Tom Sawyer

A book by Mark Twain.

[ More ParallelTexts | Source language: Catalan | Target language: English ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

Les Aventures De Tom Sawyer
The Adventures of Tom Sawyer
Mark Twain
Mark Twain
PREFACI.
PREFACE
La major part de les aventures consignades en aquest llibre succeiren de bo de bo; una o dues són experiments de la meva collita; la resta pertanyen a minyons que m' eren companys d' escola.
Most of the adventures recorded in this book really occurred; one or two were experiences of my own, the rest those of boys who were schoolmates of mine.
Huck Finn és tret de la vida real; Tom Sawyer també, pero no d' un individu: és una combinació de les característiques de tres nois que jo vaig coneixer; així és que pertany a l' orde arquitectonic compost.
Huck Finn is drawn from life; Tom Sawyer also, but not from an individual--he is a combination of the characteristics of three boys whom I knew, and therefore belongs to the composite order of architecture.
Les estranyes supersticions a les quals hom fa referencia, predominaven totes entre nois i esclaus de l' Oest en el període d' aquesta historia; és a dir, fa trenta o quaranta anys.
The odd superstitions touched upon were all prevalent among children and slaves in the West at the period of this story--that is to say, thirty or forty years ago.
Encara que mon llibre s' adreça sobretot al divertiment de nois i noies, espero que aixo no sera causa que el defugin homes i dones, perque part del meu proposit ha estat mirar de fer plaent memoria als adults d' allo que un dia foren, i de com sentiren i pensaren i parlaren, i en quínes singulars empreses s' esmerçaren de vegades.
Although my book is intended mainly for the entertainment of boys and girls, I hope it will not be shunned by men and women on that account, for part of my plan has been to try to pleasantly remind adults of what they once were themselves, and of how they felt and thought and talked, and what queer enterprises they sometimes engaged in. THE AUTHOR.
L'AUTOR (Hartford, 1876).
HARTFORD, 1876.
CAPÍTOL I
CHAPTER I
-Tom!
"TOM!"
Cap resposta.
No answer.
-Tom!
"TOM!"
Cap resposta.
No answer.
-Que s' ha fet aquest noi ? em demano.
"What's gone with that boy, I wonder?
Tom!
You TOM!"
La vella senyora tira per avall les seves ulleres i mira per damunt elles al volt de la cambra. Després les tira per amunt i sotja sota d' elles.
No answer. The old lady pulled her spectacles down and looked over them about the room; then she put them up and looked out under them.
Poques vegades o mai no mirava a través d' elles per una cosa tan petita com és un noi, perque les ulleres eren de cerimonia, i l' orgull de son cor, i cavalcaven per gala i no pas per servei: igual hauria pogut veure a través d' un parell de tapadores d' estufa.
She seldom or never looked _through_ them for so small a thing as a boy; they were her state pair, the pride of her heart, and were built for "style," not service--she could have seen through a pair of stove-lids just as well.
Sembla un moment perplexa, i digué, no pas ferotgement, pero tanmateix en veu prou alta perque el parament de la cambra la sentís: -Bé, m' hi jugo qualsevol cosa que si us atrapo us …
She looked perplexed for a moment, and then said, not fiercely, but still loud enough for the furniture to hear: "Well, I lay if I get hold of you I'll--"
No acaba la frase, perque en aquell moment estava decantant -se i furgant sota el llit amb l' escombra: així és que necessitava ale per al ritme de les furgades. No desenterra cap cosa sinó el gat.
She did not finish, for by this time she was bending down and punching under the bed with the broom, and so she needed breath to punctuate the punches with. She resurrected nothing but the cat.
-Mai no l' he vist atrapat, aquest noi !
"I never did see the beat of that boy!"
Se n' ana cap a la porta oberta i s' hi atura, i sotja entre els emparrats de tomaqueres i herbes tauperes, que constituien el jardí.
She went to the open door and stood in it and looked out among the tomato vines and "jimpson" weeds that constituted the garden.
Res de Tom.
No Tom.
Així és que ella féu força per alçar la veu fins al grau exigit per la distancia, i crida:
So she lifted up her voice at an angle calculated for distance and shouted:
-O-o-o Tom ! Sentí una fressa lleu al darrera, i es gira a temps per a agafar un petit minyó per l' extrem de son gec, i aturar la seva fugida.
"Y-o-u-u TOM!" There was a slight noise behind her and she turned just in time to seize a small boy by the slack of his roundabout and arrest his flight.
-Té ! Hauria hagut de pensar en aquest recambró.
"There! I might 'a' thought of that closet.
Que hi féieu, aquí dins?
What you been doing in there?"
-Res.
"Nothing."
-Res!
"Nothing!
Mireu-vos les mans i mireu-vos la boca.
Look at your hands. And look at your mouth.
Que és, aquesta brutor ?
What _is_ that truck?"
-No ho , tia.
"I don't know, aunt."
-Bé, jo sí, que ho . És melmelada: vet aquí el que és.
"Well, I know. It's jam--that's what it is.
Us he dit quaranta vegades que si no deixaveu la melmelada tranquila us llevaria la pell.
Forty times I've said if you didn't let that jam alone I'd skin you.
Deu -me aquell fuet.
Hand me that switch."
El fuet fou brandat per l' aire. El perill era desesperat.
The switch hovered in the air--the peril was desperate--
-Ui! Mireu al darrera vostre, tia!
"My! Look behind you, aunt!"
La vella senyora es gira arremolinadament, i arrabassa les faldilles cap enfora de l' amenaça; i el minyó fugí tot seguit, s' enfila damunt el clos d' altes estaques, i desaparegué a l' altra banda.
The old lady whirled round, and snatched her skirts out of danger. The lad fled on the instant, scrambled up the high board-fence, and disappeared over it.
La tia Polly romangué sorpresa un moment i en acabat esclatá en una dolça rialla.
His aunt Polly stood surprised a moment, and then broke into a gentle laugh.
-Diastre de noi ! Mireu 's que és prou, que jo mai pugui escarmentar !
"Hang the boy, can't I never learn anything?
No m' ha fet prou martingales, perque ara m' emprengui de sotjar -lo ?
Ain't he played me tricks enough like that for me to be looking out for him by this time?
Pero un vell ximple és el pitjor dels ximples. Un gos vell no apren cap traça nova, com diu la dita.
But old fools is the biggest fools there is. Can't learn an old dog new tricks, as the saying is.
Tanmateix, en nom de Déu, ell no s' empesca mai les mateixes coses dues vegades seguides; i com pot coneixer un hom la que ha de venir ?
But my goodness, he never plays them alike, two days, and how is a body to know what's coming?
Sembla talment que sapiga per quant de temps podra de consumir -me les sangs sense que m' arribi a arborar, i sap que, si arriba a aconseguir de deixar -me en bitza per un minut o fer -me riure, jo m' aplaco i no puc ventar -li patacada.
He 'pears to know just how long he can torment me before I get my dander up, and he knows if he can make out to put me off for a minute or make me laugh, it's all down again and I can't hit him a lick.
No hi compleixo pas la meva obligació amb aquest noi; i aquesta és la santa veritat, Déu ho sap.
I ain't doing my duty by that boy, and that's the Lord's truth, goodness knows.
Planyer el bastó malmet el minyó, com diu la Bíblia.
Spare the rod and spile the child, as the Good Book says.
Deixo que el pecat s' amuntegui, i pago la pena per tots dos, massa que ho veig.
I'm a laying up sin and suffering for us both, I know.
És un vailet endimoniat; pero, caram !, és el noi de la meva germana morta, pobrissona !, i no tinc cor de ventar -li fuetada, sigui com sigui.
He's full of the Old Scratch, but laws-a-me! he's my own dead sister's boy, poor thing, and I ain't got the heart to lash him, somehow.
Cada vegada que el deixo anar, la consciencia em puny de allo més; i cada vegada que l' aporrino el cor se 'm trenca.
Every time I let him off, my conscience does hurt me so, and every time I hit him my old heart most breaks.
Tanmateix, home nat de dona és de pocs dies i ple de tribulacions, com diu l' Escriptura, i és la massíssima veritat.
Well-a-well, man that is born of woman is of few days and full of trouble, as the Scripture says, and I reckon it's so.
Fara campana aquesta tarda, i no tindré més remei que fer -lo treballar dema, per a castigar -lo.
He'll play hookey this evening, and I'll just be obleeged to make him work, tomorrow, to punish him.
És ben dur de fer -lo treballar els dissabtes, quan tots els minyons fan festa; pero ell més rancúnia al treball que a cap altra cosa, i, no hi ha més, he de complir amb ell una mica de la meva obligació, o seré la seva ruina.
It's mighty hard to make him work Saturdays, when all the boys is having holiday, but he hates work more than he hates anything else, and I've _got_ to do some of my duty by him, or I'll be the ruination of the child."
Tom va fer campana, i va passar una gentil estona.
Tom did play hookey, and he had a very good time.
Torna a casa amb prou feines a temps d' ajudar Jim, el vailet negre, a serrar la llenya del dia següent; i partí les teies abans de sopar, o almenys estigué allí a una hora escaient per a dir ses aventures a Jim, mentre Jim feia les tres quartes parts de la feina.
He got back home barely in season to help Jim, the small colored boy, saw next-day's wood and split the kindlings before supper--at least he was there in time to tell his adventures to Jim while Jim did three-fourths of the work.
El germa petit de Tom (o, millor, germanastre ), Sid, estava ja enfeinat en la seva contribució al treball (arreplegant les miques de fusta ), perque era un noi tranquil, i no pas de mena aventurera ni enquimeradora.
Tom's younger brother (or rather half-brother) Sid was already through with his part of the work (picking up chips), for he was a quiet boy, and had no adventurous, trouble-some ways.
Mentre Tom anava menjant -se el seu sopar i robava el sucre en oferir-se-n 'hi avinentesa, la tia Polly li feia preguntes que eren plenes d' artifici i molt pregones, perque volia atrapar -lo en revelacions perjudicials.
While Tom was eating his supper, and stealing sugar as opportunity offered, Aunt Polly asked him questions that were full of guile, and very deep--for she wanted to trap him into damaging revealments.
Com esdevé a moltes altres animes senzilles, la seva vanitat predilecta era de creure que tenia un talent especial per a l' ombrívola i misteriosa diplomacia, i li plaia de considerar sos enginys més transparents com a meravelles d' extraordinaria trapelleria.
Like many other simple-hearted souls, it was her pet vanity to believe she was endowed with a talent for dark and mysterious diplomacy, and she loved to contemplate her most transparent devices as marvels of low cunning.
-Tom- digué ella -feia bastanta calor a l'escola: veritat?
Said she: "Tom, it was middling warm in school, warn't it?"
-Sí, senyora.
"Yes'm."
-Molta calor: veritat?
"Powerful warm, warn't it?"
-Sí, senyora.
"Yes'm."
-No teníeu ganes de rabejar-vos una mica a l'aigua, Tom?
"Didn't you want to go in a-swimming, Tom?"
Tom es sentí ferit d' un bri d' alarma, d' un toc de sospita inquieta.
A bit of a scare shot through Tom--a touch of uncomfortable suspicion.
Escruta la cara de la tia Polly, pero ella no li digué res.
He searched Aunt Polly's face, but it told him nothing.
Així és que féu: -No …, és a dir, no molt.
So he said: "No'm--well, not very much."
La vella senyora estengué la seva ma i toca la camisa de Tom, i digué: -Pero tampoc no esteu massa calent, ara.
The old lady reached out her hand and felt Tom's shirt, and said: "But you ain't too warm now, though."
I li fou cosa afalagadora, de reflexionar que ella havia descobert que la camisa era seca, sense que ningú s' adonés que aixo era la cosa que portava al magí.
And it flattered her to reflect that she had discovered that the shirt was dry without anybody knowing that that was what she had in her mind.
Pero, a desgrat d' ella, Tom ara sabia d' on venia el vent. Així és que preveié quína seria la vinent jugada.
But in spite of her, Tom knew where the wind lay, now. So he forestalled what might be the next move:
-Alguns de nosaltres ens mullarem el cap sota la bomba … Jo encara el tinc humit. Veieu ?
"Some of us pumped on our heads--mine's damp yet. See?"
La tia Polly va enrabinar -se de pensar que havia passat per alt aquell bocí de prova circumstancial i negligit una pista. Aleshores digué, amb nova inspiració:
Aunt Polly was vexed to think she had overlooked that bit of circumstantial evidence, and missed a trick. Then she had a new inspiration:
-Tom: no us calgué pas d' arrencar el coll de la camisa d' alla on jo l' havia cosit, per mullar-vos el cap: oi ?
"Tom, you didn't have to undo your shirt collar where I sewed it, to pump on your head, did you?
Descordeu-vos el gec!
Unbutton your jacket!"
A la cara de Tom s'hi esvaí la preocupació.
The trouble vanished out of Tom's face.
Obrí son gec.
He opened his jacket.
Son coll de camisa estava solidament cosit.
His shirt collar was securely sewed.
-Dolentot ! Bé, ja podeu tocar pirandó.
"Bother! Well, go 'long with you.
Estava segura que havíeu fet el plaga i havíeu anat a nedar.
I'd made sure you'd played hookey and been a-swimming.
Pero us perdono. Tom: em fa l' efecte que sou una mena de gat escaldat, com diu la gent … i millor del que sembleu, per aquesta vegada.
But I forgive ye, Tom. I reckon you're a kind of a singed cat, as the saying is--better'n you look. _This_ time."
Mig li recava que la seva sagacitat hagués fet fallida, i mig s' alegrava que Tom s' hagués ensopegat, per una vegada, a servar obedient conducta.
She was half sorry her sagacity had miscarried, and half glad that Tom had stumbled into obedient conduct for once.
Pero Sidney digué: -Bé, jo diria que li havíeu cosit el coll amb fil blanc; pero ara és negre.
But Sidney said: "Well, now, if I didn't think you sewed his collar with white thread, but it's black."
-Oital, si el vaig cosir amb fil blanc !
"Why, I did sew it with white! Tom!"
Tom ! Pero Tom no n' espera l' acabament. En passar la porta, digué:
But Tom did not wait for the rest. As he went out at the door he said: "Siddy, I'll lick you for that."
-Siddy, aixo et valdra una pallissa. En un indret segur, Tom examina dues grans agulles clavades a les gires del seu gec; i estaven enfilades, l' una enfilada de fil blanc i l' altra de negre.
In a safe place Tom examined two large needles which were thrust into the lapels of his jacket, and had thread bound about them--one needle carried white thread and the other black.
-Mai no n' hauria hagut esment, si no hagués estat per Sid.
He said: "She'd never noticed if it hadn't been for Sid.
Llamp ! De vegades ella ho cus amb fil blanc, i de vegades ho cus amb fil negre. Voldria, en nom de Déu, que sempre ho fes amb l' un o amb l' altre: no puc estar tan amatent als canvis.
Confound it! sometimes she sews it with white, and sometimes she sews it with black. I wish to gee-miny she'd stick to one or t'other--I can't keep the run of 'em.
Pero em jugo qualsevol cosa que a Sid l' estaborniré.
But I bet you I'll lam Sid for that. I'll learn him!"
Li daré una lliçó ! Tom no era pas el noi model del poblet. Coneixia molt bé quin era el noi model, tanmateix, i li feia fastic.
He was not the Model Boy of the village. He knew the model boy very well though--and loathed him.
Al cap de dos minuts, o menys i tot, havia oblidat tots els seus mals de cap.
Within two minutes, or even less, he had forgotten all his troubles.
No era perque sos mals de cap fossin per a ell ni una mica mica menys amargs i atuidors que els d' un home gran per a un home gran, sinó perque un nou i poderós interes els passa al davant, i els esvaí per aquella estona en la seva ment; igual que els infortunis dels homes són oblidats en l' exaltació de les empreses noves.
Not because his troubles were one whit less heavy and bitter to him than a man's are to a man, but because a new and powerful interest bore them down and drove them out of his mind for the time--just as men's misfortunes are forgotten in the excitement of new enterprises.
Aquest nou interes era una valuosa novetat en l' art de xiular, que acabava d' adquirir d' un negre; i ell es delia per ensinistrar -s 'hi sense noses.
This new interest was a valued novelty in whistling, which he had just acquired from a negro, and he was suffering to practise it un-disturbed.
Consistia en un peculiar caient ocellívol, una mena de líquid refilet, que hom produia per un contacte de la llengua amb el paladar, a breus intervals, en mig de la música. El lector probablement recorda com es fa, si mai ha estat noi.
It consisted in a peculiar bird-like turn, a sort of liquid warble, produced by touching the tongue to the roof of the mouth at short intervals in the midst of the music--the reader probably remembers how to do it, if he has ever been a boy.
Diligencia i atenció aviat aconseguiren de fer-l 'hi dominar, i ell baixa a grans passes pel carrer, amb la boca plena d' harmonia i l' anima plena de gratitud.
Diligence and attention soon gave him the knack of it, and he strode down the street with his mouth full of harmony and his soul full of gratitude.
Sos sentiments eren ben iguals als d' un astronom que ha descobert un nou planeta. Sens dubte, pel que pertoca a un plaer intens, pregon, sense mescla, l' aventatge era per al noi i no pas per a l' astronom.
He felt much as an astronomer feels who has discovered a new planet--no doubt, as far as strong, deep, unalloyed pleasure is concerned, the advantage was with the boy, not the astronomer.
Les tardes d' istiu són llargues. Encara no era fosc. De cop i volta, Tom para de xiular.
The summer evenings were long. It was not dark, yet. Presently Tom checked his whistle.
Tenia al davant un estrany: un noi una mica més gran que ell.
A stranger was before him--a boy a shade larger than himself.
Un nou vingut de qualsevol edat o sexe era una colpidora curiositat en el pobre poblet de Sant Petersburg.
A new-comer of any age or either sex was an impressive curiosity in the poor little shabby village of St. Petersburg.
A més, el noi anava ben vestit: ben vestit en dia de feina.
This boy was well dressed, too--well dressed on a week-day.
Aixo era simplement astorador.
This was simply as astounding.
Sa gorra era una cosa bonica. Son gec de tela blava, ajustadament cordat, era nou i airós, i també ho eren sos pantalons.
His cap was a dainty thing, his close-buttoned blue cloth roundabout was new and natty, and so were his pantaloons.
Duia sabates, i aixo que tot just era divendres.
He had shoes on--and it was only Friday.
Fins i tot portava corbata, un bocí brillant de cinta.
He even wore a necktie, a bright bit of ribbon.
Tenia un taranna aciutadanat que removia les entranyes de Tom.
He had a citified air about him that ate into Tom's vitals.
Quant més Tom badava en front de l' esplendida meravella, més arremangava el nas, impressionat per aquella bellor, i li semblava que son propi abillament es tornava més i més arrossinat.
The more Tom stared at the splendid marvel, the higher he turned up his nose at his finery and the shabbier and shabbier his own outfit seemed to him to grow.
Cap dels dos nois parlava.
Neither boy spoke.
Si l' un es movia, l' altre es movia; pero només que de flanc, en un cercle. Es mantingueren faç contra faç i fit a fit tota l' estona.
If one moved, the other moved--but only sidewise, in a circle; they kept face to face and eye to eye all the time.
A la fi, Tom digué:
Finally Tom said:
-Puc apallissar-vos!
"I can lick you!"
"I'd like to see you try it."
-Bé, doncs, puc escometre -ho.
"Well, I can do it."
-No, que no podeu, tanmateix.
"No you can't, either."
-Sí, que puc.
"Yes I can."
-No, que no podeu.
"No you can't."
-Puc.
"I can."
-No podeu.
"You can't."
-Puc.
"Can!"
-Que no.
"Can't!"
Hi hagué una pausa inconfortable. Aleshores Tom digué: -Com us dieu ?
An uncomfortable pause. Then Tom said: "What's your name?"
-No és cosa del vostre ram..
"'Tisn't any of your business, maybe."
-Bé, doncs, jo ara en puc fer una cosa del meu ram.
"Well I 'low I'll _make_ it my business."
-Bé, i per que no ho proveu?
"Well why don't you?"
-Si parleu gaire, ho faré.
"If you say much, I will."
-Gaire… gaire… gaire…!
"Much--much--_much_. There now."
Que me 'n doneu, de fil ! -Oh ! Us penseu que sou molt viu: oi ?
"Oh, you think you're mighty smart, _don't_ you?
Podria apallissar-vos tenint una ma lligada al meu darrera, si volia.
I could lick you with one hand tied behind me, if I wanted to."
-Bé, per que no voleu fer -ho ? Perque vós dieu que podeu fer -ho.
"Well why don't you _do_ it? You _say_ you can do it."
-Bé, ho faré, si beneitegeu gaire.
"Well I _will_, if you fool with me."
-Oh ! sí … He vist famílies senceres en el mateix compromís.
"Oh yes--I've seen whole families in the same fix."
-Murri ! Us penseu que sou algú: veritat ?
"Smarty! You think you're _some_, now, _don't_ you?
-Ai, ai! Quín capell!
Oh, what a hat!"
-Podeu abonyegar -lo, aquest capell, si no us plau.
"You can lump that hat if you don't like it.
Llengua que no li deu una patacada: qui li doni una patacada, rebra.
I dare you to knock it off--and anybody that'll take a dare will suck eggs."
-Sou un mentider.
"You're a liar!"
-Vós en sou un altre.
"You're another."
-Us baralleu de per riure, i no goseu començar.
"You're a fighting liar and dasn't take it up."
-Vejam … fugiu -me del davant !
"Aw--take a walk!"
-Escolteu: si ha de durar gaire més aquest desvergonyiment, agafo una pedra i us enceto el cap.
"Say--if you give me much more of your sass I'll take and bounce a rock off'n your head."
-Oh ! És clar que ho fareu.
"Oh, of _course_ you will."
-Bé, doncs, ho faré.
"Well I _will_."
-Bé, per que no ho feu, doncs ?
"Well why don't you _do_ it then?
Per que aneu dient que ho fareu ?
What do you keep _saying_ you will for?
Per que no ho feu?
Why don't you _do_ it?
És perque teniu por.
It's because you're afraid."
-No en tinc, de por.
"I _ain't_ afraid."
-Sí que en teniu.
"You are."
-No, que no en tinc.
"I ain't."
-Sí que en teniu.
"You are."
Una altra pausa, i més ullades i borneig, l'un al volt de l'altre.
Another pause, and more eying and sidling around each other.
