Skog

Sample of Swedish as it is spoken in Skog. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Men så fick ja for me att ja ville bli präst ja vet ni. Å da så
Men så fick jag for mig att jag ville bli prast jag, vet ni. Och
. säje pappa "Na se präst de kan du nte bli seru for å s kan du
då säger pappa "Nej, se prast det kan du inte bli ser du, for
. nte jifta re", hade han for se. Va ju så väldit få kvinnlia pras.
då kan du inte gifta dig", hade han för sig. [Det] var ju så
. "Ja tro inte riktit att du har den styrkan du ska inte bli prast
väldigt fa kvinnliga praster. "Jag tror inte riktigt att du har
. seru du bli tjär du en dag å då kammer du å jifta re & då kan
den styrkan. Du ska inte bli prast ser du, du blir kar du en
. du inte va präst." Nähe. Å så jick de nån tid å så fick ja fo
dag och da kommer du att gifta dig och da kan du inte vara
. me ja sku bli skådespelare så ja saj att "Jora nu ... ja ska bli
präst." Nehej. Och så gick det någon tid och så fick jag for
. skådespelare". "Å namen de va ra de värsta ja ha hört de
mig [att] jag skulle bli skådespelare, så jag säger att "Jodå,
. kan du nte bli." "Jamen va vafo de?" "Jamen du a alldeles fo
nu ... Jag ska bli skådespelare". "Åh, nämen det var da det
. ful, seru." Haha. A, ja kan inte bli målare fo ja kan inte
värsta jag har hört. Det kan du inte bli." "Ja, men varför
. spackla a ja kan inte bli präst fo ja bli tjar a ja kan inte bli
det?" "Ja, men du ar alldeles for ful, ser du." "Ja, jag kan
. skådespelare fö ja ä fö ful. Va ska ja bli rå, tycke du rå?" "Du
inte bli malare for jag kan inte spackla och jag kan inte bli
. ska bli lärare seru. Fö då tjäna ru hemst mycke pengar & så
präst for jag blir kar och jag kan inte bli skådespelare för jag
. a ru ledi nastan jamt."
är för ful. Vad ska jag bli då? Tycker du då?" "Du ska bli
.
arare, ser du. For da tjänar du hemskt mycket pengar och
.
sa ar du ledig nastan jamt."

: Older man

. Ja, de a ju de a ju Riksmuseet da sam ligger me allt, dn da
Ja, det ar ju Riksmuseet da som ligger med allt, den dar
. Ringmärkningssentralen ha, sam ligge m all den da datan da
Ringmärkningscentralen här, som ligger med all den där
. å de. Ah ... Varenda ring som eh vi satte på en fågel så ska ju
datan da och det ... Ja. Varenda ring som vi sätter på en fågel
. raparteras in ti Ringmärkningssentralen. Så fiskjusar till
så, ska ju rapporteras in till Ringmärkningscentralen. Så
. eksämpel, de ha vi ju fått ganska mycke återfynd på anda
fiskljusar till exempel, det har vi ju fått ganska mycket
. nere från Afrika & Medelhavsländerna & Partugal & ... Å en
återfynd på anda nere ifrån Afrika och Medelhavsländerna
. fiskjuse s hade väl kåmmi snett på nå vis så den den va nog
och Portugal och ... Och en fiskljuse hade väl kommit snett på
. den, am de va första elle andra gången i hela sam finns
något vis, så den var nog den, om det var den första eller
. liksam dokumenterat, hade kammi till Faroarne. Aj Han hade
andra gangen i hela [registret] som [det] finns liksom
. väl flyge fel han fo där finns e ju int ett tra. Han flög at fel
dokumenterat - [den] hade kommit till Faroarna. Oj Han
. håll Han hade daväl jort de. Å den va märkt här i Skog då.
hade val flugit fel han, for dar finns [det] ju inte ett trad.
.
Han flög at fel håll Han hade val gjort det. Och den var
.
märkt här i Skog då.

