Össjö

Sample of Swedish as it is spoken in Össjö. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Å hemma i mitt hem dar hade vi [en] san har mangel appe
Och hemma i mitt hem där hade vi [en] sådan här mangel
. på låfted, [en] sån steor gammal trämangel. Å da kam ju
uppe på loftet, [en] sådan stor gammal trämangel. Och då
. tantarna från annr, annra hus dit & mangla a de va ju valdit
kom ju tanterna från andra hus dit och manglade och det
. spännande, får sån främmande tvätt den lokta ju så gått!
var ju väldigt spännande, för sådan främmande tvätt den
. Sana minnen man har! A sen hade vi, de va ju [ett] stort
luktade ju så gott! Sådana minnen man har! Och sedan hade
. hus dar vi bodde ... [och dar] hade vi san harre ... papp spant
vi, det var ju [ett] stort hus dar vi bodde, [och dar] hade vi
. mellan dam takbjelkana va. Å sa hade vi på halva vinden,
sådan här papp spänd mellan de takbjälkama, va. Och så
. låfted, dar hade vi ju sä på vintrana, råg på halva å havre på
hade vi på halva vinden, loftet, där hade vi ju sad på
. halva, så ble dar ju allså moss. Å sen iblann nar dam satt
vintrarna, råg på halva och havre på halva, så blev där ju
. dar å prata dar nere i stuan, så sprang ju mossen från den
alltså moss. Och sedan ibland när de satt dar och pratade
. ene sidan ti den annra där unner de pappet. Iblann så teo
där nere i stugan, så sprang ju mossen från den ena sidan
. far en sån lång seopebårste å så sleo han i papped, [och så]
till den andra där under det pappet. Ibland så tog far en
. sa han "Nu får ni luna jer!". Å de tyckte man ju va så förarlit,
sådan lång sopborste och så slog han i pappet, [och så]
. att mossen dam sprang där fram & tibaga! Ida kan man ju
sade han "Nu får ni lugna er!". Och det tyckte man ju var så
. grina1 åt de, men då tyckte man ju de va himst förarlit.
forargligt, att mossen de sprang dar fram och tillbaka! Idag
. 1 grina = skratta
kan man ju grina1 åt det, men da tyckte man ju det var
.
hemskt förargligt.
.
1 grina = skratta

: Older man

. Ja, ja ha ju vad san sa ja ha ju inte velad ut & rest, ja ha ju,
Ja, jag har ju varit sadan sa att jag har ju inte velat ut och
. vi ha ju allri hatt semestår. Vi ha hatt [semseter] ... tre da, &
rest, jag har ju ... Vi har ju aldrig haft semester. Vi har haft
. de va når våra barn studera, den ene va i Jävle & studera &
[semester] tre dagar, och det var när vara barn studerade,
. den ene va i Uppsala. Å då to vi fritt i t, tvaå ellå tre da &
den ene var i Gävle och studerade och den ene var i
. tjörde upp där å då, & då passa en granne opp harr. Annars
Uppsala. Och da tog vi fritt i två eller tre dagar och körde
. har vi inte hatt en, e, en timme. Ja, vi h ... , vi kan ju ta fritt
upp dar och da, och da passade en granne upp har. Annars
. iblann ju & tjora & handla & ... tjora ut & titta vass ikring
har vi inte haft en timme. Ja, vi kan ju ta fritt ibland ju och
. nanna timma. Å man måste ju mjölka på mårrån & kvell, & vi
köra och handla och köra ut och titta oss omkring några
. ha ju hatt keoar i alla aar sa vi har ju jort de sjelv hela tiden
timmar. Och man måste ju mjölka på morgon och kväll, och
. udam dam tre dana. De hors sam ja juger men de e sant.
vi har ju haft kor i alla ar sa vi har ju gjort det själva hela
. Men sen e de, man e ju fri asså. Sam nu, kan ja ju seda en,
tiden utom de tre dagarna. Det hors som jag ljuger men det
. en timme ... men sen så får ja ju kansje jobba litta lengår
är sant. Men sedan ar det, man ar ju fri alltså. Som nu, kan
. ikvell. Så många gångår tror dåm att "Jaha, mjölkar han på
jag ju sitta en timme, men sedan så får jag ju kanske jobba
. mårrånen & mjölkar på kvellen å sen jör han inte nåed
lite längre ikväll. Så många gånger tror de att "Jaha, mjölkar
. däremellan, men ... ", men ja ha allri hatt nå fritt. De ha allti
han på morgonen och mjölkar på kvällen och sedan gör han
. va nanting.
inte något däremellan", men jag har aldrig haft något fritt.
.
Det har alltid varit någonting.

