Skillingmark

Sample of Swedish as it is spoken in Skillingmark. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. I San Diega har di ett ... de hete Balboa park, en stor fin
I San Diego har de ett ... Det heter Balboa park, en stor fin
. park. A i ene home der sa ere valdit moe ulike lann sam har
park, och i ena hörnet dar så är väldigt många olika land
. e lite stouga ... dar di treffes alle ... Nu ere ... nu ere en helt
som har en liten stuga, dar de träffas alla ... Nu ar det en helt
. aan typ utå fålk sam fär till Amareka än di sam emmigrere.
annan typ av folk som far till Amerika an de som
. Deä ju itte emmigranter länger nu uten di fer kansje &
emigrerade. De är ju inte emigranter längre nu utan de far
. arbeter å så. Men döm såm emmigrere ... på ... början på
kanske och arbetar och så. Men de som emigrerade på
. nettonhundretale elle litt ... tratti fortitale. Dom e ju valdi till
början på nittonhundratalet eller lite [senare, på
. a försök a holle på svenske seder & sant. A di traffes denne
nittonhundra]trettio, fyrtiotalet, de ar ju väldigt till att
. här lille stouga då den va ju valdi svansk då, granne mer&m
försöka och hålla på svenska seder och sådant. Och de
. låg Nörjes stoug & ... Der träffes ju dam & fire messammar
träffas [i] denna här lilla stugan da. Den var ju väldigt
. då. Aldri sett så vacker messammarstång sam den di hade
svensk da [och] granne med dem lag Norges stuga och ...
. där ... me alle dam blammene sam fanns. Så hade vi
Där träffas ju de och firar midsommar da. [Jag har] aldrig
. fölkdräkter & jeck me i ... för ja hade presis ny fålkdräkt & vi
sett så vacker midsommarstang som den de hade där, med
. jeck ... parad & ... De va presis som i Sverje. De va små
alla de blommorna som fanns. Så hade vi folkdräkter och
. grodorna å.
gick med i ... [For] jag hade precis ny folkdräkt och vi gick
.
parad och det var precis som i Sverige. Det var små
.
grodorna och ...

: Older man

. Men sann vare då ... på natta vi låg & söv. Å då stoppe tage
Men sedan var det da på natten, vi lag och sov. Och da
. ijann ma e jätterock jämt1 tvärstoppe ... vi höll på rase utur
stoppar taget igen med ett jätteryck, jamt1 tvärstoppade. Vi
. sangene. Å sa bodde & sjlo & sa ett vasen uten like uttafor
höll på att rasa ut ur sängarna. Och så började det att slå,
. då. Å så bodde å sjlå mä jevärskålve utpå döra. Å då vare ju
och så ett väsen utan like utanför då och så började de att
. öppne, de va junte na ... A da va de ju ... en massa svarte
slå med gevärskolvar ute på dörren. Och då var det ju
. såldate sjöm ... va jämt1 absålut vansinnige. För da va de
öppet, det var ju inte något ... Och da var det ju en massa
. frågan åm den ... ministern ... hör han va på tåge å så fick di
svarta soldater som var jämt1 absolut vansinniga. För da var
. för saj de att ... vi vå ma söm livvåkter. Aa Så da vart di lite
det frågan om den ministern, var han var på taget, och så
. tjärvt e stunn. Å di tog ass ut vettu ... på banvallen & börje
fick de för sig det att vi var med som livvakter. Ja Så då blev
. osäkre vettu å di, a di va så ... oppretat såde. De ha smulle
det lite kärvt en stund. Och de tog oss ut vet du, på
. jämt1 ... nästan åmgående. Men jämt1 ... då börjda å skrike
banvallen, och började osäkra vet du, och de, ja de var så
. såm själva f ... farfar oppi backen då kam de ... ett befäl allså
uppretade så, det hade smällt jämt 1 nästan omgående. Men
. ett högt befäl allså ... å, å skrek "Ståpp!" då på svahili, för de
jamt1 ... De borjade att skrika som själva farfar uppe i
. e ju sprake i Kangå. A franska are affsielle sprake men han
backen. Då kom det ett befäl, alltså ett högt befäl alltså, och
. tjörde me ... svahili då & fick ståpp på de. Å vi jock ju p alle ...
skrek "Stopp!" då på swahili, för det är ju språket i Kongo.
. ja ma teckenspråk & ... franske ord a ... tale am att vi had itte
Och franska är det officiella språket men han körde med
. noe me den ministern å jere, vi bare ... e me for å få
swahili då, och fick stopp på det. Och vi ... på alla [sätt]. Ja,
. biltransparten till Kaminavill.
med teckenspråk och franska ord och ... Tala om att vi hade
. 1 'jamt' ar ett typiskt varmlandskt uttryck
inte något med den minister och göra, vi bara är med för
.
att få biltransporten till Caminaville.
.
1 'jamt' ar ett typiskt värmlandskt uttryck

