Saltvik

Sample of Swedish as it is spoken in Saltvik. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja kan ju borja ma da att Finnlans svenska Marta-fobund
Jag kan ju börja med da att Finlands svenska
. fyller hundra år i år, & ja har vari me am deras stora fina
Martha-forbund fyller hundra år i år, och jag har varit med
. jubileum i Helsingfors. Men Marta-rörelsen på Åland ä int så
om deras stora fina jubileum i Helsingfors. Men
. gammal heller d ... vi ... grundades nittånhundrataly distrikte,
Martha-rörelserna på Åland är inte så gamla heller, vi
. men foreningana borja i Brando fo att de kam fran fastlande
grundades nittonhundratolv, distriktet, men föreningarna
. å ove ti sjargården sa att dam foreningana a lite äldre. De
började i Brando for att det kom från fastlandet och over till
. betydde no en väldi frijörelse fö kvinnona på den tiden de
skärgården, så att de föreningarna är lite äldre. Det betydde
. här me Marta ... Att man överhuvutaget gick bårtifrån
nog en väldig frigörelse för kvinnorna på den tiden det här
. hemmet, att man hade egna möten. Å så tog man ju
med Martha, att man överhuvudtaget gick bort ifrån
. initiativ ti sånt sam behövdes då, i daras värld. Man hade
hemmet, att man hade egna möten. Och så tog man ju
. hemst mycke kurser. Dam till & me drev ett barnhem här i
initiativ till sådant som behövdes da i deras värld. Man hade
. östra Saltvik, fö då såg man behovet i samhället att nu
hemskt mycket kurser. De till och med drev ett bamhem har
. behovs de ett barnhem har vi har barn har sam ingen tar om
i östra Saltvik, för då såg man behovet i samhället: att nu
. hand ... å så ... men sen då så ... unnan för undan när de
behovs det ett barnhem har, vi har bam har som ingen tar
. uppstod andra behov, man ha starta ... simskolona sam
omhand. Men då så, undan for undan, när det uppstod
. småningom Falkhälsan to over. Man ha starta
andra behov ... Man har startat simskolorna som [så]
. Modraradjivningen ... Man ha ha gått ut me me atrolit mycke
småningom Folkhälsan tog över, man har startat
. kurser. Ja minns na min farmor jick & larde sig reksa1 ... fore
Modrarådgivningen, man har gått ut med otroligt mycket
. frysbaksanas tid. De va en otroli grej de har att man kunne
kurser. Jag minns nar min farmor gick och larde sig rexa1,
. förvara mat i burkar som höll i månader ... så man såg
fore frysboxarnas tid. Det var en otrolig grej det här att man
. liksam ... Därför heter de här jubileumsåret ackså "Marta:
kunde förvara mat i burkar som höll i månader ... Så man såg
. kvinna i tiden" ... Martorna ha alltid vari valdit lyhorda for de
liksom ... Därför heter det här jubileumsåret också "Martha:
. hä att "Va behövs idag?". Å nu ha vi ju kammi fram till da
kvinna i tiden". Marthomna har alltid varit väldigt lyhörda för
. att ... att vi ha fått de bra här i, i Finnlan & allra hälst på
det har att "Vad behovs idag?". Och nu har vi ju kommit
. Åland & da ha man ju deltagi valdit mycke [i] jälparbeta
fram till da att vi har fått det bra här i Finland och allra helst
. utamlanns. Vi packa paket ti Palen så de bara sjong i alla
på Åland och da har man ju deltagit väldigt mycket i
. Marta-föreningar & ack ... vi har ... hela forbunde har ett ett
hjälparbete utomlands. Vi packade paket till Polen så [att]
. prosjekt sam heter Baltikumprosjekte där vi ska försöka
det bara sjong i alla Martha-föreningar och vi har ... Hela
. starta Marta-föreningar. Att kvinnona dar ska lära sig presis
forbundet har ett projekt som heter Baltikumprojektet, där
. såm vi, att går man tisammans ... så kan man ... förbättra
vi ska försöka starta Martha-föreningar. Att kvinnorna där
. saker i samhälle såm man småningom får politikena & ta
ska lära sig precis som vi, att går man tillsammans så kan
. över & inse att, ja men de har a ju bra, de har behovs.
man förbättra saker i samhället, som man [så] småningom
. 1 'reksa' är en metod för att konservera mat i glasburkar
får politikerna att ta över och inse att, ja, men det här är ju
. (dar burkama var av market "Rex")
bra, det här behövs.
.
1 'rexa' var en metod för att konservera mat i glasburkar
.
(dar burkama var av market "Rex")