Al cap de poc estigueren espatlla contra espatlla.
Presently they were shoulder to shoulder.
Tom digué:
Tom said:
-Aneu-vos-en d'aquí.
"Get away from here!"
-Aneu-vos-en vós.
"Go away yourself!"
-No vull, en bona refe.
"I won't."
-En bona refe, no vull.
"I won't either."
Així romangueren, cadascú amb un peu fent angle, com un estrep, i tots dos empenyent, que més no podien, i mirant -se amb les celles arrufades d' odi; pero cap dels dos no pogué guanyar aventatge.
So they stood, each with a foot placed at an angle as a brace, and both shoving with might and main, and glowering at each other with hate. But neither could get an advantage.
Després de lluitar fins que tots dos foren arborats i envermellits, cadascú relaxa la seva tensió amb vigilant cautela, i Tom digué:
After struggling till both were hot and flushed, each relaxed his strain with watchful caution, and Tom said:
-Sou un covard i un cadellet. Li parlaré de vós al meu germa gran, i ell us pot ben estabornir, i jo li diré que ho faci.
"You're a coward and a pup. I'll tell my big brother on you, and he can thrash you with his little finger, and I'll make him do it, too."
-Que se me 'n dóna, del vostre germa gran ? Tinc un germa que és més gran que no pas ell; i, fins i tot, pot engegar -lo per damunt d' aquest clos.-
"What do I care for your big brother? I've got a brother that's bigger than he is--and what's more, he can throw him over that fence, too."
(Tots dos germans eren imaginaris ).
[Both brothers were imaginary.]
-Aixo és una bola.
"That's a lie."
-Perque vos ho digueu, no vol dir que en sigui.
"_Your_ saying so don't make it so."
Tom féu una ratlla en la pols amb el seu dit gros, i digué:
Tom drew a line in the dust with his big toe, and said:
-Llengua que no camineu damunt d' aixo. I si ho feu us aporrinaré fins a aclotellar-vos en terra. Qualsevol que tingui llengua es guanyara un pebrot.
"I dare you to step over that, and I'll lick you till you can't stand up. Anybody that'll take a dare will steal sheep."
El noi nou ho petja cuitosament, i digué:
The new boy stepped over promptly, and said:
-Heu dit que ho faríeu: ara vejam com ho feu.
"Now you said you'd do it, now let's see you do it."
-No em feu més nosa, ja: val més que us en aneu a pendre la fresca.
"Don't you crowd me now; you better look out."
-Bé: heu dit que ho faríeu … Per que no ho feu ?
"Well, you _said_ you'd do it--why don't you do it?"
-Vatuanada ! Ho faig per dos centims.
"By jingo! for two cents I _will_ do it."
El noi nou es tragué de la butxaca dos coures dels grans, i els mostra irrisoriament en la ma estesa.
The new boy took two broad coppers out of his pocket and held them out with derision.
Tom, d' un patac, els tira a terra.
Tom struck them to the ground.
En un instant els dos nois caigueren i giravoltaren pel fang, aferrussats com a gats; i per espai d' un minut s' estiraren i esquinçaren el pel i els vestits, es donaren cops de puny i esgarrapades al nas, i es cobriren de pols i de gloria.
In an instant both boys were rolling and tumbling in the dirt, gripped together like cats; and for the space of a minute they tugged and tore at each other's hair and clothes, punched and scratched each other's nose, and covered themselves with dust and glory.
Al cap de poc, allo que era confusió ana precisant -se; i en mig de la boira del combat aparegué Tom, a cavall del noi nou, i pataquejant -lo amb els punys.
Presently the confusion took form, and through the fog of battle Tom appeared, seated astride the new boy, and pounding him with his fists.
-Digueu: « Em dono ! » - féu Tom.
"Holler 'nuff!" said he.
El minyó no feia sinó lluitar per alliberar -se.
The boy only struggled to free himself.
Plorava, principalment de rabia.
He was crying--mainly from rage.
-Digueu: « Em dono ! » - I els cops de puny continuaren.
"Holler 'nuff!"--and the pounding went on.
A la fi l' estranger deixa sentir un ofegat « -Em dono ! », i Tom el deixa alçar i digué:
At last the stranger got out a smothered "'Nuff!" and Tom let him up and said:
-Aixo us servira de lliçó. Una altra vegada teniu més compte a mirar amb qui feu el poca-solta.
"Now that'll learn you. Better look out who you're fooling with next time."
El noi nou se n' ana tot raspallant la pols de sos vestits, sanglotant, rondinant, i girant -se, adesiara, i sacsejant el cap i amenaçant amb allo que faria a Tom « l' altra vegada que l' atrapés al carrer ».
The new boy went off brushing the dust from his clothes, sobbing, snuffling, and occasionally looking back and shaking his head and threatening what he would do to Tom the "next time he caught him out."
A la qual cosa Tom respongué amb befes i emprengué el seu camí joiosament; i, tan prompte com hagué girat l' esquena, el noi nou arreplega una pedra, l' engega, i el toca entre les espatlles, i després gira cua i corregué com un antílop.
To which Tom responded with jeers, and started off in high feather, and as soon as his back was turned the new boy snatched up a stone, threw it and hit him between the shoulders and then turned tail and ran like an antelope.
Tom empaita al traidor fins a casa seva i així esbrina on vivia.
Tom chased the traitor home, and thus found out where he lived.
Mantingué la seva posició a la porta per algun temps, desafiant l' enemic a sortir a fora; pero l' enemic es limita a fer -li ganyes darrera la finestra, i declina la proposició.
He then held a position at the gate for some time, daring the enemy to come outside, but the enemy only made faces at him through the window and declined.
A la fi la mare de l' enemic aparegué, i digué a Tom que era un noi dolent, poca pena i ordinari, i li va manar que se n' anés.
At last the enemy's mother appeared, and called Tom a bad, vicious, vulgar child, and ordered him away.
Així, doncs, ell se n' ana, pero digué que, ell rai, es podia permetre d' ajornar -ho.
So he went away; but he said he "'lowed" to "lay" for that boy.
Arriba a casa molt tard aquella nit; i, en enfilar -se cautament a la finestra, descobrí una emboscada en la persona de la seva tia; i quan ella veié l' estat en el qual es trobaven sos vestits, la seva resolució de convertir -li la festa del dissabte en captiveri i treballs forçats esdevingué d' una fermesa diamantina.
He got home pretty late that night, and when he climbed cautiously in at the window, he uncovered an ambuscade, in the person of his aunt; and when she saw the state his clothes were in her resolution to turn his Saturday holiday into captivity at hard labor became adamantine in its firmness.
CAPÍTOL II
CHAPTER II
El matí del dissabte havia vingut, i tot el món estiuenc era brillant i gerd, i desbordant de vida.
SATURDAY morning was come, and all the summer world was bright and fresh, and brimming with life.
Hi havia una cantúria en cada cor, i, si el cor era jove, la música eixia als llavis.
There was a song in every heart; and if the heart was young the music issued at the lips.
Hi havia joia en cada rostre, i primavera en cada pas.
There was cheer in every face and a spring in every step.
Els arbres « de la llagosta » eren en plena florida, i la fragancia de les flors omplia l' aire.
The locust-trees were in bloom and the fragrance of the blossoms filled the air.
Cardiff Hill, més enlla del poblet i damunt ell, estava tot verd de vegetació, i queia a prou distancia per a semblar una Terra Paradisíaca, somniosa, sossegada i invitadora.
Cardiff Hill, beyond the village and above it, was green with vegetation and it lay just far enough away to seem a Delectable Land, dreamy, reposeful, and inviting.
Tom aparegué per la vorera, amb una galleda de blanc i una brotxa; i l' alegria fugí de la natura i una pregona melangia s' establí en son esperit.
Tom appeared on the sidewalk with a bucket of whitewash and a long-handled brush. He surveyed the fence, and all gladness left him and a deep melancholy settled down upon his spirit.
Trenta yardes d'un clos dilatat, de nou peus d'altura!
Thirty yards of board fence nine feet high.
Li sembla que la vida era tota buida, i l' existencia una simple carrega.
Life to him seemed hollow, and existence but a burden.
Tot sospesant, enfonsa la brotxa a la galleda, i la passa damunt la post del cim; repetí l' operació; va tornar -hi; compara la insignificant llenca emblanqueida, i segué damunt una caixa de fusta, tot descoratjat.
Sighing, he dipped his brush and passed it along the topmost plank; repeated the operation; did it again; compared the insignificant whitewashed streak with the far-reaching continent of unwhitewashed fence, and sat down on a tree-box discouraged.
Jim eixí de la porta fent gambades, amb una galleda de llauna, i tot cantant la cançó Les Noies de Buffalo.
Jim came skipping out at the gate with a tin pail, and singing Buffalo Gals.
El portar aigua de la bomba municipal havia estat sempre feina odiosa a l' esguard de Tom, fins aleshores; pero ara no li sembla el mateix. Va recordar que hi havia colles de gent a la bomba. Nois i noies, de blancs, de mulatos i de negres, hi estaven sempre esperant el torn, descansant, baratant joguines, barallant -se, espinyant -se, fent aldarull.
Bringing water from the town pump had always been hateful work in Tom's eyes, before, but now it did not strike him so. He remembered that there was company at the pump. White, mulatto, and negro boys and girls were always there waiting their turns, resting, trading playthings, quarrelling, fighting, skylarking.
I va recordar que, encara que la bomba no era sinó cent cinquanta yardes enfora, Jim mai no tornava amb una galleda d' aigua sinó passada una hora; i, així i tot, algú, generalment, havia d' anar -lo a cercar.
And he remembered that although the pump was only a hundred and fifty yards off, Jim never got back with a bucket of water under an hour--and even then somebody generally had to go after him.
Tom digué: -Escolteu, Jim: jo aniré a cercar l' aigua, si vos emblanquineu una mica.
Tom said: "Say, Jim, I'll fetch the water if you'll whitewash some."
Jim belluga el cap, i digué: -No puc, senyoret Tom.
Jim shook his head and said: "Can't, Mars Tom.
La vella senyora em digué que anés i portés aquesta aigua, i que no m' aturés a beneitejar amb ningú.
Ole missis, she tole me I got to go an' git dis water an' not stop foolin' roun' wid anybody.
I va dir que esperava que el senyoret Tom em demanaria que jo emblanquinés, i digué que jo toqués pirandó i tingués esment de la meva feina, i digué que ella vetllaria per l' emblanquinament.
She say she spec' Mars Tom gwine to ax me to whitewash, an' so she tole me go 'long an' 'tend to my own business--she 'lowed _she'd_ 'tend to de whitewashin'."
-Oh ! No en feu cabal, del que hagi dit, Jim.
"Oh, never you mind what she said, Jim.
Ella sempre hi parla, així.
That's the way she always talks.
Deu -me la galleda: no estaré fora sinó un minut. Ella no ho sabra. -Ah !
Gimme the bucket--I won't be gone only a a minute. _She_ won't ever know."
No puc, senyoret Tom.
"Oh, I dasn't, Mars Tom.
La vella senyora em faria un cap nou. Ben cert que me 'l faria.
Ole missis she'd take an' tar de head off'n me. 'Deed she would."
-Ella!
"_She_!
Ella mai apallissa ningú: tusta el cap d' un hom amb el didal. I qui se n' encaparra d' aixo ? Voldria saber -ho.
She never licks anybody--whacks 'em over the head with her thimble--and who cares for that, I'd like to know.
Parla qui-sap -lo, pero el parlar no fa mal: almenys no en fa si no es posa a gemegar.
She talks awful, but talk don't hurt--anyways it don't if she don't cry.
Jim, us donaré una bala ! Us donaré una bala bona i blanca.
Jim, I'll give you a marvel. I'll give you a white alley!"
Jim comença de vacil·lar.
Jim began to waver.
-Bala blanca, Jim, i guanya sempre ! -Noi !
"White alley, Jim! And it's a bully taw."
És una cosa d' allo més bonica, a fe. Pero, senyoret Tom, tinc una gran por de la vella senyora.
"My! Dat's a mighty gay marvel, I tell you! But Mars Tom I's powerful 'fraid ole missis--"
Tanmateix Jim no era més que huma: una atracció com aquella era massa forta per a ell.
"And besides, if you will I'll show you my sore toe." Jim was only human--this attraction was too much for him.
Deixa en terra la galleda i prengué la bala blanca.
He put down his pail, took the white alley, and bent over the toe with absorbing interest while the bandage was being unwound.
Al cap d' un minut anava, cames ajudeu -me, carrer avall, amb la seva galleda i una pruija a l' esquena: Tom emblanquinava amb vigor, i la tia Polly es retirava del camp amb una sabatilla a la ma i el triomf en sos ulls.
In another moment he was flying down the street with his pail and a tingling rear, Tom was whitewashing with vigor, and Aunt Polly was retiring from the field with a slipper in her hand and triumph in her eye.
Pero l' energia de Tom no va durar gaire.
But Tom's energy did not last.
Comença de pensar en la grifolda que s' havia proposat per aquell dia, i sos dols es multiplicaren.
He began to think of the fun he had planned for this day, and his sorrows multiplied.
Aviat els nois en llibertat vindrien corrent, esmerçant -se en tota mena de delitoses expedicions; i en farien qui-sap -la riota, d' ell, perque havia de treballar. Només el pensar -hi l' abrusava com un foc.
Soon the free boys would come tripping along on all sorts of delicious expeditions, and they would make a world of fun of him for having to work--the very thought of it burnt him like fire.
Es tragué la seva mundanal riquesa i l' examina: trossos de joguines, bales i escombraries; coses potser abastament per a comprar un canvi de feina, pero no pas per a comprar tota una mitja hora de pura llibertat.
He got out his worldly wealth and examined it--bits of toys, marbles, and trash; enough to buy an exchange of _work_, maybe, but not half enough to buy so much as half an hour of pure freedom.
Així, doncs, retorna sos minvats cabals a la seva butxaca, i abandona la idea d' intentar la compra dels nois.
So he returned his straitened means to his pocket, and gave up the idea of trying to buy the boys.
En aquell moment, ombrívol i desesperat, una inspiració esclata dins ell, no menys que una gran, magnífica inspiració.
At this dark and hopeless moment an inspiration burst upon him! Nothing less than a great, magnificent inspiration.
Agafa la seva brotxa i es posa tranquil·lament a treballar.
He took up his brush and went tranquilly to work.
Ben Rogers comparegué tot seguit a la vista; el noi, entre tots els nois, del que ell havia temut la mofa.
Ben Rogers hove in sight presently--the very boy, of all boys, whose ridicule he had been dreading.
Ben caminava fent salts, bots i gambades; prova abastament que el seu cor era gai i les seves esperances esbarjoses.
Ben's gait was the hop-skip-and-jump--proof enough that his heart was light and his anticipations high.
Menjava una poma, i feia a intervals un llarg i melodiós esgarip seguit d' un ding-dong-dong, ding-dong-dong, en to profund, perque estava personificant un vapor.
He was eating an apple, and giving a long, melodious whoop, at intervals, followed by a deep-toned ding-dong-dong, ding-dong-dong, for he was personating a steamboat.
A mesura que s' ana atansant, apaivaga la seva celeritat, es posa al mig del carrer, es decanta d' allo més a estribor, i orsa feixugament, amb laboriosa pompa i minuciositat, perque personificava el « Big Missouri », i es creia tenir un calat de nou peus d' aigua.
As he drew near, he slackened speed, took the middle of the street, leaned far over to starboard and rounded to ponderously and with laborious pomp and circumstance--for he was personating the Big Missouri, and considered himself to be drawing nine feet of water.
Ell era vapor i capita, i campaner, tot plegat: així és que havia d' imaginar -se a sí mateix en sa propia coberta més alta, donant les ordes i executant -les.
He was boat and captain and engine-bells combined, so he had to imagine himself standing on his own hurricane-deck giving the orders and executing them:
-Pareu, mestre!
"Stop her, sir!
Ning, ning, ning!
Ting-a-ling-ling!"
- La marxa del vaixell gairebé s' extingí, i ell tira cap amunt, a pleret, envers la vorera. -Maquina endarrera !
The headway ran almost out, and he drew up slowly toward the sidewalk.
Ning, ning, ning!-
"Ship up to back!
Ting-a-ling-ling!"
Redreça sos braços, i els posa tots enravenats per sos flancs avall.
His arms straightened and stiffened down his sides.
-Maquina a babord!
"Set her back on the stabboard!
Ning, ning, ning!
Ting-a-ling-ling!
Xu, xx, xu, xu!
Chow! ch-chow-wow!
Chow!"
- La ma dreta descrivia a l' ensems cercles majestuosos, perque representava una roda de quaranta peus.
His right hand, mean-time, describing stately circles--for it was representing a forty-foot wheel.
-Refermeu a estribord!
"Let her go back on the labboard!
Ning, ning, ning!
Ting-a-ling-ling!
Xu, xx, xu, xu!-
Chow-ch-chow-chow!"
La ma esquerra comença de descriure cercles.
The left hand began to describe circles.
-Pareu a estribord!
"Stop the stabboard!
Ning, ning, ning!
Ting-a-ling-ling!
Pareu a babord!
Stop the labboard!
Proa avant, decantant l' estribord !
Come ahead on the stabboard!
Para!
Stop her!
Gireu de mica en mica!
Let your outside turn over slow!
Ning, ning, ning!
Ting-a-ling-ling!
Xu, xu, xu!
Chow-ow-ow!
Etzibeu aquesta rellinga de gratil! De pressa, ara! Enfora l'amarra!
Get out that head-line! _lively_ now!
Que esteu badant ? Deu un tomb a la soca amb la corda !
Come--out with your spring-line--what're you about there!
Feu-vos arran del moll, ara!
Take a turn round that stump with the bight of it!
Engegueu!
Stand by that stage, now--let her go!
Pareu la maquina, mestre!
Done with the engines, sir!
Ning, ning, ning!
Ting-a-ling-ling!
Xt ! xt ! xt ! (fent anar la clau de prova ).
SH'T! S'H'T! SH'T!" (trying the gauge-cocks).
Tom continua emblanquinant: no feu cabal del vapor.
Tom went on whitewashing--paid no attention to the steamboat.
Ben el mira de fit a fit un moment, i després digué: -Hi, hi ! Esteu aquí estaqueta: no és veritat ?
Ben stared a moment and then said: "_Hi-Yi! You're_ up a stump, ain't you!"
Cap resposta.
No answer.
Tom examina son darrer toc amb l' esguard d' un artista. Després dona una altra suau escomesa a la seva brotxa, i examina el resultat, com abans.
Tom surveyed his last touch with the eye of an artist, then he gave his brush another gentle sweep and surveyed the result, as before.
Ben es posa al seu costat. A Tom la poma li feia venir salivera, pero romangué quiet, sempre maldant. Ben digué:
Ben ranged up alongside of him. Tom's mouth watered for the apple, but he stuck to his work.
-Hola, minyó ! Us cal treballar: oi ?
Ben said: "Hello, old chap, you got to work, hey?"
Tom es mogué sobtadament i digué:
Tom wheeled suddenly and said:
-Ah! Sou vós, Ben?
"Why, it's you, Ben!
No me n' havia atalaiat.
I warn't noticing."
-Sabeu ? me 'n vaig a nedar, jo.
"Say--I'm going in a-swimming, I am.
No us agradaria de poder venir ?
Don't you wish you could?
Pero, és clar, més us estimeu treballar: oi ? És clar, que us ho estimeu més.
But of course you'd druther _work_--wouldn't you? Course you would!"
Tom contempla el minyó una estona, i digué: -De que en dieu treball ?
Tom contemplated the boy a bit, and said: "What do you call work?"
-Bé, no es feina, aixo?
"Why, ain't _that_ work?"
Tom reprengué l' emblanquinament, i contesta amb negligencia:
Tom resumed his whitewashing, and answered carelessly:
-Bé, potser que en sigui i potser que no en sigui. El que jo és que ve a la mida de Tom Sawyer.
"Well, maybe it is, and maybe it ain't. All I know, is, it suits Tom Sawyer."
-Oh ! Escolteu: no voleu pas dar entenent que us agradi ?
"Oh come, now, you don't mean to let on that you _like_ it?"
La brotxa continuava movent -se.
The brush continued to move.
-Agradar-me?
"Like it?
Bé, no per que no m' hauria d' agradar.
Well, I don't see why I oughtn't to like it.
És que un hom la sort d' emblanquinar una tanca cada dia ?
Does a boy get a chance to whitewash a fence every day?"
Aixo posa l' afer sota una nova llum.
That put the thing in a new light.
Ben va parar de rosegar la seva poma.
Ben stopped nibbling his apple.
Tom passa la brotxa exquisidament d' ací d' allí, recula per a veure l' efecte, afegí un toc en aquest indret i aquell altre, i sospesa de bell nou l' efecte, mentre Ben li reparava cada moviment, i esdevenia més i més interessat, més i més absort.
Tom swept his brush daintily back and forth--stepped back to note the effect--added a touch here and there--criticised the effect again--Ben watching every move and getting more and more interested, more and more absorbed.
Al cap de poc digué: -Escolteu, Tom: deixeu-me emblanquinar una mica.
Presently he said: "Say, Tom, let _me_ whitewash a little."
Tom reflexiona: estava a punt de consentir, pero canvia de determini.
Tom considered, was about to consent; but he altered his mind:
-No, no; la tia Polly és molt mastegatatxes pel que fa a aquest clos (el de la banda del carrer, sabeu ? ); pero, si fos el clos de la banda del darrera, a mi tant me fóra i a ella també.
"No--no--I reckon it wouldn't hardly do, Ben. You see, Aunt Polly's awful particular about this fence--right here on the street, you know--but if it was the back fence I wouldn't mind and _she_ wouldn't.
Sí, és molt mastegataxes, pel que fa a aquest clos: hom ha d' anar amb molt de compte: crec que no hi hauria un noi entre mil, i potser entre dos mil, que ho pogués fer de la manera que cal. -Sí ? De bo de bo ? Oh !
Yes, she's awful particular about this fence; it's got to be done very careful; I reckon there ain't one boy in a thousand, maybe two thousand, that can do it the way it's got to be done."
Vaja, deixeu -m 'ho provar només: només una mica.
"No--is that so? Oh come, now--lemme just try.
Jo bé us ho deixaria fer, si vós fóssiu jo, Tom.
Only just a little--I'd let _you_, if you was me, Tom."
