Särna

Sample of Swedish as it is spoken in Särna. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Fick au jalpa till mycke hemma ...? Ja vi hadde ju, ja vi hadde
Fick ou hjälpa till mycket hemma ...? Ja, vi hade ju djur och
. ju jur å ... ja va ju allti så där att ja skull va me i lagåm & ...
jag var ju alltid sa dar, att jag skulle vara med i ladugården
. Så da va liksåm ... lärde väl mej å mjölka tidit å ... ut å skatta
och ... Så det var liksom ... Och [jag] lärde mig da mjölka
. snö. Va lite sån där grabbflicka ejäntlien. Bar in ved å ... &
tidigt. Och ut och skotta snö. [Jag] var lite [av] en sådan dar
. vatten liksam de man arka me da. Men bara ut de fick, de
grabbflicka egentligen da. [Jag] bar in ved och vatten,
. ble ja väl rätt så stor innan dam våga ... låta mej släpa iväg
liksom det man orkade med då. Men bara ut ... Det blev jag
. me de smutsiga vattne! Haha. Men ... naa! Ja menar de va
val rätt så stor innan de vagade slappa iväg mig med det
. allri nat tvang vare utan men de var ju liksam att man va
smutsiga vattnet! Men nej. Jag menar, det var aldrig något
. nyfiken. Barn är ju nyfikna. Barn vill jora saker. Å de ... kan
tvang! Utan det var ju liksom att man var nyfiken. Bam är ju
. väl jöre allt ja ville. Fast iblan fick man ju låv & jöre sånt
nyfikna, barn vill göra saker. Och det ... [Jag] kunde val göra
. sam man inte ville sa dam visste att man klare ave, men
allt jag ville. Fast ibland fick man ju lov att göra sådant som
. sam va ... ah man kansje seje tempoarbete am de eller sånt
man inte ville, som de visste att man klarade av, men som
. här månatant da. Så de ... Blan annat bara in ved de va val
var, ja, man kanske säger tempoarbete om det, eller [något]
. inte så där väldit ... Na nan höjdare. Oh nej. Å likaså separera
sådant här monotont da. Så det ... Bland annat bara in ved,
. mjölken, man skulle stå & dra separatam för man skull ju
det var väl inte så där väldigt Nej någon höjdare. Åh, nej.
. sjilja ... grädden från mjölken då. De va åckså sånt där såm
Och likaså separera mjölken. Man skulle stå och dra
. man tyckte va lite ... trälit då.
separatorn, för man skulle ju skilja grädden från mjölken då.
.
Det var också sådant dar som man tyckte var lite traligt da.

: Older man

. Jabbaru, du jabbar såm smed? Ja. Jabbar du har ... eh har du
Du jobbar som smed? Ja. Jobbar du har - har du verkstaden
. varkstan har? Ja i byn har ja, ja. De e en litn bit längre ner
har? Ja, i byn har jag [den]. Ja, det är en liten bit längre ner
. här. Å där har ja ... Ja börja nittånhundra fämtiatta dar. Sen
här. Jag började nittonhundrafemtioatta dar, sedan gick jag i
. jick ja i i skola i Mora i ... tre år mellan [nittonhundra]saksti
skola i Mora i tre år mellan [nittonhundra]sextio [och
. sakstitre. Sen har ja vari på samma ställe. Ja. De e ett
nittonhundra]sextiotre. Sedan har jag varit på samma ställe.
. gammalt yrke de! Ja, de e ett gammalt yrke. Ja ställ,
Ja. Det är ett gammalt yrke! Det är ett gammalt yrke. Ja,
. värkstan är ju väldit gammal för de de var farsan såm börj
verkstaden ar ju väldigt gammal, for det var farsan som
. där nittanhundrafortifem. Sa att firman e väldit gammal.
började dar nittionhundrafyrtiofem. Så att firman är väldigt
. Men de behövs fortfarande ... smeder? Ja de behövs men
gammal. Men det behövs fortfarande, smeder? Ja, det
. mindre. De e ju reparasjonsjabb mest for min del nu. De e
behövs, men mindre. Det ar ju reparationsjobb mest for min
. svetsningsjåbb: grävmasjiner, skogsmasjiner & sånt där. Så
del nu. Det är ju svetsningsjobb: grävmaskiner,
. de e inte smide sam de va forrut, for da vare mycke ...
skogsmaskiner och sådant där. Så det är inte smide som det
. kanssmide & sånt där. De e ju väldet lite nu. Men kan du de
var forut, for da var det mycket konstsmide och sådant dar.
. också, haru fått ...? Ja nagat kan ja, de jor ja. Sam ida [har
Det ar [det] ju väldigt lite nu. Men kan du det också, har du
. jag] jort en brudbåge till ett bröllop i i Idre fjäll nästa halj.
fått flara] ...? Ja, något kan jag, det gör jag. Som idag [har
. Jaha Å de e en bage sam står på borde sam ska va blommer
jag] gjort en brudbage till ett bröllop i Idre fjäll nästa helg.
. på. Sen ere smidda fotter på de dar sen. Ah Ja. Å de e rolit.
Jaha Och det är en båge som står på bordet som [det] ska
. De e inte vanlit men de hander sanna grejer iblann. Men hur
vara blommor på. Sedan är det smidda fötter på det där
. ere, finns de smeder i ... byarna amkring eller åker dam hit?
sedan. Ah Ja, och det ar roligt. Det är inte vanligt, men det
. Nae dam aker hit anda nerifrån Älvdalen a sen anda upp till
händer sådana grejor ibland. Men hur är det, finns det
. nårra delen utav ... Dalarna. Så de ett annalunda jabb, de e
smeder i byarna omkring, eller åker de hit? Nej, de åker hit
. int så vanlit, de finns inte så många smeder kvar. Å spesiallt
anda nerifrån Alydalen och sedan anda upp till norra delen
. då inte sån där gammalt smide & sånt där. De ha ju till & me
utav Dalarna. Så det är ett annorlunda jobb. Det är inte så
. jort grejer till Umeå universitet. En barktyckel hete de, när
vanligt, det finns inte så manga smeder kvar. Och speciellt
. dam na dam tillreder barkbrod da har du en barktyckel sam
da inte sådant dar gammalt smide och sådant dar. Jag har ju
. du skrapar av barken & fram de vita mjöle. En san ha ja jo
till och med gjort grejor till Umeå universitet. En barktyckel,
. eller tva sanna ha ja jort dit ut.
heter det. När de tillreder barkbrod, da har du en barktyckel
.
som du skrapar av barken [med] och får fram det vita
.
mjölet. En sådan, eller två sådana, har jag gjort dit ut.

