Skee

Sample of Swedish as it is spoken in Skee. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. [Förr var allt] ... var ju manuellt, da, ingen ström &. De eh ...
[Forr var allt] var ju manuellt det, ingen strom. Det hade vi
. de hade vi ju inte förrän de jick in på femti. Såeh, de va ju
ju inte förrän vi gick in på femtio [talet]. Det var ju
. fotosjenlamper & de va ju vanlije sanaeinge flockslykta elle
fotogenlampor och det var ju vanliga sådana här flux lykta
. noe vi hade såm vi hade me te lagam. Sen så fick vi ju sẵn
eller något som vi hade som vi hade med till ladugården.
. dar strum ... eh ... i fotosjenlampa sam elle la lykt sam va eh
Sedan sa fick vi ju en fotogenlampa, eller lykta som var med
. så sam e gas, eh sa va en strump, e strumpe sam brann. De
gas, så det var en strumpa som brann. Det var väldigt fint
. b ... g ... va välldi fint sjen & de va ju välldi gött å ha i lagårn.
sken och det var ju väldigt gott att ha i ladugården. Men du
. Men du ved en va sa intrana i de mörkret ved u, sa da e ...
vet en var så intranad i det mörkret, vet du, så det ar ... Det
. de va ju så. Ögat vannt, vannte sa val antaglien vi de. De se
var ju sa. Ogat vanjde sig val antagligen vid det. Det ser du
. du ju ida åm du går ud så nä du kammer ud så se du ju
ju idag om du går ut så när du kommer ut så ser du ju
. ingenting på länge, men få du bare gått så, så vänner ogat
ingenting på länge. Men får du bara gått [ett tag] så vanjer
. sä. Men ja fattar ju inte hu hössen1 folk kunne se å sy &
ögat sig. Man jag fattar ju inte hur inte hur hossen1 folk
. brodere & sånt där.
kunde se att sy och brodera och sådant där.
. 1 ungefär 'hur i hela fridens namn'
1 ungefär 'hur i hela fridens namn'

: Older man

. Tack vare att ev eh narra bousjlen ser ut sam de jör, va, så
Tack vare att norra Bohuslän ser ut som det gör, va, så är
. äh de en [Skee dialekten] kvar eh dan ... dialektgränsena
den [Skeedialekten] kvar ... Dialektgränserna gick ju vid
. jick ju vi Glomma unjefar in i Norje. Vi va ihop fore
Glomma ungefär in i Norge. Vi var ihop före
. sextonfemtiattal so tillörde vi ju Nörje här. Ah, ah eh sje
sextonfemtioatta1 sa tillhörde vi ju Norge har. Skeedialekten
. dialäktn de e en kvaleva ifrå da, den dialäkten såm talas på
det är en kvarleva ifrån den dialekten som talades på andra
. annra sida ide fjården da ackså, man tack vare att dom ble
sidan Idefjorden da också, men tack vare att de blev Norge
. Nörje å er liksam fick skoler å utbillning & böcker & allting frå
och liksom fick skolor och utbildning och bocker och allting
. Osjlo, så försvann de der. Män i den här nårra [delen av]
fran Oslo, så försvann det dar. Men i den har norra [delen]
. bousjlän, om du ser på karta så ha da hölle kvar, sje d,
av Bohuslän, om du ser på kartan så har det hållits kvar,
. sjeedialekten då. Mm. Va, va e de sam e spesiellt me sjee
Skeedialekten då. Mm. Vad är det som är speciellt med
. dialekten åm man jämför am man kammer längre ner i
S keedialekten om man jämför, om man kommer längre ner
. bouslän?
Bohuslän, de? Om du gar till Lur har, som är en och en halv
. Åm du gå eh går te Luer här, såm e en ån hall tjilåmeter
kilometer [bort], sa slutar allting pa a. De ska eda och vi
. [bort], se slutar allting på a. Ehm ska eda å, & vi ska saj
säger ede här istället, när du ska äta då, då ska vi ede och
. ede här iställe, na du ska äta då, då ska vi ede å dom ska
de ska eda. Om vi säger bro där nere, säger de ju bru när
. eda. Å am vi saje bro där nere, säger dam ju bru nau
du kommer längre upp dar. Det är väldigt stor skillnad bara
. kammer länger app de. Ja, de e moe sj ... valdi sto sjillna
på en och en halv kilometer.
. bare på en ån halv tjilåmeter.
1 gret 1658
. 1 gret 1658
1 gret 1658