-Bé, a mi em plauria, indi honrat; pero la tia Polly … Mireu, Jim volia fer -ho, pero ella no li ha volgut consentir. Sid també volia fer -ho, pero ella tampoc li ha volgut consentir.
"Ben, I'd like to, honest injun; but Aunt Polly--well, Jim wanted to do it, but she wouldn't let him; Sid wanted to do it, and she wouldn't let Sid.
No veieu, ara, que estic lligat, en aquest punt ?
Now don't you see how I'm fixed?
Si vós us emprenguéssiu el clos, i passés qualsevol cosa …
If you was to tackle this fence and anything was to happen to it--"
-Oh ! Romansos ! Tindré tant d' esment com vós mateix.
"Oh, shucks, I'll be just as careful.
Deixeu -m 'ho provar.
Now lemme try.
Escolteu … us daré el dintre de la poma.
Say--I'll give you the core of my apple."
-Bé, veureu … No, Ben: traieu-vos -ho del cap: tinc por …
"Well, here--No, Ben, now don't. I'm afeard--"
-Us la daré tota!
"I'll give you _all_ of it!"
Tom féu remissió de la brotxa amb repugnancia en el rostre, pero amb daler en el cor.
Tom gave up the brush with reluctance in his face, but alacrity in his heart.
I, mentre l' ex-vapor « Big Missouri » treballava i suava al sol, l' artista retirat seia damunt un barril, a l' ombra, a curta distancia; deixava penjar les cames, mossegava la poma amb la boca plena, i planejava el carnatge de més innocents.
And while the late steamer Big Missouri worked and sweated in the sun, the retired artist sat on a barrel in the shade close by, dangled his legs, munched his apple, and planned the slaughter of more innocents.
No mancava material: més nois s' esqueien per alli, a cada estona: venien per a fer mofes, pero romanien per emblanquinar.
There was no lack of material; boys happened along every little while; they came to jeer, but remained to whitewash.
Poc abans que Ben estigués atuit, Tom havia baratat la nova avinentesa d' emblanquinar, a Billy Fisher, per un estel, solidament adobat; i quan aquest ja en tingué prou, Johnny Miller compra de ser -hi, mitjançant una rata morta i un cordill per a fer -la giravoltar; i així successivament, hora darrera hora.
By the time Ben was fagged out, Tom had traded the next chance to Billy Fisher for a kite, in good repair; and when he played out, Johnny Miller bought in for a dead rat and a string to swing it with--and so on, and so on, hour after hour.
I, quan hom arriba a mitja tarda, el pobre minyó miserable del matí estava literalment saturat de riqueses.
And when the middle of the afternoon came, from being a poor poverty-stricken boy in the morning, Tom was literally rolling in wealth.
Tenia, a més de les coses abans esmentades, dotze bales, part d' una mandolina, un tros d' ampolla blava per a mirar -hi a través, un canó de rodet, una clau que no servia per a obrir res, un bocí de guix, un tap de vidre d' una garrafa, un soldat de plom, un parell de capgrossos, sis coets, un gatet borni, un pom de porta, de llautó, un collar de gos (sense gos ), el manec d' un ganivet, quatre peces de pela de taronja i un vell marc de finestra fet malbé.
He had besides the things before mentioned, twelve marbles, part of a jews-harp, a piece of blue bottle-glass to look through, a spool cannon, a key that wouldn't unlock anything, a fragment of chalk, a glass stopper of a decanter, a tin soldier, a couple of tadpoles, six fire-crackers, a kitten with only one eye, a brass door-knob, a dog-collar--but no dog--the handle of a knife, four pieces of orange-peel, and a dilapidated old window sash.
Havia tingut, mentrestant, una bona, bella estona ociosa, i qui-sap -la companyia … i el clos lluia de tres capes de blanc !
He had had a nice, good, idle time all the while--plenty of company--and the fence had three coats of whitewash on it!
Si el blanc no li hagués arribat a mancar, hauria causat la fallida de tots els nois del poblet.
If he hadn't run out of whitewash he would have bankrupted every boy in the village.
Tom es digué que aquest món, al capdavall, no era tan buit com aixo.
Tom said to himself that it was not such a hollow world, after all.
Havia descobert una gran llei d' activitat humana, sense saber -ho: és a dir, que per fer que un home o un noi desitgin una cosa, només cal convertir la cosa en difícil d' atenyer.
He had discovered a great law of human action, without knowing it--namely, that in order to make a man or a boy covet a thing, it is only necessary to make the thing difficult to attain.
Si hagués estat un gran filosof ple de saviesa, com l' autor d' aquest llibre, hauria capit aleshores que la feina consisteix en qualsevol cosa que un hom estigui obligat a fer, i que el joc consisteix en qualsevol cosa que un hom no estigui obligat a fer.
If he had been a great and wise philosopher, like the writer of this book, he would now have comprehended that Work consists of whatever a body is _obliged_ to do, and that Play consists of whatever a body is not obliged to do.
I aixo l' hauria ajudat a compendre per que el fer flors artificials o maldar en el molí dels forçats és feina, mentre el jugar a bitlles o trescar pel Mont Blanc no és sinó divertiment.
And this would help him to understand why constructing artificial flowers or performing on a tread-mill is work, while rolling ten-pins or climbing Mont Blanc is only amusement.
Hi ha rics senyors a Anglaterra que menen carruatges de passatgers, tirats per quatre cavalls, per espai de vint o trenta milles, en una ruta diaria, a l' istiu, perque el privilegi els costa una pila de diners; pero, si els oferissin soldada pel servei, aixo el convertiria en feina, i ells aleshores el deixaríen córrer. El minyó medita una estona sobre el canvi substancial que s' havia esdevingut en les seves mundanes circumstancies, i després s' adreça al quarter general, a retre comptes.
There are wealthy gentlemen in England who drive four-horse passenger-coaches twenty or thirty miles on a daily line, in the summer, because the privilege costs them considerable money; but if they were offered wages for the service, that would turn it into work and then they would resign. The boy mused awhile over the substantial change which had taken place in his worldly circumstances, and then wended toward headquarters to report.
CAPÍTOL III
CHAPTER III
Tom comparegué davant la tia Polly, que estava asseguda vora una finestra oberta, en una plaent cambra del darrera, que era alcova, menjador i biblioteca, tot plegat.
TOM presented himself before Aunt Polly, who was sitting by an open window in a pleasant rearward apartment, which was bedroom, breakfast-room, dining-room, and library, combined.
L' aire balsamic de l' istiu, la calma reposadora, la flaire de les flors, i la somnolent bonior de les abelles, havia fet el seu efecte, i ella estava pesant figues sobre la mitja que tenia entre mans, mancada de tota companyia que no fos la del gat, el qual també se li havia adormit a la falda.
The balmy summer air, the restful quiet, the odor of the flowers, and the drowsing murmur of the bees had had their effect, and she was nodding over her knitting--for she had no company but the cat, and it was asleep in her lap.
Les seves ulleres havien estat encimbellades damunt sa testa gris, com a precaució de seguretat.
Her spectacles were propped up on her gray head for safety.
Ella havia cregut que, naturalment, ja faria d' allo més temps que Tom s' hauria escapat, i la meravellava de veure que comparegués dins el seu poder altra vegada d' aquesta intrepida manera.
She had thought that of course Tom had deserted long ago, and she wondered at seeing him place himself in her power again in this intrepid way.
Digué ell: -No puc anar a jugar, ara, tia ?
He said: "Mayn't I go and play now, aunt?"
-Com s' entén ? Ara ja ?
"What, a'ready?
Quanta de feina heu fet ?
How much have you done?"
-Ja tota és acabada, tia.
"It's all done, aunt."
-Tom, no em digueu mentides. No ho puc sofrir.
"Tom, don't lie to me--I can't bear it."
-No és mentida, tia: ja esta tot llest.
"I ain't, aunt; it _is_ all done."
La tia Polly no es refia gaire d'aquesta declaració.
Aunt Polly placed small trust in such evidence.
Eixí a fora a veure -ho per sí mateixa; i hauria estat prou contenta de trobar que fos veritat un vint per cent de l' afirmació de Tom. Quan troba tot el clos emblanquinat, i adhuc emblanquinat amb força gruix, i adhuc amb una faixa afegida a terra, el seu astorament fou gairebé inexpressable.
She went out to see for herself; and she would have been content to find twenty per cent. of Tom's statement true. When she found the entire fence white-washed, and not only whitewashed but elaborately coated and recoated, and even a streak added to the ground, her astonishment was almost unspeakable.
I va fer: -Mai ho hauria dit ! No cal dar -hi voltes; podeu treballar quan en teniu ganes, Tom.
She said: "Well, I never! There's no getting round it, you can work when you're a mind to, Tom."
- I després aigualí el compliment, tot afegint: -Pero que poques, repoques vegades en teniu ganes, la veritat !
And then she diluted the compliment by adding, "But it's powerful seldom you're a mind to, I'm bound to say.
Bé, aneu-vos-en i jugueu: pero mireu de tornar abans que passi la setmana: altrament, hi haura pallissa.
Well, go 'long and play; but mind you get back some time in a week, or I'll tan you."
Tan retuda estava per l' esplendor d' aquella feta, que se l' emporta al recambró i escollí una poma de les millors, i la hi dona, mentre li feia una lliçó edificant sobre el preu i delectança majors de qualsevol gust, quan venia sense pecat i després d' un virtuós treball.
She was so overcome by the splendor of his achievement that she took him into the closet and selected a choice apple and delivered it to him, along with an improving lecture upon the added value and flavor a treat took to itself when it came without sin through virtuous effort.
I, mentre ella acabava amb una venturosa filigrana de textos bíblics, ell va pispar un bunyol.
And while she closed with a happy Scriptural flourish, he "hooked" a doughnut.
Després sortí tot saltant; i veié Sid, que tot just començava a pujar l' escala descoberta que menava a les cambres posteriors del segon pis.
Then he skipped out, and saw Sid just starting up the outside stairway that led to the back rooms on the second floor.
Hi havia grumolls de terra a l' abast, i l' aire se n' omplí en un dir Jesús.
Clods were handy and the air was full of them in a twinkling.
Els grumolls es precipitaren enfurits al volt de Sid com una pedregada, i abans que la tia Polly pogués reconcentrar les seves corpreses facultats i compareixer a son ajut, sis o set havien encertat, i Tom havia fet un bot damunt el clos i era fora.
They raged around Sid like a hail-storm; and before Aunt Polly could collect her surprised faculties and sally to the rescue, six or seven clods had taken personal effect, and Tom was over the fence and gone.
Hi havia una porta, pero en general el temps li curtejava massa per a fer -ne us.
There was a gate, but as a general thing he was too crowded for time to make use of it.
La seva anima romangué en pau, ara que havia dat a Sid el tracte que mereixia per haver cridat l' atenció sobre son fil negre i haver -li creat un mal de cap.
His soul was at peace, now that he had settled with Sid for calling attention to his black thread and getting him into trouble.
Tom voreja l' illa edificada i passa per una via fangosa que avançava pel darrera de l' estable de vaques de sa tia.
Tom skirted the block, and came round into a muddy alley that led by the back of his aunt's cow-stable.
No triga a trobar -se en tota seguretat, més enlla de l' abast de la captura i el castig; i s' adreça envers la plaça del poblet, on dues colles militants de minyons s' havien trobat per a la lluita, segons un previ assenyalament.
He presently got safely beyond the reach of capture and punishment, and hastened toward the public square of the village, where two "military" companies of boys had met for conflict, according to previous appointment.
Tom era general d' un d' aquests exercits i Joe Harper (un amic del cor ) era general de l' altre.
Tom was General of one of these armies, Joe Harper (a bosom friend) General of the other.
Aquests dos grans capitans no es dignaven lluitar personalment (cosa més escaiguda als peixi-minuti ), sinó que seien plegats damunt una eminencia i dirigien les operacions de la campanya per ordes que trametien els ajudants de camp.
These two great commanders did not condescend to fight in person--that being better suited to the still smaller fry--but sat together on an eminence and conducted the field operations by orders delivered through aides-de-camp.
L' exercit de Tom guanya una gran victoria, després d' una llarga batalla, d' allo més aspra.
Tom's army won a great victory, after a long and hard-fought battle.
En acabat, hom compta els difunts, hi hagué canvi de presoners, es fixaren els termes de la proxima ruptura i s' assenyala el dia per a la necessaria batalla; després de la qual cosa els exercits es posaren en rengles i partiren, i Tom se n' ana cap a casa tot sol.
Then the dead were counted, prisoners exchanged, the terms of the next disagreement agreed upon, and the day for the necessary battle appointed; after which the armies fell into line and marched away, and Tom turned homeward alone.
Mentre passava vora la casa on vivia Jeff Thatcher, veié una noia nova en el jardí, una exquisida criatura d' ulls blaus i cabell daurat, aconduit en dues llargues trenes, que duia una blanca túnica estival i uns pantalonets brodats.
As he was passing by the house where Jeff Thatcher lived, he saw a new girl in the garden--a lovely little blue-eyed creature with yellow hair plaited into two long-tails, white summer frock and embroidered pan-talettes.
L' heroi de tan recent triomf esdevingué retut, sense que hom disparés un tret.
The fresh-crowned hero fell without firing a shot.
Una certa Amy Lawrence s' esvaí del seu cor, sense deixar memoria al seu darrera.
A certain Amy Lawrence vanished out of his heart and left not even a memory of herself behind.
Ell havia cregut que l' estimava fins a la follia i son daler li havia semblat una adoració, i ara veia que no era sinó una pobra i mesquina parcialitat fugidora.
He had thought he loved her to distraction; he had regarded his passion as adoration; and behold it was only a poor little evanescent partiality.
Havia passat mesos conquerint -la, ella l' havia acceptat, feia amb prou feines una setmana; ell havia estat el minyó més feliç, més altívol del món només durant la curtesa de set dies, i aquí, en un instant, ella havia sortit de son cor com un estranger vingut per atzar, la visita del qual és acabada.
He had been months winning her; she had confessed hardly a week ago; he had been the happiest and the proudest boy in the world only seven short days, and here in one instant of time she had gone out of his heart like a casual stranger whose visit is done.
Adora aquest nou angel amb esguard furtiu, fins que veié que ella l' havia descobert: aleshores va fer veure que no sabia que ella fos present, i comença de « fer -se veure » en tota mena d' absurdes faisons infantívoles, per guanyar -se la seva admiració.
He worshipped this new angel with furtive eye, till he saw that she had discovered him; then he pretended he did not know she was present, and began to "show off" in all sorts of absurd boyish ways, in order to win her admiration.
Romangué en aquesta grotesca ximpleria per algun temps; pero de tant en tant, en mig d' algunes perilloses performances gimnastiques, mira de cua d' ull, i veié que la noieta s' adreçava cap a la casa.
He kept up this grotesque foolishness for some time; but by-and-by, while he was in the midst of some dangerous gymnastic performances, he glanced aside and saw that the little girl was wending her way toward the house.
Tom se n' ana al clos, i es decanta damunt ell, tot planyívol, i esperant que ella voldria aturar -se una mica més.
Tom came up to the fence and leaned on it, grieving, and hoping she would tarry yet awhile longer.
Ella s' atura una mica damunt els graons, i després avança cap a la porta.
She halted a moment on the steps and then moved toward the door.
Tom exhala un gran sospir quan ella posa el peu en el llindar; pero son rostre s' il·lumina, i amb motiu, perque ella tira un pensament damunt el clos, un moment abans de desapareixer.
Tom heaved a great sigh as she put her foot on the threshold. But his face lit up, right away, for she tossed a pansy over the fence a moment before she disappeared.
El minyó es posa a córrer i s' atura no gaire lluny de la flor, i després es protegí els ulls amb la ma, i comença de mirar carrer avall, com si hagués descobert quelcom d' interessant que anés en aquella direcció.
The boy ran around and stopped within a foot or two of the flower, and then shaded his eyes with his hand and began to look down street as if he had discovered something of interest going on in that direction.
Al cap de poc arreplega una palla i prova de gronxar -la damunt son nas, amb el cap decantat molt endarrera; i, mentre es movia d' una banda a l' altra en sos esforços, vorejava més i més el pensament: finalment son peu nu reposa damunt ell, els dits plegadissos del peu es clogueren damunt ell, i el noi partí fent gambades amb el seu tresor i desaparegué per la cantonada.
Presently he picked up a straw and began trying to balance it on his nose, with his head tilted far back; and as he moved from side to side, in his efforts, he edged nearer and nearer toward the pansy; finally his bare foot rested upon it, his pliant toes closed upon it, and he hopped away with the treasure and disappeared round the corner.
Pero només fou que per un minut: només el temps de posar -se la flor al trau de la jaqueta, vora el cor, o potser vora l' estomac, perque no era gaire assabentat d' anatomia, i en cap manera hipercrític.
But only for a minute--only while he could button the flower inside his jacket, next his heart--or next his stomach, possibly, for he was not much posted in anatomy, and not hypercritical, anyway.
Torna en acabat, i s' estigué vora el clos fins a la caiguda de la nit, « fent -se veure » com abans; pero la noia no torna a mostrar -se, encara que Tom es reconfortés una mica amb l' esperança que ella, mentrestant, devia estar vora alguna finestra, adonant -se de les seves atencions.
He returned, now, and hung about the fence till nightfall, "showing off," as before; but the girl never exhibited herself again, though Tom comforted himself a little with the hope that she had been near some window, meantime, and been aware of his attentions.
Finalment, torna amb repugnancia a casa seva, plena de visions sa pobra testa.
Finally he strode home reluctantly, with his poor head full of visions.
Durant tot el sopar estigué tan alegre, que la seva tia es pregunta « quín esperit se li havia ficat al cos ».
All through supper his spirits were so high that his aunt wondered "what had got into the child."
Fou objecte d' un bon reny per haver tirat grumolls a Sid, i no sembla preocupar -se 'n gota.
He took a good scolding about clodding Sid, and did not seem to mind it in the least.
Prova de robar sucre sota el mateix nas de la seva tia, i li tustaren els nusos dels dits.
He tried to steal sugar under his aunt's very nose, and got his knuckles rapped for it.
Ell digué: -Tia, a Sid no el tusteu pas quan n' agafa.
He said: "Aunt, you don't whack Sid when he takes it."
-Bé, Sid no aturmenta un hom, com vós feu. Sempre estaríeu de cap al sucre, si no us vigilava.
"Well, Sid don't torment a body the way you do. You'd be always into that sugar if I warn't watching you."
Ella se n' ana aviat cap a la cuina, i Sid, feliç amb la seva immunitat, abasta la sucrera amb una mena de glorieig en front de Tom, que era gairebé insuportable. Pero els dits del minyó lliscaren, i la sucrera caigué i es trenca.
Presently she stepped into the kitchen, and Sid, happy in his immunity, reached for the sugar-bowl--a sort of glorying over Tom which was wellnigh unbearable. But Sid's fingers slipped and the bowl dropped and broke.
Tom estava extasiat, i en tanta de manera, que fins i tot domina sa llengua i romangué en silenci.
Tom was in ecstasies. In such ecstasies that he even controlled his tongue and was silent.
Pensa que ell no diria una paraula, fins i tot quan la seva tia entrés, sinó que seuria perfectament quiet fins que ella demanés qui havia fet la trencadissa; i aleshores parlaria, i fóra la més bella cosa de tot el món el veure al manyac model atrapant una sumanta.
He said to himself that he would not speak a word, even when his aunt came in, but would sit perfectly still till she asked who did the mischief; and then he would tell, and there would be nothing so good in the world as to see that pet model "catch it."
Estava tan sadoll de gaubança, que amb prou feines pogué contenir -se quan la vella senyora torna, i s' atura damunt el desastre, descarregant llampecs d' ira damunt les ulleres.
He was so brimful of exultation that he could hardly hold himself when the old lady came back and stood above the wreck discharging lightnings of wrath from over her spectacles.
Ell es digué a sí mateix: -Ara ve allo ! -, I al següent instant rodava per terra !
He said to himself, "Now it's coming!" And the next instant he was sprawling on the floor!
La ma potent enlairava per colpir de bell nou, quan Tom crida:
The potent palm was uplifted to strike again when Tom cried out:
-Atureu-vos: per que m' escometeu a mi ? És Sid qui l' ha trencada !
"Hold on, now, what 'er you belting _me_ for?--Sid broke it!"
La tia Polly s' atura perplexa; i Tom mira, en cerca de guaridora pietat.
Aunt Polly paused, perplexed, and Tom looked for healing pity.
Pero ella, en recobrar la veu, digué només:
But when she got her tongue again, she only said:
-Uf ! Bé, ça com lla la pallissa, em penso, no ha estat indeguda. Ben segur que deveu haver fet alguna altra descarada dolenteria quan jo no era present.
"Umf! Well, you didn't get a lick amiss, I reckon. You been into some other audacious mischief when I wasn't around, like enough."
Després, ella sentí el retret de la seva consciencia, i es delia per dir quelcom de bo i amorós; pero judica que aixo seria interpretat com a confessió d' una errada seva, i la disciplina prohibia semblant cosa.
Then her conscience reproached her, and she yearned to say something kind and loving; but she judged that this would be construed into a confession that she had been in the wrong, and discipline forbade that.
Així és que serva silenci i se n' ana a les seves tasques amb el cor contorbat.
So she kept silence, and went about her affairs with a troubled heart.
Tom feia el bot en un recó, i exagerava sos sofriments.
Tom sulked in a corner and exalted his woes.
Coneixia que, cor endins, la seva tia s' agenollava davant seu, i es sentia acerbament satisfet d' aquesta comprensió.
He knew that in her heart his aunt was on her knees to him, and he was morosely gratified by the consciousness of it.
Ell no arboraria cap senyal, ni s' adonaria de cap.
He would hang out no signals, he would take notice of none.
Sabia que una llambregada afanyosa queia al seu damunt, ara i adés, a través d' un tel de llagrimes; pero ell refusava de fer -ne esment.
He knew that a yearning glance fell upon him, now and then, through a film of tears, but he refused recognition of it.
Es representava a sí mateix en son llit, malalt de mort, amb la seva tia decantant -se -li al damunt, tot implorant una parauleta de perdó; pero ell girava la cara envers la paret i moria sense dir aquella paraula. Ah !
He pictured himself lying sick unto death and his aunt bending over him beseeching one little forgiving word, but he would turn his face to the wall, and die with that word unsaid.
Que passaria per dintre d' ella, aleshores ?
Ah, how would she feel then?