: Younger woman

. Am je får välj presis va je vill ... da skull je, antingen skull je
Om jag får välja precis vad jag vill, da skulle jag antingen bli
. bli sykålåg eller åckså jur ... tjiråpraktår. Men sykålågen e ju ...
psykolog eller också djurkiropraktor. Men psykologen är ju
. så jävla pluggande & ... tjann man e, am man har den har
[ett] javla pluggande och [da] kanner man, nar man har den
. dysleksin att "Na, de ha fiks ju int je!" för då e man ju
här dyslexin att "Nej, det här fixar ju inte jag!". För da ar
. liksåm ... de hämmer ju en på na vis ... tyck je. Men de e
man ju liksom ... Det hammar ju en på något vis, tycker jag.
. många sam ... Alle har ju, de e ju mange sam har da. Kungen
Men det ar manga som ... Alla har ju, det ar ju manga som
. har ju da! Manga sam ha kammi langt sam ha de! Mm. Men
har det. Kungen har ju det! [Det är] många som har kommit
. de e ju den dan angelskan då sam je ... De e unjefa sam ni
långt som har det! Mm. Men det är ju den där engelskan då
. speler in no, je bli alles kallsvatti unjefa ... när man skull gå
som jag ... Det är ungefär som [nar] ni spelar in nu, jag blir
. till ängelskleksjion'n. Näe ... sån där tyck je int åm. Men jur ...
alldeles kallsvettig, ungefär [som] när man skulle gå till
. de jillar du? Mm. Du ha hund själv? Ah min syster ha masser
engelskalektionen. Nej, sådant dar tycker jag inte om. Men
. me hunder å häster å ... ja ha en katt å en kanin då.
djur, det gillar du? Mm. Du har hund själv? Ja, min syster
.
har massor med hundar och hästar och ... Jag har en katt och
.
en kanin då.

: Younger man

. Vi ha lite spesialle, vi ha lite spesialle maträtter här appe ...
Vi har lite speciella maträtter har uppe som man kan ata
. sam man kan äte ... bare här. Jaha! Vad är de? Ja en sam
bara har. Jaha! Vad ar det? Ja, en som kallas for kolbotten
. kalles för kölböttn då. Å da e liksam, den ser ut sam e
då. Och det är liksom, den ser ut som en pannkaka fast grå
. pangkake fast grå da istället för de e komm ... kornmjöl i där
da istallet, for det ar kornmjol dar i den. Och sedan har man
. i den ... Ack eh ... Sen ha man fläsk eh ... messmör te de där,
fläsk [och] messmör till det där. Eller det brukar vi ha då
. eller de bruke vi ha da men ... De e val olika, messmör har
men det är väl olika. Messmör har man alltid då liksom ...
. man allti da ... Liksam. Men de e själva den har ... pannkakan
Men det är själva den här pannkakan som är ...? Som är
. såm e ...? Såm e kölböttn ja. Å sen har vi ett då sam & de e
kolbotten, ja. Och sedan har vi ett da som är Sarnas
. Särnas ... nasjonalrätt kan man säje. As& da ... Jo den hetter ...
nationalrätt, kan man säga. Alltså da ... Jo, den heter
. jönnbrö hetter den då. Då de, de e åckså en sån där, fast
jämnbrod, heter den. Det är också en sådan där, fast det är
. de e inte sam pangkaka men for du har ... ett spesiallt jonn
inte som pannkaka, men ... For du har ett speciellt järn som
. såm såm ... du har mönster i såm dam har jort ut så här. Så
du har mönster i som de har gjort ut så här. Så har man
. har man ... grädde i den där da. Annars eren sam en
grädde i den där da. Annars är den som en pannkakssmet i
. pangkakssmet i ovrit fast man har grädde istället för mjölk
övrigt. Fast man har grädde istället för mjölk då. Och så har
. då. Å så har man på ... messmör & nanting sam heter dravle
man på messmör och någonting som heter dravle, brukar
. bruker man ha. De1 ... e en grej sam man får om man yst
man ha. Det1 är en grej som man får om man ystar då.
. man yster då.
1 dvs drayle
. 's drayle
's drayle