Skinnskatteberg

Sample of Swedish as it is spoken in Skinnskatteberg. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Sen när ja va fjortan år, da vare ett ran har på brukskantore
Sedan när jag var fjorton år, då var det ett rån här på
. Å ja stog i ... mitt ... der Damus e nu - där vare bara skog da
brukskontoret. Och jag stod där Domus är nu - där var det
. - där stog jag å tala me en dam sam va gravid i niande
bara skog da - dar stod jag och talade med en dam som var
. månan, för ho fick bara e vecka afteråt. Å de va de sam va
gravid i nionde månaden, för hon fick bara en vecka efteråt.
. så lustit, for den har sam hade rana, han kamm & skrek "Det
Och det var det som var så lustigt, for den här som hade
. e ett rån, de e ett ran!" skrek han, & så tjord han upp vi
rånat, han kom och skrek "Det är ett rån, det är ett rån!"
. skolan där, de e en gammal stig. Så ja sprang ti polisen &
skrek han, och så körde han upp vid skolan där, det är en
. tala am att ... ropa at det e ett ran. Da kam den här sam ha
gammal stig. Sa jag sprang till polisen och ropade att det ar
. jort råne - lannsfiskalen - inn. "Å, jaha, då lär ja val gå ut
ett ran. Da kom den har som hade gjort ranet, landsfiskalen,
. ijänn, då." Men han hade hatt & råck, förstår du, de lag ja ju
in. "Jaha, då lär jag val gå ut igen, då" [sade landsfiskalen].
. märke ti. Å sen hade han en syckel ma ... med en ... en
Men han hade hatt och rock, förstår du, det lade jag ju
. vaksduk, litt sam dam hade förr - sam sjyddsnät. Å den här
märke till. Och sedan hade han en cykel med en vaxduk,
. damen hon va så hemst rädd, så hon jomde sej bakam en
liksom de hade förr, som skyddsnät. Och den här damen,
. granruska ... eh ... vem sam jomde vem, det vet ja inte, för
hon var så hemskt rädd så hon gömde sig bakom en
. granruska var ju så her smal å den andra var ju jättetjack.
granruska. Vem som gömde vem, det vet jag inte, för
. Men ... men hon stog kvar. Men ja vart alldri ... ja ... de va
granruskan var ju så här smal, och den andra var ju
. mycke poliser sam va hemma a förhörde mej förskräcklit
jättetjock. Men hon stod kvar. Men jag blev aldrig ... Ja, det
. många gånger & han me da, den her sam jordett. Men att ...
var mycket poliser som var hemma och förhörde mig
. ja va för ung, ja fick inte vittna på ting. Ja va bara fjortån år.
förskräckligt många gånger och han med då, den här som
.
gjorde det. Men att jag var för ung, jag fick inte vittna på
.
ting. Jag var bara fjorton år.

: Older man

. Ja, sen ryssarna, när ... när de vart slut på krige då ... da fick
Ja, sedan ryssama. När det var slut på kriget, da blev de
. dåm, da vart dam sjicka hem till Ryssland. Ack ... eh ... dam
skickade hem till Ryssland. Och de blev ju bekanta med
. vart ju bekanta med befalkningen ... däråppe. Å sen ... kam
befolkningen daruppe. Och sedan kom de ju överens om att
. dåm ju överens åm att dam skulle hålla kantakt när dam
de skulle hålla kontakt när de kom hem till Ryssland igen.
. kam hem till Ryssland ijann. Mann ingen männisja har hört
Men ingen människa har hört någonting från någon ryss. Så
. nanting fran en, nan ryss. Sa dam tror ... allmänt, att nar
de tror allmänt att nar de kom hem till Ryssland ... Att de
. dam kam hem till Ryssland, att dam blev arkibuserade1. ( ... )
blev arkebuserade1. Bara för att då hade de fått vara har
. Baför att då haram fått vare här & lärt sej lite helt annat & se
och lärt sig lite helt annat, att se livet på ett annat vis. Och
. live på ett annat vis. ( ... ) Å de är ingeting sam man an ida
det är ingenting som man an idag vet någon/ting om]?
. vet ... nånt ...? Ingen vet någenting! Ja, dam ha ju tai app nu
Ingen vet någonting! Ja, de har ju tagit upp [det] nu igen
. ijen å försöka å ... å fårska i å ta reda på, männ ... de e ju
och [ska] försöka att forska i [det] och ta reda på, men det
. svårt å få nån rätsida på de dar.
är ju svårt att få någon rätsida på det där.
.
1 arkebuserade = avrattade genom skjutning