I es representava a sí mateix portat a casa, del riu estant, mort, amb sos rulls amarats, i ses pobres mans quietes per sempre i son cor ferit en repos. Com ella es tiraria al damunt seu i com caurien les llagrimes a dolls, i pregarien sos llavis a Déu que li retornés el seu minyó, tot dient que ella no l' ofendria mai més, mai més !
And he pictured himself brought home from the river, dead, with his curls all wet, and his sore heart at rest. How she would throw herself upon him, and how her tears would fall like rain, and her lips pray God to give her back her boy and she would never, never abuse him any more!
Pero ell jauria allí blanc i enfredorit, sense cap moviment: pobra petita víctima, les dolors de la qual havien trobat la fi.
But he would lie there cold and white and make no sign--a poor little sufferer, whose griefs were at an end.
Tant estimula sos sentiments amb l' aire patetic d' aquest somni, que hagué de vetllar per seguir empassant -se la saliva, perque estava arran d' escanyar -se; i sos ulls nedaren en un enterboliment aquós, que el parpelleig féu sobreeixir, i davalla i goteja per l' extrem de son nas.
He so worked upon his feelings with the pathos of these dreams, that he had to keep swallowing, he was so like to choke; and his eyes swam in a blur of water, which overflowed when he winked, and ran down and trickled from the end of his nose.
I tanta de voluptat trobava en aquest afalac de sos dols, que no podia comportar que cap alegria mundana, cap ressonant delectança, hi fes intrusió: així és que al cap de poc, quan sa cosina Maria entra ballant, tota alegre del goig de veure la casa de bell nou, després d' una interminable excursió d' una setmana al camp, ell s' aixeca i avança entre núvols i foscúria cap a una porta, mentre ella portava sol i cantúries per l' altra.
And such a luxury to him was this petting of his sorrows, that he could not bear to have any worldly cheeriness or any grating delight intrude upon it; it was too sacred for such contact; and so, presently, when his cousin Mary danced in, all alive with the joy of seeing home again after an age-long visit of one week to the country, he got up and moved in clouds and darkness out at one door as she brought song and sunshine in at the other.
Ana esmaperdut, ben lluny dels indrets on solien trobar -se els nois, i en cerca de desolats, que fossin en harmonia amb son esperit.
He wandered far from the accustomed haunts of boys, and sought desolate places that were in harmony with his spirit.
Un rai d' estaques que hi havia al riu l' invitava, i ell s' assegué en son caire d' enfora, i contempla l' ombrívola extensió del corrent, no desitjant aleshores sinó d' ofegar -se de cop i volta, i sense ataleiar -se 'n, sense sofrir l' inconfortable tramit enginyat per la natura.
A log raft in the river invited him, and he seated himself on its outer edge and contemplated the dreary vastness of the stream, wishing, the while, that he could only be drowned, all at once and unconsciously, without undergoing the uncomfortable routine devised by nature.
Aleshores es recorda de la seva flor.
Then he thought of his flower.
La tragué, tota arrugada i marcida, i ella augmenta poderosament la seva tetrica felicitat.
He got it out, rumpled and wilted, and it mightily increased his dismal felicity.
Es pregunta si ella s' apiadaria d' ell en saber -ho.
He wondered if she would pity him if she knew?
Quí sap si ploraria, i desitjaria de tenir el dret de posar -li els braços al voltant del coll i reconfortar -lo ?
Would she cry, and wish that she had a right to put her arms around his neck and comfort him?
O bé giraria el cap fredament, com tot el món, ple de buidor ?
Or would she turn coldly away like all the hollow world?
Aquesta imatge li causa una tal agonia de delectable sofriment, que l' ana regirant i regirant pel seu magí, i l' ana considerant sota noves i variades llums, fins que esdevingué ben gastada.
This picture brought such an agony of pleasurable suffering that he worked it over and over again in his mind and set it up in new and varied lights, till he wore it threadbare.
A la fi s' aixeca, tot sospirant, i se n' ana entre la fosca.
At last he rose up sighing and departed in the darkness.
Cap a dos quarts de deu o les deu passa pel carrer abandonat on vivia l' adorada inconeguda; s' hi atura un moment; cap so no caigué damunt sa orella parada; una candela expandia una claredat opaca damunt la cortina d' una finestra del segon pis.
About half-past nine or ten o'clock he came along the deserted street to where the Adored Unknown lived; he paused a moment; no sound fell upon his listening ear; a candle was casting a dull glow upon the curtain of a second-story window.
Era allí la presencia sagrada ?
Was the sacred presence there?
S' enfila al clos, i passa llisquívolament entre les plantes, fins a romandre sota aquella finestra; mira en l' aire, envers ella, per llarga estona, i amb emoció; després s' ajagué en terra sota d' ella, cara en l' aire, amb les mans estretes damunt el pit, i servant la pobra flor marcida.
He climbed the fence, threaded his stealthy way through the plants, till he stood under that window; he looked up at it long, and with emotion; then he laid him down on the ground under it, disposing himself upon his back, with his hands clasped upon his breast and holding his poor wilted flower.
I així hauria volgut morir: a la serena, en la fredor del món, sense aixopluc damunt sa testa, mancada de fogar, sense que una ma amistosa eixugués la suor mortal de son front ni cap rostre amorós es decantés compassivament al damunt seu quan vingués la gran agonia. I així el trobaria ella quan mirés cap enfora, en l' alegre matí … i, oh !, qui sap si deixaria caure una llagrima damunt sa pobra figura sens vida, qui sap si exhalaria un petit sospir, en veure una vida jove i brillant tan rudement desfeta, tan immaturament dallada ?
And thus he would die--out in the cold world, with no shelter over his homeless head, no friendly hand to wipe the death-damps from his brow, no loving face to bend pityingly over him when the great agony came. And thus _she_ would see him when she looked out upon the glad morning, and oh! would she drop one little tear upon his poor, lifeless form, would she heave one little sigh to see a bright young life so rudely blighted, so untimely cut down?
La finestra s'obrí; la veu discordant d'una criada profana la santa calma, i un diluvi d'aigua amara les romanalles del martir atuit.
The window went up, a maid-servant's discordant voice profaned the holy calm, and a deluge of water drenched the prone martyr's remains!
L' heroi ofegat salta amb un esbufec d' alleujament; hi hagué un zumzeig com de projectil en els aires, mesclat al murmuri d' una maledicció; un so com de vidres petats es féu sentir, i una petita forma vaga passa damunt el clos i es dispara en la fosca.
The strangling hero sprang up with a relieving snort. There was a whiz as of a missile in the air, mingled with the murmur of a curse, a sound as of shivering glass followed, and a small, vague form went over the fence and shot away in the gloom.
No gaire temps després, quan Tom, despullat per ficar -se al llit, examinava sos vestits amarats a la llum d' una candela de seu, Sid es desperta; pero si per acas li vingué alguna terbola idea de fer provatures d' al·lusions, s' hi repensa, i serva quietud, perque lluca el perill en la mirada de Tom.
Not long after, as Tom, all undressed for bed, was surveying his drenched garments by the light of a tallow dip, Sid woke up; but if he had any dim idea of making any "references to allusions," he thought better of it and held his peace, for there was danger in Tom's eye.
Tom es fica al llit deixant de banda la tirallonga de les pregaries, i Sid prengué nota, mentalment, de l' omissió.
Tom turned in without the added vexation of prayers, and Sid made mental note of the omission.
CAPÍTOL IV
CHAPTER IV
El sol s' aixeca damunt un món tranquil, i resplendí damunt el poblet pacífic com una benedicció.
THE sun rose upon a tranquil world, and beamed down upon the peaceful village like a benediction.
Acabat el desdejuni, la tia Polly comença les practiques religioses de la família: primer de tot digué una pregaria erigida en solides fileres de cites escripturístiques, encastades amb un prim morter de originalitat; i des del cim d' aquell monument, llegí un capítol ferreny de la llei mosaica, com si fos del Sinaí estant.
Breakfast over, Aunt Polly had family worship: it began with a prayer built from the ground up of solid courses of Scriptural quotations, welded together with a thin mortar of originality; and from the summit of this she delivered a grim chapter of the Mosaic Law, as from Sinai.
Després Tom es nua el cinyell, per dir -ho així, i es posa a la tasca per apendre sos versicles.
Then Tom girded up his loins, so to speak, and went to work to "get his verses."
Sid havia apres la lliçó dies abans. Tom despengué tota la seva energia en encabir -se cinc versicles a la memoria; i tria una part del sermó de la Muntanya, perque no pogué trobar versicles que fossin més curts.
Sid had learned his lesson days before. Tom bent all his energies to the memorizing of five verses, and he chose part of the Sermon on the Mount, because he could find no verses that were shorter.
Al cap de mitja hora, Tom tenia una vaga idea general de la seva lliçó, pero només que aixo, perque son magí atravessava tot el camp del pensament huma, i ses mans eren atrafegades en distraccions recreatives.
At the end of half an hour Tom had a vague general idea of his lesson, but no more, for his mind was traversing the whole field of human thought, and his hands were busy with distracting recreations.
Mary prengué son llibre per fer -lo recitar, i ell malda per descobrir son camí entre la boira.
Mary took his book to hear him recite, and he tried to find his way through the fog:
-Benaventurats els a… a…
"Blessed are the--a--a--"
-Pobres. -Sí… pobres.
"Poor"--
Benaventurats el pobres a … a … -En esperit …
"Yes--poor; blessed are the poor--a--a--"
-En esperit.
"In spirit--"
Benaventurats els pobres en esperit, perque ells… ells… -Llur…
"In spirit; blessed are the poor in spirit, for they--they--"
-Perque llur.
"_Theirs_--"
Benaventurats els pobres en esperit perque llur … és el reialme del cel.
"For _theirs_. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Benaventurats els que ploren, perque ells … ells …
Blessed are they that mourn, for they--they--"
-Se… -Perque ells… a…
"Sh--"
-S. e…
-Perque ells essa e… Oh!
"For they--a--"
No que és, aixo !
"S, H, A--"
-Seran ! -Oh !
"For they S, H--Oh, I don't know what it is!"
"_Shall_!"
Perque ells seran … perque ells seran a … a … Seran plorats … a … a … Benaventurats els que seran … els que a … els que seran plorats, seran a … a … seran que ?
"Oh, _shall_! for they shall--for they shall--a--a--shall mourn--a--a--blessed are they that shall--they that--a--they that shall mourn, for they shall--a--shall _what_?
Perque no m' ho dieu, Mary ? Perque us plau ésser tan roina ?
Why don't you tell me, Mary?--what do you want to be so mean for?"
-O Tom, pobre cap de fusta ! No és pas que jo us sigui un corcó.
"Oh, Tom, you poor thick-headed thing, I'm not teasing you.
No ho voldria pas, de ser-vos-en.
I wouldn't do that.
Heu de tornar -hi, i apendre -ho.
You must go and learn it again.
No us descoratgeu, Tom: ja en sortireu … I, un cop n' hagueu sortit, us donaré quelcom d' allo més bonic ! Ah ! així: aixo és un bon minyó !
Don't you be discouraged, Tom, you'll manage it--and if you do, I'll give you something ever so nice. There, now, that's a good boy."
-Molt bé ! I quína cosa és, Mary ? Digueu -me quína cosa és.
"All right! What is it, Mary, tell me what it is."
-Deixeu -ho córrer, Tom. Ja sabeu que si dic que és bonic, és bonic.
"Never you mind, Tom. You know if I say it's nice, it is nice."
-Oi, Mary. Molt bé: m'hi aferrussaré altra vegada.
"You bet you that's so, Mary. All right, I'll tackle it again."
I s'hi aferrussa altra vegada; I, sota la doble tensió de la tafaneria i el guany en perspectiva, ho féu amb tant d'abrivament, que reeixí d'una manera esclatant.
And he did "tackle it again"--and under the double pressure of curiosity and prospective gain he did it with such spirit that he accomplished a shining success.
Mary li dona un flamant ganivet Barlow, que costava dos rals i escadús; i la convulsió de gaubança que féu trontollar el seu organisme el sacseja fins als fonaments.
Mary gave him a brand-new "Barlow" knife worth twelve and a half cents; and the convulsion of delight that swept his system shook him to his foundations.
En veritat, el ganivet no servia per a tallar res, pero era un evident Barlow, i aquest instrument era d' una inconcebible sumptuositat; baldament la qüestió de si els nois de l' Oest havien o no arribat a imaginar que semblant arma podia segurament ser falsificada per al seu menyscabament, és un imposant misteri que mai sera resolt, tal vegada.
True, the knife would not cut anything, but it was a "sure-enough" Barlow, and there was inconceivable grandeur in that--though where the Western boys ever got the idea that such a weapon could possibly be counterfeited to its injury is an imposing mystery and will always remain so, perhaps.
A Tom se li acudí de fer -hi senyals a l' armari, i anava preparant -se per començar la tasca a la taula escriptori, quan el cridaren a abillar -se per a l' escola dominical.
Tom contrived to scarify the cupboard with it, and was arranging to begin on the bureau, when he was called off to dress for Sunday-school.
Maria li dona una ribella de llauna amb la seva aigua, i un troç de sabó, i ell passa la porta i posa la ribella damunt d' un escambell que hi havia per allí: després fica el sabó a l' aigua i l' hi deixa estar; s' arremanga les manegues; escampa dolçament l' aigua per terra; i després entra a la cuina i comença d' eixugar -se la cara diligentment amb la tovallola de darrera la porta.
Mary gave him a tin basin of water and a piece of soap, and he went outside the door and set the basin on a little bench there; then he dipped the soap in the water and laid it down; turned up his sleeves; poured out the water on the ground, gently, and then entered the kitchen and began to wipe his face diligently on the towel behind the door.
Pero Mary remogué la tovallola i digué: -No us en deu vergonya, Tom?
But Mary removed the towel and said: "Now ain't you ashamed, Tom.
No sigueu tan dolent.
You mustn't be so bad.
L'aigua no us fara cap mal.
Water won't hurt you."
Tom romangué una mica desconcertat.
Tom was a trifle disconcerted.
La ribella fou emplenada de bell nou, i aquesta vegada Tom es decanta damunt ella una estoneta, arreplegant coratge; s' hi fica amb una alenada profunda, i ho envestí.
The basin was refilled, and this time he stood over it a little while, gathering resolution; took in a big breath and began.
Quan entra a la cuina al cap de poc, amb els ulls closos, i anant a les palpentes amb totes dues mans en cerca de la tovallola, un honorable testimoni de sabonera i aigua degotava de la seva faç.
When he entered the kitchen presently, with both eyes shut and groping for the towel with his hands, an honorable testimony of suds and water was dripping from his face.
Pero en eixir de la tovallola, son estat no era encara satisfactori, perque l' area neta cessava de cop i volta, com si fos una mascara, damunt la seva barba i les seves barres. Per sota i més enlla d' aquesta ratlla hi havia una ombrívola extensió de territori eixut, que s' estenia cap avall pel seu davant, i, pel darrera, al voltant del coll.
But when he emerged from the towel, he was not yet satisfactory, for the clean territory stopped short at his chin and his jaws, like a mask; below and beyond this line there was a dark expanse of unirrigated soil that spread downward in front and backward around his neck.
Mary el prengué pel seu compte, i quan estigué llest era un home i un germa, sense diferencia de color; i son cabell amarat era pentinat gentilment, i sos petits rulls elaborats amb un efecte general d' exquisidesa i simetria.
Mary took him in hand, and when she was done with him he was a man and a brother, without distinction of color, and his saturated hair was neatly brushed, and its short curls wrought into a dainty and symmetrical general effect.
(Ell s' aplanava els rulls d' amagat, amb treball i molesties, i s' encastava el cabell ben arran del cap, perque opinava que els rulls eren afeminats, i els seus li omplien la vida d' amargor. )
[He privately smoothed out the curls, with labor and difficulty, and plastered his hair close down to his head; for he held curls to be effeminate, and his own filled his life with bitterness.]
Després Mary tragué un tern que ell no havia usat sinó els diumenges per espai de dos anys (hom ne deia, senzillament, « l' altre vestit » ). I d' aixo en podem deduir la magnitud del seu guarda-roba.
Then Mary got out a suit of his clothing that had been used only on Sundays during two years--they were simply called his "other clothes"--and so by that we know the size of his wardrobe.
La noia l' endega, després que ell mateix s' hagué abillat; corda el gec polit fins a la seva barba, gira el gran coll de camisa damunt les seves espatlles, el raspalla i el corona amb el capell de palla, que tot era de clapes.
The girl "put him to rights" after he had dressed himself; she buttoned his neat roundabout up to his chin, turned his vast shirt collar down over his shoulders, brushed him off and crowned him with his speckled straw hat.
Semblava ara en gran manera millorat i inconfortable; i, verament, es sentia tan inconfortable com semblava, perque tot el vestit i la netedat l' enravenaven d' una manera, que allo era un fel.
He now looked exceedingly improved and uncomfortable. He was fully as uncomfortable as he looked; for there was a restraint about whole clothes and cleanliness that galled him.
Esperava que Maria s' oblidaria de les seves sabates, pero l' esperança es mustiga; va untar -les totes amb seu, com era el costum, i les porta.
He hoped that Mary would forget his shoes, but the hope was blighted; she coated them thoroughly with tallow, as was the custom, and brought them out.
Ell perdé el bon geni, i digué que sempre li feien fer allo que no volia.
He lost his temper and said he was always being made to do everything he didn't want to do.
Pero Maria digué persuasivament: -Tom, vejam … aixo és ser bon minyó ?
But Mary said, persuasively: "Please, Tom--that's a good boy."
Així és que es fica les sabates, tot rondinant.
So he got into the shoes snarling.
Mary aviat estigué llesta, i els tres infants eixiren cap a l' escola dominical, indret que Tom odiava amb tot el cor; pero a Sid i Mary els plaia.
Mary was soon ready, and the three children set out for Sunday-school--a place that Tom hated with his whole heart; but Sid and Mary were fond of it.
L' escola del diumenge durava de les nou fins a dos quarts d' onze; i després venia el servei religiós.
Sabbath-school hours were from nine to half-past ten; and then church service.
Dos dels infants romanien sempre voluntariament a oir el sermó; l' altre romania també … per motius més poderosos.
Two of the children always remained for the sermon voluntarily, and the other always remained too--for stronger reasons.
Els bancs de respatller enlairat i sense coixins que hi havia a l' església podrien contenir unes tres centes persones; l' edifici era una petita cosa senzilla, amb una mena de caixa de pi al cim, com a cloquer.
The church's high-backed, uncushioned pews would seat about three hundred persons; the edifice was but a small, plain affair, with a sort of pine board tree-box on top of it for a steeple.
A la porta, Tom recula i s' acosta a un camarada que duia el vestit de les festes. -Escolta, Bill: tens un bitllet groc ?
At the door Tom dropped back a step and accosted a Sunday-dressed comrade: "Say, Billy, got a yaller ticket?"
-Sí.
"Yes."
-Quant ne vols?
"What'll you take for her?"
-Quant ne dones?
"What'll you give?"
-Un tros de llamí i un ham de pescar.
"Piece of lickrish and a fish-hook."
-Deixa -m 'ho veure.
"Less see 'em."
Tom ho exhibí. Eren satisfactoris, i hi hagué barata de propietat.
Tom exhibited. They were satisfactory, and the property changed hands.
Després Tom vengué un parell de bales bones i blanques per tres bitllets vermells, i alguna altra bagatel·la per un parell de blaus.
Then Tom traded a couple of white alleys for three red tickets, and some small trifle or other for a couple of blue ones.
Sotja altres nois a mesura que venien, i continua comprant bitllets de diverses colors, per deu o quinze minuts més.
He waylaid other boys as they came, and went on buying tickets of various colors ten or fifteen minutes longer.
Entra a l' església, després, amb un eixam de nois i noies nets i sorollosos; se n' ana cap el seu seient i comença una baralla amb el primer noi que troba al seu abast.
He entered the church, now, with a swarm of clean and noisy boys and girls, proceeded to his seat and started a quarrel with the first boy that came handy.
El mestre, hom greu i ancia, va intervenir -hi; després gira l' esquena un moment, i Tom estira els cabells d' un noi del banc veí, i estava tot absort llegint son llibre quan el noi va girar -se. Clava una agulla en un altre noi, tot seguit, per a sentir -li dir: -Ui ! - i fou renyat novament pel mestre.
The teacher, a grave, elderly man, interfered; then turned his back a moment and Tom pulled a boy's hair in the next bench, and was absorbed in his book when the boy turned around; stuck a pin in another boy, presently, in order to hear him say "Ouch!" and got a new reprimand from his teacher.
Tota la classe de Tom era d' un model: inquieta, sorollosa i carregosa.
Tom's whole class were of a pattern--restless, noisy, and troublesome.
Quan els tocava de dir la lliçó, cap d' ells no sabia els versicles perfectament, sinó que tothom els ho havia d' apuntar.
When they came to recite their lessons, not one of them knew his verses perfectly, but had to be prompted all along.
Tanmateix, pero, passaven prou turment, i cadascú tenia son premi en bitlletets blaus, cada un dels quals portava un passatge de l' Escriptura; cada bitllet blau era la paga d' haver recitat dos versicles.
However, they worried through, and each got his reward--in small blue tickets, each with a passage of Scripture on it; each blue ticket was pay for two verses of the recitation.
Deu bitllets blaus equivalien a un de vermell, i podien ser -hi baratats; deu bitllets vermells equivalien a un de groc; per cada deu bitllets grocs el superintendent donava una Bíblia molt senzillament enquadernada (que no arribava a valer mig dolar en aquells temps venturosos ) al deixeble.
Ten blue tickets equalled a red one, and could be exchanged for it; ten red tickets equalled a yellow one; for ten yellow tickets the superintendent gave a very plainly bound Bible (worth forty cents in those easy times) to the pupil.
Quants de mos lectors tindrien l' activitat i l' aplicació d' encabir -se a la memoria dos mil versicles, fins i tot per una Bíblia de Doré ?
How many of my readers would have the industry and application to memorize two thousand verses, even for a Dore Bible?
I, no obstant, Mary havia adquirit dues Bíblies d' aquesta manera; aixo li representava la tasca pacient de dos anys; i un noi de parentela alemanya n' havia guanyades quatre o cinc.
And yet Mary had acquired two Bibles in this way--it was the patient work of two years--and a boy of German parentage had won four or five.
