Skuttunge

Sample of Swedish as it is spoken in Skuttunge. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Sen fick ja jabb på universitete, då, börja jabba där ... sam
Sedan fick jag jobb på universitetet, da, började jobba där,
. jurvårdare. Jass& P& Biomedisinska sentrum. Så där höll ja
som djurvårdare. Jas& P& Biomedicinska centrum. Så där
. på i femtån år sen då. Är de jur såm vart till juförsök eller?
höll jag på i femton år sedan da. Är det djur som varit till
. Ja. Möss. Så ja jabba för en institusjon såm hålle på &
djurförsök eller? Ja. Moss. Så jag jobbade for en instutition
. fårskar om diabetes, då. Så de gå ju mycke möss ắt, då. Så
som håller på att forska om diabetes, då. Så det går ju
. att ... då födde ja app mössen där å sjötte am dam så att
mycket möss åt, då. Så att da fodde jag upp mossen där och
. dam foroka sej da &. Va vare du jorde mer an du matade
skötte om dem så att de förökade sig då och ... Vad var det
. dåm & sjötte & sen ...? Mata dam å sjötte åm avlen då. Så att
du gjorde mer an [att] du matade dem och skotte [dem] och
. dam, för att vi ... eh ... skulle ju ha en viss sarts moss där
sedan ...? Matade dem och skotte om aveln, da. Så att de ...
. såm ... såm, vi kalla dam för feta möss ... eh ... de va unjefär
För att vi skulle ju ha en viss sorts moss dar som ... Vi kallade
. såm dam hadd ... fick diabetes, va. Dam placka ut
dem for feta moss, det var ungefär som ... De fick diabetes,
. bukspåttstjörteln på dåm då ... å då skull man få framm så
va. De plockade ut bukspottskörteln på dem, då. Och då
. många feta möss såm möjlit, såm de hette då, för att ... såm
skulle man få fram så manga feta moss som möjligt, som
. dåm fårska me då. Så att de jick at mycke friska möss för
det hette då, som de forskade med då. Så det gick at
. att få fram dam ha feta. Men va hände me dam friska
mycket friska moss för att få fram de här feta. Men vad
. mössen, d&? Ja, dam fick man ha till avl, da sa. För att man
hande med de friska mossen d&? Ja, dem fick man ha till
. kunde inte använda dam sjuka mossen till avIn, utan de va
avel, da se. För att man kunde inte använda de sjuka
. syskån ti dåm man satt åpp till avl, då. Så att de höll ja på
mossen till aveln, utan det var syskon till dem man satte
. me i femtan år där &.
upp till avel, då. Så att det höll jag på med i femton år dar.

: Older man

. Praktiköl djouks & sånt där, haru nånting & berätta am de?
Practical jokes och sådant där, har du någonting att berätta
. Nja. De e väl Tårsten mest sam ha fått råka illa ut, for han e
om det? Nja. Det är väl Torsten mest som har fått raka illa
. ju rätt sa kvick själv han &. Ja vet inte hur mycke han fyllde,
ut, för han är ju rätt så kvick själv han också. Jag vet inte
. eller åm de var en namsda, då var frugan & ja dit1 alla fall &
hur mycket han fyllde eller om det var en namnsdag, da var
. uppvakta an. Åck då hade ve såga till en plankbit sam va så
frugan och jag dar1 [i] alla fall och uppvaktade honom. Och
. här, asså sam en stubbe va han2, tarta. Så hade vi garnera
då hade vi sågat till en plankbit som var så här, alltså som
. ren där fint me grädde å så. Å da natulitvis, han sam, va
en stubbe var den2, tartan, Så hade vi garnerat den där fint
. hogs ... ja, födelsedagsbarn eller am de va namsdasbarn vet
med grädde och så. Och da, naturligtvis, han som var
. ja inte, men då skulle ju han börja, natulitvis. Å han trock på
födelsedagsbarn, eller om det var namnsdagsbarn vet jag
. å han tröck på & de ... å ja trodde kniven skulle gå av, men
inte, men da skulle ju han börja, naturligtvis. Och han
. de hände ingenting!
tryckte på, och han tryckte på, och jag trodde kniven skulle
. 1 här: dit = där
gå av, men det hände ingenting!
. 2 här: han = den
1 säger egentligen < dit >
.
2 säger egentligen

