Öxabäck

Sample of Swedish as it is spoken in Öxabäck. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja, så na vi hade e komme ti Haratången & en bit ner så
Ja, sa nar vi hade kommit till Haratangen och en bit ner, så
. köm där en hässjöss etter öss å då stanna han å frågat vart
kom dar en hastskjuts efter oss och da stannade han och
. vi skulle ta vägen. "Jo, vi skulle ti Tjinna", sa vi. "For vi ha
frågade vart vi skulle ta vägen. "Jo, vi skulle till Kinna", sade
. blåbär", vi hade plackat. "Å då kansje i vell åka?" "Ja", de
vi. "För vi har blåbär", vi hade plockat. "Då kanske ni vill
. ville vi ju jämna. Så då fick vi åka fram ti Tjinna då. Så när vi
åka?" "Ja", det ville vi ju gärna. Så da fick vi åka fram till
. kom ti Tjinna te ... de kalla vi .... a, ja kommer inte ihåg va
Kinna da. Sa nar vi kom till Kinna till ... det kallade vi, ja, jag
. de hette nu där vi sn sålde blåbärena, men vi kom in där sjå
kommer inte ihåg vad det hette nu där vi sålde blåbären,
. sa hå ... Så hade mamma fått eh löfte på & få tjugefem öre
men vi kom in där så sade hon ... Så hade mamma fått lofte
. litern fö blåbären, ah. Så sa ha: "Kan in di salje dom lite
på att få tjugofem ore litern for blabaren. Så sade hon "Kan
. billiare för femton öre?" "Näe", sa ja "de jör vi inte", "Går i
inte ni sälja dem lite billigare for femton ore?" "Nej", sade
. hela vägen?" "Ja, de jör vi", sa ... Å ja va så, ja va så rädd
jag "det gör vi inte". "Går ni hela vägen?"
. att min syster skulle säja att vi hade fått akat ma en
"Ja, det gor vi", sade ... Och jag var sa radd att min syster
. hässksjuss en liten bit, så ja sa medesamma: "Ja, vi går
skulle säga att vi hade fått åka med en hästskjuts en liten
. hele vägen". Så de nämde ja inte att vi hade åkat en liten
bit, så jag sade med detsamma "Ja, vi går hela vägen". Så
. bit, nä. "Ja, ja, då får ja, då får ja je er tjufem ore litern", sa
det nämnde jag inte, att vi hade åkt en liten bit, nej. "Ja, ja,
. ho da. Sa de feck vi, a.
då får jag ge er tjugofem öre litern", sade hon då. Så det
.
fick vi, ja.

: Older man

. A ja minns sarsjilt ett ... Da va ja tolv år & da da tog vi en sto
Och jag minns särskilt ett ... Då var jag tolv år, da tog vi en
. jedda, de va här nere i denna sjon här, Sävsjön. Å den e
stor gadda, det var har nere i denna sjon, Savsjön. Och den
. avbildad, den e i barnbespisningen, den jeddan. A ja tyckte
är avbildad, den ar i barnbespisningen, den gaddan. Och jag
. ju nästan de blev för mycke, ja skulle ju me en1 jämt å ro &
tyckte ju nästan det blev for mycket, jag skulle ju med
. han skulle ta upp nät å allting sånt där å da jick åkte vi dit
entjämt och ro och han skulle ta upp nät och allting sådant
. ner a .... Da va inte gubben rikti go den gangen for han hetta
där och då åkte vi dit ner. Da var inte gubben riktigt god den
. ente nätet. A vi rodde där, men så rätt va fick han se "Har a
gången för han hittade inte nätet. Och vi rodde där, men så
. det", sa han å så börja han på ... "Nae de e en ... " ja ... han
rätt [var det var] fick han se "Här är det", sade han och så
. muttrade. Vi hadde en liten masjoniteka, ho vante mycke
började han på ... "Nej, det ar en ... " Ja, han muttrade. Vi
. större an bordet har, jick knappt a ... & fo den va ville vippa
hade en liten masoniteka, hon var inte mycket större än
. lätt. A han satt dar e krangla & krangla. Han hadde allti en
bordet har, gick knappt att ... For den ville vippa lätt. Och
. sto lang rack på se me sam jick rätt langt ner &. Han sa inte
han satt dar och kranglade och kranglade. Han hade alltid en
. mocke, men han sa "Sitt still", sa han bare. For ja va
stor lang rock på sig som gick rätt langt ner. Han sade inte
. nyfiken, ja ville järna titta, men da då va ju risk att båten
mycket, men han sade "Sitt still", sade han bara. For jag var
. kantra va & eh. Jag tronte han kunde simma, de så a aldri
nyfiken, jag ville gama titta, men det var ju risk att båten
. han jorde. Men rätt va de va så dök de upp e stor jedda på
kantrade. Jag tror inte han kunde simma, det såg jag aldrig
. lite over tall tjilo. Hon kom, ho k ja kan an minnas de, ho
han gjorde. Men ratt var det var dok det upp en stor gadda
. köm jenom r ... så ner på sida jenåm råck ... bakåm råcken &
på lite over tolv kilo. Jag kan an minnas det, hon kom
. ner i i båten. Å ja fick lägga mej på den för inte den skulle
genom ...; så ner på sidan bakom rocken och ner i båten. Jag
. håppe över. De e ju ett minne sam man aldri glömmer.
fick lägga mig på den for att den inte skulle hoppa over. Det
. 1 har; en= honom
är ju ett minne som man aldrig glömmer.
.
1 här: en= h
.
honom