Una vegada, aquest recita tres mil versicles sense aturar -se; pero la tensió exercida damunt ses facultats mentals era massa gran, i des d' aquell dia esdevingué poc menys que un idiota: lamentable infortuni per a l' escola, perque en les grans avinenteses, davant d' espectadors, el superintendent sempre feia sortir aquell noi perque (com deia Tom ) « s' engegués ».
He once recited three thousand verses without stopping; but the strain upon his mental faculties was too great, and he was little better than an idiot from that day forth--a grievous misfortune for the school, for on great occasions, before company, the superintendent (as Tom expressed it) had always made this boy come out and "spread himself."
Només els deixebles vells procuraven servar llurs bitllets, no deixant de banda llur tediosa tasca fins a assolir una Bíblia: així és que la remissió d' un d' aquests premis era un rar i notable esdeveniment; el deixeble que havia reeixit era tan gran i conspicu, aquell dia, que en tal moment tot si d' alumne s' encenia d' una nova ambició que ben sovint durava un parell de setmanes.
Only the older pupils managed to keep their tickets and stick to their tedious work long enough to get a Bible, and so the delivery of one of these prizes was a rare and noteworthy circumstance; the successful pupil was so great and conspicuous for that day that on the spot every scholar's heart was fired with a fresh ambition that often lasted a couple of weeks.
És possible que l' estómac intel·lectual de Tom no hagués mai experimentat veritable fam d' un d' aquests premis; pero tot son ésser, evidentment, s' havia delit molts de dies per la gloria i l' esclat que els voltava.
It is possible that Tom's mental stomach had never really hungered for one of those prizes, but unquestionably his entire being had for many a day longed for the glory and the eclat that came with it.
Com de costum, el superintendent romania dret, en front del púlpit, amb un llibre d' himnes, tancat, a la ma i l' índex ficat entre les seves pagines, i comanda atenció.
In due course the superintendent stood up in front of the pulpit, with a closed hymn-book in his hand and his forefinger inserted between its leaves, and commanded attention.
Quan un superintendent d' escola de diumenge fa son petit discurs habitual, un llibre d' himnes a la ma li és tan necessari com la inevitable fulla de música a un cantaire que esta part davant d' una plataforma i canta un solo en un concert, encara que el motiu d' aixo és un misteri; perque el pacient no passa mai els ulls pel llibre d' himnes ni per la fulla de música.
When a Sunday-school superintendent makes his customary little speech, a hymn-book in the hand is as necessary as is the inevitable sheet of music in the hand of a singer who stands forward on the platform and sings a solo at a concert--though why, is a mystery: for neither the hymn-book nor the sheet of music is ever referred to by the sufferer.
Aquest superintendent era una tenue criatura de trenta cinc anys, amb una perilla crespada i cabell curt i crespat; portava un coll rígid i dret, l' extrem superior del qual ben bé li arribava a les orelles, i les agudes puntes del qual s' encorbaven cap endavant, en front dels angles de la seva boca: aquest clos obligava a un esguard ben recte cap endavant, i a girar tot el cos quan calia mirar de costat. La seva barba l' apuntalava una corbata tota estesa, que era tan llarga i tan ampla com un bitllet de banc, i tenia caps de serrell; els extrems de les seves botes eren girats violentament cap amunt, segons la moda del dia, com a lliscadores de trineu: efecte pacientment i laboriosament produit pels joves, seient amb els dits del peu apretats contra una paret hores senceres.
This superintendent was a slim creature of thirty-five, with a sandy goatee and short sandy hair; he wore a stiff standing-collar whose upper edge almost reached his ears and whose sharp points curved forward abreast the corners of his mouth--a fence that compelled a straight lookout ahead, and a turning of the whole body when a side view was required; his chin was propped on a spreading cravat which was as broad and as long as a bank-note, and had fringed ends; his boot toes were turned sharply up, in the fashion of the day, like sleigh-runners--an effect patiently and laboriously produced by the young men by sitting with their toes pressed against a wall for hours together.
El senyor Walters era de posat molt curiós, i de cor ben sincer i com cal; i tenia les coses i els indrets sagrats en tanta de reverencia, i els separava tant de les materies mundanals, que, sense que ell se n' adonés, la seva veu d' escola de diumenge havia adquirit una entonació peculiar que desapareixia totalment els dies de feina.
Mr. Walters was very earnest of mien, and very sincere and honest at heart; and he held sacred things and places in such reverence, and so separated them from worldly matters, that unconsciously to himself his Sunday-school voice had acquired a peculiar intonation which was wholly absent on week-days.
Comença d' aquesta manera: -Ara, minyons, necessito que segueu tan correctament i gentilment com pugueu, i em presteu tota la vostra atenció per un minut o dos. Aixo és, així. Així és com ho fan els nens i les nenes bons minyons.
He began after this fashion: "Now, children, I want you all to sit up just as straight and pretty as you can and give me all your attention for a minute or two. There--that is it. That is the way good little boys and girls should do.
Estic veient una nena petita que mira enfora de la finestra; em temo que es pensa que estic en algun indret d' allí fora: potser dalt d' un arbre fent un discurs als ocellets. (Rialleta aprovatoria. )
I see one little girl who is looking out of the window--I am afraid she thinks I am out there somewhere--perhaps up in one of the trees making a speech to the little birds. [Applausive titter.]
He de dir-vos quin bé em fa, de veure tantes carones netes i brillants acoblades en un lloc com aquest, aprenent de obrar rectament i d' ésser bons.
I want to tell you how good it makes me feel to see so many bright, clean little faces assembled in a place like this, learning to do right and be good."
I així succesivament.
And so forth and so on.
No és necessari de trametre la resta del discurs. És un model que no varia; aixo fa que ens sigui familiar a tots.
It is not necessary to set down the rest of the oration. It was of a pattern which does not vary, and so it is familiar to us all.
El darrer terç del discurs fou malmes pel renovellament de lluites i altres divertiments entre alguns nois de mala conducta, i per les inquietuds i murmuris que s' estenien arreu arreu, banyant, fins i tot, els fonaments de roques isolades i incorruptibles com Sid i Mary.
The latter third of the speech was marred by the resumption of fights and other recreations among certain of the bad boys, and by fidgetings and whisperings that extended far and wide, washing even to the bases of isolated and incorruptible rocks like Sid and Mary.
Pero tot aixo para de sobte en apaivagar -se la veu del senyor Walters; i la conclusió del discurs fou rebuda amb un esclat de silenciós agraiment.
But now every sound ceased suddenly, with the subsidence of Mr. Walters' voice, and the conclusion of the speech was received with a burst of silent gratitude.
Una bella part dels murmuris havia estat ocasionada per un esdeveniment més o menys inavesat: l' entrada de visitants: l' advocat Thatcher, acompanyat de un home molt vell i molt feble, i d' un bell senyor cavallerívol, de mitja edat i cabell gris d' acer, i una senyora tota digna, que era sens dubte la muller de aquest. La senyora portava una nena.
A good part of the whispering had been occasioned by an event which was more or less rare--the entrance of visitors: lawyer Thatcher, accompanied by a very feeble and aged man; a fine, portly, middle-aged gentleman with iron-gray hair; and a dignified lady who was doubtless the latter's wife. The lady was leading a child.
Tom havia estat inquiet y ple de pruiges i malhumor, i amb la consciencia que el remordia: no podia confrontar l' esguard d' Amy Lawrence, no podia sofrir sa mirada amorosa.
Tom had been restless and full of chafings and repinings; conscience-smitten, too--he could not meet Amy Lawrence's eye, he could not brook her loving gaze.
Pero quan veié la petita nouvinguda, son esperit se abranda tot ell de benaventurança en un dir Jesús.
But when he saw this small newcomer his soul was all ablaze with bliss in a moment.
A l' instant següent, feia ostentació de si mateix amb totes les seves forces; dant cops de puny als altres nois, estirant -los els cabells, fent ganyotes: en una paraula, servint -se de tota art que semblés adequada per a fascinar una noia i guanyar -ne l' aplaudiment.
The next moment he was "showing off" with all his might--cuffing boys, pulling hair, making faces--in a word, using every art that seemed likely to fascinate a girl and win her applause.
La seva gaubança no tenia sinó una clivella: el record de la seva humiliació en el jardí d' aquell angel; pero aquella sorrenca memoria l' anaren esborrant ones rues de felicitat que li passaven al damunt.
His exaltation had but one alloy--the memory of his humiliation in this angel's garden--and that record in sand was fast washing out, under the waves of happiness that were sweeping over it now.
Als visitants hom els dona el més alt seient d' honor, i, tan prest com fou acabat el discurs del senyor Walters, ell els presenta a l' escola.
The visitors were given the highest seat of honor, and as soon as Mr. Walters' speech was finished, he introduced them to the school.
El senyor de mitja edat resulta ésser un prodigiós personatge; no altre que el jutge del comtat; la més augusta creació, en absolut, que aquells infants haguessin mai contemplat, i ells es demanaven de quina mena de material era bastit; i mig volien sentir -lo braolar i mig temien que arribés a fer -ho.
The middle-aged man turned out to be a prodigious personage--no less a one than the county judge--altogether the most august creation these children had ever looked upon--and they wondered what kind of material he was made of--and they half wanted to hear him roar, and were half afraid he might, too.
Era de Constantinoble, a dotze milles de distancia; així és que havia viatjat i vist el món: els ulls que hom tenia al davant havien vist la Casa del Tribunal del Comtat, que hom deia que tenia una teulada de llauna.
He was from Constantinople, twelve miles away--so he had travelled, and seen the world--these very eyes had looked upon the county court-house--which was said to have a tin roof.
L' astorament que aquestes reflexions inspiraven, el demostrava l' impressionat silenci i les fileres d' ulls mirant de fit a fit.
The awe which these reflections inspired was attested by the impressive silence and the ranks of staring eyes.
Aquest era el gran jutge Thatcher, germa de llur propi advocat.
This was the great Judge Thatcher, brother of their own lawyer.
Jeff Thatcher immediatament avança a mostrar -se familiar amb el gran home i a ésser envejat per l' escola.
Jeff Thatcher immediately went forward, to be familiar with the great man and be envied by the school.
Hauria estat música per a son esperit, de sentir els murmuris.
It would have been music to his soul to hear the whisperings:
-Mira -te 'l, Jim ! com puja allí damunt.
"Look at him, Jim! He's a going up there.
Mira ! ara va a donar -li una estreta de ma; ara li esta donant l' estreta de ma.
Say--look! he's a going to shake hands with him--he _is_ shaking hands with him!
Ma noi ! No t' agradaria d' ésser En Jeff ?
By jings, don't you wish you was Jeff?"
El senyor Walters es posa a « fer -se veure » amb tota mena de bellugueigs i activitats, donant ordes, formulant judicis, fent advertiments aquí, allí, onsevulla que pogués trobar una rodella.
Mr. Walters fell to "showing off," with all sorts of official bustlings and activities, giving orders, delivering judgments, discharging directions here, there, everywhere that he could find a target.
El bibliotecari « es feia veure », corrent d' ací d' allí amb les mans plenes de llibres i fent una pila d' aquella fressa i aldarull en que es complau l' autoritat d' un insecte.
The librarian "showed off"--running hither and thither with his arms full of books and making a deal of the splutter and fuss that insect authority delights in.
Les joves senyoretes mestresses « es feien veure », decantant -se dolçament damunt deixebles que feia poc temps havien estat apunyegats, alçant ditets advertidors envers els nois dolents i dant amorosos copets als bons minyons; els joves senyors mestres « es feien veure » amb petits renys i altres petites demostracions d' autoritat i bella atenció a la disciplina; i la major part dels mestres, d' ambdós sexes, trobaren coses a fer a la llibreria, vora el púlpit, i eren coses que calia tornar a fer dues o tres vegades (amb molta de vexació aparent ).
The young lady teachers "showed off"--bending sweetly over pupils that were lately being boxed, lifting pretty warning fingers at bad little boys and patting good ones lovingly. The young gentlemen teachers "showed off" with small scoldings and other little displays of authority and fine attention to discipline--and most of the teachers, of both sexes, found business up at the library, by the pulpit; and it was business that frequently had to be done over again two or three times (with much seeming vexation).
Les nenes « es feien veure » de diverses maneres, i els nens « es feien veure » amb tanta de diligencia, que l' aire era tot ple de boles de paper i del murmuri de les baralles.
The little girls "showed off" in various ways, and the little boys "showed off" with such diligence that the air was thick with paper wads and the murmur of scufflings.
I, per damunt de tot aixo, el gran home seia, i irradiava un majestuós somriure judicial damunt tota la casa, i s' escalfava al sol de la seva propia grandiositat, perque també ell « es feia veure ».
And above it all the great man sat and beamed a majestic judicial smile upon all the house, and warmed himself in the sun of his own grandeur--for he was "showing off," too.
Només una cosa mancava per completar l' extasi del senyor Walters, i era l' avinentesa de fer a mans una Bíblia de premi, i exhibir un prodigi.
There was only one thing wanting to make Mr. Walters' ecstasy complete, and that was a chance to deliver a Bible-prize and exhibit a prodigy.
Diversos deixebles tenien uns quants bitllets grocs, pero ningú no en tenia prou; ell havia anat assabentant -se 'n entre els alumnes més assenyalats. Hauria donat tot el món, ara, per a tornar a tenir aquell noi alemany amb el seny complet.
Several pupils had a few yellow tickets, but none had enough--he had been around among the star pupils inquiring. He would have given worlds, now, to have that German lad back again with a sound mind.
I en aquell moment, quan l' esperança era morta, Tom Sawyer avança amb nou bitllets grocs, nou de vermells i deu de blaus i demana una Biblia !
And now at this moment, when hope was dead, Tom Sawyer came forward with nine yellow tickets, nine red tickets, and ten blue ones, and demanded a Bible.
Aixo fou com una tamborinada en un cel clar.
This was a thunderbolt out of a clear sky.
Walters no esperava una petició per aquell indret ni en deu anys a venir.
Walters was not expecting an application from this source for the next ten years.
Pero no calia dar -hi voltes: veu 's aquí els documents fefaents, i no tenien cap tara.
But there was no getting around it--here were the certified checks, and they were good for their face.
Així és que Tom fou enlairat al veinatge del jutge i l' altre escollit, i la gran nova fou anunciada del quarter general estant.
Tom was therefore elevated to a place with the Judge and the other elect, and the great news was announced from headquarters.
Fou la sorpresa més atarantadora de la decada; i tan pregona fou la sensació, que aixeca el nou heroi a l' altura de l' heroi judicial, i l' escola tingué dues meravelles a contemplar en lloc d' una.
It was the most stunning surprise of the decade, and so profound was the sensation that it lifted the new hero up to the judicial one's altitude, and the school had two marvels to gaze upon in place of one.
Els nois es sentiren rosegats per l' enveja; pero els que sofriren les més amargues punyides foren els que s' adonaren massa tard que havien contribuit a aquesta odiada esplendor, en vendre bitllets a Tom a canvi de la riquesa que ell havia acoblat venent privilegis d' emblanquinar.
The boys were all eaten up with envy--but those that suffered the bitterest pangs were those who perceived too late that they themselves had contributed to this hated splendor by trading tickets to Tom for the wealth he had amassed in selling whitewashing privileges.
Es menyspreaven a sí mateixos, com a enganyats per un frau astut, per un serpent criminal amagat en l' herba.
These despised themselves, as being the dupes of a wily fraud, a guileful snake in the grass.
El premi fou remes a Tom amb tanta d' efusió com el superintendent pogué bombar -se en aquelles circumstancies; pero li mancava quelcom de l' autentic broll, perque l' instint del pobre subjecte li féu saber que allí hi havia un misteri que potser no comportava la llum; era simplement absurd que aquell noi hagués amagatzemat dues mil gavelles de ciencia escripturística en sos locals: una dotzena agotarien la seva capacitat, sens dubte.
The prize was delivered to Tom with as much effusion as the superintendent could pump up under the circumstances; but it lacked somewhat of the true gush, for the poor fellow's instinct taught him that there was a mystery here that could not well bear the light, perhaps; it was simply preposterous that this boy had warehoused two thousand sheaves of Scriptural wisdom on his premises--a dozen would strain his capacity, without a doubt.
Amy Lawrence estava orgullosa i contenta, i feia per manera d' aconseguir que Tom la mirés a la cara, pero ell no hi volia mirar.
Amy Lawrence was proud and glad, and she tried to make Tom see it in her face--but he wouldn't look.
Ella se n' estranya: després estigué una mica contorbada; després una vaga sospita vingué i passa i retorna de bell nou; ella sotja; una llambregada furtiva li digué qui-sap -les coses, i aleshores son cor es trenca, i es sentí gelosa, i irosa, i li vingueren les llagrimes als ulls, i odia tothom: Tom més que tots els altres, pensa ella.
She wondered; then she was just a grain troubled; next a dim suspicion came and went--came again; she watched; a furtive glance told her worlds--and then her heart broke, and she was jealous, and angry, and the tears came and she hated everybody. Tom most of all (she thought).
Tom fou presentat al jutge, pero tenia la llengua travada; l' ale amb prou feines li venia; son cor glatia violentament, en part a causa de la paorosa grandesa d' aquell home, pero principalment perque ell era el pare d' ella.
Tom was introduced to the Judge; but his tongue was tied, his breath would hardly come, his heart quaked--partly because of the awful greatness of the man, but mainly because he was her parent.
Li hauria plagut de caure en terra i adorar- lo, si haguessin estat a les fosques.
He would have liked to fall down and worship him, if it were in the dark.
El jutge posa la ma damunt la testa de Tom i el nomena gentil homenet, i li demana com se deia.
The Judge put his hand on Tom's head and called him a fine little man, and asked him what his name was.
El noi tartamudeja, bada la boca, i ho tragué enfora: -Tom.
The boy stammered, gasped, and got it out: "Tom."
-Oh ! no ! no Tom … és
"Oh, no, not Tom--it is--"
-Tomas.
"Thomas."
-Ah ! aixo és.
"Ah, that's it.
Em pensava que n' hi hauria una mica més, potser.
I thought there was more to it, maybe.
Molt bé. Pero gosaria dir que en teniu un altre, i me 'l direu, veritat ?
That's very well. But you've another one I daresay, and you'll tell it to me, won't you?"
-Digueu al senyor quin és l' altre nom, Tomas- digué Walters. -I digueu senyor.
"Tell the gentleman your other name, Thomas," said Walters, "and say sir.
Cal que no oblideu la vostra urbanitat.
You mustn't forget your manners."
-Tomas Sawyer, senyor.
"Thomas Sawyer--sir."
-Aixo és !
"That's it!
D' aixo en dic un bon minyó. Bell minyó. Bell: un homenet.
That's a good boy. Fine boy. Fine, manly little fellow.
Dos mil versos és molt, moltíssim.
Two thousand verses is a great many--very, very great many.
I mai no us ha de doldre el treball que us heu donat per apendre 'ls; perque el saber val més que cap altra cosa del món; aixo és el que fa que els homes es tornin bons i grans; sereu un gran home i un home bo algun dia, Tom, i aleshores mirareu enrera i direu: « -Tot és degut als beneficis de la preada escola dominical de la meva infantesa; tot és degut a mos benvolguts professors, que m' ensenyaren a apendre; tot és degut al bon superintendent, que m' encoratja i vetlla per mi i em dona una bella Bíblia, una Bíblia esplendida i elegant, per servar -la i tenir -la per al meu ús, per a sempre més; tot és degut a la recta educació ! »
And you never can be sorry for the trouble you took to learn them; for knowledge is worth more than anything there is in the world; it's what makes great men and good men; you'll be a great man and a good man yourself, some day, Thomas, and then you'll look back and say, It's all owing to the precious Sunday-school privileges of my boyhood--it's all owing to my dear teachers that taught me to learn--it's all owing to the good superintendent, who encouraged me, and watched over me, and gave me a beautiful Bible--a splendid elegant Bible--to keep and have it all for my own, always--it's all owing to right bringing up!
Aixo és el que direu, Tomas; i no els voldríeu baratar per cap diner aquests dos mil versos, no: en cap manera no voldríeu. I ara no us recara de dir -me a mi i aquesta senyora alguna de les coses que heu apres (ah ! comprenc que no us recara ), perque estem orgullosos dels minyonets que aprenen.
That is what you will say, Thomas--and you wouldn't take any money for those two thousand verses--no indeed you wouldn't. And now you wouldn't mind telling me and this lady some of the things you've learned--no, I know you wouldn't--for we are proud of little boys that learn.
Sabeu, sens dubte, els noms de tots els dotze deixebles.
Now, no doubt you know the names of all the twelve disciples.
Voleu dir -nos els noms dels dos primers que foren elegits ?
Won't you tell us the names of the first two that were appointed?"
Tom anava estirant -se un botó i prenent un posat temorenc. S' enrojola, aleshores, i sos ulls es decantaren a terra.
Tom was tugging at a button-hole and looking sheepish. He blushed, now, and his eyes fell.
El cor del senyor Walters s' esfondra dintre seu.
Mr. Walters' heart sank within him.
Es digué a sí mateix: -No és possible que el noi pugui respondre la més senzilla pregunta: per qué n' hi fa cap el jutge ?
He said to himself, it is not possible that the boy can answer the simplest question--why _did_ the Judge ask him?
Pero es va sentir obligat a dir quelcom en alta veu, i va fer: -Respongueu al senyor, Tomas: no tingueu por.
Yet he felt obliged to speak up and say: "Answer the gentleman, Thomas--don't be afraid."
Tom encara no disparava.
Tom still hung fire.
-Bé, conec que m' ho direu a mi- digué la senyora. -Els noms dels dos primers deixebles eren
"Now I know you'll tell me," said the lady. "The names of the first two disciples were--"
-DAVID I GOLIAT!
"_David And Goliah!_"
Correm una cortina caritatívola damunt la resta de l' escena.
Let us draw the curtain of charity over the rest of the scene.
CAPÍTOL V
CHAPTER V
Per alla a dos quarts d' onze, la campana esquerdada de l' església comença de sonar, i la gent no triga a anar -se acoblant per al sermó del matí.
ABOUT half-past ten the cracked bell of the small church began to ring, and presently the people began to gather for the morning sermon.
Els minyons de l' escola dominical es distribuiren per l' edifici, i ocuparen bancs amb llurs parents, de manera que en romanguessin vigilats.
The Sunday-school children distributed themselves about the house and occupied pews with their parents, so as to be under supervision.
