo. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Men den ha Finn-Sara hon va val alldes ovanlit uppstudsi sa
Men den har Finn-Sara hon var väl alldeles ovanligt
. dar elle hon tyckte inte att dam hade me de & jora. Utan hon
uppstudsig så dar eller hon tyckte inte att de hade med det
. sa att "Va ni an jör me mej, så när ja dor så ska ja inte
att gora. Utan hon sade att "Vad ni an gor med mig, sa nar
. fraktas ti nan tjyrkogård i Ackelbo. Utan ja ska väl bli kvar
jag dor så ska jag inte fraktas till någon kyrkogård i Ockelbo.
. hemma". Men trycket på dam va val fo starkt, dam anhöriga,
Utan jag ska väl bli kvar hemma". Men trycket på dem var
. nä hon dog, så dam jorde väl i alla fall sam präst
väl för starkt, de anhöriga, när hon dog, så de gjorde väl i
. prästerskapet sa. Dam, ja, första delen så förmodligen
alla fall som prästerskapet sade. De, ja, första delen så
. kansje ram fick bära henn på nån bår elle nånting då,
förmodligen kanske de fick bära henne på någon bar eller
. eftesam de inte fanns nå tjorväg där. Aa, men så
någonting då, eftersom det inte fanns någon körväg där. Ja,
. småningom da så nar ram kam till trakter dar e jick & tjora
men så småningom då så när de kom till trakter där det gick
. me en häst å nån typ uta tjälke, släde elle nånting då så, så
att köra med en häst och någon typ utav kalke, släde eller
. jorde ram de då. Men marklit var att ju närmare neråt
någonting då så, så gjorde de det da. Men märkligt var att
. bygden har at Ackelbo ram kam ju tyngre jick de. De va
ju närmare nerat bygden har at Ockelbo de kom, ju tyngre
. alltså ti sist na ram kam i nedre delen utav Ulvsta här. Da va
gick det. Det var alltså ... Till sist när de kom i nedre delen
. re en backe sam dam kalla fo Klassbacken & där va re
utav Ulvsta har, dar var det en backe som de kallade for
. absolut ståpp! Dam fick inte hästarna elle hästen att gå
Klassbacken och dar var det absolut stopp! De fick inte
. nånstans & inte jick de att flytta, föra henne vidare heller. Så
hästarna, eller hasten, att ga någonstans och inte gick det
. da stod dam å då sa dam att "Ja, vi ser ingen annan råd an
att flytta, föra henne vidare heller. Så där stod de och då
. att vi få ta å begrava henne här". Så vi sidan utav vägen då
sade de att "Ja, vi ser ingen annan råd än att vi får ta och
. så gravde dam en grav da ack satte ne Finn-Saras tjista dar.
begrava henne här". Så vid sidan utav vägen då så grävde
.
de en grav da och satte ner Finn-Saras kista dar.

: Older man

. Å i alla fall vare på den da tin grammofånen, den va en såna
Och i alla fall var det på den dar tiden [nar] grammofonen
. ha vevgrammofoner de kansje ni int ha sett nan gang sam
den var en ... Sådana har vevgrammofoner, de kanske ni inte
. man drar åpp me en fjär. Hadd dam i den da kaja Jaa så
har sett någon gång? Som man drar upp med en fjäder.
. dam spela å. Aa, alla fall så va re fel på n da, sa dam ha va
[Det] hade de i den dar kojan. Ja Sa de spela och, ja, [i] alla
. in te Åckelbo å fått n sku få n laga. Å så va re nå, nå
fall så var det fel på den där, så de har varit in till Ockelbo
. skogvaktare såm kåm ner å skull jö nå nera da som hadd bu
och fått den ... skulle få den lagad. Och så var det någon
. me se från såckna då Mm att nu va grammofån klar så de va
skogvaktare som kom ner och skulle göra något nere där
. ba te å kam ette n. Aa, å vem rådde am grammofån vet ja
som hade bud med sig från socknen da att nu var
. int, men alla fall så ingen vela ju åka frivillit på syckel den
grammofonen klar så det var bara till att komma efter den.
. da långa dåliga Näe vägen på vintern, halt å bedrövlit & kallt
Ja, och vem [som] radde om grammofonen vet jag inte,
. å. Men då kåm dåm underfund me dåm skull spel kort åm
men [i] alla fall sa [ var det sa att] ingen ville ju aka frivilligt
. de. Så dam börja på spel fem kort å min farfar va me dan &
på cykel den där långa, dåliga Nej vägen på vintern, halt och
. bodd e den da koja. A han va val så pass gammel redan da
bedrövligt och kallt och ... Men da kom de underfund med
. fö han va född på artonhundraåtti så han hadd väl tyfri1 från
[att] de skulle spela kort om det. Så de började på [att]
. den da Mm syckeltum. Så han satt breve den & titta han &
spela fem kort och min farfar var med dar och bodde i den
. så sa han sen na man spela ett ta "Jaa", sa han &t, "den sam
där kojan. Och han var väl så pass gammal redan da för han
. den såm åk såm åker dit på re da", sa han, "å få bli fast te å
var född på artonhundraattio[talet] så han hade val tyfri1
. syckla te Ackelbo", sa han, "han ska få en sup av meg an",
fran den dar cykelturen. Sa han satt bredvid dem och tittade
. sa han. Å sa en ha Lasse, vet du, Mm Linneas, Liss-Lasse.
han och så sade han sedan när man [hade] spelat ett tag
. När dam ha spela da den, den da ammgangen sa strok han
"Ja", sade han åt [dem], "den som åker dit på det där", sade
. ihop korten å så sa han "Nu behöve ni int spela na mer. Ja fa
han, "och far bli fast till att cykla till Ockelbo", sade han,
. ja ", sa han. A fick supen da for han. Da var han nöjd. Mm
"han ska få en sup av mig, han", sade han. Och så den här
. 1 blivit hefriad
Lasse, vet du, Linneas, Liss-Lasse. När de hade spelat da
.
den där omgången så strök han ihop korten och så sade han
.
"Nu behöver ni inte spela na mer. Jag far jag ", sade han.
.
Och fick supen. Då for han. Da var han nöjd.
.
1 blivit
.
livit hefriad