: Younger woman

. ·Å spokhuset, varde valdit nytt ella?
- Och spokhuset ... var det väldigt nytt eller?
. - Jaa ... dä vara, men da va åldersgräns ... nia år.
- Ja, det var det, men det var åldersgräns nio år.
. Jajaja ...
- Ja, ja, ja.
. - För dä ... hade j - a järna vela gått in i rå men ... men ja fick
- För det hade jag gärna velat gått in i då men jag fick ju ...
. ju ...
- Men det fick du val?
. - Men de fick du val?
- Jo, det fick jag ju, men jag fick inte ta med mig någon
. - Jåå, da fick ja ju, men fick itte ta mä maj noen utta
utav ungarna in då.
. ungene in då.
- Nej, tordes du gå själv da eller ?...
. - Nä, tordes du gå sjöl d& ella?
- Nej. Sofia kunde jag i och för sig gå och chansa på och
. - Nä. Såfia kunne ja iåförsej gå å sjanse på å sågt att ho e
sagt att hon är nio, för hon är ju ...
. nie för ho e ju ...
Hon ar ratt stor ...
. - Ho e ratt stor
Jo.
. - J&&
... så det hade ingen brytt sig om, vet du.
. - såre hade ingen ... brytt se &m vettu.
- Nej, just det. Hon är över åtta då så, men att Linn var ju
. - Näa jusse ho e över åtterå så ... men att ... Linn va ju
alldeles för liten.
. alldeles fo lita.
Ja och jag horde [att] nagon hade varit dar en dag och det
. Ja, jo hörde nån hadd var der en dag å da va ... itte rolit.
var inte roligt.
. - Da va ju ittara
- Det var inte det?
. - Di hade vari gör-rädde1.
- De hade varit gör-rädda1.
. - Da var di?
- Det var de?
. - Di va åtte år å så hadere sågt di va nie rå.
- De var åtta år och så hade de sagt [att] de var nio då.
. Jajaja.
Ja, ja, ja ...
. - För de va kölmört inne där så ...
För det var kolmörkt inne där så ...
. Jaha?
Jaha ...
. - Ja, di sag itte noa, så di hade vari gor-radde1 & skrek hele
- Ja, de såg inte något, så de hade varit gör-rädda1 och
. vägen.
skrek hela vägen.
. - Ja, då sådä kansjere kvitta att ja vi itte jick in ändårå ...
Ja, då kanske det kvittar att vi inte gick in ändå då.
. - De tru ja for di, onger jaa fatter utta att de a ...
Ja.
. - Näj!
- Det tror jag, for det ... Ungar, ja, fattar ju inte att det är ...
. - A, även åm di jör de så blir di ju rädda ändå a.
- Nej!
. - Joo, di jar ju dä, am da a mört å så så blire ju ...
- Ja, även om de gör det så blir de ju rädda ändå.
. - Så hadere statt non & toge betart under e blogete tjaring
- Jo, de blir2 ju det. Om det är mörkt och så, så blir ju ...
. å måla mä ... a så o såg ut sắm ho hade blo i ånsikte &
- Så hade det statt någon och tagit betalt under en blodig
. - Uffamej2.
käring [som] var målad med, ja, så hon såg ut som [om]
. - så di vart radde
hon hade blod i ansiktet och ...
. - Joo.
- Uffamig3.
. - ifrå börja vettu.
... sa de blev rädda ...
. - Nej, då vare nog ...
- Jo.
. - Å de jick itt å vänne hellä å gå tibake utta di fick ju ...
från början vet du.
. - Naj!
- Nej, då var det nog ...
. - ... löv å gå, å så varä bra långt va, så di hade ju vara rännt
- Och det gick inte att vända heller och gå tillbaka, utan de
. hysteriske
fick ju ...
. - Uffameg2.
Nej .
. - de såm gå in der nä di kam fram.
... lov att gå och så var det bra långt, va, så de hade ju
. - Naj, då vare no like bra att ... ittera vart nå naj ...
varit rent hysteriska ...
. - Så de va like bra itteri jick in.
- Uffamig3 ...
. 1 gör = jätte
- ... de som går in där när de kom fram.
. 2 ungefär 'Usch då!'
- Nej, då var det nog lika bra att inte det blev något, nej.
.
- Så det var lika bra att ni inte gick in.
.
1 gör = jätte
.
2 säger egentligen < gör>
.
3 ungefär 'Usch da!'