Vingué la tia Polly; i Tom i Sid i Maria segueren amb ella. Tom fou deixat en el passadís perque estigués tan lluny de la finestra oberta i les enciseres escenes estiuenques del defora com fos possible.
Aunt Polly came, and Tom and Sid and Mary sat with her--Tom being placed next the aisle, in order that he might be as far away from the open window and the seductive outside summer scenes as possible.
La gentada omplí les naus: el vell i indigent administrador de correus, que havia conegut dies millors; el batlle i la seva muller (perque tenien batlle, allí, entre altres coses superflues ); el jutge de pau; la viuda Douglas, rossa, elegant i de quaranta anys, esperit benvolent i acomodat, la casa encimbellada de la qual era l' únic palau del poble, i la més hospitalaria i de molt la més prodiga en materia de festes que l' omplís d' ufana; el decantat i venerable ex-alcalde i la senyora Ward; l' advocat Riverson, el nou notable de la rodalia; després la beutat del poblet, seguida d' una colla de joves cortrencadores, vestides de llinó i guarnides de cintes; després tots els joves dependents de la ciutat, corporativament: perque havien romas en el vestíbul tot xuclant el pom del bastó, formant un mur circular d' admiradors oliosos i de somriure badoc, fins que la darrera noia havia passat per les baquetes; i, finalment, vingué el noi model, Willie Mufferson, prenent tan sol·lícita cura de la mare com si ella fos tallada en cristall.
The crowd filed up the aisles: the aged and needy postmaster, who had seen better days; the mayor and his wife--for they had a mayor there, among other unnecessaries; the justice of the peace; the widow Douglass, fair, smart, and forty, a generous, good-hearted soul and well-to-do, her hill mansion the only palace in the town, and the most hospitable and much the most lavish in the matter of festivities that St. Petersburg could boast; the bent and venerable Major and Mrs. Ward; lawyer Riverson, the new notable from a distance; next the belle of the village, followed by a troop of lawn-clad and ribbon-decked young heart-breakers; then all the young clerks in town in a body--for they had stood in the vestibule sucking their cane-heads, a circling wall of oiled and simpering admirers, till the last girl had run their gantlet; and last of all came the Model Boy, Willie Mufferson, taking as heedful care of his mother as if she were cut glass.
Sempre portava sa mare a l' església i era l' orgull de totes les matrones.
He always brought his mother to church, and was the pride of all the matrons.
Els minyons, sense mancar-n 'hi un, el detestaven perque era tan bo i, a més, son exemple els havia estat encolomat tantes vegades.
The boys all hated him, he was so good. And besides, he had been "thrown up to them" so much.
El blanc mocador li sortia de la butxaca cap endarrera, com era costum els diumenges, casualment.
His white handkerchief was hanging out of his pocket behind, as usual on Sundays--accidentally.
Tom no tenia mocador, i els nois que en tenien li semblaven uns estarrufats.
Tom had no handkerchief, and he looked upon boys who had as snobs.
Essent ara el poble fidel completament aplegat, la campana sona una vegada més per advertir els tocatardans i els encantats; i després una solemne quietud caigué damunt l' església, només interrompuda per les rialletes i murmuris del chor, a la tribuna.
The congregation being fully assembled, now, the bell rang once more, to warn laggards and stragglers, and then a solemn hush fell upon the church which was only broken by the tittering and whispering of the choir in the gallery.
El chor sempre feia rialletes i murmuris durant tot el servei religiós.
The choir always tittered and whispered all through service.
Hi hagué una vegada un chor d' església que no era mal educat, pero he oblidat on va ésser. Fa una pila d' anys que aixo va passar, i amb prou feines puc recordar -ne cap detall; pero em penso que fou en algun país estranger.
There was once a church choir that was not ill-bred, but I have forgotten where it was, now. It was a great many years ago, and I can scarcely remember anything about it, but I think it was in some foreign country.
El ministre digué l' himne, i l' ana llegint amb delectança, en un estil peculiar que era molt admirat en aquella part del país.
The minister gave out the hymn, and read it through with a relish, in a peculiar style which was much admired in that part of the country.
Comença a mitja veu, i ana enfilant -se consecutivament, fins que arriba a un cert punt, en el qual carrega amb fort emfasi damunt la paraula més acimada, i després es precipita avall com si fos d' una palanca estant:
His voice began on a medium key and climbed steadily up till it reached a certain point, where it bore with strong emphasis upon the topmost word and then plunged down as if from a spring-board:
Seré menat cap-al-cel en-llits FLORITS de descans, Quan d' altres lluiten pel-premi fent-vela-en ONES sagnants ? Hom el considerava prodigiós lector.
Shall I be car-ri-ed toe the skies, on flow'ry _beds_ of ease, Whilst others fight to win the prize, and sail thro' _blood_-y seas? He was regarded as a wonderful reader.
A les vetllades de l' església sempre recorrien a ell perque llegís poemes; i, quan s' hi havia posat, les senyores alçaven llurs mans i les deixaven caure abandonadament damunt la falda; i cloien els ulls i movien els caps, com si diguéssin: -Les paraules no poden expressar -ho: és massa bell, massa bell per a aquesta terra mortal !
At church "sociables" he was always called upon to read poetry; and when he was through, the ladies would lift up their hands and let them fall helplessly in their laps, and "wall" their eyes, and shake their heads, as much as to say, "Words cannot express it; it is too beautiful, TOO beautiful for this mortal earth."
Després que l' himne fou cantat, el reverend senyor Sprague es gira envers una taula d' avisos i llegí en alta veu advertiments de reunions i societats i altres coses, i arriba a semblar que la llista s' estendria fins a l' espatec del Judici Final; singular costum que és encara conservat a America, fins i tot a les ciutats, en mig d' aquesta epoca d' abundosos diaris. Tot sovint, quan menys fonament un costum tradicional, més difícil és de desempallegar -se 'n.
After the hymn had been sung, the Rev. Mr. Sprague turned himself into a bulletin-board, and read off "notices" of meetings and societies and things till it seemed that the list would stretch out to the crack of doom--a queer custom which is still kept up in America, even in cities, away here in this age of abundant newspapers. Often, the less there is to justify a traditional custom, the harder it is to get rid of it.
I aleshores el ministre prega.
And now the minister prayed.
Bona i generosa fou la seva pregaria, i feta per peces menudes. Pledeja per l' Església i els petits infants de l' Església; per les altres esglésies del poblet; pel poblet mateix; pel comtat; per l' Estat; pels funcionaris de l' Estat; pels Estats Units; per les esglésies dels Estats Units; pel Congrés; pel President; pels funcionaris del Govern; pels pobres mariners, malmenats en les mars tempestuoses; pels milions d' oprimits que gemeguen sota el taló de les monarquies europees i els despotismes orientals; per aquells que reberen ]a llum i la bona nova, i tanmateix no tenen ulls per a veure ni orelles per a oir, i pels pagans de les llunyanes illes de la mar; i acaba amb una súplica que les paraules que anava a dir poguessin trobar gracia i favor, i fossin sement sembrada en terra fertil, llevant amb el temps abundosa collita de bé.
A good, generous prayer it was, and went into details: it pleaded for the church, and the little children of the church; for the other churches of the village; for the village itself; for the county; for the State; for the State officers; for the United States; for the churches of the United States; for Congress; for the President; for the officers of the Government; for poor sailors, tossed by stormy seas; for the oppressed millions groaning under the heel of European monarchies and Oriental despotisms; for such as have the light and the good tidings, and yet have not eyes to see nor ears to hear withal; for the heathen in the far islands of the sea; and closed with a supplication that the words he was about to speak might find grace and favor, and be as seed sown in fertile ground, yielding in time a grateful harvest of good.
Amén.
Amen.
Hi hagué un zumzeig de vestits, i la gent dreta s' assegué.
There was a rustling of dresses, and the standing congregation sat down.
El noi la historia del qual reconta aquest llibre, no la gaudia, la pregaria: només la suportava, i encara gracies.
The boy whose history this book relates did not enjoy the prayer, he only endured it--if he even did that much.
Estava inquiet tot el temps que durava; portava el compte dels detalls de la pregaria, inconscientment (perque no hi parava atenció, pero sabia les tasqueres que amb tota regularitat servava en aquell vetust indret el clergue ); i quan una petita bagatel·la de materia nova hi era insertada, la seva orella l' espiava i tota la seva natura n' experimentava ressentiment: considerava els afegitons injustos i bretols.
He was restive all through it; he kept tally of the details of the prayer, unconsciously--for he was not listening, but he knew the ground of old, and the clergyman's regular route over it--and when a little trifle of new matter was interlarded, his ear detected it and his whole nature resented it; he considered additions unfair, and scoundrelly.
En mig de la pregaria, una mosca s' havia aturat damunt el respatller del banc de davant, i torturava l' esperit de Tom, per tal com s' estava fregant tranquilament les mans, agafant -se el cap amb els braços i pulint -lo tan vigorosament que gairebé semblava descompartir -lo del cos, deixant a la vista el fil subtilíssim del coll, i es gratava les ales amb les potes del darrera i les aplanava damunt son cos com si haguessin estat faldons de casaca, continuant tota la seva toilette tan tranquilament com si sabés que gaudia de tota seguretat.
In the midst of the prayer a fly had lit on the back of the pew in front of him and tortured his spirit by calmly rubbing its hands together, embracing its head with its arms, and polishing it so vigorously that it seemed to almost part company with the body, and the slender thread of a neck was exposed to view; scraping its wings with its hind legs and smoothing them to its body as if they had been coat-tails; going through its whole toilet as tranquilly as if it knew it was perfectly safe.
I la gaudia; que, per intensament que les mans de Tom sentissin la pruija d' arrapissar -la, no ho gosaven escometre: ell creia que la seva anima seria immediatament estenallada si feia semblant cosa mentre la pregaria durés.
As indeed it was; for as sorely as Tom's hands itched to grab for it they did not dare--he believed his soul would be instantly destroyed if he did such a thing while the prayer was going on.
Pero a la darrera frase la seva ma comença d' encorbar -se i de lliscar endavant; i, al bell punt que l' «Amén » fou dit, la mosca era presonera de guerra.
But with the closing sentence his hand began to curve and steal forward; and the instant the "Amen" was out the fly was a prisoner of war.
La seva tia sotja l' acció i l' obliga alliberar -la.
His aunt detected the act and made him let it go.
El ministre pronuncia son text, tot brunzint monotonament al llarg d' una al·legació tan prosaica que molts de caps, d' ací d' alla, començaren de pesar figues: i tanmateix era una al·legació que tractava del foc interminable i el sofre, i reduia els predestinats de la gloria a una colla tan petita, que amb prou feines valia la pena aquella salvetat.
The minister gave out his text and droned along monotonously through an argument that was so prosy that many a head by and by began to nod--and yet it was an argument that dealt in limitless fire and brimstone and thinned the predestined elect down to a company so small as to be hardly worth the saving.
Tom comptava les pagines del sermó: un cop havia sortit de l' església, sempre sabia quantes pagines hi havia hagut; pero rares vegades sabia cap altra cosa del discurs.
Tom counted the pages of the sermon; after church he always knew how many pages there had been, but he seldom knew anything else about the discourse.
Tanmateix, pero, aquella vegada s' interessa de bo de bo per una breu estona. El ministre féu una grandiosa pintura commovedora de les hosts humanes en el mil·lenari, quan el lleó i l' ovella jaurien plegats i un infant els menaria.
However, this time he was really interested for a little while. The minister made a grand and moving picture of the assembling together of the world's hosts at the millennium when the lion and the lamb should lie down together and a little child should lead them.
Pero el sentiment, la lliçó, l' exemplaritat del gran espectacle, foren perduts per al minyó: només pensa que en el caracter egregi del protagonista, davant els pobles en expectació: son rostre s' il·lumina d' aquell pensament, i es digué a si mateix que desitjaria d' ésser aquell infant, si el lleó era manyac.
But the pathos, the lesson, the moral of the great spectacle were lost upon the boy; he only thought of the conspicuousness of the principal character before the on-looking nations; his face lit with the thought, and he said to himself that he wished he could be that child, if it was a tame lion.
Torna a caure en aquella frisança, en ésser continuada l' eixuta al·legació.
Now he lapsed into suffering again, as the dry argument was resumed.
Ben prompte féu memoria d' un tresor que tenia, i el va treure a la llum.
Presently he bethought him of a treasure he had and got it out.
Era un gran escarabat negre, amb formidables barres: la « cuca pessigadora », com ell li deia.
It was a large black beetle with formidable jaws--a "pinchbug," he called it.
El tenia en una capsa de pistons.
It was in a percussion-cap box.
La primera cosa que féu l' escarabat fou atrapar -li el dit. Seguí una natural patacada, i l' escarabat se n' ana trontollant al passadís central, i s' atura cap per avall, i el dit ferit ana a raure dins la boca del noi.
The first thing the beetle did was to take him by the finger. A natural fillip followed, the beetle went floundering into the aisle and lit on its back, and the hurt finger went into the boy's mouth.
L' escarabat jeia allí terra movent les potes desvalgudes, incapaç de tombar -se.
The beetle lay there working its helpless legs, unable to turn over.
Tom l' ullava, i tenia desig d' haver -lo; pero ell estava a recer, fora de son abast.
Tom eyed it, and longed for it; but it was safe out of his reach.
Altra gent, que no parava atenció a la predica, troba un consol en l' escarabat, i també l' ullaren.
Other people uninterested in the sermon found relief in the beetle, and they eyed it too.
Al cap de poca estona un gos llanut vagarívol comparegué mandrosament, amb el cor trist, emperesit per la calma i blanura de l'istiu, cansat del captiveri i sospirant per una trasmudança.
Presently a vagrant poodle dog came idling along, sad at heart, lazy with the summer softness and the quiet, weary of captivity, sighing for change.
Espia l' escarabat; la cua caiguda s' aixeca i oscil·la:
He spied the beetle; the drooping tail lifted and wagged.
ell inspeccionava el botí: caminava al voltant de la bestiola; la flairava des d' una distancia confortable; tornava a caminar -li al voltant; es feia més gosat, i la flairava de més a prop; després aixeca el morro, i pega una cautelosa urpada, sense arribar a encertar; en pega una altra, i una altra; comença de fruir el divertiment; s' ensorra fins a l' estómac amb l' escarabat entre les seves urpes, i continua sos experiments; se 'n fadiga al capdavall i romangué indiferent i distret.
He surveyed the prize; walked around it; smelt at it from a safe distance; walked around it again; grew bolder, and took a closer smell; then lifted his lip and made a gingerly snatch at it, just missing it; made another, and another; began to enjoy the diversion; subsided to his stomach with the beetle between his paws, and continued his experiments; grew weary at last, and then indifferent and absent-minded.
Son cap es decanta, i de mica en mica la seva barba descendí i toca l' enemic, el qual la va picar.
His head nodded, and little by little his chin descended and touched the enemy, who seized it.
Hom sentí un grinyol agut; pega embranzida la testa del gos, i l' escarabat caigué a un parell de yardes de distancia, i altra vegada resta cap per avall.
There was a sharp yelp, a flirt of the poodle's head, and the beetle fell a couple of yards away, and lit on its back once more.
Els espectadors veins s' estremiren d' una dolça joia interior, diverses cares es posaren darrera ventalls i mocadors, i Tom esdevingué absolutament feliç.
The neighboring spectators shook with a gentle inward joy, several faces went behind fans and hand-kerchiefs, and Tom was entirely happy.
El gos quedava com un babau, i probablement se 'n dava compte; pero hi havia ressentiment en el seu cor, tanmateix, i daler de revenja.
The dog looked foolish, and probably felt so; but there was resentment in his heart, too, and a craving for revenge.
Així és que ana cap a l' escarabat i comença de bell nou a atacar -lo cautelosament, saltant envers ell de cada punt d' un cercle, aturant les potes a una polsada de la bestiola, pegant -hi embranzides encara més proximes amb el dentat, i dant estrebades amb el cap, fins que les seves orelles tornaren a vibrar.
So he went to the beetle and began a wary attack on it again; jumping at it from every point of a circle, lighting with his fore-paws within an inch of the creature, making even closer snatches at it with his teeth, and jerking his head till his ears flapped again.
Altra vegada, tanmateix, n' esdevingué fadigat, al cap d' una estona; prova de distreure 's amb una mosca, pero no hi troba conhort; ana voltant una formiga, amb el nas ben arran del paviment, i de seguida se 'n sentí fastiguejat; badalla, sospira, oblida del tot l' escarabat, i segué damunt ell !
But he grew tired once more, after a while; tried to amuse himself with a fly but found no relief; followed an ant around, with his nose close to the floor, and quickly wearied of that; yawned, sighed, forgot the beetle entirely, and sat down on it.
Sona aleshores un salvatge grinyol d' agonia, i el gos ana passadís amunt; els grinyols continuaren, i també el viatge del gos; creua la casa per davant l' altar, i fugí cap a l' altre passadís; passa per davant les portes; vocifera de trobar -se a la darrera etapa de sa correguda; la seva tortura cresqué amb la seva progressió, fins que al cap de poc no fou sinó un cometa llanut que es movia en la seva orbita amb el llampegueig i la velocitat de la llum.
Then there was a wild yelp of agony and the poodle went sailing up the aisle; the yelps continued, and so did the dog; he crossed the house in front of the altar; he flew down the other aisle; he crossed before the doors; he clamored up the home-stretch; his anguish grew with his progress, till presently he was but a woolly comet moving in its orbit with the gleam and the speed of light.
Al capdavall, la víctima, frenetica, es desvia de la seva correguda i salta a la falda de son senyor: ell el tirá enfora de la finestra, i la veu dolorida s' ana esvaint i fina en la distancia.
At last the frantic sufferer sheered from its course, and sprang into its master's lap; he flung it out of the window, and the voice of distress quickly thinned away and died in the distance.
Tota l' església, aleshores, era caravermella i mig ofegada del riure contingut, i el sermó havia arribat a un mortal estancament.
By this time the whole church was red-faced and suffocating with suppressed laughter, and the sermon had come to a dead standstill.
El discurs fou continuat tot seguit, pero anava tot estropellat i ranquejant, perduda ja tota possibilitat d' impressionar; perque adhuc els més greus sentiments eren acollits a cada pas amb un endolcit esclat d' alegria profana, sota l' abric d' algun llunya respatller de banc, com si el pobre clergue hagués dit alguna cosa estranyament faceciosa.
The discourse was resumed presently, but it went lame and halting, all possibility of impressiveness being at an end; for even the gravest sentiments were constantly being received with a smothered burst of unholy mirth, under cover of some remote pew-back, as if the poor parson had said a rarely facetious thing.
Tot el poble fidel sentí un positiu alleujament quan la prova fou passada i dita la benedicció.
It was a genuine relief to the whole congregation when the ordeal was over and the benediction pronounced.
Tom Sawyer torna a casa joiós del tot, bo i pensant que era més satisfactori el servei religiós quan s' hi presentava una mica de varietat.
Tom Sawyer went home quite cheerful, thinking to himself that there was some satisfaction about divine service when there was a bit of variety in it.
Només una cosa l' amargava: ja li venia de grat que el gos jugués amb la seva cuca pessigadora, pero no li semblava equitatiu que se l' emportés.
He had but one marring thought; he was willing that the dog should play with his pinchbug, but he did not think it was upright in him to carry it off.
CAPÍTOL VI
CHAPTER VI
El matí del dilluns troba Tom Sawyer tot dissortat.
MONDAY morning found Tom Sawyer miserable.
El matí del dilluns sempre el trobava així, perque començava una altra setmana de sofriment aclaparador a l' escola.
Monday morning always found him so--because it began another week's slow suffering in school.
Generalment ell inaugurava aquell dia tot desitjant que no hagués sobrevingut la festa, que feia molt més odiós el retorn al captiveri i les cadenes.
He generally began that day with wishing he had had no intervening holiday, it made the going into captivity and fetters again so much more odious.
Tom jeia reflexionant. Al cap de poc se li acudí que desitjaria d' estar malalt: aleshores podria romandre a casa sense anar a escola.
Tom lay thinking. Presently it occurred to him that he wished he was sick; then he could stay home from school.
Veu's aquí una vaga possibilitat.
Here was a vague possibility.
Escruta el seu organisme: no tenia cap xacra. I comença de bell nou l' investigació.
He canvassed his system. No ailment was found, and he investigated again.
Aquesta vegada li sembla que podia descobrir símptomes de colic i comença d' encoratjar -los amb extraordinaria esperança. Pero s' afebliren, i al cap de poca estona desaparegueren del tot.
This time he thought he could detect colicky symptoms, and he began to encourage them with considerable hope. But they soon grew feeble, and presently died wholly away.
Torna a reflexionar. De cop i volta descobrí quelcom: una de les seves dents de dalt se sentia baldera.
He reflected further. Suddenly he discovered something. One of his upper front teeth was loose.
Aixo era una bona cosa, i estava a punt de començar els gemecs com a engegament, com ell deia, quan se li acudí que, si compareixia al tribunal amb aquest argument, la seva tia li arrencaria aquella peça, i aixo li faria mal.
This was lucky; he was about to begin to groan, as a "starter," as he called it, when it occurred to him that if he came into court with that argument, his aunt would pull it out, and that would hurt.
Pensa, doncs, que servaria la dent com a reserva, ara per ara, i cercaria altra cosa.
So he thought he would hold the tooth in reserve for the present, and seek further.
No se li acudí res per una estoneta, i després es recorda d' haver sentit com parlava el doctor d' una certa cosa que obliga a estar -se al llit a un pacient per espai de dues o tres setmanes i havia amenaçat de fer -li perdre un dit.
Nothing offered for some little time, and then he remembered hearing the doctor tell about a certain thing that laid up a patient for two or three weeks and threatened to make him lose a finger.
El minyó, doncs, tragué afanyosament el dit malalt del peu, enfora del llençol, i l' aixeca en l' aire per a la seva inspecció.
So the boy eagerly drew his sore toe from under the sheet and held it up for inspection.
Pero no coneixia els símptomes necessaris.
But now he did not know the necessary symptoms.
Tanmateix, pero, semblava que valia la pena d' arriscar -s 'hi: així és que comença de gemegar amb considerable braó.
However, it seemed well worth while to chance it, so he fell to groaning with considerable spirit.
Pero Sid seguia dormint, sense atalaiar -se 'n.
But Sid slept on unconscious.
Tom gemega més fort, i s' imagina que començava de fer -li mal el dit del peu.
Tom groaned louder, and fancied that he began to feel pain in the toe.
