Ovanåker

Sample of Swedish as it is spoken in Ovanåker. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja fyllde artan år sista åktober ja å då hadd ja bör på
Jag fyllde arton ar sista oktober, ja. Och da hade jag börjat
. tjyvträna lite hemma på pappas bil först blan annat så träna
på [ att ] tjuvtrana lite hemma pa pappas bil först. Bland
. ja på å backa å vi hadd en Peve me sån da små o bakruter
annat sa tranade jag pa att backa och vi hade en PV med
. så re va lite svåsjt & titta bakåt, men de jick ju bra & träna
sådana där små bakrutor så det var lite svårt att titta bakåt,
. då. Åå så va ja te bilskolan & anmälde me & s skulle tjora
men det gick ju bra att träna da. Och så var jag [ivag] till
. första halv ... Vi tjorde halvtimme da, jord nt v i de? Jo, de va
bilskolan och anmälde mig och skulle kora första halv ... Vi
. jo Elle va re tjugo minuter? Halvtimme va re no. Ja, ja tro de
körde [i en] halvtimme da, gjorde vi inte det? Jo, det var, jo
. va halvtimmer A, ja tro de. Ja minns int de va ... A
Eller var det tjugo minuter? [En] halvtimme var det nog. Ja,
. spännande va re alldeles hemst & han va ettrig billararn. Han
jag tror det var halvtimmar Ja, jag tror det. Jag minns inte
. satt breve å s smala1 å språka2 stup i ett & liksam bara
[om] det var ... Och spännande var det alldeles hemskt och
. kritisera. Å då va vi två stycken sm tjörde så en satt i
han var ettrig billäraren. Han satt bredvid och smala1 och
. baksäte å vänta på den som tjörde först. Å så skulle vi
språkade2 stup i ett och liksom bara kritiserade. Och da var
. backa, minns ja här i Edsbyvarken, runt home rå. Å de va n
vi två stycken som körde, så en satt i baksätet och väntade
. andra som tjorde då å så ss satt an breve å så skrek an
på den som körde först. Och så skulle vi backa minns jag,
. tillslut "Sjluta å brodera!", sa an. Då va re snö å så vasjt e
har i Edsbyverken, runt hörnet da. Och det var den andra
. spor då i snön & hon backa så krokit. A de jorde ju inte
som korde da och så satt han3 bredvid och så skrek han till
. saken bättre för då skulle ju en annan tjöra sen å då va man
slut "Sluta och brodera!", sade han. Då var det snö och så
. ju så närvos. Mm Men de jick skapli bra, tro ja. Så ja
blev det spår då i snön och hon backade så krokigt. Och det
. summera hop va tjorkosjte mitt kosta å da va re me
gjorde ju inte saken bättre för da skulle ju en annan köra
. läkarintyge & alle papper då & då fattas e två kroner i3
sedan och då var man ju så nervös. Men det gick skapligt
. tvåhundra.
bra, tror jag. Så jag summerade ihop vad körkortet mitt
. 1 här: smala = pladdra
kostade och da var det med läkarintyget och alla papper da
. 2 här: språka = pratade
och då fattades det två kronor till4 tvåhundra.
. 3 här: i = till
1 smala = pladdrade
.
2 språkade = pratade
.
3 dvs billäraren
.
4 säger egentligen

: Older man

. Tank, ja minns ja ... ja feck int fram en stock häll eh ja på tre
Tank, jag minns jag fick inte fram en stock heller, ja, pa tre
. dagar. Nahe De bara snodde Ja snodde & snodde. Ja A
dagar. Nehej Det bara snoade, Ja snoade och snoade. Ja Och
. ensammen åm vägen va ja. Å sen minns ja på vårn då re
ensammen om vägen var jag. Och sedan minns jag på våren
. vart fint då, förstå ru, så sa vart e ju skare då, vetu, sa ja
då det blev fint då, förstår du, så blev det ju skare då, vet
. tjorde lange stracke på skaren me me hast & lass ja. Ja Me
du, så jag körde långa sträckor på skaren med häst och lass,
. rätt va re va så jeck han1 ijenåm då, förstå ru, Jo & sjlog
jag. Ja Men rätt vad det var så gick han1 igenom då, förstår
. han nosen i skarn så så blon rann da Ja & da tell a sela uta
du, Jo och [så] slog han nosen i skaren så blodet rann da. Ja
. alltihopa då, förstå ru, & försöka ... Han ha svårt vetu & ta se
Och då [blev det] till att sela utav alltihopa da, förstår du,
. upp vetu Ja fo de va ba holer2 da vetu ette bene. Ja Ja fy
och försöka ... Han hade svart vet du att ta sig upp vet du, Ja
. kattn. Ja minns ja låna en tjälke uta uta Niklas då ja å
for det var ju bara holer2 dar vet du efter benen. Ja Ja, fy
. sjussa fram virke fram ti basvägen sa ja sjlapp tjora på sia.
katten. Jag minns [att] jag lånade en kalke utav Niklas da,
. Ja. Jo, de kan vara bedrövlit de dar A, tänk de hu hur e ha
jag. Och skjutsade fram virke fram till basvägen så jag slapp
. vore ru. Å & tänk am man ska jämföra me idag. Ja ja jo
köra på sidan. Ja. Jo, det kan vara bedrövligt det där Ja,
. idag ... E ba masjiner.
tänk dig hur det har varit du. Och tänk om man ska jämföra
. 1 dvs hästen
med idag. Ja, ja, jo, idag ... [Det] är bara maskiner.
. 2 höler = hål
1 dvs hästen
.
2 höler = hål