: Younger woman

. Ja, terapin ha mycke rehabiliteringa nu ra, träningar & sa
Ja, terapin har mycket rehabilitering nu da, träningar och så
. dära, gåtränar å ståtränar å så dära. Sen så a de finns ju
där, gåtränar och ståtränar och så där. Sedan så, ja det finns
. en san hara typ vavstuga ackså ra da ram jor ... produserar
ju en sådan här typ vävstuga också da dar de producerar
. alster men de är nästan mest falk utifrån sam kammer dit
alster, men det är nästan mest folk utifrån som kommer dit
. då, såm gå dit som en dagsentral ungefär. Att dam gå dit &
da, som går dit som [till] en dagcentral ungefär. [Som] att
. väver en stunn & äter lunsj a så dara, nån stans & träffas.
de gar dit och vaver en stund och ater lunch och så dar, [att
. Så a re, men annars ... A mycke utflykter ha ju terapin vari
de har] någonstans att träffas. Så är det, men annars ... Och
. på nu rå. Över sammarn Ja. Dam går ut & packar en
mycket utflykter har ju terapin varit på nu da. Över
. picknikkårj å går ut, åke ti nåns häst i nån hage å haha, gå
sommaren Ja. De går ut och packar en picknickkorg och går
. ne på stan å titta på parkemna å allt möjlit, åke på dans i
ut, åker till någons häst i någon hage och går ner på stan
. Bärjviksparken å ... Dåm ä helt juvli haha! De så enkelt na re
och tittar på parkerna och allt möjligt, åker på dans i
. ä sammar &cks& Ja men de e ju dä. Ja, & så se dam till att
Bergviksparken och ... De är helt ljuvliga! Det är så enkelt när
. liksåm alla få sin lilla del så dära, lite guldkant. Dåm a helt
det är sommar ocks& Ja, men det är ju det. Ja, och så ser de
. juvlia.
till att liksom alla får sin lilla del sa dar, lite guldkant. De är
.
helt ljuvliga.

: Younger man

. Ja först å främst plåcka ram bart allt sam väger nånting så
Ja, först och främst plockar de bort allt som väger någonting
. att e sa gå så fort sam mojlit da. De bli i stort sätt ba
så att det ska gå så fort som möjligt då. Det blir i stort sett
. plåtskale kvar. Å sen måste re u vara en störtbur inuti rå fallt
bara plåtskalet kvar. Och sedan måste det ju vara en
. åm snurra runt på tak så nte am bli mosad då.
stortbur inuti da, i fall de snurrar runt på tak[et] så [att] inte
. Brandsläckare skulle re va i å ... å sen ja få inte va nå
de blir mosade da. Brandslackare skulle det vara i och
. brannbara brännbara saker i helle dam få inte ha sata kvar i
sedan, ja, [det] får inte vara några brannbara saker i heller
. em helle tro a. De ska av en spesiall stol a m säkert & me
[och] de får inte ha satena kvar i dem heller, tror jag. Det
. hög rygg å skålad s &m sitte fast i ren då. Å sen
ska vara en speciell stol da som ... Säkert, och med hög rygg
. bränsletanken vet ja nt am den måste va inne i bilen helle
och skålad, så de sitter fast i den då. Och sedan
. elle åm n måste flyttas le joras am, ja vet nte, men de e
bränsletanken [den] vet jag inte om den måste vara inne i
. sana da saker da. Mest a re a de ska va lättast att de ska
bilen heller eller om den måste flyttas eller goras om, jag
. vara så lätt som mojlit ... öppna ma kaffertlucka se ma nästa
vet inte, men det är sådana dar saker da. Mest är det att det
. marken jenåm. Da nästan ingenting kvar av haha. A så ri så
ska vara lättast, att det ska vara så lätt som möjligt. Öppnar
. dålit kansje re int är fö re damma väl in i råm åckså då
man koffertluckan [så] ser man nästan marken genom. Det
. men ... Tjor ram både uppför & neför? A, dm tjorde bara
är nästan ingenting kvar av [bilen]. Ja, riktigt så dåligt
. uppfor da alla fall men i Jarvso tro ja ram har haft tävlinga
kanske det inte är för det dammar väl in i dem också då
. da ram ha tjort både uppfor å nedfor. Dam ha ju belagd väg
men ... Kör de både uppför och nedfor? Nej, de körde bara
. där uppför ti Öjebärje dä å då ha ram tjört upp & så ha rằm
uppför da i alla fall, men i Järvso tror jag de har haft
. vant uppe a tjort ner tebaks ijenn da.
tävlingar där de har kört både uppför och nedför. De har ju
.
belagd väg där uppför till Öjeberget där och då har de kört
.
upp och sa har de vant uppe och kort ner tillbaks igen da.