Sproge

Sample of Swedish as it is spoken in Sproge. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Hatt hemst råolit na ejentlien när Jorans svärfar & svärmor
Jag har haft hemskt roligt nu egentligen nar Görans svarfar
. ha vart her for di e ju oppfödda ... oppväkst i Ståckålm &
och svarmor har varit har for de ar ju uppfödda ... uppväxta
. baor i Stackalm. men vi sage mange ord sam di int fattar
Stockholm och bor i Stockholm. Men vi säger många ord
. fastn di ha vart her i många år å häls på. Jo. Jaodå, di di va
som de inte fattar fastän de har varit här i många år och
. faktist eute i bors på den här eh revyn såm var ... Å da sa ja
hälsat på. Jodå. De var faktiskt ute i Burs på den här revyn
. ti dam innan de aekte att ehm, "I ska nack satte er rett
som var ... Och da sade jag till dem innan de åkte att "Ni ska
. langt fram, sa dja, o o sa att ni riktit ser på dem sam talar"
nog sätta er rätt långt fram, sade ja, så att ni riktigt ser på
. Å da dam kam haim & säg de att ti börja me da prat di nog
dem som talar". Och da kom de hem och sade det att "Till
. om karko". Men de to no din ett bra tag innan di fatted att
att börja med då pratade de något om kårko". Men det tog
. de var tjvrkan de va frågen åm.
nog ett bra tag innan de fattade att det var kyrkan det var
.
frågan om.

: Older man

. Eh ... de spesielle me gatlannstoyvare, eh ett spesiellt drag i
Det speciella med gotlandsstovare, ett speciellt drag i varje
. varje fall, de e att den e vinndrivande. Den kan allså, eh, när
fall, det är att den är vinddrivande. Den kan alltså, när han
. han ha vinden på sej så kan han tjänna ett villebråd sam
har vinden på sig så kan han kanna ett villebrad som
. springer langt, langt barta. Han e vind ... eh ... drivande, han
springer långt, långt borta. Han är vinddrivande, han känner
. tjänne vittringen i vinden. Så han jont sam en, en annan
vittringen i vinden. Sa han gor inte som en annan hund
. hond [som] sto ... stå på nåosen te & söka spåret uta han
[som] star pa nosen till att soka sparet utan han kan pejla in
. kan pejla in villebråde såm rå sej på avstånn bart. De e en
villebrådet som rör sig på avstånd bort. Det är en
. vinndrivande hond. Å de e så intressant na ja ga eut me
vinddrivande hund. Och det är så intressant när jag går ut
. dåm ha fö dåm e två åolika, dam annra e blannraser & han e
med de har for de ar två olika, de andra är blandraser och
. renrasig, eller hon, de e en tik. Då ställe hon si ... å så börja
han är renrasig, eller hon, det är en tik. Da ställer hon sig
. hon, sjalle direkt, da ha de de sprongit upp en hale elle en
och sa börjar hon. Skaller direkt, da har det sprungit upp en
. rev i skåogen nåra hunra mete bart & de tjänne hon direkt i
hare eller en rav i skogen några hundra meter bort och det
. vinden. Då kan ja bare ta å kåpple å släppe henne å så
känner hon direkt i vinden. Da kan jag bara ta av kopplet
. sticke hon direkt i riktning uta sparet. De e ett spesiellt drag
och slappa henne och så sticker hon direkt i riktning utav
. just for gatlannstoyvar.
sparet. Det är ett speciellt drag just for gotlandsstovare.