: Younger woman

. Eh vi ha ju en egen färj da en f en nyans en blå nyans som
Vi har ju en egen färg da, en nyans, en bla nyans som heter
. hete "Ulla Nilsson-blå" på färjaffärn haha, sam e hon tog
"Ulla Nilsson-bla", på färgaffären, som hon tog fram for [en]
. fram för massa år sen. Å då blanda hon till dam dara
massa år sedan. Och da blandade hon till de dar nyanserna
. nyanserna själv å då va re en f en blå färj sắm va
själv och då var det en blå färg som var förskräckligt blå.
. förskräcklit blå. Den va skräckinjagande! Men n dar nyansen
Den var skräckinjagande! Men den där nyansen måste hon
. måste hon ha me rå för å få till "Ulla Nilsson-blå". Men jag
ha med då för att få till "Ulla Nilsson-blå". Men jag sade det
. sa re "Men hu ska man hu hu f hu kan man tjopa en sẵn ful
"Men hur ska man ... Hur kan man kopa en sådan ful färg?",
. färg?", sa ja. "Att dam kan h ligga me n san dar i lager!"
sade jag. "Att de kan ligga med en sådan där i lager!" "Jodå,
. "Jorå, dåm ha ren", säje mamma rå. Så en da så d jick den
de har den", säger mamma då. [Och] så en dag så gick den
. ut ur sårtimente & ja vart ju inte ett dugg förvånad haha.
ut ur sortimentet och jag blev ju inte ett dugg förvånad. Men
. Men e då kunde råm jöra ett resept på re där rå så att nu
da kunde de gora ett recept på det dar da sa att nu finns
. finns den pa datan da pa farjaffarn sa ram nu a re bara ringa
den på datan da på färgaffären så de ... Nu ar det bara [att]
. å beställa rå n burk "Ulla Nilsson-blå", så får man de i alla
ringa och beställa då en burk "Ulla Nilsson-blå", så får man
. fall. Fast nu f blir en ju nästan eksakt likadan varenda gång
det i alla fall. Fast nu blir den ju nästan exakt likadan
. da. När mamma blanda till den själv da va re ju lite på en
varenda gang da. Nar mamma blandade till den själv så var
. höft sådär. De va ju inga desilitermatt framme elle. Så da
det ju lite på en höft så där. Det var ju inga decilitermått
. kunde ren ju variera lite mera än va ren jör nu ra. De e ju
framme heller. Sa da kunde den ju variera lite mera an vad
. bara bra ejanklien fo de bli ju sam man samle pa n servis de
den gör nu da. Det ar ju bara bra egentligen for det blir ju
. dä. Ha man ett bröfat då ska man ha kaffeburken. Å så ska
som [när] man samlar på en servis det dar. Har man ett
. man ha såckerskålen å så ska man ha servettställe å l öka
brödfat då ska man ha kaffeburken. Och så ska man ha
. på sådär, å då ä re ju bra åm de ä någålunda lika nyanser på
sockerskålen och så ska man ha servettstället och öka på
. sakerna ..
sådär, och då är det ju bra om det är någorlunda lika
.
nyanser pa sakerna.

: Younger man

. Eh ja ga ungefär till sa ra att [man] kammer dit sa hall a re
Ja, [det] gar ungefär till sa att [man] kommer dit, så ar det
. en såm ä mötesledare rå eh hälser åss välkåmmen då. E
en mötesledare då [som] hälsar oss välkommen da. Och så
. åsså sjunge vi väl då sångbok då n sång å sen ä re väl
sjunger vi väl då [ur] sångboken da en sang och sedan är
. mötesledarn da hall nan annan da sam laser ett ord ur
det väl mötesledaren då eller någon annan då som läser ett
. bibeln då. Eh å sen sjunge vi lite till & ... Å blann så är e sẵng
ord ur bibeln da. Och sedan sjunger vi lite till och ibland så
. å musikmöte bara å blann så ha vi typ ett kafé rå så att eh.
är det [ett] sang- och musikmote bara och ibland så har vi
. olika bonegrupper da eh sam har e har e hant am fika vissa
typ ett kafe da sa att olika bonegrupper da ... Som har hand
. kvällar rå, helle ja vissa samlingar, s tures vi åmm å bju på
om fika vissa kyallar da, eller, ja, vissa samlingar, så turas vi
. fika rå, ka ma vä saj att ma jö. Så be vi rå &m de nẵn sắm
om att bjuda på fika då, kan man väl säga att man gör.
. ha nå boneämne då & så da rå & sa iblann da bruka eh
[Och] så ber vi da om det är någon som har något
. pastårn da, kalla vi re fo iställe fo präst i Svenska Tjyrkan,
böneämne då och så där då. Och så ibland då brukar
. hålla en predikning då elle t biblstudium då.
pastorn da, kallar vi det för i stället för präst [som] i
.
Svenska Kyrkan, hålla en predikning då, eller ett
.
bibelstudium da,