Segerstad

Sample of Swedish as it is spoken in Segerstad. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja va alst, vi va, å vi va fem syskån. Å sen, da, mina
Jag var aldst och vi var fem syskon. Och sedan, mina
. föräldrar dåm hade en gård, såm dam bruke å ... & sen hade
föräldrar de hade en gård som de brukade och sedan på den
. vi, på den tiden, hade vi en jungfru na vi va små, fo min
tiden hade vi en jungfru när vi var små, för min mamma var
. mamma va inte så pigg jämt, å sen hade vi dräng åckså, fo
inte så pigg jamt, och sedan hade vi drang också, for att det
. att de måste ju mjölkes & jores va de skulle. Å, sen jick de
måste ju mjölkas och goras vad det skulle. Och sedan gick
. så unde årens låpp, å sen vakste vi upp, & sen na man ble,
det sa under årens lopp, och sedan växte vi upp, och sedan
. had gatt i skolan å sa da, da kam man ivag fo ... Min mamma
när man hade gått i skolan och så där, da kom man iväg
. hade allti en filasafi att "de skull int gå någa ung hem & int
för ... Min mamma hade alltid en filosofi att det skulle inte gå
. jöa nåe", även åm vi arbete jämt ... fö vi skulle ut å läre åss,
några ungar hemma och inte göra någonting även om vi
. så vi kun läre åss att sjöta åss å ta hand åm åss, själv då.
arbetade jamt, for vi skulle ut och lara oss, så vi kunde lara
. [Det] va hennes filas&fi.
oss att sköta oss och ta hand om oss, själv då. [Det] var
.
hennes filosofi

: Older man

. Ja, då ska ja läsa me er i sammar, sa han. Ni kan få, &m ja
Ja, da ska jag lasa med er i sommar, sade han. Ni kan lasa
. jer, ja jer, ni kan lasa in fjade klass, fo de ha ni kampetens
in fjärde klass, för det har ni kompetens till, sade han, så att
. ti, sa han, så att de kan ni jora i eh ... i, i samma, då ska ja
det kan ni göra. I sommar da ska jag ställa upp och hjälpa
. ställa upp & jalpa e me [det], sa han. A ja kam hem ti far
er med [det], sade han. Och jag kom hem till far min och
. min å sa de att, "vi få gå, happa ove fjäde klass am vi vill,
sade det att "Vi får hoppa over fjärde klass om vi vill, om vi
. åm vi vill gå två måna i samma ... på sammalavet då". Å sa,
vill ga två månader i sommar, på sommarlovet da". Och så
. vet ja fa sa de att, "Ååå inte, sa han, vi måste ha daj ti jälp
vet jag far sade det att "Åh inte", sade han, "vi måste ha dig
. hemma i samma ju". Å på den ... på dem banena jick de på i
till hjalp hemma i sommar ju". Och på de banorna gick det i
. va tid, sådant a de ju inte idaa na ungdomana vakse upp fo
vår tid, sådant ar det ju inte idag när ungdomarna växer upp
. dåm ... såm grabbana här de dåm ha ju fått själva avjot, å ja,
for de ... Som grabbarna har de har ju fått själva avgjort, och
. ja ha sagt att ja ... ska inte tvinga nån, fo de e ju en ... då ha
jag har sagt att jag ska inte tvinga någon, for det är ju en ...
. man jort, kansje jort nåt dumt, man kansje ha jort nåt bra,
Da har man kanske gjort något dumt, man kanske har gjort
. men man kan ha jort nåt dumt åckså.
nagot bra, men man kan ha gjort något dumt också.

: Younger woman

. Sa de började brinna i ena langan i verkstan i nan kabel da,
Så det började brinna i ena längan i verkstaden i någon
. fomodlien blev de oveslag. Men ja va inte, vi va inte hemma.
kabel där, förmodligen blev det overslag. Men jag var inte, vi
. vi va hos vara kampisa i Albrunna, men mamma ringde sam
var inte hemma, vi var hos våra kompisar i Albrunna, men
. tur va, fö vi så de enda da ifrån na vi satte ass i bilen, hu de
mamma ringde, som tur var, för vi såg det enda därifrån när
. va ett gult sjen hä då, så då hade man ju lite smarre panik
vi satte oss i bilen, hur det var ett gult sken här då, så då
. innan man val hade kammit dit & sett att dam va, att dam
hade man ju lite smarre panik innan man väl hade kommit
. hade klarat saj. Även att dam sa att de inte va nan fara me
dit och sett att de var ... Att de hade klarat sig. Aven [om] att
. nån av dam, men ändå så ble man ju oroli. Så de brann ju
de sade att det inte var någon fara med någon av dem, men
. fö fullt na vi kam bått i tre länge da, så brann de ju. Så
ändå så blev man ju orolig. Så det brann ju for fullt när vi
. brannkåren höll på inne på gåden då. Huset e längst österut,
kom bort i tre längor då, så brann det ju. Så brandkåren höll
. åck i längena intill så ha så brann de ju överallt, så
på inne på gården då. Huset är längst österut, och i
. brannmännen sto ju å blötte ne husen liksåm, så dam inte
ängorna intill så här så brann det ju överallt, så
. skulle boja brinna me, men dam klarade saj.
brandmännen stod ju och blotte ner husen liksom, så de inte
.
skulle borja brinna mer, men de klarade sig.

: Younger man

. Myndiheter e ute a vill att man ska ha annu fl, så mycke jur
Myndigheter ar ute och vill att man ska ha så mycket djur
. sam mojlit ... for att de e ... na de va lite, lite bättre tide for
som möjligt, for att det ar ... Nar det var lite bättre tider for
. en ... tie, tjuge å sen elle så da så ... då to många in jur, ack
en tio, tjugo år sedan eller så där, da tog manga in djur och
. hade dam inne & fodrade hådare å inte hade dam ute, ack
hade dem inne och fodrade hårdare och inte hade dem ute,
. de finns många ... manga satter av gras & eh ... ja, otter ove
och det finns många sorter av gras och, ja, örter över huvud
. huvu taget sam inte ... dam kan inte vaksa &m de inte blir
taget som inte ... De kan inte vaxa om de inte blir hart
. hårt betat, & vissa vakster ska visst inte klar ... eh ... dam
betade, och vissa växter ska visst inte klara ... De sprider sig
. sprider saj inte am dam inte bli klov, klovar sam har trampat
inte om de inte blir klov ... Klovar som har trampat i det och
. ide å spride runt de. Så de ... dam hade .. sam mål ha att få
sprider runt det. Så det, de hade som mål här att få ut
. ut femtusen nya jur, tro ja, på Öland, på bete.
femtusen nya djur, tror jag, på Öland, på bete.