: Older man

. Men ... na ja va ... va ... va yngre då, hella va barn, så va de ju
Men när jag var yngre då, eller var barn, så var det ju
. många av dam här gamla såm va her sam, dam använde
många av de här gamla som var har som ... De använde väl
. val ... mycke forvrangningar herifrån ... fran ryskan Mhm tack
mycket forvrangningar härifrån, fran ryskan Mhm tack vare
. vare att de fandes ryssar da pa Arrdal da nittanhundra -...
att det fanns ryssar då, på Orrdal da, nittonhundrasexton,
. sekstån [nittonhundra]sjuttån ... & så va dam mycke her ner i
[nittonhundra]sjutton och så var de mycket har nere i byn
. byn Mm å dam lämna ju sina uttryck efter sa dam & ... & de
och de lämnade ju sina uttryck efter sig de också, och det
. använde dam här äldre mänsjona her i byn, efter ... Kammer
använde de har äldre människorna har i byn efter ... Kommer
. du på nage? Ja nå som ... de här paperasjer1 & sam dam sa
du på något? Ja, som det här paperascher som de sade
. åm tobak å ... karåsje2 när de va bra å ... Va sa dam?
om tobak och, karasche2 nar det var bra och ... Vad sade
. Karåsje2 Jaha dam ha jort nå bra så, sa dam allti karasje2
de? Karasche2. Jaha [När] de hade gjort något bra så sade
. gabbana her ... Jaja ... jaa å de här ... ast3 ... , ast3 sa dam
de alltid karasche 2 gubbarna här. Jaha ... Ja Och det här
. mycke när då ... dam villa ha någe heller man jer någe,
ast3 sade de mycket när de ville ha något eller man ger
. liksam så här att ... de va en gubba der sam ... han räckt ut
något, liksom så har att ... Det var en gubbe dar som ... Han
. handen "Ast!" sa han å då, da sku han ha nage ... ja vet ja va
räckte ut handen "Ast" sade han och då skulle han ha
. mä an å jäla å han sku ha band å sånt "Ast!" utåm nå vidare
något ... Jag vet, jag var med honom och gardade och han
. kam de ifrån han ... & han ha vari va ju ... lard se val ryskan ...
skulle ha band och sådant. "Ast!", utan något vidare kom
. tack vare att han va å eksera då, no a de många sana dara
det ifran honom och han har varit, [han]var ju ... [Han] larde
. ( ... ) dåbbra4 sa han här granngabbin her när de ya nage
sig väl ryskan tack vare att han var och exercerade då, det
. sam va ... sam int va riktit bra ... Aa de va lik lite på snett se
är många sådana där [uttryck]. Dabbra4 sade han har
. sä ... de a väl kansje, motsvara väl nat i s ... svordom eller va
granngubben har när det var något som var, som inte var
. de nu ... Aa eller ... dabbra4 sa han.
riktigt bra ... Det [gick] lite snett, så det var väl kanske ...
. 1 'paperasjer' kommer från ryskans 'papirosy', som betyder
[Det] motsvarade väl något i svordom eller vad det nu ...
. 'cigaretter (med "inbyggt" munstycke)'
Eller ... Dabbra4 sade han.
. 2 'karåsje' kommer från ryskans 'sjarasjå', som betyder 'bra'
1 'paperasjer' kommer från ryskans 'papirosy', som betyder
. 3 'ast' kommer troligen från ryskans 'pazjaluista', som kort
`cigaretter (med "inbyggt" munstycke)'
. uttalas 'pazjasta' och betyder 'varsågod'
2 'karåsje' kommer från ryskans 'sjarasjå', som betyder 'bra'
. 4 'dabbra' kommer från ryskans 'dobro', som betyder 'bra'
3 'ast' kommer troligen från ryskans 'pazjaluista', som kort
.
uttalas 'pazjasta' och betyder 'varsågod'
.
4 'dabbra' kommer från ryskans 'dobro', som betyder 'bra'

