Orust

Sample of Swedish as it is spoken in Orust. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. En gang kam ja ti ett ställe, de va en fabbror han ... Ha, dar
En gang kom jag till ett ställe, det var en farbror han ... Dar
. skuj ja gå in me påsten fö han kunte gå ut fö trappan &
skulle jag gå in med posten för han kunde inte gå ut för
. hämte den uta ja fick eh gå in varje da å lägge påsten på
trappan och hämta den utan jag fick gå in varje dag och
. bordet. Å då, då ja kamm in då, då hade an ramlat & la nere
lägga posten på bordet. Och då, då jag kom in då, då hade
. mella e soffa å bordet & [hade] sjlagit sej & blödde & sesja.
han ramlat och lag nere mellan en soffa och bordet och
. Så ja fick ju försöka å få en öpp å få, öh, törkat &'n de
[hade] slagit sig och blödde och sådär. Så jag fick ju försöka
. väsjta å såder å så ... eh ... Så hade an ju larm, så sa ja "Om
att få en upp och torkat av honom det värsta och sådär och
. du har larmat?". "Ne, de ha ja inte jort", sa an. "Na", sa ja,
så ... Så hade han ju larm, så sade jag "Om du har larmat?".
. "då klamme vi på de da larmet sa fa vi se va sam hanner". A
"Nej, det har jag inte gjort", sade han. "Nej", sade jag, "då
. då va de ju snart e rusj sam börja prata i telefån der. Så de,
klämmer vi på det där larmet så får vi se vad som händer".
. så kamm dam ju. Ja sa "Ja stannar her ti dess d kammer
Och da var det ju snart en rost som började prata i telefonen
. da". Så de eh ... mycke sam kan hända så. Han kund ente ta
dar. Sa kom de ju. Jag sade "Jag stannar har tills dess de
. sej åpp, han va så dåli i bena så att han kunde inte risa sej.
kommer då". Så att det är mycket som kan hända så. Han
. Mm. Hade an legat där länge, da? Jaaa, så fali lange va di
kunde inte ta sig upp, han var så dålig i benen så att han
. väl ente, de tro ja wante. Ah, ja kante saja de.
kunde inte resa sig. Mm. Hade han legat där länge, da? Ja,
.
så farligt lange var det väl inte. Jag kan inte säga det.

: Older man

. Ja, di åkte ju ti Amerka, ehr asså di, di dam fick ju tålv
Ja, de akte ju till Amerika, alltså de fick ju tolv ungar och det
. ongar a de ... de va ju knapert. De va de ju ftersam han va
var ju knapert. Det var det ju eftersom han var ju en
. ju en torparepåjk app ifrå Mockleby, ja. Å en massa ongar på
torparpojke uppe ifrån Myckleby, ja. Och en massa ungar på
. den tiden & di va ju inte så latt. Sa de fick ju ji sej ut så fort
den tiden och det var ju inte så lätt. Så de fick ju ge sig ut
. di bi så gamla så di kunne. Da, han hade ju en äldre bror
så fort de blev så gamla så att de kunde. Han hade ju en
. såm va född artnranittitrej, såm hette Jann, då, han hade ju
äldre bror som var född artonhundranittiotre, som hette
. tatt sej te Amerka forst, ja. Så han skicka väl hem na eh, na
John, då, han hade tagit sig till Amerika först, ja. Så han
. eh de daler & så hade an ju sparat ihop so pass se di fick
skickade väl hem några daler och så hade han ju sparat ihop
. över [ihop] ti, ti risa di. De for ju ti eh Kristjania sam di sa
så pass att han fick over [ihop] till resan dit. De for ju till
. på den tidn, elle Osjlo, me norska Amerikalinjen å fråe, eh
Kristiania som de sade på den tiden, eller Oslo, med norska
. frå Kristjania ti Tjopenamn å vidare öer ti niwörk då.
Amerikalinjen och fran Kristiania till Köpenhamn och vidare
.
över till New York da.

