Rimforsa

Sample of Swedish as it is spoken in Rimforsa. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Visst va de kallt, visst va de. Ja jick ju i skola på trettitalet,
Visst var det kallt, visst var det. Jag gick ju i skolan på
. ja borja skolan trettiett, ja, ti trettinie har i Hagersta, ja, a vi
trettiotalet, jag började skolan trettioett, ja, till trettionio här
. jick ti skolan, de va tre tjilometer. Hm, m. Å när de va kallt
i Hagerstad, ja. Och vi gick till skolan, det var tre kilometer.
. da på vintern, da va ju mamma radd forstars att vi skulle ...
Och när det var kallt då på vintern, da var ju mamma rädd
. förfrysa åss så n ... n, så då to ho reda på nan sjal & vi skulle
förstås att vi skulle förfrysa oss, så då tog hon reda på
. ta am huvet för [ att ] da inte skulle frysa [i] tjindera. Å da
någon sjal och vi skulle ta om huvudet for [ att] det inte
. tyckte vi ju va lite sjenant & ... man da va ju bra att vi ... att
skulle frysa [i] kinderna. Och det tyckte vi ju var lite genant
. ho tänkte på da, fö dä a klart att da a ... da a ett stycke å gå
och ... Men det var ju bra att vi ... , att hon tänkte på det, for
. nar da ... bli tjuge grader kallt kansje. Fas vi hade no lite lav
det är klart att det är ett stycke att gå när det blir tjugo
. på eh ... på vintern, så båd desember & januari tror a ante vi
grader kallt kanske. Fast vi hade nog lite lov på vintern, så
. jick i skolan.
bade december och januari tror jag inte vi gick i skolan.

: Older man

. Han använde ju den da sågrörelsen lite & sen har han ...
Han använder ju den där sågrörelsen lite och sedan har han
. unde dam senere åren ha hanses masta sysselsättning varit
under de senare åren har hans mesta sysselsättning varit att
. å ... & tillvärke spån ... tjyrkspån, takspån ti tjyrker ... i rätt så
tillverka span, kyrkspan, takspan till kyrkor, i rätt så stor
. stor skala. Dä ä ju en spesiäll sårts spån sam anvanns ti
skala. Det ar ju en speciell sorts span som används till
. tjyrktak, utav hög kwalitet, tall, & iventuellt ek iblann åckså.
kyrktak, utav hög kvalitet, tall, och eventuellt ek ibland
. Dä a många tjyrker i Svärje såm har trätak, träspån, å da
också. Det är många kyrkor i Sverige som har tratak,
. kåmme väl an på att dän s ... ja, ruttner inte bart, på en
träspån, och det kommer väl an på att den, ja, [den] ruttnar
. gang, dan star sa mycke battre, ett sjott tratak, an va andra
inte bort på en gang, den står sig mycket bättre, ett skött
. matreal jor. Å sen a da vackert, valdit vackert, ett nylagt ...
tratak, än vad andra material gör. Och sedan är det vackert,
. spantak. Da bli guldfärjat.
väldigt vackert, ett nylagt spantak. Det blir guldfärgat.

: Younger woman

. Man e ju uppdelad i olika skautkårer då, åm man säje, åck vi
Man ar ju uppdelad i olika scoutkårer da, om man säger, och
. hette ju da Bjorkfars skautkar. A sen sa va man ju uppdelad
vi hette ju då Björkfors scoutkår. Och sedan så var man ju
. i olika åldrar då, så att dåm äldre tävlade mot dåm äldre &
uppdelad i olika åldrar da, så att de äldre tävlade mot de
. så där då, å så va man, vi va kansje ... da va ju olika då,
äldre och så där då, och så var man, vi var kanske ... Det var
. aftast sa va de ju inam Ostejotland, så kansje de va tratti
ju olika då, oftast så var det ju inom Östergötland, så
. stycken ... olika kårer då, såm tävla mot varann. Så få man
kanske det var trettio stycken olika kårer då, som tävlade
. gå runt på olika stasjone då. Iblann va da så ha nattetid,
mot varandra. Så får man gå runt på olika stationer då.
. sam man fick jora saker, spårningar a san dar då. Ack eh ... å
Ibland var det så har nattetid, som man fick göra saker,
. sen så fick man kamma ti olika stasjoner då, där de va olika,
spårningar och sådant där da. Och sedan så fick man
. ti sempel på en stasjon kansje du fick eh ... jöra sån ha
komma till olika stationer da, dar det var olika, till exempel
. knopar å saker då, å kålla då, hu mycke sånt man kunne ... å
på en station kanske du fick göra sådana här knopar och
. så. Så va de olika såna hä sake man fick jöra på stasjonena.
saker då, och kolla då, hur mycket sådant man kunde, och
.
så. Så var det olika sådana här saker man fick göra på
.
stationerna.

: Younger man

. Ja, man ho ju lite sana dar historier am ... kunder sam e ... de
Ja, man hör ju lite sådana dar historier om kunder som är ...
. ha inte hänt hos åss, men ja ha hört från andra ställen, där
Det har inte hänt hos oss, men jag har hört från andra
. de är ... kunder ä skäptiska ti åm man jör nåt me bilen
ställen, dar det ar ... Kunder ar skeptiska till om man gor
. överhuvutaget. [Jag] hörde da va nan sắm hade ... han
någonting med bilen överhuvudtaget. [Jag] hörde det var
. hade ... jort en sörvis på n bil å då så han na han to 1dan
någon som hade gjort en service på en bil och då såg han
. tännstiften att dam va ... på varje tannstift va da ditmålat en
när han tog bort tandstiften att de var ... På varje tändstift
. grön punkt. Å da a de inte nomalt sätt, så da försto han da
var det ditmalat en gron punkt. Och det ar det inte normalt
. att da hade sakert kunden malat dit da for a se am dam ...
sett, så då förstod han det att då hade säkert kunden målat
. åm han fick tännstiften utbytta då. Så då så, i varje fall så,
dit det for att se om de ... , om han fick tandstiften utbytta
. så nä han satte dit nya tannstift så måla han dit en punkt på
då. Så da sa, i varje fall sa när han satte dit nya tandstift så
. varje tannstift han ma da. Sen vart ju kunden arj & havda
målade han dit en punkt på varje tändstift han med då.
. att dam inte va bytta, å då fråga han då am da va för, för
Sedan vart ju kunden arg och hävdade att de inte var bytta,
. dan grona punkten. Ja, da va de ju. "Ja, ja trodde du ville ha
och då frågade han da om det var for den gröna punkten.
. da, så ja mala dit en", sa han. De finns ju en del såna da
Ja, det var det ju. "Ja, jag trodde du ville ha det, så jag
. historier.
målade dit en", sade han. Det finns ju en del sådana dar
. 1 tog dan = tog bort
historier.