Fou infructuós, pel que feia a Sid.
No result from Sid.
Tom bufava ja de tant escarrassar -se.
Tom was panting with his exertions by this time.
Descansa una mica, i després s' infla, i produí un seguit d' admirables gemecs.
He took a rest and then swelled himself up and fetched a succession of admirable groans.
Sid roncava.
Sid snored on.
Tom s' exaspera.
Tom was aggravated.
Digué: -Sid, Sid ! - i va sacsejar -lo. Aquest procediment reeixí, i Tom comença sos gemecs altra vegada. Sid badalla, s' estira, després s' aixeca damunt el colze amb un esbufec, i es posa a mirar Tom de fit a fit.
He said, "Sid, Sid!" and shook him. This course worked well, and Tom began to groan again. Sid yawned, stretched, then brought himself up on his elbow with a snort, and began to stare at Tom.
Tom seguí gemegant.
Tom went on groaning.
Sid digué: -Tom! Digues, Tom!
Sid said: "Tom! Say, Tom!"
Cap resposta.
[No response.]
-Ei, Tom! Tom!
"Here, Tom! TOM!
que passa, Tom ? -
What is the matter, Tom?"
I el sacseja i li mira el rostre, afanyosament.
And he shook him and looked in his face anxiously.
Tom féu, tot planyívol: -Oh! No, Sid: no m'empentegeu.
Tom moaned out: "Oh, don't, Sid. Don't joggle me."
-Vejam: que passa, Tom ?
"Why, what's the matter, Tom?
Cridaré la tieta.
I must call auntie."
-No: tant se val. D' aquí a una estona potser haura passat. No crideu ningú.
"No--never mind. It'll be over by and by, maybe. Don't call anybody."
-Pero si cal ! No gemegueu així, Tom: és una cosa que esgarrifa.
"But I must! _Don't_ groan so, Tom, it's awful.
Quant de temps fa que dura, aixo ?
How long you been this way?"
-Hores… Uui! Oh!
"Hours. Ouch!
No us bellugueu així. Em matareu !
Oh, don't stir so, Sid, you'll kill me."
-Tom: per que no m' heu despertat més d' hora ?
"Tom, why didn't you wake me sooner?
Oh! Tom, no feu aixo!
Oh, Tom, _don't!_ It makes my flesh crawl to hear you.
Em posa els cabells drets, de sentir-vos !
Tom, what is the matter?"
Tom: que teniu ? -Sid, us ho perdono tot. (Gemec. ) Totes les males passades que m' hagueu fet en tota la vida.
"I forgive you everything, Sid. [Groan.] Everything you've ever done to me.
When I'm gone--"
"Oh, Tom, you ain't dying, are you?
Don't, Tom--oh, don't. Maybe--"
I doneu, Sid, el marc de finestra vell i el meu gat borni a aquesta noia nova que ha vingut al poble, i digueu -li …
"I forgive everybody, Sid. [Groan.] Tell 'em so, Sid. And Sid, you give my window-sash and my cat with one eye to that new girl that's come to town, and tell her--"
Pero Sid havia arrapissat sos vestits i apretat a córrer.
But Sid had snatched his clothes and gone.
Tom sofria de bo de bo, ara: tan bellament treballava la seva imaginació: així és que sos gemecs havien assolit un to perfectament genuí.
Tom was suffering in reality, now, so handsomely was his imagination working, and so his groans had gathered quite a genuine tone.
Sid corregué escales avall i digué: -Oh !
Sid flew downstairs and said:
Tieta Polly!
"Oh, Aunt Polly, come! Tom's dying!"
Veniu ! Tom esta a les acaballes ! -A les acaballes !
"Dying!"
-Sí, senyora. No perdeu temps: veniu de pressa !
"Yes'm. Don't wait--come quick!"
-Romansos!
"Rubbage!
No ho crec.
I don't believe it!"
Pero tanmateix vola escales amunt, amb Sid i Maria a sos talons.
But she fled upstairs, nevertheless, with Sid and Mary at her heels.
I la cara se li esblaima, aiximateix, i sos llavis tremolaren. En arribar al costat del llit, digué, entre el panteix:
And her face grew white, too, and her lip trembled. When she reached the bedside she gasped out:
-Tom ! Tom ! Que us passa ? -Oh !
"You, Tom! Tom, what's the matter with you?"
Tieta ! Estic
"Oh, auntie, I'm--"
-Que us passa ? Que us passa, minyó ? -Oh ! tieta !
"What's the matter with you--what is the matter with you, child?"
El meu dit malalt em fa qui sap el mal !
"Oh, auntie, my sore toe's mortified!"
La vella senyora s' enfonsa en una cadira i rigué una mica, després plora una mica, i després féu totes dues coses alhora.
The old lady sank down into a chair and laughed a little, then cried a little, then did both together.
Aixo la retorna, i digué:
This restored her and she said:
-Tom, quin espant m' havíeu dat ! Prou ximpleries, ara, i salteu -me d' aquí.
"Tom, what a turn you did give me. Now you shut up that nonsense and climb out of this."
Els gemecs pararen, i s' esvaí el mal que sentia el dit del peu.
The groans ceased and the pain vanished from the toe.
El noi s' adona de quedar una mica com un babau, i digué: -Tia Polly, semblava adolorit, i feia tant de mal, que ni em recordava de la meva dent.
The boy felt a little foolish, and he said: "Aunt Polly, it _seemed_ mortified, and it hurt so I never minded my tooth at all."
-La vostra dent: oi?
"Your tooth, indeed!
Que hi teniu, a la dent ?
What's the matter with your tooth?"
-En tinc una de baldera, i em fa veure la padrina.
"One of them's loose, and it aches perfectly awful."
-Vejam, vejam: no torneu a començar la gemegor.
"There, there, now, don't begin that groaning again.
Obriu la boca.
Open your mouth.
Bé, teniu la dent baldera; pero d' aixo ningú se 'n mor.
Well--your tooth _is_ loose, but you're not going to die about that.
Mary, aneu -me a cercar un fil de seda i una brasa de la cuina.
Mary, get me a silk thread, and a chunk of fire out of the kitchen."
Tom digué: -Oh! tieta!
Tom said: "Oh, please, auntie, don't pull it out.
No l' arrenqueu, si us plau: ja no em fa gens de mal.
It don't hurt any more. I wish I may never stir if it does.
No, tieta, si us plau.
Please don't, auntie.
Ja no vull quedar -me a casa per no anar a l' escola.
I don't want to stay home from school."
-Ah ! Ja no voleu, ja no voleu ?
"Oh, you don't, don't you?
De manera que tot aquest terrabastall era perque us pensaveu romandre a casa, i fer campana, i anar a pescar ?
So all this row was because you thought you'd get to stay home from school and go a-fishing?
Tom, Tom ! Jo us estimo tant, i vós sembleu cercar totes les maneres de ferir mon pobre cor vellet amb vostra anima endiastrada !
Tom, Tom, I love you so, and you seem to try every way you can to break my old heart with your outrageousness."
En aquell instant els instruments dentaris eren a punt.
By this time the dental instruments were ready.
La vella senyora apreta fort l' un cap del fil de seda, amb un nus, a la dent de Tom, i lliga l' altre a una post del llit.
The old lady made one end of the silk thread fast to Tom's tooth with a loop and tied the other to the bedpost.
Després agafa la brasa, i sobtadament la llença gairebé a la cara del noi.
Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face.
La dent penja aleshores, tot gronxant -se, de la post del llit.
The tooth hung dangling by the bedpost, now.
Pero totes les calamitats tenen llurs compensacions.
But all trials bring their compensations.
En adreçar -se Tom a l' escola, després del desdejuni, fou l' enveja de tots els minyons que troba, perque el forat de la seva línia superior de dents li permetia d' expectorar d' una manera nova i admirable.
As Tom wended to school after breakfast, he was the envy of every boy he met because the gap in his upper row of teeth enabled him to expectorate in a new and admirable way.
Arreplega tot un seguici de xicots interessats per aquell espectacle; i un d' ells, a qui havia calgut tallar el dit i que havia estat un centre de fascinació i homenatge fins aleshores, es troba ara, de cop i volta, sense cap partidari, i tonsurat de la seva gloria.
He gathered quite a following of lads interested in the exhibition; and one that had cut his finger and had been a centre of fascination and homage up to this time, now found himself suddenly without an adherent, and shorn of his glory.
Son cor n' era feixuc, i digué, amb un menyspreu que no sentia, que no valia res l' escupir com Tom Sawyer. Pero un altre minyó digué: -És que són verdes ! - I ell hagué de fer -se fonedís, heroi descavalcat.
His heart was heavy, and he said with a disdain which he did not feel that it wasn't anything to spit like Tom Sawyer; but another boy said, "Sour grapes!" and he wandered away a dismantled hero.
Tom no triga gaire estona a topar el jovenívol paria del llogarret, Huckleberry Finn, fill de l' embriac del poble.
Shortly Tom came upon the juvenile pariah of the village, Huckleberry Finn, son of the town drunkard.
Huckleberry era coralment odiat i temut de totes les mares del poble, perque estava en vaga, i no coneixia llei, i era ordinari, i dolent … i perque tots llurs infants l' admiraven en tanta de manera, i es delectaven en sa prohibida companyia, i haurien volgut tenir la gosadia d' ésser com ell.
Huckleberry was cordially hated and dreaded by all the mothers of the town, because he was idle and lawless and vulgar and bad--and because all their children admired him so, and delighted in his forbidden society, and wished they dared to be like him.
Tom era com la resta dels nois respectables, pel que feia a envejar a Huckleberry sa joiosa condició de bandejat; i tenia ordes terminants de no jugar -hi:
Tom was like the rest of the respectable boys, in that he envied Huckleberry his gaudy outcast condition, and was under strict orders not to play with him.
així és que hi jugava cada vegada que n' hi venia a tomb l' avinentesa.
So he played with him every time he got a chance.
Huckleberry anava sempre abillat amb robes sobreres d' homes de tota alçada, les quals es trobaven en perpetua floridera i plenes de voleiadissos parracs.
Huckleberry was always dressed in the cast-off clothes of full-grown men, and they were in perennial bloom and fluttering with rags.
Son capell era una vasta ruina amb una ampla mitja-lluna escapçada de les seves ales; sa casaca, quan en duia, gairebé li arribava als talons, i tenia els botons del darrera molt més avall de l' esquena; només un elastic li sostenia els pantalons; el seient de sos pantalons s' abombava qui-sap -lo avall i no contenia res; la part baixa i serrellosa dels pantalons s' arrossegava pel fang quan no era arremangada.
His hat was a vast ruin with a wide crescent lopped out of its brim; his coat, when he wore one, hung nearly to his heels and had the rearward buttons far down the back; but one suspender supported his trousers; the seat of the trousers bagged low and contained nothing, the fringed legs dragged in the dirt when not rolled up.
Huckleberry anava i venia al seu grat.
Huckleberry came and went, at his own free will.
Dormia als llindars de les portes quan feia bon temps, i en bótes buides quan plovia; no havia d' anar a l' escola ni a la capella, ni reconeixer ningú per senyor, ni obeir a ningú: podia anar a pescar o a nedar, quan i on li plagués, i romandre -hi tanta d' estona com li fos escaient. Ningú li prohibia de tenir batusses; podia vetllar fins a l' hora que li semblés bé; era sempre el primer noi que anava amb els peus nus en primavera, i el darrer en tornar a adoptar el cuiro en la tardor; mai no s' havia de rentar o posar -se roba neta; podia renegar prodigiosament.
He slept on doorsteps in fine weather and in empty hogsheads in wet; he did not have to go to school or to church, or call any being master or obey anybody; he could go fishing or swimming when and where he chose, and stay as long as it suited him; nobody forbade him to fight; he could sit up as late as he pleased; he was always the first boy that went barefoot in the spring and the last to resume leather in the fall; he never had to wash, nor put on clean clothes; he could swear wonderfully.
En una paraula, aquell noi tenia tot allo que dóna preu a la vida.
In a word, everything that goes to make life precious that boy had.
Així pensava tot minyó atuit, empantanegat i respectable de Sant Petersburg.
So thought every harassed, hampered, respectable boy in St. Petersburg.
Tom saluda el romantic bandejat: -Hola, Huckleberry !
Tom hailed the romantic outcast: "Hello, Huckleberry!"
-Hola, noi ! I mireu que us en sembla.
"Hello yourself, and see how you like it."
-Que és aixo que porteu ?
"What's that you got?"
-Un gat mort.
"Dead cat."
-Deixeu -me 'l veure, Huck.
"Lemme see him, Huck.
Manoi! Esta d'allo més enravenat.
My, he's pretty stiff.
On l' heu pogut haver ?
Where'd you get him?"
-L'he comprat a un noi.
"Bought him off'n a boy."
-Que n' heu donat ?
"What did you give?"
-N'he dat un bitllet blau i una bufeta que havia pescat a l' escorxador.
"I give a blue ticket and a bladder that I got at the slaughter-house."
-On heu pescat el bitllet blau ?
"Where'd you get the blue ticket?"
-El vaig comprar a Ben Rogers, fa dues setmanes, per un bastonet d' empenyer cercols.
"Bought it off'n Ben Rogers two weeks ago for a hoop-stick."
-Escolteu … per que serveixen el gats morts, Huck ?
"Say--what is dead cats good for, Huck?"
-Per que serveixen ?
"Good for?
Per a guarir-hi berrugues.
Cure warts with."
-Sí ? Voleu dir ?
"No! Is that so?
Jo conec un remei que és millor. -I ca !
I know something that's better."
M' hi jugaria qualsevol cosa que no.
"I bet you don't.
Quín és ?
What is it?"
-Ves, aigua d'esca.
"Why, spunk-water."
-Aigua d'esca!
"Spunk-water!
No en daria una fulla de bruc, de l' aigua d' esca.
I wouldn't give a dern for spunk-water."
-No la daríeu: oi?
"You wouldn't, wouldn't you?
Ho heu provat mai ?
D'you ever try it?"
-No, jo no. Pero Bob Tanner sí.
"No, I hain't. But Bob Tanner did."
-Qui us ho ha dit ?
"Who told you so!"
-Ves, ell ho digué a Jeff Thatcher, i Jeff ho digué a Johnny Baker, i Johnny ho digué a Jim Hollis, i Jim ho digué a Ben Rogers, i Ben ho digué a un negre, i el negre m' ho digué a mí. Ja ho veieu !
"Why, he told Jeff Thatcher, and Jeff told Johnny Baker, and Johnny told Jim Hollis, and Jim told Ben Rogers, and Ben told a nigger, and the nigger told me. There now!"
-Bé, i que vol dir ?
"Well, what of it?
Tots diuen mentida.
They'll all lie. Leastways all but the nigger.
Tots, si més no, fora del negre: a ell no el conec. Pero mai no he vist un negre que no digués mentides. Romansos !
I don't know _him_. But I never see a nigger that _wouldn't_ lie. Shucks!
Ara digueu -me com ho va fer Bob Tanner, Huck.
Now you tell me how Bob Tanner done it, Huck."
-Ves, va agafar la ma i va ficar -la dins un socot on hi havia aigua de pluja.
"Why, he took and dipped his hand in a rotten stump where the rain-water was."
-De dia?
"In the daytime?"
-Oi.
"Certainly."
-Amb la cara cap al socot? -Sí.
"With his face to the stump?"
Tanmateix, jo bé ho penso.
"Yes. Least I reckon so."
-Digué alguna cosa?
"Did he say anything?"
-No ho crec, no ho .
"I don't reckon he did. I don't know."
-Ah ! Mireu que és prou. Voler guarir berrugues amb aigua d' esca d' una manera tan bajana i poca solta !
"Aha! Talk about trying to cure warts with spunk-water such a blame fool way as that!
És clar que així no fa profit.
Why, that ain't a-going to do any good.
Cal que us en aneu al mig del bosc, on sabeu que hi ha un socot amb aigua d' esca; i al punt de la mitja nit us aculeu contra el socot i hi apreteu la ma i dieu:
You got to go all by yourself, to the middle of the woods, where you know there's a spunk-water stump, and just as it's midnight you back up against the stump and jam your hand in and say:
«Gra d'ordi, gra d'ordi, segó de menja indiana, aigua d'esca, aigua d'esca, empassa't aquestes berrugues!»
'Barley-corn, barley-corn, injun-meal shorts, Spunk-water, spunk-water, swaller these warts,'
i després us en aneu de pressa, dotze passes, amb els ulls closos, i després giravolteu tres vegades a l' entorn del socot, i us en aneu a casa sense parlar amb ningú.
and then walk away quick, eleven steps, with your eyes shut, and then turn around three times and walk home without speaking to anybody.
Perque; si parleu, l' encís se 'n va a cân Pistraus.
Because if you speak the charm's busted."
-Bé, aixo sembla un bon estil de fer -ho; pero no és pas així com va fer -ho Bob Tanner.
"Well, that sounds like a good way; but that ain't the way Bob Tanner done."
-És clar que no, ja us hi podeu jugar qualsevol cosa; perque és el noi que més berrugues de tot el poble, i no en tindria ni una si sabés com haver -se -les amb l' aigua d' esca.
"No, sir, you can bet he didn't, becuz he's the wartiest boy in this town; and he wouldn't have a wart on him if he'd knowed how to work spunk-water.
M' he tret milers de berrugues de les mans d' aquesta manera, Huck.
I've took off thousands of warts off of my hands that way, Huck.
Jugo en tanta de manera amb les granotes, que sempre arreplego una pila, pila, pila de berrugues.
I play with frogs so much that I've always got considerable many warts.
De vegades me les trec amb una fava.
Sometimes I take 'em off with a bean."
-Sí, les faves serveixen. Ja ho he fet, aixo.
"Yes, bean's good. I've done that."
-Ho heu fet ?
"Have you?
I de quina manera ho feu, vós?
What's your way?"
-Agafeu la fava i la partiu, i talleu la berruga de manera que en surti una mica de sang, i en acabat poseu la sang damunt un tros de la fava. I aneu, i feu un clot, i ho enterreu al volt de la mitja nit en una cruilla, quan és lluna nova, i en acabat cremeu la resta de la fava.
"You take and split the bean, and cut the wart so as to get some blood, and then you put the blood on one piece of the bean and take and dig a hole and bury it 'bout midnight at the crossroads in the dark of the moon, and then you burn up the rest of the bean.
Compreneu ? El tros de fava que al damunt la sang anira xuclant i xuclant, fent per manera d' haver el tros que manca, i aixo ajuda a la sang a xuclar la berruga, i ella no triga a escapolir -se.
You see that piece that's got the blood on it will keep drawing and drawing, trying to fetch the other piece to it, and so that helps the blood to draw the wart, and pretty soon off she comes."
-Sí, aixo és, Huck, aixo és: encara que si dieu, quan feu la colgada, « fava, endins; berruga, vés: vés -te 'n i no em carreguis més ! » és millor.
"Yes, that's it, Huck--that's it; though when you're burying it if you say 'Down bean; off wart; come no more to bother me!' it's better.
Així és com ho fa Joe Harper, i ha estat a prop de Coonville, i gairebé per tot.
That's the way Joe Harper does, and he's been nearly to Coonville and most everywheres.
Pero, digueu: Com ho feu per guarir-les amb un gat mort?
But say--how do you cure 'em with dead cats?"
-Ves, agafeu el gat i us en aneu i entreu al cementiri, tard, al volt de la mitja nit, i aneu on algun dolent hagi estat enterrat; i quan sera mitja nit un dimoni vindra, o potser dos o tres, pero no els podreu llucar: només podreu sentir una cosa com el vent, o bé podreu sentir -los enraonar; i quan se 'n duran aquell company, els tirareu el gat al darrera i direu: « El dimoni segueix el cos mort, el gat segueix el dimoni, les berrugues segueixen el gat, i jo ja estic sense ! » Aixo convenç qualsevol berruga.
"Why, you take your cat and go and get in the grave-yard 'long about midnight when somebody that was wicked has been buried; and when it's midnight a devil will come, or maybe two or three, but you can't see 'em, you can only hear something like the wind, or maybe hear 'em talk; and when they're taking that feller away, you heave your cat after 'em and say, 'Devil follow corpse, cat follow devil, warts follow cat, I'm done with ye!' That'll fetch _any_ wart."
-Sembla bona cosa.
"Sounds right.
Ho heu provat mai, Huck ?
D'you ever try it, Huck?"
-No, pero la vella Hopkins m' ho digué.
"No, but old Mother Hopkins told me."
-Bé, doncs: em penso que deu ser veritat, perque diuen que és bruixa.
"Well, I reckon it's so, then. Becuz they say she's a witch."
-Diuen ! O Tom ! Jo que ho és.
"Say! Why, Tom, I _know_ she is.
Ella va embruixar mon pare.
She witched pap.
El meu pare ho diu ell mateix.
Pap says so his own self.
Un dia feia camí, i va veure que ella l' estava embruixant; així és que va agafar un roc, i, si ella no s' hagués fet escapola, l' hauria bé ensopegada.
He come along one day, and he see she was a-witching him, so he took up a rock, and if she hadn't dodged, he'd a got her.
Doncs bé: aquella mateixa nit va anar de corcoll dins un cobert on jeia embriagat, i es va petar el braç.
Well, that very night he rolled off'n a shed wher' he was a layin drunk, and broke his arm."
-Aixo esparvera.
"Why, that's awful.
I com ho va coneixer que ella l' embruixava ? -Senyor !
How did he know she was a-witching him?"
Bé prou que us ho dira, mon pare.
"Lord, pap can tell, easy.
Mon pare diu que, quan us miren d' allo més enravenades, és que us embruixen, sobretot si remuguen. Perque quan remuguen diuen el Parenostre a la inversa.
Pap says when they keep looking at you right stiddy, they're a-witching you. Specially if they mumble. Becuz when they mumble they're saying the Lord's Prayer backards."
-Digueu, Huck: quan hi anireu a fer la provatura del gat ?
"Say, Hucky, when you going to try the cat?"
-Aquesta nit.
"To-night.
Em penso que aquesta nit aniran a cercar l' anima del vell Hoss Williams.
I reckon they'll come after old Hoss Williams to-night."
-Pero si l' enterraren dissabte, Huck.
"But they buried him Saturday.
Voleu dir que no se 'l van endur dissabte a la nit ?
Didn't they get him Saturday night?"
-I ara ! Que dieu ! Llurs encisos no podien pas reeixir fins a la mitja nit, i aleshores ja és diumenge.
