Östad

Sample of Swedish as it is spoken in Östad. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja, de e ju de att man e fri, lite fri sa man kan ju eh ... man
Ja, det ar ju det att man ar fri, lite fri sa man kan ju ... Man
. ha ju lite f me fritid ... De e klart att ma måste ju passa alla
har ju lite mer fritid. Det är ju klart att man måste ju passa
. jurena å de ska ju vara ... Mjölkning & sådant ska ju sje unde
alla djuren och det ska ju vara ... Mjölkning och sådant ska ju
. ganska bestämda tider, men man e de ialla lit fri så man kan
ske under ganska bestämda tider, men man ar fri sa man
. jöra lite där emellan & tjänner frihet å naturen å å s så, så
kan göra lite dar emellan och känner frihet och naturen och
. man kan röra sej utan att man tänker sej ma skulle jabba på
så, så man kan röra sig utan att man tänker sig man skulle
. ett på ett ställe, sådan där fabrik elle nånting sånt där, de de
jobba på ett ställe, sådan där fabrik eller någonting sånt där,
. skulle jante kunna tänka mej. För de va ja inne på en i Borås
det skulle jag inte kunna tänka mig. För det var jag inne på
. en gång innan ja jifte mej, ja sa "Aldri fabriksjåbb utan de
en i Borås en gang, innan jag gifte mig, jag sade "Aldrig
. ska vara lantbruk". Så intresset ha ju legat där för åss & de
fabriksjobb utan det ska vara lantbruk". Så intresset har ju
. ha vi trifs gått me, jättebra.
legat dar for oss och det har vi trivts gott med, jättebra.

: Older man

. Ja, de e klart man kan vara amatör. Men de e ju bra &
Ja, det ar klart man kan vara amator. Men det ar ju bra att
. förbereda sä inför ett sånt låpp för att eh många åker ju de
förbereda sig inför ett sådant lopp för att många åker det ju
. utan no träning öve hovvedtaget. Men klart e du ung å & &
utan någon träning över huvudtaget. Men [det ar] klart, ar
. stark sa klara u du de, for de e ju sa så gott am tid. Så att
du ung och stark så klarar du ju det, för det är ju så gott om
. eh e du inte alldeles för dålig så, så klarar du å & aka en mil
tid. Så att är du inte alldeles för dålig så klarar du av att åka
. i timmen. Men eh de e ju mocke bättre & förbereda sej lite
en mil i timmen. Men det ar ju mycket bättre att förbereda
. så att ... me ma får ju kramp å usj de e ju hemst å åka de
sig lite sa att ... Men man får ju kramp och det är ju hemskt
. otranad. De alldeles fo langt. Men de kvettar, av am du e saj
att åka det otranad. Det är alldeles for langt. Men det
. hofsat tranad sa ta ju du i iallefall sa du ble trott. Ju bättre
kvittar, även om du är hyfsat tränad sa tar du ju i i alla fall,
. tranad du e, ju mer ta du i & ju trott du .... Du blir trött like
så du blir trott. Ju battre tranad du ar, ju mer tar du i. Du
. förbannat, de e ju bara så.
blir trött lika förbannat, det är ju bara så.

: Younger woman

. De hannlar ju åm å få hästen å gå i balans. De e ju så att
Det handlar ju om att få hasten att gå i balans. Det är ju så
. hästen ba ju sej me unjefa seksti prosent av sin krappsvikt
att hasten bar ju sig med ungefär sextio procent av sin
. på frambena ack ... Me en ryttare på sa bli de ju annu me
kroppsvikt på frambenen och med en ryttare på så blir det
. vikt på frambena å de bli ett väldit slitasj, å då måste man
ju ännu mer vikt på frambenen och det blir ett väldigt
. få hästen till & balansera am sej, de vill saja fora över viktän
slitage, och då måste man få hasten till att balansera om
. mer ti bakbena, & på sa satt balansera upp de hela lite
sig, det vill säga föra över vikten mer till bakbenen, och på
. battre. A de borjar man ju anda fran att dam e unghästar att
så sätt balansera upp det hela lite bättre. Och det börjar
. man börjar ... De ta ju flera, flera år å få dam å "muskla" am
man ju [med] anda fran att de ar unghästar. Det tar ju flera,
. sej å samla sej, såm man säjer me bak ... då. Å de jo ma
flera år att få dem att "muskla" om sig och samla sig, som
. jenam olika övningar sam man har man, ja ... Man bryter av
man säger med bak ... da. Och det gor man genom olika
. å sätter igång å tempoväkslingar å man lägge vålter å & så
övningar som man har. Man bryter av och sätter igång och
. har a balanserar upp dam & jalpe dam ganska mycke själv
tempoväxlingar och man lägger volter och så här och
. då. Å sen halle man på så så blir dam starkare & starkare då
balanserar upp dem och hjälper dem ganska mycket själv
. ka man jöra svårare övningar å rörelser då. Så håller man
då. Och sedan håller man på så, så blir de starkare och
. på så. De e ett evit gnetande, da ut & da in. Så att eh me
starkare. Då kan man göra svårare övningar och rörelser då.
. små, små jälper så man lär dåm från början då, så kan dằm
Så håller man på så. Det är ett evigt gnetande, dag ut och
. utföra ganska så bra grejer mjukt & fint.
dag in. Så att med små, små hjälper som man lär dem från
.
början då, så kan de utföra ganska så bra grejer mjukt och
.
fint.

: Younger man

. Vet inte ja ... Ja renoverat huset nu. Tjoppte ju hus sam va
Vet inte jag ... Jag har renoverat huset nu. [Jag] kopte ju hus
. mögelskadat så ja fått renovera. Så ja haft, ia, heltidsyssla i
som var mögelskadat så jag har fått renovera. Så jag har
. ett ett ått halft år nu. Va har du jort för nånting me huset,
haft, ja, heltidssyssla i ett och ett halvt år nu. Vad har du
. kan du berätta? Ja bytt allting i hela huset. Ja rivit ut eh galv
gjort för någonting med huset, kan du berätta? Jag har bytt
. ända ner till betångplattan. Eh väggar ända ut ti teglet & sen
allting i hela huset. Jag har rivit ut golv anda ner till
. byggt upp de ijen. Allt for å få undan moglet & få ventilasjon
betongplattan, väggar anda ut till teglet. Och sedan byggt
. unde gålvet. Å så ha ja då jort take ... Yttetaket va ju åckså
upp det igen. Allt för att få undan moglet och få ventilation
. skadat sa har ha ja jort halva taket å andra halvan bli val ti
under golvet. Och så har jag då gjort ... Yttertaket var också
. såmmam håppas ja. Åm tid finnes å pengar. Så de e håbby
skadat så har har jag gjort halva taket och andra halvan blir
. på heltid.
väl till sommaren hoppas jag. Om tid finnes och pengar. S&
.
det är hobby på heltid.