: Younger woman

. ... å hur de va te vaksa app på en bondgård & ... Ja de va
... och hur det var att växa upp på en bondgård och ... Ja, det
. bra, jaa aldri haft brist på sysselsättning hmm ida märker
var bra, jag har aldrig haft brist på sysselsättning. Idag
. man att man e kansje mer ... man vet mera ... å man har
marker man att man är kanske mer ... Man vet mera, man
. föttena mer på jorden än kansje en del ungdomar har & de
har fötterna mer på jorden an kanske en del ungdomar har,
. ha ... var allting kammer ifrån & fran & att ... allting e ett
och det har var allting kommer ifrån och att allting är ett
. kretslopp ... å allt de här. Sen lär man si ju te ta vara på, på
kretslopp, och allt det har. Sedan lar man sig ju att ta vara
. dam resurser sam finns ... så ja mass ... jo ja ... Fast for de
på de resurser som finns ... Sa jag måste ... Jo, jag ... Fast for
. mesta tyckte ja att de va bara sammarlav ... de va ju bara
det mesta tyckte jag att det var bara sommarlov ... Det var ju
. sammar na man va liten. A vin ... jo de ... vintrama de, de
bara sommar nar man var liten ... Och vintrarna de saknar
. sakna man faktis sen man va liten, a da sakna man vintrana
man faktiskt sedan man var liten, da saknar man vintrarna,
. för då va de mycke snö. Vi hade ju jättemycke snö här &
för da var det mycket snö. Vi hade ju jättemycket snö här
. man kunna bygga stora snökåjor, vi va ju jämt ute på
och man kunde bygga stora snökojor vi var ju jämt ute på
. vintem å ... Måste du jabba mycke na du va liten da men ...?
vintern och ... Maste du jobba mycket nar du var liten d&? Nej
. Nääj I bett ... gå i bettlande & sånt da? Na na dam sade allti
... gå i betlandet och sådant dar? Nej, nej, de sade alltid att
. att ... att vi behövde aldri hmm ... am vi villa fick vi va ma, &
att vi behövde aldrig ... Om vi ville fick vi vara med, och
. pappa sade nu efteråt att "Ja iblann nar de va sam mest
pappa sade nu efterat att "Ja, ibland nar det var som mest
. bratt a man visst att de sku kam rengn & ni sku prampt va
bråttom och man visste att det skulle komma regn, och ni
. mä & sitta på trakton så ... de va bara & lat er sitta for vi ...
skulle prompt vara med och sitta på traktorn så ... Det var
. for ... ja vet [att] ja har ijenn de sen" sade han. Å nu e de ju
bara att låta er sitta för vi ... för jag vet jag har igen det
. så nu vet man ju att nu, nu går man ju ut å jälper till &m,
sedan" sade han. Och nu är det ju så, nu vet man ju. Nu går
. åm de behövs, å de kniper å. De e ju så, de går ju fortare nä
man ju ut och hjälper till om det behövs, och det kniper. Och
. man e fler, de e ju så.
det är ju så, det går ju fortare när man är fler, det är ju så.

: Younger man

. Pratar barnen eller ungdomarna de dar i högstadiet på olika
Prata barnen elle ungdomarna då där i högstadie på olika
. sätt, om man kommer från Saltvik eller Geta eller Sund eller
sätt, am man kamme från Saltvik eller Jeta eller Sund eller
. Fins -...? Ja, vissa ord, så tyckte man [att] andra sade
finns -...? Jao, vissa ord, så tyckte man andra sade kanstit,
. konstigt, till exempel fran Geta och Finstrom, där Mm tyckte
tissempel fran Jeta & Finnstrom där Mm de tyckte man no,
. man nog ... Vissa ord hade de konstiga namn på. Kommer du
vissa ord hade dåm kånstiga namn på Kammer du ... kammer
. ihåg något? Ja, en sak jag minns så ... Som buskar ... Vi
du ihåg nage? ja en sak ja minns så ... sam buskar ... vi sajr
. säger alltid buskar har. Dar hörde jag ... De pratade om
allti buskar här ... Mm där hörde ja ... dam prata am baskar,
. baskar, Geta och Finstrom. Först visste jag knappt vad de
Jeta, Finnstrom, forst visste ja knappt va dam ... tala am,
. talade om, innan de Nej, nej förklarade sig. For det hade jag
innan de ... Nana dam förklara se. Forde hadde ja aldri hört
. aldrig hort forut. Hor man pa ungdomarna varifrån på Åland
förut Hör man på ungdomana varifrån på Åland dem
. de kommer? Ja, från vissa kommuner hor man det tydligt
kammer? Jaa, från vissa kammuner hor man de tydlit tycke
. tycker jag, som Eckero och Hammarland, det utmärker sig.
ja, som Eckero & Hammarland de utmärker se. Eckero har ...
. Eckero har ... Det ar mot rikssvenska nästan, det kanner man
de e mot rikssvenska nastan, de tjanner man latt ijenn. Mm
. latt igen. Men sedan vet jag inte om det ar sa ... De tycker
mm Men sen vet ja int am de e sa, dam tycke ja utmärker
. jag utmärker sig mest. Precis Visst kan jag forresten märka,
se mest. Mm ... presis Visst kan ja forresten marka ... na ja a
. när jag är på jobb ibland här på Gabriella, da ar jag mycket
på jabb iblann har på ... på Gabriella, da a ja mycke mer me
. mer med finlandssvenskar. Da kan jag faktiskt märka där att
finlandssvenskar. Mm Da kan ja faktist märka där att, att ja
. jag kanske pratar lite annorlunda, om jag ar med dem, for
kansje prata lite annårlunda, am ja a me dam för dam har ju
. de har ju en helt annan ... Jojo Ett helt annat språk då. S& d&
en helt annan ... Jojo ett helt annat språk då. S& da blir de
. blir det mer åt det hållet d&? Ja, det ... Och det går lätt
mer åt de hålle då ...? Ja de ... å de gå lätt tycke ja, Mm å, &
. tycker jag att svänga om till det ... , det språket just.
svanga am ti de ... Mm de sprake just. Mm