: Younger man

. Da var de ju ... tjorde ju ... kansje e mil eller tva vettu uta att
Da var det ju ... [Vi] körde ju kanske en mil eller två, vet du,
. de var e stougu sen att sa att se all & sa va alle stougene på
utan att det var en stuga sedan att ... Så var alla stugorna på
. ett ställe a da vare en sam en liten by dar jämt1. De varsam
ett ställe och da var det som en liten by dar jamt1. Ja Det
. en mur runt eller ... å så nå stenhus då Mm & så da sjlutere
var som en mur runt eller ... , och så något stenhus da. Och så
. like fort sam de b ... startade de va jamt1 ... kansje femtan
da slutade det lika fort som det startade, det var jamt1
. hus på ett ställe. Joo Å sedan forsättere i ett. Jo Då vare
kanske femton hus på ett ställe Jo och sedan fortsätter det i
. sjtorialjan å så nå ... Mm ett eller så nå å så vare en vägsjylt
ett. Jo Var det ... och så något och så var det en vägskylt att
. att "Her borjare, denna orten" liksam & sa tt ... Mm der vare
"Här börjar det, denna orten" liksom och så att, där var det
. stopp, Ja sen da va ja Aa en smale gater imella Mm husa
stopp sedan da var [det], ja Ja smala gator mellan husen
. der, så de va ... Inte sam her na att de a glesst mella husa ...
där, så det var ... Inte som har då, att det är glest mellan
. Nej, na na ja va ju ittera att de va liksam utsjlangt ett hus
husen ... Nej, det var ju inte det att det var liksom utslangt
. h ... her & ett der, utare ... di var på alle ... di va jämt1 på ett
ett hus här och ett där, utan de var på alla, de var jämt1 på
. ställe. Jo De kansje va n affar &. Mm Nan resturang vare
ett ställe. Jo Det kanske var någon affär och ... Någon
. jeme ... even de va väldi små ställe, så vare jerne en
restaurang var det gärna ... även om det var väldigt små
. resturang eller nan sj ... krog i ett gathorn der. Ja
ställen så var det gärna en restaurang eller någon krog i ett
. 1 'jamt' ar ett typiskt värmlandskt uttryck
gathom där. Ja
.
1 'jamt' ar ett typiskt värmlandskt uttryck