: Younger woman

. De va jättehäftit! Så re måste ru bara1. Ha va int så da bara
Det var jättehäftigt! Så det måste du bara1. Det var inte s&
. mycke fålk & dyrt? Ja, mycke falk va re ju, men na inte, na
där bara mycket folk och dyrt? Ja, mycket folk var det ju,
. inte tycke ja att de a na dy va na dyrare dar an ... Du betala
men nej, inte tycker jag att det var något dyrare där an ... Du
. ju, ja tro re va trehundra kroner, för å gå in då. Å sen få ru
betalar ju, jag tror det var trehundra kronor, för att gå in då.
. ju jöra allt möjlit därinne å alla åt åkattraksjoner å så & sen
Och sedan får du ju göra allt möjligt därinne och alla
. åm man ska tjopa nånting de e ju sam här i Svärje de de
akattraktioner och sa och sedan om man ska köpa någonting
. kasta ju, Mm men inte na spesiallt heller dy, na de tycke inte
- det är ju som här i Sverige, det kostar ju, men inte något
. ja. Va re n massa häftiga grejer sam man kunde &ka ... Aa.
speciellt heller dy[rt]. Nej det tycker inte jag. Var det en
. ... & sådär? A, men bara allt sam dam ha byggt upp & alla
massa häftiga grejer som man kunde åka ... Ja. ... och sådär?
. blåmsterprakte såm dåm ha jort å dam ha ju jort jur me
Ja, men bara allt som de har byggt upp och all
. blommer i å asså de e supehäftit. Å alla byggnader &
blomsterprakt som de har gjort och de har ju gjort djur med
. sagoslått å. De är en västerby sam dam ha jort, bara
blommor i och ... Alltså det är superhäftigt. Och alla
. västern alltihop a. Å sen, ja tro re a två gånger under dan så
byggnader och sagoslott och ... Det är en västernby som de
. kamme re en parad & spelar & dansar me alla ram hära
har gjort, bara västem alltihop och sedan, jag tror det är två
. Disnifigurerna. De e så mäktit alltså.
gånger under dagen, så kommer det en parad och spelar
. 1 dvs åka till Eurodisney
och dansar med alla de här Disneyfigurerna. Det är så
.
mäktigt alltså.
.
1 dvs åka till Eurodisney

: Younger man

. A man i en jabbsituasjon sa a man ju lie me aterhallsam me
Är man i en jobbsituation så är man ju lite mer återhållsam
. dialektorden så att säja. Man lä ju, falk la ju förstå en då. Å
med dialektorden så att säga. Man lär ju ... Folk lär ju förstå
. sen na man e me typ svärfarsan elle nan da da da bli re ju
en då. Och sedan när man är med typ svärfarsan eller någon
. me att man använde de ha mer huvill å knuven å såna där
da blir det ju mer att man använder det har mer huvill och
. riktiga dialektord. Hu prata ru me dina jämnåriga d&? Bli re
knuven och sådana dar riktiga dialektord. Hur pratar du
. samma ord? Ja, då, de e lite olika de e fålk sam bor ha
med dina jämnåriga d&? Blir det samma ord? Ja, da ... Det ar
. hemma bara, dam tjo ju ackså bara me lite mer me dialekt
lite olika, det är folk som bor här hemma bara, de kör ju
. så bli re lite mer da ackså, men sen falk ba tja man tjänner
också bara med lite mer med dialekt så [da] blir det lite mer
. stan då e re, bli re ackså fast man e inte lika noga sam när
då också, men sedan folk man känner i stan då är det ... [Då]
. man ari i jabbe sa att saja, utan de bli lite hur sam helst.
blir det också fast man är inte lika noga som när man ari
. Men a man me gammalt falk så bli re mer dialekt i & me att
jobbet sa att saga, utan det blir lite hur som helst. Men ar
. dam prata mer dialekt. Då bli man liksam påverkad. Å sen
man med gammalt folk så blir det mer dialekt, i och med att
. prata man ju dialekt också liksåm omedvetet de hä me å öl
de pratar mer dialekt. Da blir man liksom påverkad. Och
. å lite betoningar å så där.
sedan pratar man ju dialekt också liksom omedvetet, det här
.
med och ol och lite betoningar och sa dar.