: Younger woman

. Fardelen a val att man alltid har ... am man saje sam bonde
Fordelen ar val att man alltid har ... Om man säger som
. så ha man alltid nan hemme. De finns alltid nan dar, De
bonde så har man alltid någon hemma. Det finns alltid
. finns alltid nanting & jare. Man behove nte ut å dra amkring
någon där. Det finns alltid någonting att göra. Man behöver
. utan man är där. Man har sitt där å vi had ju våre jur da
inte ut och dra omkring utan man är där. Man har sitt där
. bårte, hästar & katter å hundar å kalvar & alltihop de här.
och vi hade ju vara djur där borta, hästar och katter och
. De had vi ju dar. Sen fick man ju jälp till me ... Man barje me
hundar och kalvar och alltihop det här. Det hade vi ju dar. Så
. nåre småsysslär i lagåm & sånt da va. Sen blev de mer &
fick man ju hjälpa till med ... Man började med några
. mer na man blev större ... a fa jalp till. Ja tycke ja, just att
småsysslor i ladugården och sådant där, va. Sedan blev det
. man eh ... De fanns alltid nat a jar va, man va allri
mer och mer när man blev större och fick hjälpa till. Jag
. sysslolöys. Å så hang man ihop me dam grannungana & man
tycker, ja, just att man .... Det fanns alltid någonting att
. fåor iveg opp i skåogen & en massa san har saker, de va ...
gora, va, man var aldrig sysslolos. Också hängde man ihop
. Na, ja tycke de bra å bo sa a fa vaksa opp dar.
med grannungarna och man for iväg upp i skogen och en
.
massa sådana har saker, det var ... Nej, jag tycker det är bra
.
att bo så och få växa upp dar.

: Younger man

. Park ... ja, ja k ... ja ente sa bra på a foklare reiglena, men de
Perk. Ja, jag är inte sa bra pa att förklara reglerna, men det
. ä en geutnisk eh idrått då. Man är sjeu stycken på, på varje
är en gutnisk idrott da. Man ar sju stycken på varje lag.
. lag. Sen eh ... eh [idrotten] a går ut fo att man ska forsvare
Sedan ... [Idrotten] gar ut på att man ska forsvara ett visst
. s ... ett visst åmråde åck de andre laget ska da försöke & ta
område och det andra laget ska da försöka att ta det. Och
. de. Å sen eh ... dåm, eutelaget såm ska ta åmrådet te dåm
sedan ... De [i] utelaget som ska ta området ifrån de andra,
. andre dam ska sarve in i en reute kan man saj, men de
de ska serva in i en ruta kan man säga, men det kallas for ...
. kallas fo, hete inhogg. Da står man nie meter från fo herrar.
[Det] heter inhugg. Da star man nio meter ifran for herrar.
. Å sen få man då in eh ... ballen i reuten. Då står de en
Och sedan får man då in bollen i rutan. Då står det en
. park-kar på andre siden, allsa han sam slar eut alle boller.
perkkarl på andra sidan, alltså han som slår ut alla bollar.
. Så ska dam over en, en linje sam e nie meter lang eller b ...
Så ska de över en linje som är nio meter lång eller fram då.
. fram da. Sen tevlar man hele tidn a kamme eutelaget, am
Sedan tävlar man hela tiden och kommer utelaget, om de
. dam kammer in över den ä linjen, då får dam mark ti dit. Så
kommer in över den här linjen, då får de mark till dit. Så ska
. ska dam soke a ta så mycke sam mojlit anda in dit till
de forsoka att ta så mycket som möjligt anda in dit till
. [området där] park-karen står. Å nar dam ha klart de, eller
[området dar] perkkarin star. Och nar de har klarat de, eller
. dam ha sjeu "hogg" på sig, sjeu sorvar, & ha dam inte klart
de har sju "hugg" pa sig, sju servar, och har de inte klarat
. de da fa dam sa mycke mark sam dam ha klare. Da ska dam
det då får de så mycket mark som de har klarat. Da ska de
. gå in å fösvare dem [sin mark], då ska dam ta sej over den
gå in och försvara den, då ska de ta sig över den [området]
. [området] sam de har tatt fore. Sa de er allsa, man tevlar
som de har tagit fore. Så det är alltså, man tävlar helt enkelt
. helt enkelt am ett visst åmråde. Så har man hele tiden sjeu
om ett visst område. Så har man hela tiden sju hugg på sig.
. hoga på se.
hoga på se.