Snappertuna

Sample of Swedish as it is spoken in Snappertuna. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja har ingen tjänning år dam ja dam åka förbi dam sam far
Jag har ingen kanning av dem ... Ja, de aker forbi de som far
. till gårdn & & ... & de dar. De ha jo natutvis blivi så att ... att
till garden och det dar. Det har ju naturligtvis blivit så att
. man fösökär å å ... å de där mm ... & vi ha jo en vackär stad
man försöker och det dar ... Och vi har ju en vacker stad for
. for all del. Nu a de, nu a de intressant ma ma nya mannisjor,
all del. Nu ar det intressant med nya människor inte är det
. int ä de frågan am de. Att ... att de där ... De a berikande på
frågan om det. Att det där ... Det är berikande på alla sätt,
. alla satt att ... att de dar kammar toristar sam ser hor vi har
att det kommer turister som ser hur vi har det och sedan ...
. de å sen ... å sen ... de sko va na ... natutvis rolit att veta ackså
Det skulle vara naturligtvis roligt att veta också hur andra
. hor andra mansjor har men itt hadd man jo onder dam dar
människor har [det], men inte hade man ju under de dar
. trettitri åren nagan mojlihet, a sen na man blev pansjonar
trettiotre åren någon möjlighet, och sedan när man blev
. va man lite me pansjonärerna & resa no årka ja jo
pensionär var man lite med pensionärerna och reste och nu
. ingenstans så att ja ... har svårt att då gå å rår mej å ållt de
orkar jag ju ingenstans, så att jag har svårt att ... Då gå och
. där så att ... att de där ä ... å sen! Ja a mest tacksam så
röra mig och allt det dar, så att det dar ar ... Och sedan ... Jag
. länge ... ja kan vara här såm ja a, me de förstånde sam ja no
är mest tacksam sa lange jag kan vara har som jag är, med
. änno har. Å & ... å de där sen att ... att sånen jälper mej. A ... &
det forstandet som jag nu annu har och det dar ... Sedan att
. no ... liksam igår här nu he var ongefär tjogo personär här å ...
sonen hjälper mig och nu ... Liksom igår var ungefär tjugo
. Å ja ha m'en hel del vannar a manga sam kammar ihåg mej
personer har och ... Jag har en hel del vanner och många
. å ringer å skrivar å ... mm ... Så ja menar eh ja tjännär mej
som kommer ihåg mig och ringer och skriver och ... Så jag
. jenom dam just liksam väldit rik. Mm Jo! Å sen att na ja ha
menar, jag känner mig genom dem just liksom väldigt rik.
. konna mm ... Ja ha fösökt å få fålk & skratta i ... i da över
Mm Jo! Och sedan att när jag har kunnat ... Jag har försökt
. femti år nu. Så ... så ... Å åm fålk skratta så har dåm väl rolit,
att få folk att skratta i då över femtio år nu så ... Och om folk
. åtminstone skrattarom åt mej så ... De ä väl någo de å.
skrattar så har de val roligt, åtminstone skrattar de åt mig
.
så ... Det är väl något det också.