: Younger woman

. Sa de eh de enda foraldrakapprativet sam finns i Stromsta
Så det är det enda föräldrakooperativet som finns i
. kammun. Hu fungera de, ja vet faktist inte? Nei, de e
Strömstad kommun. Hur fungerar det, jag vet faktiskt inte?
. föräll ... elle en ... de e en styrelse sam i a föräldrar sam, ja,
Nej, det ar en styrelse av föräldrar som, ja, det är en sex,
. de e en seks, sju stycken. Dam har hand am budjet & allt
sju stycken. De har hand om budget och allt sådant dar. Och
. sant dar. Ack vi ar inga städersker utan var famte vecka
vi har inga städerskor utan var femte vecka kommer
. kammer föräldrana, två dagar i rad, ack stada da. Vi hall
föräldrarna, två dagar i rad, och städar då. Vid halv fem och
. fäm & då ta dam över bamen, åm de finns nåra barn kvar, fö
da tar de över barnen, om det finns några barn kvar, för vi
. vi a oppet mella hall sju a hall sju varje da. Ack em , iaa, de
har oppet mellan halv sju och halv sju varje dag. Och, ja,
. lite billiare å ha barnen där än de e på kammun. Å så många
det är lite billigare att ha barnen dar an det ar på
. tro jag vill va hos ass ennal fo att vi e en liten verksamhet.
kommunen. Många tror jag vill vara hos oss enna1 för att vi
. De e, vi a nastan allri vikarier in uta vi forsoke a ass så bra
är en liten verksamhet. Vi har nästan aldrig vikarier utan vi
. såm möjlit da. Ao, de fungera välldi bra.
försöker klara oss så bra som möjligt da. Ja, det fungerar
. 1 'enna' ('anna") är ett typiskt göteborgskt utfyllnadsord,
väldigt bra.
. som kan oversattas med 'liksom'
1 'enna' ('anna') är ett typiskt göteborgskt utfyllnadsord,
.
som kan oversattas med 'liksom'

: Younger man

. Ao, varför ja åke ti Norje, de e väl ... På vintern åke vi sjider
Ja, varför jag åker till Norge, det är väl ... På vintern åker vi
. en del, de a ja halle på me. A annars e de ve, ja, vi tar en
skidor en del, det ar vad jag håller på med. Och annars är
. tur. Åker ti Osla, de ju ganska nära, de stoe sjsta, de e
det, ja, vi tar en tur. Åker till Oslo, det ar ju ganska nara, det
. trättån mil ti Osjla unnefär. Å, eh ah, vi ka ju lika jarna
är en stor stad, det ar tretton mil till Oslo ungefär. Och, ja, vi
. hannla kläde där, de e ju bara å se till & man vakslar när
kan ju lika gärna handla kläder dar, det är ju bara att se till
. man åker hamifrån. Så annars e ju ganska, nårrmännen e ju
att man växlar när man åker hemifrån. Så annars,
. ganska trevlia, dåm e välldi öppna å så. Du kan lätt gå fram,
norrmannen ar ju ganska trevliga, de är väldigt öppna och
. åm du e utö [på] nå ställe så kan du lätt ga fram e ti en
så. Du kan lätt gå fram, om du är ute [på] något ställe så
. nårrman & prata ma hån utan liksam stöter [dig] ifrånn sej.
kan du latt ga fram till en norrman och prata med honom
. Fo ja vet iallafall, vi här öppe, nordbouslänningar, de få man
utan att han liksom stoter [dig] ifrån sig. For jag vet i alla
. ju höra att dåm e lite tröga å svåra å kamma im på [livet].
fall, vi har uppe, nordbohuslänningar, det får man ju hora att
. Ja vet da ju ... de finns ju fallk sam flyttar hit & eh dam ha
de ar lite troga och svara att komma in på [livet]. Jag vet,
. svårt å få kampisar å dåm undra "Va e de fö fållk sam bor
det finns ju folk som flyttar hit, och de har svårt att få
. här ejentlien?". Men de e ju så, vi e val sanna har oppe.
kompisar och de undrar "Vad är det for folk som bor här
. [Jag] vet inte, ja räkna mej nog kansje inte dit.
egentligen?". Men det är ju så, vi är väl sådana här uppe.
.
[Jag] vet inte, jag räknar mig nog kanske inte dit.