: Younger woman

. ... eller me pannier sa e de eolika kategarier, [det] finns A,
... eller med ponnier sa ar det ju olika kategorier, [det] finns
. Bie, Ste & Die. Die e den allra största pannien, då. Å sen
A, B, Coch D. D ar den allra största ponnyn, da. Och sedan
. sa ... na man ridar Die-panni, sam ja ha jort, fa man rida tiss
så ... När man rider D-ponny, som jag har gjort, får man rida
. man e artan år, ellar till & me de året, få man tavla i Svarje,
tills man är arton år, eller till och med det året, får man tävla
. åck till & me de året man fyller sekstån, få man tävla
i Sverige, och till och med det året man fyller sexton, får
. utamlans. Så de ... e lite [beroende på] hur steor panni man
man tävla utomlands. Så det är lite [beroende på] hur stor
. har & hu gammal man e. A sen na man tavla steor hest, de
ponny man har och hur gammal man ar. Och sedan när man
. få man jora hu lenge sam helst ju, men man e juniar tills
tävlar stor hast, det får man göra hur länge som helst ju,
. man e, till å mä de året man e artån där ackså. Sen e man
men man ar junior tills man ar, till och med det året man är
. "Jang raidor", till man e tjugiett. Sen e man seniår, treo ja,
arton dar också. Sedan ar man "Young rider", till man ar
. hur lenge sam helst. Sa att ... eh, de e lite ... uppdelat.
tjugoett. Sedan ar man senior, tror jag, hur länge som helst.
.
Så att det ar lite uppdelat.

: Younger man

. Ja, nar du, drivande hund de e ju ejentlien, de e ju taks &
Ja, nar du ... Drivande hund det ar ju egentligen, det ar ju tax
. drevår & sånt har. Å dam halle ju i regel på i flera timmar.
och drever och sådant här. Och de håller ju i regel på i flera
. Stötande hunnar hetår detta, de e ju vaktel & vårste &
timmar. Stotande hundar heter detta, det är ju vaktel och
. springer-spaniel & sant. Å da e de ju i regel mycke mer folk
vorsteh och springer-spaniel och sådant. Och då är det i
. na du jagar, utan du ... [Det] staar lite folk runt en dunge &
regel mycket mer folk när du jagar, utan du ... [Det] står lite
. sen går man in tväå, tre man me hund, så da ror dam &m
folk runt en dunge och sedan går man in två, tre man med
. dar inne & sen ... tar de en ... haltimme kansje, sen ... sen e
hund, så da ror de om dar inne och sedan tar det en
. de slut, å i regel e da ju sjötet nårra råjur då. Å sen stor du
halvtimme kanske, sedan är det slut, och i regel ar dar ju
. inte mer dar den dan. Sen kan du gå te ett annat amrade
skjutet några rådjur da. Och sedan stor du inte mer där den
. långt darifrån, men ... sleppar du en taks så jagar han ju dar
dagen. Sedan kan du gå till ett annat område långt därifrån,
. inne hela dan utan att du kammå te å sjuta, så att ... de e
men släpper du en tax så jagar han ju dar inne hela dagen
. inte så effektivt å de e inte så reolit hellår, fö då gäår hela
utan att du kommer till att skjuta, så att det är inte så
. dan bara te & sitta & gleo tycka ja. Sa att de e ju en steor
effektivt och det är inte så roligt heller, för då går hela dagen
. sjillnad på drivande å stötande hundar. E dar gått åm råjur
bara till att sitta och glo tycker jag. Så att det är ju en stor
. så e de rolit å jaga me såna här.
skillnad på drivande och stotande hundar. Ar dar gott om
.
radjur sa ar det roligt att jaga med sadana har.