: Younger woman

. Vi var öve till Flårida i två vecker sam vi hyrde bil, då, & inte
Vi var över till Florida i två veckor, som vi hyrde bil då och
. hade nåt håtäll, utan sam vi tog in vart after. De va rätt så
inte hade nagot hotell, utan som vi tog in vart efter. Det var
. kul. Man hade liksåm, ja vi hade väl någåt ... någårlunda veta
rätt så kul. Man hade liksom ... Ja, vi hade väl nagorlunda
. va vi skulle jora, män vi landa där & fick bara bilen, sen vare
vetat vad vi skulle göra. Men vi landade dar och fick bara
. bara å försöka få tag i hotäll, da. Men de va rolit, de va en
bilen, sedan var det bara att försöka få tag i hotell, da. Men
. annalunda semester. De va himla skaj. Jick de bra ra & hitta
det var roligt, det var en annorlunda semester. Det var himla
. ställen? Ja, de va inga problem alls. Va fick ni se for
skoj. Gick det bra da att hitta ställen? Ja, det var inga
. nånting? Eh, vi va upp till Årlandå, då, & jick på de här
problem alls. Vad fick ni se for någonting? Vi var uppe i1
. Dissni World. Da var vi fem dar, de e ju ratt så stort de dar &
Orlando da, och gick på det har Disney World. Där var vi fen
. gå ijenåm. Sen va vi ... tog vi ... kusten ner jenåm de här
dagar, det är ju rätt så stort det där att gå igenom. Sedan
. Avverglejds & sen ner till Ki West, var vi da ett par dar
tog vi kusten ner genom det här Everglades och sedan ner
. ackså. Så van upplevelse.
till Key West, var vi där ett par dagar också. Så [det] var en
.
upplevelse.
.
1 säger egentligen

: Younger man

. Ja har gått byggnadsutbillningen på jymnasie å ha jabba
Jag har gatt byggnadsutbildningen på gymnasiet och har
. såm snickare i unjefär ett ått halft år. Va jick du den här
jobbat som snickare i ungefär ett och ett halvt år. Var gick
. byggnadsutbillningen nånstans? I Fagersta. De e dare finns
du den här byggnadsutbildhingen någonstans? I Fagersta.
. jymnasium? A, eksakt, närmaste stället. Va ... tycker du att
Det är dar det finns gymnasium? Ja, exakt, närmaste stället.
. du fick lära dej de sam du behövde för & kunna arbeta sam
Tycker du att du fick lära dig det som du behövde för att
. snickare sen? Ja, de tyck ja. Helt klart. Va ere sam ingår i
kunna arbeta som snickare sedan? Ja, det tycker jag. Helt
. utbildningen? Ja, man få val lara sej grunderna pare masta
klart. Vad är det som ingår i utbildningen? Ja, man får väl
. inam ... snickerit. Alara sa & lägga tak & bygga ett ... ja ett hus
lara sig grunderna pa det mesta inom snickeriet. Och lara sig
. helt å hålle från grunden. De e inge mer sånna har
att lägga tak och bygga ett, ja, ett hus helt och hållet från
. finsnickerier, eller va ska ja saja? Na, de e de int. De e såm
grunden. Det är inte mer sådana här finsnickerier, eller vad
. & bli byggnadsarbetare.
ska jag säga ...? Nej, det är det inte. Det är som att bli
.
byggnadsarbetare.