Sorsele

Sample of Swedish as it is spoken in Sorsele. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. A fo du vet he va tjottransonering, ransoneringskort. Vi hadd
Ja, for du vet, det var kottransonering, [med]
. kalvar så fick man höra att de va nån tjöttspion ute, fö då to
ransoneringskort. Vi hade kalvar [och] så fick man hora att
. dom kupå. Så ja en dag va ja då ve kalven in i skogen
det var någon köttspion ute, för då tog de kupo[nger]. Så en
. danne1 bort på Vintervarpnase haha. För att da hord ja he
dag var jag då med kalven in[ne] i skogen danne1 borta på
. va ute en sam sku spana å se am han hadd na jur henna2.
Vintervarpnaset. För att da hörde jag [att] det var ute en
. S& he va falk rent sam va ute & kålla? Ja ha va nan sam va
som skulle spana och se om han hade några djur hanna2, s&
. ute å kallade, ja. För he va ju väl inte riktit lavlit att ha,
det var folk rent som var ute och kollade? Ja, det var någon
. alltså att ha ... Utan da sku man ju lamn ifrån se kupanger.
som var ute och kollade, ja. For det var ju väl inte riktigt
. Va ju ingen sam hadd lust ti de int. Na Så vi va int riktit arli
lovligt att ha, alltså att ha ... Utan da skulle man ju lämna
. haha. Då fick du kuta? iväg me ... Jodå, da va ja ve e me
ifrån sig kuponger. [Det] var ju ingen som hade lust till det
. kalven danna bort. Me he va ba vi ett en gång? He va en
inte. Nej Så vi var inte riktigt ärliga. Då fick du kuta? iväg
. gång ja. M va väl inte så åfta hit ti Sarsele uta ... Å ja vet
med ... Joda, da var jag med kalven danna1 borta. Men det
. aldri åm e va hit nån öve huvudtaget elle åm e bara va nåt
var bara en gang? Det var en gang, ja. Men [de] var väl inte
. rykte sam jick. Mm. Hur funka re annars d&? Va re
så ofta hit till Sorsele utan ... Och jag vet aldrig om det var
. mörkläggning &? Ja, de va re. Va mörkläggningsgardiner m
hit någon över huvudtaget eller om det bara var något rykte
. hadd. Men ma hadd inte se mycke lysa helle så he behovd
som gick. Hur funkade det annars d&? Var det mörkläggning
. inte morklägges se mycke int. Na. Men
ocks&? Ja, det var det. [Det] var mörkläggningsgardiner
. mörkläggningsgardiner va re ba na tyg? Na de va nae. Va
[som] man hade. Men man hade inte så mycket lysen heller
. unjefärligen som svarta rullgardiner man saj he va na svart
så det behovdes inte morkläggas så mycket inte. Nej. Men
. ja va väl me he va nat papper, s ganska kraftit papper.
mörkläggningsgardiner, var det bara något tyg? Nej, det var,
. 1 här: danne/danna = där
nej [ det] var ungefärligen som svarta rullgardiner [kan] man
. 2 här: henna = här
säga det var, något svart ja, [det] var väl ... Men det var
. 3 har: kuta = springa
något papper, ganska kraftigt papper.
.
1 här: danne/danna = där
.
2 här: hänna = här
.
3 har: kuta = springa

: Older man

. Å sa en gang satt hon1 a hon va sa spaind. De va en gang vi
Och sa en gang satt hon1 och hon var så spänd. Det var en
. satt på en myr. Å s da kamme en aljko luffande ut på myra
gång vi satt på en myr. Och så da kom en algko luffande ut
. å ... Ja, ja tank ja sku sett om hon hatt nan kalv. Men, na,
på myren och ... Ja, jag tänkte [att] jag skulle [ha] sett om
. ingen kalv såg ja till å ja visste inte va ja sku jöra, men då ...
hon hade någon kalv. Men, nej, ingen kalv såg jag till och
. Ja ra raidd hon sku fara over for myra va int na brei. "A
jag visste inte vad jag skulle göra, men då ... Jag [var] rädd
. men", tänkte ja, "hon a utan kalv". Så ja tvärställt mej på
[att] hon skulle fara over, for myren var inte särskilt2 bred.
. knäi å då såg hon ja rördes. Dam a nyfiken å ska se åt va he
"Nej men", tänkte jag, "hon ar utan kalv". Så jag tvärställde
. ä. Ställt mej å knä å så sikta ja, väl int me nå förti mete å så
mig på kna och da sag hon [att] jag rörde [på mig]. De ar
. sköit ja. Hon sto rätt mot me. Å då e small da hon rasa ju ba
nyfikna och ska se åt vad det är. [Jag] ställde mig på kna
. ihop. Å så hoir ja ein1 börja grin baki ryggn på me.
och så siktade jag, [det var] val inte mer an fyrtio meter och
. 1 dvs frun
så sköt jag. Hon stod rätt mot mig. Och da det small da, hon
.
rasade ju bara ihop. Och så hor jag en [som] börjar grina
.
bakom ryggen på mig.
.
1 dvs frun
.
2 säger egentligen