: Older man

. Iiijoo ... tillama ma Svärje d .. ble vi batgranskade i ... var
Jo, till och med i Sverige blev vi batgranskade i, var var
. varde ung ... n ... na, Hudicksvall, na no saje ja fel, int
det ... Nej, Hudiksvall, nej nu säger jag fel. Inte Hudiksvall.
. Hudicksvall. De finns en sam har samma namn nästan. Nå
Det finns en som har samma namn nästan. Nå, [det] gör
. jör desamma, men då fick vi nåck, dåm kåm åmbord på
detsamma, men då fick vi nog ... De kom ombord på båten,
. båten, Svenska Sjobevakningen. Vi ble nock mer än
Svenska Sjobevakningen. Vi blev nog mer än förvånade. Bad
. förvånade. Bad dam att få kamma ambord ella? Jo ... jo, jo
de fom] att få komma ombord, eller? Jo, de gick igenom
. de jick ijenam alla, alla eh liksåm våra pappär å, å alla
alla ... Liksom vara papper och alla uppgifterna på oss. Kom
. uppjifterna på åss. Kam di, assa va ... va steg di pa da? Eh ...
de ... Alltså var steg de p& d&? Ja, alltså nar vi kom Mm till
. ja attså na vi kammi i ... Mm ti jästhamnen så kam dam ...
gästhamnen så kom de ombord. Ja, just det Jo. Så att man1
. ambord. Ja just de Tsjoo, ja ... så att man1 ble ju m ... makta
blev ju mäkta förvånade. Var det någon rutin, eller var det
. förvånade. Vare nan rutin ella va de nago besök? Nae ... de
något besök? Ja, de hade [i] uppdrag att de skulle granska
. va, dam hadd oppdrag att de sko granska båten. Ja Tsjoo.
båten. Ja Jo. Så att det var inte något som [att] tillse att det
. Så att de va itt nago sam tise att de va spesiellt? Ja tro att
var speciellt ? Jag tror att det var flyktingar, ja. Men jag har
. de va flyktingar, ja. Men ja ha aldri vari me &m de s& ... Men
aldrig varit med om det s& Men inte har vi på finska sidan
. itt ... itt ha vi på finska sidan blive granskade Nä & itt nå anna
blivit granskade. Nej Och inte [på] något annat ställe, men
. ställa men da just ble vi. Kan ju va mycke
där just blev vi [det]. [Det] kan ju vara mycket
. flyktingsmugglarna & sam ... Ja de kan ju handa att de va Mm
flyktingsmugglarna också som ... Ja det kan ju hända att det
. orsaken jo att ... dam jick ijenom. Segla ni da där ... liksam ...
var Mm orsaken jo, att de gick igenom. Seglade ni då dar,
. innan Savjetunionen föll? Na, vi börja [nittonhundra]nittitvå
liksom innan Sovjetunionen föll? Nej, vi började
. börja vi. Så att vi ä relativt nybörjare Mm då, på de åmråde.
[nittonhundra]nittiotva, så att vi ar relativt nybörjare Mm
. 1 dvs vi
då, på det området.
.
1 Hus vi

: Younger woman

. De a ett mycke battre instrument ... eller battre a battre men
Det ar ett mycket bättre instrument. Eller battre och battre,
. de ä kjogare1 på de sätte att du kan f ... få plats i en
men det är kjogare1 på det sättet att du kan få plats i en
. årkester ... både klassisk & modärn årkester liksam att de
orkester, både klassisk och modern orkester liksom, att det
. finns väldit lite ... såna behov fö ... fö blackflöjtn & just &m
finns väldigt lite sådana behov for blockflojten och just om
. man tycka am a musisera i grupp så a de valdit, de ska
man tycker om att musicera i grupp så är det väldigt ... Det
. minstån va nån barackansambel ella någo ... Ella sen föståss
ska åtminstone vara någon barockensemble eller något, eller
. nan falkmusikgrupp fo att de a ju e så gammalt instrument.
sedan förstås någon folkmusikgrupp för att det är ju ett så
. Fö att nu tiksempel ha vi ju dam hä Nåktumkånsärerna på
gammalt instrument. För att nu till exempel har vi ju de här
. Rassebårj2 & då ... före dåm börja ... vare i s ... söndas å då ...
Nocturne-konserterna på Raseborg2 och da, fore de började,
. nä ... publiken kamma så då sitta ja å spela flöjt på
var det i söndags ... Och da nar publiken kommer så da sitter
. bårjmuren ... å brorsan ha en sån da ... e så trumma så han
jag och spelar flöjt på borgmuren och brorsan har en sådan
. trumma ... s ... såm han slår. Å va heta da, & da de ... de ... de
där trumma som han slår, och vad heter det ... Och då det
. vahetarde ... uppdrag ja ha fått just daffo fo att de sku va
uppdraget jag har fått just därför att det skulle vara
. medeltida musik. A int a de sa manga a ... av våra instrument
medeltida musik. Och inte är det så många av våra
. i dagens läge såm fanns re 'n på medeltiden. Å ja bli så
instrument i dagens läge som fanns redan på medeltiden.
. irriterad åckså på många sådä liksåm nä dam fråga "spela ni
Och jag blir så irriterad också på många sådär liksom när de
. nå instrument" så säje jättemånga "Ja spela blackflöjt" & då
frågar "Spelar ni något instrument?", så säger jättemånga
. menar dam alltså att dam ha i skolan fått lära sig ett
"Jag spelar blockflöjt" och då menar de alltså att de har i
. stycke ... & ja bli gaaalen liksam ... "Neeej!". Men de a no
skolan fått lära sig ett stycke. Och jag blir galen liksom
. helt ... ja kan itt tala saklit &m de da. Me en ti hadd ja nẵn
"Nej!". Men det ar nog helt ... Jag kan inte tala sakligt om det
. sån ha misjon på gang att, ella ja ta jo de sam e misjon att
där. Men en tid hade jag någon sådan där mission på gång
. ja sko ga ut & liksam visa me mitt spel att ... att liksam
att ... Eller jag tar det som en mission att jag skulle gå ut och
. blackflöjt kan va snyggt men ... "Va då da ... " Men man kan itt
liksom visa med mitt spel att liksom blockflojt kan vara
. jo hålla på så hellä i all oändlihet, man måst jör nå annat &.
snyggt men ... "Vad då då." Men man kan ju inte hålla på så
. 1 kjogare' = roligare (kommer från finskans 'kiva'
heller i all oändlighet, man måste göra något annat också.
. som betyder 'kul' men komparerat efter svenskt
1 'kjogare' = roligare (kommer från finskans 'kiva'
. böjningsmönster)
som betyder 'kul' men komparerat efter svenskt
. 2 Rassebarj ('Raseborg'; finska 'Raasepori") är en borgruin i
bojningsmönster)
. Ekenas i södra Finland
2 'Raseborg' (finska 'Raasepori") är en borgruin i Ekenas i
.
sodra Finland