: Younger woman

. Jae hade val ... Tjorde nat sam hette kalhydratuppladdningen
Jag hade väl ... [Jag] körde något som hette
. innan ja åkte vasalappet. Ja försökte &. Onsdan i veckan
kolhydratuppladdningen innan jag körde Vasaloppet. Jag
. innan sa at ja nästan ingenting, ja drack mast vatten & sen
försökte att ... Onsdagen i veckan innan så åt jag nästan
. tränade ja rätt hårt på kvällen for att ja skulle tjora, tomma
ingenting, jag drack mest vatten och sedan tränade jag rätt
. kråppen på eller trumma musklerna på onödia räster å så. Å
hårt på kvällen för att jag skulle kora, tomma kroppen på ...
. sen äte man mycke pasta aller kålhydratrik kast iallefall
Eller tomma musklerna på onödiga rester och sa. Och sedan
. under några dagar. Ater mycke & dricker mycke dan innan
äter man mycket pasta eller kolhydratrik kost i alla fall under
. för å ha enärsji så att man klara sjej. Å vätska e ju viktit &
några dagar. Ater mycket och dricker mycket dagen innan
. få i sej mycke dan innan å även tänka på att man dricke
för att ha energi så att man klarar sig. Och vätska är ju
. mycke under låppet för annars ä de ju lätt att man får
viktigt att få i sig mycket dagen innan och även tänka på att
. kramp na man förlora så pass mycke vätska & musklerna i
man dricker mycket under loppet, annars är det ju lätt att
. arbete hela tiden. Men de jick bra, da klarade ja mej bra
man får kramp när man förlorar så pass mycket vätska,
. ifrån så att da ... Man eh ja vet inte hur mycke kasten jorde
musklerna är i arbete hela tiden. Men det gick bra, det
. sitt till, män att da a säkert viktit & äta. Ata riktit & ata
klarade jag mig bra ifrån. Men jag vet inte hur mycket
. mycke allafall innan man jer sej ut på en sån här fö da ju ett
kosten gjorde sitt till, men att det är säkert viktigt att äta.
. ett ganska strängt arbete man ska hålla på me i många
Äta riktigt och äta mycket i alla fall innan man ger sig ut på
. Immar.
en sådan[t] har [lopp] for det ar ju ett ganska strängt arbete
.
man ska halla pa med i manga timmar.

: Younger man

. De ha ju vart otrolit mycke raju nu de sista arena, de har
Det har ju varit otroligt mycket rådjur nu de sista åren, det
. vart en rikti eksplosjon mä da. Å där villaägare & allting elle
har varit en riktig explosion med det. Och villaägare och
. då såm ha lite väkstliet i trägård & sånt, dåm e ju galna på
allting eller de som har lite växtlighet i trädgård och sådant,
. de å i ... Bonnema hemma sam sätte skog å sa de e ett ...
de ar ju galna på det. Bondemna hemma som sätter skog de,
. råjura ... När maten tryter för övrit då, lövträn & sånt, så gå
ett ... Radjuren ... Nar maten tryter for ovrigt da, lovträden
. dam på granen istället fo de ... Dan sta rätt langt ner på
och sådant, så går de på granen istället för det är ... Den står
. näringtjedja fö döm, men att na de inte finns nåt annat så
rätt langt ner på näringskedjan for dem, men att när de inte
. går de på granplantera. Å de e ju dels ett jadra arbete &
finns något annat så går de på granplantorna. Och det är ju
. sätta granplanter na dam har hoggt å & sen e dam ju dyra &
dels ett jakla arbete att sätta granplantor nar de har huggit
. tjopa åckså så dä ... Så dam ha förstört för åtsjillia tusen här,
och sedan är de ju dyra att köpa också. Så de har förstört
. råjurna då. Så de ligger markägare på att vi ska sjuta unna
för åtskilliga tusen här, rådjuren då. Så det ligger markägare
. å å så då. Men nu ha ju lojure börja kamma hit så nu sjöte
på att vi ska skjuta undan och så da. Men nu har ju lodjuren
. da saj själft, naturen sjöte da jälft ejantlien så sett. Så mäen
börjat att komma hit sa nu skoter det sig självt, naturen
. småveltet e de lelle man kan pavarka ma jakt ejantlien for
sköter det självt egentligen så sett. Småviltet är det lilla
. de spela ingen råll om man går in för & sjuta varenda rådjur
man kan påverka med jakt egentligen for det spelar ingen
. man ser så da da man pavarka de så lite anda for da da blir
roll om man går in för att skjuta varenda rådjur man ser så
. aldri så effektift de da me hunna & å så, utan da da ä ju mer
påverkar man det så lite ändå för det blir aldrig så effektivt
. en håbby så sett.
det där med hundar och så, utan det är mer en hobby så
.
sett.