: Younger woman

. Mycke först va nog att ja ha ridit, ackså. Så de va ridande
Mycket först var nog att jag har ridit, också. Så det var
. polis att ... just a jabba [med]de man trivs me a jora, de va
ridande polis att ... Just att jobba [med] det man trivs med
. nästan såm & jabba me sin håbbi tjändes de sắm då.
att göra, det var nästan som att jobba med sin hobby
. Men eh sen e de nog att, valldit ... att ja e en valldi sosial
kändes det som då.
. männisja. Vill jabba mad männisjor, för männisjor. Å
Men sedan ar det nog att, väldigt ... Att jag ar en väldigt
. åmväkslande jåbb, just såm ... Inte aotonava da att, där vet
social människa. Vill jobba med människor, för människor.
. ja ju va såm händer. Att ja vill kunna gå ti jabbet & e veta i
Och omväxlande jobb, just som ... Inte Autonova da att, dar
. prinsip va sam hande kansje, men ändå att ... de ka ju hända
vet jag ju vad som händer. Att jag vill kunna gå till jobbet
. så mycke att, du vet ju inte va du få rycka ut på elle va som
och veta i princip vad som händer kanske, men ändå att ...
. hände just då. Så just att, lite annelunda fran da ti da, olika
Det kan ju hända så mycket, du vet ju inte vad du får rycka
. männisjor å möta å så.
ut på eller vad som händer just då. Så just att ... Lite
.
annorlunda fran dag till dag, olika människor att möta och

: Younger man

. Jae, ja tycke de e lite trakit att man pratar mer gotebosjka
Ja, jag tycker det ar lite tråkigt att man pratar mer
. än ... än orustmål. Me de beror på lite va man e & jobbar så
göteborgska an orustmål. Det beror på lite var man ar och
. att saja a vicka man umgås me, de e ju, de e ju så. Träffar
jobbar så att säga och vilka man umgås med, det är ju så.
. man då släktingarna hämma elle ja, e de på kalas så kan de
Träffar man då släktingarna hemma eller ja, är det på kalas
. ju bli mer. Å de bli ju samma nu na ja e på Tjom & jobbar.
så kan det ju bli mer. Det blir ju samma nu när jag är på
. Dåm prata ju ganska utpräjla åcks å de, då kåmme ju i å,
Tjörn och jobbar. De pratar ju ganska utpräglat också och då
. i:na å massa andra, a, utryck såm vi har här ute. Så de eh,
kommer ju i:na och massa andra, ja, uttryck som vi har har
. å sen ... Ja va nere å jobba i Partille eh, knappt ett år, så va
ute. Jag var nere och jobbade i Partille, knappt ett år, så var
. ja å klippte mej där å så fråga ja "Vet du va e ja e ifrånn?".
jag och klippte mig där och så frågade jag "Vet du vart jag
. "Na", sa ... "du e la härifrånn", sa on. "Na", sa ja "e frånn
är ifrån?". "Nej, du ar val härifrån", sade hon. "Nej", sade
. Orust". "Där dam ij:ar?", sa hon da. "Jajjamann." "De hors
jag, "jag är ifrån Orust". "Där de itar?" sade hon da.
. inte." Da ade jae lackt te me den ... dialekten, så att saja,
"Jajaman." "Det hors inte." Da hade jag lagt till med den
. nagat da va. Så de, man eh anpasja sjej sa att saja te eh va
dialekten, så att säga, något då, va. Man anpassar sig så
. dam annra pratar, men ja skulle jarna villa bevara de
att säga till vad de andra pratar, men jag skulle gama vilja
. [orustmålet] lite mer fö de även ja kåmme ju få barn,
bevara det [orustmalet] lite mer for aven jag kommer ju att
. föråppningsvis åe ... De håller ju på & försvinna, de jo de ju.
få barn, förhoppningsvis. Det håller ju på att försvinna, det
. De halle ju på & bli neutralare sa att Mm saja elle va vi sa
gor det ju. Det håller ju på att bli neutralare sa att Mm säga
. Mm forut da va Ja, precis Hao.
eller vad vi sade Mm forut da va. Ja, precis