: Younger woman

. Skulle ru kunna tänka dej att flytta till Stackhalm eller nån
Skulle ou kunna tänka dig att flytta till Stockholm eller
. annan större stad for & få jabb? Nae, inte alls. Du vill ... Ja e
någon annan större stad för att få jobb? Nej, inte alls. Du
. rotad har. Ja, inte just i Skuttunge kansje, men ja skulle inte
vill ... Jag ar rotad har. Ja, inte just i Skuttunge kanske, men
. vilja flytta fran Uppsala. Va e re sam du trivs me, va e re for
jag skulle inte vilja flytta fran Uppsala. Vad är det som du
. fördelar me & bo kansje i Skuttunge eller i dam här
trivs med? Vad är det for fördelar med att bo kanske i
. trakterna? A. Eller e re mest ... De e så litet å bra, tycke ja, &
Skuttunge eller i de här trakterna? Ja. Eller är det mest.
. ändå ... man kansje tycke att de e skvallrit på bygden, men
Det är så litet och bra, tycker jag, och ändå ... Man kanske
. de tycke inte ja, utan de e val mer att man ... eh ... man ha
tycker att det ar skvallrigt på bygden, men det tycker inte
. kåll på varann, man tjänne sej trygg här på ett sätt. Ja
jag, utan det ar val mer att man har koll på varandra, man
. behöver inte vara oroli, for ja ha grannama amkring mej
känner sig trygg har på ett sätt. Jag behöver inte vara
. sam vet vem ja e a ... me mitt barn ackså har, man vet vicka
orolig, for jag har grannarna omkring mig som vet vem jag
. alla andra ungar är. Ja tycker att de e sjönt & bo så här. Å nu
ar och ... med mitt barn också har, man vet vilka alla andra
. ha re ju ändå flytta ut så mycke falk så att dente ... de e ju
ungar är. Jag tycker att det är skönt att bo så här. Och nu
. inte en liten by, utan de bor mycke yngre & de e nära te
har det ju anda flyttat ut så mycket folk sa att det ar ju inte
. Balinge & Bjorklinge a. Nae, ja tycke de e sjönt här. Men de
en liten by, utan det bor mycket yngre [har], och det är nära
. tjänns allri jabbit de där sam ni sejer e skvaller ...? Naj, fo ja
till Balinge och Bjorklinge och ... Nej, jag tycker det är skönt
. upplever de inte sam skvaller, utan de e mer ... Ja, de e klart
här. Men det känns aldrig jobbigt, det där som ni säger ar
. att de e vissa sam skvallrar, så e re val självklart, men ja
skvaller? Nej, for jag upplever det inte som skvaller, utan det
. tycker att det ar mer att ... Ah, ja vet inte hur ja ska sajatt,
är mer, ja, det är klart att det är vissa som skvallrar, så är
. men de e mer ... man håller kåll på varann, fast inte hålle kåll
det val självklart, men jag tycker det ar mer att ... Ah, jag vet
. for att va nyfiken, utan mera att man ser huram hart. Ja, att
inte hur jag ska säga det, men det är mer ... Man håller koll
. man bryr sej amm varandra a ... Ja, am barna am man
på varandra, fast inte håller koll för att vara nyfiken, utan
. fundera ... de kansje hart jabbit hemma, & da finns de vissa
mera att man ser hur de har det. Ja, att man bryr sig om
. har sam tar, ja ... san e inte jag sam vill ha andra barn har
varandra och, ja, om barnen om man funderar. De kanske
. jämt, men an ... vissa av dam här familjerna här uppe dam
har det jobbigt hemma, och da finns det vissa har som tar,
. tar hand åm dåm där såm har tufft, & de tycke ja e
ja ... Sådan ar inte jag, som vill ha andra bam har jamt, men
. jättesjönt på byn så har. De tro ja inte de a ... blir i en stad.
vissa av de här familjerna här uppe de tar hand om de där
. Da ha man inte samma sårts ... kall på andra.
som har [det] tufft, och det tycker jag är jätteskönt på byn
.
så här. Det tror jag inte det blir i en stad. Där har man inte
.
samma sorts koll på andra.

: Younger man

. Inam Påsten da så finns de ett sant dar parsonalhotell sam
Inom Posten då så finns det ett sådant där personalhotell
. bli lite billiare & man får lite subvensjonerat, så då kan man
som blir lite billigare, och man får det lite subventionerat, så
. åka upp en vecka på sammarn & man blir inte helt
då kan man åka upp en vecka på sommaren, och man blir
. barskrapad, fass de e helpansjon. Ack ungarna tycker att det
inte helt barskrapad, fast det ar helpension. Och ungarna
. e helt underbart dar uppe. De finns innamhuspol &m de
tycker att det ar helt underbart dar uppe. Det finns
. rengnar & nara ner ti Siljan & tennisplan & minigalf & stora
inomhuspool om det regnar, och nara ner till Siljan och
. ytor å springa på, så att ungarna tjatar ju att dam vill aka
tennisplan och minigolf och stora ytor att springa på, så att
. dit jämt då. Så då ha de vare smidi för åss & ... då ha vi tagi
ungama tjatar ju att de vill åka dit jämt, då. Så da har det
. de då. Så de e väl dam flesta samrar sắm vi ha jort så da.
varit smidigt för oss att ... Då har vi tagit det då. Så det är
. Nån sammar sam vi dragi iväg nan annanstans, lana nẵn
väl de flesta somrar som vi har gjort så då. Det är någon
. husvangn elle nånting da.
sommar som vi dragit iväg någon annanstans, lånat någon
.
husvagn, eller någonting da.