: Younger man

. Ja vet itt ... de a itt sa rolit sen mera na forsta Mm konden
Jag vet inte ... Det ar inte sa roligt sedan mer, nar första
. kåmmä å säjä att "Jäkla hojjar1" ändå, "att ja va dit å dit &
kunden kommer och säger att "Jäkla bedragare1" ändå "att
. dam fiksa'ren liksåm å dam Ja to de å de för den", att de a
jag var dit och dit och de fixade den liksom och de Ja tog det
. liksåm ... De finns ju såna saker såm ... såm ... itt liksåm
och det for den" att det ar liksom ... Det finns ju sådana saker
. ejentlien ... faktist kåstar nånting att de där dä ... På de satte,
som inte liksom egentligen faktiskt kostar någonting, att det
. ja mena iblann a de jo fråga a spenna e skruv bara liksåm &
där är ... På det sättet, jag menar, ibland är det ju en fråga
. ja tycke ... Ja sko ha så dali samvete a ja sko Mm ta eh ..
om att spanna en skruv bara liksom och jag tycker ... Jag
. hondratals mark fö att spänna nåra skruvar liksam, de ja
skulle ha så dåligt samvete om jag skulle ta hundratals mark
. Mm sko itt ko sava ordantlit ... Å de a liksam ... de a ... itt tro ja
för att spanna några skruvar liksom, jag skulle inte kunna
. man vinnär na på de i alla fall. De tro itt ja ... de ha ja aldri
sova ordentligt. Och det ar liksom, det är ... Inte tror jag att
. trott pa na ... N, nog ja vet no de finns sana sam jor de ... Ja
man vinner nagot på det i alla fall. Det tror inte jag. Det har
. vet de a sana sam saj at mej ackså att ja a dom i hove sam
jag aldrig trott pa nej. Jag vet nog att det finns sådana som
. itt ta penga pa de, men ja saj Mm att naa vettu ja kan itt ...
gör det. Jag vet, det är sådana som säger till mig också att
. Ja tyckär de a så otjyst liksam att ... Nohapp, nu are ju
jag ar dum i huvudet som inte tar pengar for det, men jag
. samma sak åm ja går me nå enkelt fel nånstansj ja åckså så
säger att "Nej, vet du, jag kan inte". Jag tycker det är så
. att itt eh ... itt mm ... Vissa saker sajeram att "jo men de a
oschysst liksom. Nå, nu är det ju samma sak om jag gar
. okej att ... halla" liksam ... Att itt are Mm nago lont ... De a klart
med något enkelt fel någonstans jag också, så att ... Vissa
. itt kan du börja gå åm de ... åm de fåktist gå nago dela sam
saker säger de att "Jo, men det är okej att ... det håller"
. du betala penga för, så itt kan du ju då men att så ... &m du
liksom. Inte är det något lönt inte. Det är klart att, om det
. no jör de Mm me egen ... på egen tid åck me egen kraft, så
faktiskt går några delar som du betalar pengar för så inte
. ja mena itt ä de nå ...
kan du ju då, men att så ... om du nu gor det på egen tid och
. 1 hojjar eller hojjare kommer från finskans
med egen kraft så, jag menar, inte är det något ...
. "huijari" = bedragare
1 Säger egentligen