: Younger woman

. Na, i Narje de het Polartjipps, tro a. A i Narje ha dam ju na
Nej, i Norge ... Det heter Polarchips, tror jag. Och i Norge har
. fler firma ner över da men ja de ha sku val va sam ett eget
de ju några fler firmor ner över da men, ja, det här skulle
. dam kalla re ju fö Sårseletjipps. Men he funka int ... Ja såg
väl vara som ett eget [marke], de kallade det ju for
. då aldri till n& Na. Dam hadd de va blåa pasar, såna ha
Sorselechips. Men det funkade inte ... Jag såg de aldrig till
. blanka sam blankte, sa va re en gryta me he ramla tjipps i
några Nej, de hade ... Det var blå påsar, sådana här blanka
. så ha, n san ha jamgryta stilit varre haha. Men he va ju
som blankte, och sa var det en gryta med [, som] det
. synd att he int funka de Jo. Ha ju vari lite kul am int annat.
ramlade chips i så har, en sådan har järngryta, stiligt värre.
. Jo, presis. Och så am dam va goda Jo, men dam va ... Hade
Men det var ju synd att det inte funkade d& Jo. [Det] hade
. dam massa olika d&? Ja, det fanns de fanns nå sẵn ha
ju varit lite kul om inte annat. Jo, precis. Och så om de var
. grillkrydda & sa fanns e salt vanli salta. Mm Men dam hadd
goda Jo, men de var ... Hade de massa olika d&? Ja, det fanns
. ju de va ju planer på en tredje smak men he tro nt he ja tro
någon sådan har grillkrydda och så fanns det salt, vanliga
. aldri dam han tjora igång me de. Va re såna hara såna har
salta. Men de hade ju ... Det var ju planer på en tredje smak
. typ Naturtjipps de va eller? Ja, de va ss ja tro dam hadd
men det tror [jag] inte ... Jag tror aldrig [att] de hann kora
. skale kvar elle asså att e va mer sam ja åsså va dam dam va
igang med det. Var det sådana här typ Naturchips det var
. int så stor men dåm hadd ju då potatis från orten å så hadd
eller? Ja, det var, jag tror de hade skalet kvar eller alltså att
. dam ja ja int vet ja.
det var mer som, ja, och sa var de ... De var inte sa stora
.
men de hade ju da potatis fran orten och så hade de, ja, inte
.
vet jag.

: Younger man

. A man ha ju t sånt här värktyg då sam kallas Pejper Pått
Ja, man har ju ett sådant har verktyg da som kallas Paper
. såm man ... E såm ett rör sắm man e stappa ne dằm i så
Pot, som man ... [Det] ar som ett ror som man stoppar ner
. tryck man ba ne dam i backen & trampa till så gå man
dem i [och] så trycker man bara ner dem i backen och
. vidare. Förhåppningsvis ä re inte så mycke sten fö då a re
trampar till [och] sa gar man vidare. Förhoppningsvis ar det
. ganska jabbit. Å sann ... man ska val försöka ha ett visst
inte så mycket sten för da är det ganska jobbigt. Och
. avstånd mellan planten, e väl nånting man ska tänk på, men
sedan ... Man ska val forsoka ha ett visst avstånd mellan
. de a val int de man jor kansje i första hand. Man se till att
plantorna, [det] är väl någonting man ska tänka på, men det
. man sätt så mycke som möjlit så få dam klaga & gnäll om e
ar val inte det man gor kanske i första hand. Man ser till att
. a dalit satt, med de bruka man int bry se am sa mycke. G&
man sätter så mycket som möjligt så får de klaga och gnalla
. man amkring me allt? A, man ha sam en Banan, kallas e. De
om det ar dåligt satt, men det brukar man inte bry sig om så
. ä sam en ryggsäck fast i hårdplast sam e sam ga sắm runt
mycket. Gar man omkring med allt? Ja, man har som en
. ryggen, så man lasta på där bak åsså kåm e framm på
Banan, kallas det. Det ar som en ryggsäck fast i hardplast
. sidan. Så man placka ur hela tiden & de a ganska tungt.
som går [lik]som runt ryggen, så man lastar på dar bak och
. Särsjilt en sån ha da na re sắm de va ida, da na re va så
så kommer det fram på sidan. Så man plockar ur hela tiden
. blött, så rå bli dam tung. Så att man ha no bu bure nara tjila
och det är ganska tungt. Särskilt en sådan här dag när det
. varje da na man kam hemm, de tro ja.
är som det var idag, då när det var så blott, så då blir de
.
tunga. Så att man har nog burit några kilo varje dag när
.
man kommer hem, det tror jag.