"Why, how you talk! How could their charms work till midnight?--and _then_ it's Sunday.
Als dimonis no els agrada gaire que el diumenge els esquitxi, em penso.
Devils don't slosh around much of a Sunday, I don't reckon."
-No se m' hauria acudit. És veritat.
"I never thought of that. That's so.
Voldreu que hi vagi amb vós ?
Lemme go with you?"
-És clar … Si no teniu por.
"Of course--if you ain't afeard."
-Por!
"Afeard!
No és facil.
'Tain't likely.
Que miolareu per avisar -me ?
Will you meow?"
-Sí, i vós feu un miol de resposta, si us vaga.
"Yes--and you meow back, if you get a chance.
La darrera vegada vaig estar -me miolant per allí fins que el vell Hays va començar a engegar -me rocs, tot dient: -Gat del diastre ! - així és que li vaig tirar una rajola per la finestra; pero moixoni !
Last time, you kep' me a-meowing around till old Hays went to throwing rocks at me and says 'Dern that cat!' and so I hove a brick through his window--but don't you tell."
-Ben segur.
"I won't.
Aquella nit no vaig poder miolar perque la meva tia em sotjava; pero aquesta vegada miolaré.
I couldn't meow that night, becuz auntie was watching me, but I'll meow this time.
Escolteu, Huck: que és aixo ?
Say--what's that?"
-No és més que una paparra.
"Nothing but a tick."
"Where'd you get him?"
-Al bosc.
"Out in the woods."
-Que en voleu?
"What'll you take for him?"
-No ho .
"I don't know.
No la vull pas vendre.
I don't want to sell him."
-Molt bé. És una paparra d' allo més petita, per aixo.
"All right. It's a mighty small tick, anyway."
-Oh ! És de bon fer el rebaixar una paparra que no us pertany.
"Oh, anybody can run a tick down that don't belong to them.
Jo n' estic satisfet. És prou bona per a mi.
I'm satisfied with it. It's a good enough tick for me."
-Uix ! N' hi ha una mala fi, de paparres.
"Sho, there's ticks a plenty.
En podria tenir un miler, si volgués.
I could have a thousand of 'em if I wanted to."
-Bé, doncs; per que no les teniu ?
"Well, why don't you?
Perque massa sabeu que aixo són brocs.
Becuz you know mighty well you can't.
És una paparra ben primerenca, trobo.
This is a pretty early tick, I reckon.
És la primera que he vist aquest any.
It's the first one I've seen this year."
-Escolteu, Huck: us la barato per la meva dent.
"Say, Huck--I'll give you my tooth for him."
-Deixeu -me -la veure.
"Less see it."
Tom es va treure un tros de paper i va desenrotllar -lo curosament. Huckleberry li pega una mirada afanyosa.
Tom got out a bit of paper and carefully unrolled it. Huckleberry viewed it wistfully.
La temptació era ben forta.
The temptation was very strong.
A la fi digué:
At last he said:
-És de bo de bo?
"Is it genuwyne?"
Tom aixeca sos llavis i mostra el forat.
Tom lifted his lip and showed the vacancy.
-Vaja, molt bé- digué Huckleberry; -tracte és tracte.
"Well, all right," said Huckleberry, "it's a trade."
Tom fica la paparra dins la capsa de pistons que havia estat darrerament presó de l' escarabat, i els minyons es separaren, tot sentint -se cadascú més ric que no pas abans.
Tom enclosed the tick in the percussion-cap box that had lately been the pinchbug's prison, and the boys separated, each feeling wealthier than before.
En arribar Tom al petit bastiment isolat de l' escola, hi entra bruscament, a grans passos, com si hagués vingut amb honrada celeritat.
When Tom reached the little isolated frame school-house, he strode in briskly, with the manner of one who had come with all honest speed.
Planta son capell al penjador, i es precipita a son seient amb una abrivada aqueferadíssima.
He hung his hat on a peg and flung himself into his seat with business-like alacrity.
El mestre, entronitzat a l' altura, damunt sa gran cadira de braços i de cul estellat, feia una bacaina, a la non-non de la bonior soporífera de l' escola. La interrupció el desvetlla.
The master, throned on high in his great splint-bottom arm-chair, was dozing, lulled by the drowsy hum of study. The interruption roused him.
-Tomas Sawyer!
"Thomas Sawyer!"
Tom sabia que el seu nom, pronunciat tot sencer, era averany de mal temps.
Tom knew that when his name was pronounced in full, it meant trouble.
-Senyor!
"Sir!"
-Munteu aquí.
"Come up here.
Digueu -me com és que heu tornat a venir tard, com teniu per costum.
Now, sir, why are you late again, as usual?"
Tom estigué a punt de cercar aixopluc sota una mentida; pero aleshores veié dues llargues trenes de cabell groguís penjant damunt una esquena, i les reconegué, en virtut d' aquella electrica simpatia de l' amor; i al costat d' aquella personeta hi havia l' únic lloc vacant de la banda de les noies.
Tom was about to take refuge in a lie, when he saw two long tails of yellow hair hanging down a back that he recognized by the electric sympathy of love; and by that form was _the only vacant place_ on the girls' side of the school-house.
Tot seguit digué:
He instantly said:
-M'HE ATURAT A PARLAR AMB HUCKLEBERRY FINN!
"_I stopped to talk with Huckleberry Finn!_"
El mestre sentí que se li aturava el pols, i resta amb els ulls encantats, sense esma.
The master's pulse stood still, and he stared helplessly.
La bonior de l' escola cessa; els alumnes es preguntaren si aquell minyó insensat havia perdut el seny.
The buzz of study ceased. The pupils wondered if this foolhardy boy had lost his mind.
El mestre digué: -Heu fet… que?
The master said: "You--you did what?"
-M'he aturat a parlar amb Huckleberry Finn.
"Stopped to talk with Huckleberry Finn."
Les paraules no havien estat mal enteses.
There was no mistaking the words.
-Tomas Sawyer, aquesta és la confessió més astoradora que mai hagi sentit. La simple ferula és poc per aquest delicte.
"Thomas Sawyer, this is the most astounding confession I have ever listened to. No mere ferule will answer for this offence.
Traieu-vos el gec.
Take off your jacket."
El braç del mestre malda fins a cansar -se, i el diposit de regles minva notablement.
The master's arm performed until it was tired and the stock of switches notably diminished.
Aleshores vingué aquella orde: -Ara aneu i seieu amb les noies !
Then the order followed: "Now, sir, go and sit with the girls!
I que aixo us serveixi d' escarment.
And let this be a warning to you."
Les rialletes que es mobilitzaren pels ambits de la cambra sembla que avergonyissin el noi; pero, de fet, aquesta resulta la causa més aviat l' adorativa temença envers la seva ídola inconeguda i el goig paorós que li proporcionava la seva sort enlairada.
The titter that rippled around the room appeared to abash the boy, but in reality that result was caused rather more by his worshipful awe of his unknown idol and the dread pleasure that lay in his high good fortune.
S' assegué a l' extrem del banc de pi, i la noia se 'n retira una mica, amb un moviment de cap.
He sat down upon the end of the pine bench and the girl hitched herself away from him with a toss of her head.
Contactes de colzes i llambregades i murmuris atravessaren la cambra; pero Tom seia tot quiet, amb els braços damunt el pupitre llarg i baix que tenia al davant, i semblava que estudiés en son llibre.
Nudges and winks and whispers traversed the room, but Tom sat still, with his arms upon the long, low desk before him, and seemed to study his book.
De mica en mica l' atenció dels altres el deixa de banda, i l' acostumat murmuri de l' escola sura una vegada més per l' aire ensopit.
By and by attention ceased from him, and the accustomed school murmur rose upon the dull air once more.
Al cap de poc el minyó comença de fer lliscar furtives llambregades envers la noia.
Presently the boy began to steal furtive glances at the girl.
Ella ho repara, li féu una llengota, i li gira el cap per espai d' un minut.
She observed it, "made a mouth" at him and gave him the back of her head for the space of a minute.
Quan ella torna a mirar -lo amb tota cautela, hi havia un préssec davant d' ella:
When she cautiously faced around again, a peach lay before her.
ella l' empenyé cap enfora. Tom torna a acostar -lo dolçament: ella l' empenyé de bell nou, pero amb menys animositat. Tom pacientment, va tornar -lo a son lloc: aleshores ella deixa que hi romangués.
She thrust it away. Tom gently put it back. She thrust it away again, but with less animosity. Tom patiently returned it to its place. Then she let it remain.
Tom escritoteja a la seva pissarra: « Preneu -lo, si us plau; en tinc més ».
Tom scrawled on his slate, "Please take it--I got more."
La noia pega llambregada a aquelles paraules, pero no féu cap senyal.
The girl glanced at the words, but made no sign.
Aleshores el noi comença a dibuixar alguna cosa a la pissarra, tot amagant la seva obra amb la ma esquerra.
Now the boy began to draw something on the slate, hiding his work with his left hand.
Per algun temps la noia refusa de pendre 'n coneixement; pero la seva humana curiositat no triga a manifestar -se per indicis tot just perceptibles:
For a time the girl refused to notice; but her human curiosity presently began to manifest itself by hardly perceptible signs.
El minyó seguia treballant, aparentment, sense dar -se 'n compte.
The boy worked on, apparently unconscious.
La noia féu una mena d' intent que no la comprometés, per a veure -ho; pero el minyó no revela que en tingués esment.
The girl made a sort of non-committal attempt to see, but the boy did not betray that he was aware of it.
A la fi ella va caure, i murmura amb certa vacil·lació: -Deixeu -m 'ho veure.
At last she gave in and hesitatingly whispered: "Let me see it."
Tom descobrí en part una trista caricatura d' una casa, amb una teulada de dues pendents i un tirabuixó de fum que sortia de la xemeneia.
Tom partly uncovered a dismal caricature of a house with two gable ends to it and a corkscrew of smoke issuing from the chimney.
Aleshores l' interes de la noia comença d' ésser fortament atret per aquella obra, i oblida tota cosa del món.
Then the girl's interest began to fasten itself upon the work and she forgot everything else.
Quan fou acabada, la contempla un moment i després zumzeja:
When it was finished, she gazed a moment, then whispered:
-Que és bonic ! Feu un home.
"It's nice--make a man."
L' artista erigí un home en el carrer de davant: semblava una grua. Aquell home hauria pogut caminar per damunt la casa: pero la noia no era hipercrítica: resta satisfeta del monstre, i zumzeja:
The artist erected a man in the front yard, that resembled a derrick. He could have stepped over the house; but the girl was not hypercritical; she was satisfied with the monster, and whispered:
-És un bell home. Ara feu -me a mi tot caminant.
"It's a beautiful man--now make me coming along."
Tom dibuixa un rellotge d' arena que tenia al damunt una lluna al ple i com a extremitats unes tiges; i arma els dits estesos amb un ventall meravellós.
Tom drew an hour-glass with a full moon and straw limbs to it and armed the spreading fingers with a portentous fan.
La noia digué:
The girl said:
-Que bonic és ! Em plauria de saber dibuixar.
"It's ever so nice--I wish I could draw."
-És de bon fer. Ja us n' ensenyaré.
"It's easy," whispered Tom, "I'll learn you."
-Oh! De bo de bo?
"Oh, will you?
Quan?
When?"
-A migdia.
"At noon.
Que aneu a casa, a dinar ?
Do you go home to dinner?"
"I'll stay if you will."
-Molt bé: pacte fet. -Com us dieu ?
"Good--that's a whack. What's your name?"
-Becky Thatcher. -I vós, com us dieu ? Ja ho : Tomas Sawyer.
"Becky Thatcher. What's yours? Oh, I know. It's Thomas Sawyer."
-Aquest és el nom d' apallissar -me.
"That's the name they lick me by.
Em dic Tom, quan so bon minyó. Em direu Tom: veritat ?
I'm Tom when I'm good. You call me Tom, will you?"
-Sí.
"Yes."
Aleshores Tom comença d' escritotejar quelcom damunt la pissarra, tot amagant les paraules a la noia; pero ella no es retreia, aquesta vegada, i demana de veure -ho.
Now Tom began to scrawl something on the slate, hiding the words from the girl. But she was not backward this time. She begged to see.
Tom digué: -Oh ! No és res.
Tom said: "Oh, it ain't anything."
-Sí, que és.
"Yes it is."
-Que no: tant us fa.
"No it ain't. You don't want to see."
-Que sí, que em fa. Deixeu -m 'ho veure.
"Yes I do, indeed I do. Please let me."
-Ho diríeu.
"You'll tell."
-No ho diré: en bona fe, fe i refe, que no.
"No I won't--deed and deed and double deed won't."
-No ho direu a ningú, a ningú ? Per tota la vida ?
"You won't tell anybody at all?
-No, no ho diré a ningú.
Ever, as long as you live?"
Ara deixeu -m 'ho veure. -Oh !
"No, I won't ever tell _any_body.
Tant us fa, a VÓS !
Now let me."
"Oh, _you_ don't want to see!"
-Ja que em tracteu així, ho veuré, Tom.- I posa sa ma menuda damunt la d' ell, i hi hagué una mica de baralla. Tom feia veure que es resistia de bo de bo; pero deixa que la seva ma llisqués gradualment fins que aquests mots foren descoberts: « Us amo ! »
"Now that you treat me so, I _will_ see." And she put her small hand upon his and a little scuffle ensued, Tom pretending to resist in earnest but letting his hand slip by degrees till these words were revealed: "_I love you_."
-Oh ! Dolent ! - I li dona un cop ben fort a la ma.
"Oh, you bad thing!"
Pero tanmateix va enrojolar -se i va semblar complaguda.
And she hit his hand a smart rap, but reddened and looked pleased, nevertheless.
En aquell mateix moment el minyó sentí una lenta grapa fatal que es cloia damunt la seva orella i un uniforme impuls enlairador. D' aquesta manera fou conduit a través de la cambra i dipositat en el seu seient, sota un foc copiós de rialles de tota l' escola.
Just at this juncture the boy felt a slow, fateful grip closing on his ear, and a steady lifting impulse. In that wise he was borne across the house and deposited in his own seat, under a peppering fire of giggles from the whole school.
Després el mestre romangué al damunt d' ell uns quants moments paorosos, i finalment se n' ana cap a la seva reial cadira, sense dir cap paraula.
Then the master stood over him during a few awful moments, and finally moved away to his throne without saying a word.
Pero, baldament a Tom li cogués l' orella, el seu cor era ple de gaubança.
But although Tom's ear tingled, his heart was jubilant.
En apaivagar -se l' escola, Tom féu un honrat esforç per estudiar, pero l' avalot que tenia a dintre seu era massa gran.
As the school quieted down Tom made an honest effort to study, but the turmoil within him was too great.
Successivament ocupa son lloc a la classe de lectura, i hi féu qui-sap -les matusseries; després a la classe de geografia, i convertí els llacs en muntanyes, les muntanyes en rius i els rius en continents, fins a tornar al caos; després a la classe de confegir, i el feren anar de corcoll una serie de noms senzillament infantívols; fins que s' aixeca i reté la medalla de peltre que havia portat amb ostentació uns quants mesos.
In turn he took his place in the reading class and made a botch of it; then in the geography class and turned lakes into mountains, mountains into rivers, and rivers into continents, till chaos was come again; then in the spelling class, and got "turned down," by a succession of mere baby words, till he brought up at the foot and yielded up the pewter medal which he had worn with ostentation for months.
CAPÍTOL VII
CHAPTER VII
Quant més feia Tom per manera de fixar la seva ment en el llibre, més vagarejaven les seves idees. Així és que, a la fi, amb un sopor i un badall, ho deixa córrer.
THE harder Tom tried to fasten his mind on his book, the more his ideas wandered. So at last, with a sigh and a yawn, he gave it up.
Li semblava que la interrupció de tasques de les dotze no vindria mai.
It seemed to him that the noon recess would never come.
L' aire estava encalmadíssim. No se 'n movia un ale.
The air was utterly dead. There was not a breath stirring.
Era el més somnolent dels dies somnolents. El murmuri adormidor de vint-i-cinc alumnes estudiant, aquietava l' anima, com l' encís que hi ha en la bonior de les abelles.
It was the sleepiest of sleepy days. The drowsing murmur of the five and twenty studying scholars soothed the soul like the spell that is in the murmur of bees.
Enlla d' enlla, sota l' ardent solellada, alçava Cardiff Hill sos flancs d' una verdor suau entre un vel de calitja que lluia tot esblaimat, amb el tint de púrpura que dóna la distancia; uns quants ocells flotaven amb ala peresosa per dalt de tot de l' aire; no hi havia, de visible, cap més ésser vivent que algunes vaques, i les vaques dormien.
Away off in the flaming sunshine, Cardiff Hill lifted its soft green sides through a shimmering veil of heat, tinted with the purple of distance; a few birds floated on lazy wing high in the air; no other living thing was visible but some cows, and they were asleep.
El cor de Tom es dalia per la llibertat, o almenys per quelcom d' interessant a fer, per passar l' estona paorosa.
Tom's heart ached to be free, or else to have something of interest to do to pass the dreary time.
La seva ma ana esmaperduda cap a la seva butxaca, i la seva faç s' il·lumina amb un esclat de gratitud que era una acció de gracies, baldament ell no ho sabés.
His hand wandered into his pocket and his face lit up with a glow of gratitude that was prayer, though he did not know it.
Després, la capsa de pistons eixí furtivament.
Then furtively the percussion-cap box came out.
Deixa anar la paparra, i la posa damunt la vasta planura del pupitre.
He released the tick and put him on the long flat desk.
La bestiola probablement tingué un esclat de gratitud que equivalia a una acció de gracies, també, en aquell moment; pero era prematura, perque, quan comença tota reconeguda a viatjar cap enfora, Tom la va capgirar amb una agulla i li va fer pendre una nova direcció.
The creature probably glowed with a gratitude that amounted to prayer, too, at this moment, but it was premature: for when he started thankfully to travel off, Tom turned him aside with a pin and made him take a new direction.
L' amic íntim de Tom seia al seu costat, i havia sofert tant com ell; i ara es sentia pregonament i gratament interessat, tot seguit, en aquesta diversió.
Tom's bosom friend sat next him, suffering just as Tom had been, and now he was deeply and gratefully interested in this entertainment in an instant.
Aquest amic íntim era Joe Harper. Els dos minyons eren amics jurats tota la setmana, i enemics encarnissats els dissabtes.
This bosom friend was Joe Harper. The two boys were sworn friends all the week, and embattled enemies on Saturdays.
Joe es tragué una agulla de la solapa, i comença a col·laborar a l' ensinistrament del presoner.
Joe took a pin out of his lapel and began to assist in exercising the prisoner.
El joc creixia en interes per moments. Aviat Tom digué que l' un entrebancava l' altre, sense que poguessin treure el major partit possible de la paparra.
The sport grew in interest momently. Soon Tom said that they were interfering with each other, and neither getting the fullest benefit of the tick.
Així, doncs, posa la pissarra de Joe damunt el pupitre, i hi féu una ratlla al mig, de dalt a baix. -Ara- digué -mentre estigui a la vostra banda, podeu burxar -la i jo la deixaré estar; pero, si deixeu que s' allunyi i entra al meu costat, heu de deixar -la estar, per tot el temps que jo pugui impedir que traspassi de bell nou.
So he put Joe's slate on the desk and drew a line down the middle of it from top to bottom. "Now," said he, "as long as he is on your side you can stir him up and I'll let him alone; but if you let him get away and get on my side, you're to leave him alone as long as I can keep him from crossing over."
-Molt bé, endavant: engegueu -la.
"All right, go ahead; start him up."
La paparra s' escapa de Tom, al cap de poc, i creua l' equador.
The tick escaped from Tom, presently, and crossed the equator.
Joe la turmenta una estona, i ella s' allunya i canvia d' area novament.
Joe harassed him awhile, and then he got away and crossed back again.
Aquest canvi de base es produí tot sovint.
This change of base occurred often.
Mentre l' un vailet punyia la paparra amb apassionat interes, l' altre la sotjava amb un interes igualment fort: els dos caps es decantaven plegats damunt la pissarra, i les dues animes eren mortes a tota altra cosa.
While one boy was worrying the tick with absorbing interest, the other would look on with interest as strong, the two heads bowed together over the slate, and the two souls dead to all things else.
A la fi, la sort sembla establir -se i romandre amb Joe.
At last luck seemed to settle and abide with Joe.
La paparra prova aquest, aquell i l' altre recurs, i esdevingué tan exaltada i neguitosa com els mateixos nois. Pero una i més vegades, quan Tom tenia la victoria a la ma, per dir -ho així, i sos dits frisaven per posar -se a la tasca, l' agulla de Joe la menava destrament cap enlla i en reprenia possessió.
The tick tried this, that, and the other course, and got as excited and as anxious as the boys themselves, but time and again just as he would have victory in his very grasp, so to speak, and Tom's fingers would be twitching to begin, Joe's pin would deftly head him off, and keep possession.
A la fi Tom no pogué comportar -ho més.
At last Tom could stand it no longer.
La temptació era massa forta.
The temptation was too strong.
Estengué, doncs, el braç i intervingué amb la seva agulla.
So he reached out and lent a hand with his pin.
Joe s' enfurisma tot seguit, i féu: -Tom, deixeu -la estar.
Joe was angry in a moment. Said he: "Tom, you let him alone."
-Només vull remoure -la una mica, Joe.
"I only just want to stir him up a little, Joe."
-No, senyor: aixo no és just: deixeu -la estar.
"No, sir, it ain't fair; you just let him alone."
-En nom de Déu, no la bellugaré pas gaire.
"Blame it, I ain't going to stir him much."
-Deixeu -la estar, us dic !
"Let him alone, I tell you."
-No vull !
"I won't!"
-No hi ha més remei: és a la meva banda.
"You shall--he's on my side of the line."
-Escolteu, Joe: de quí és, aquesta paparra ?
"Look here, Joe Harper, whose is that tick?"
-Tant me fa de qui sigui, la paparra: és a la meva banda i no la tocareu.
"I don't care whose tick he is--he's on my side of the line, and you sha'n't touch him."
-Bé, doncs: em jugo qualsevol cosa que sí.
"Well, I'll just bet I will, though.
És meva, la paparra, i li faré les remaleides coses que vulgui, o em feriria !
He's my tick and I'll do what I blame please with him, or die!"
Una tremenda patacada caigué damunt les espatlles de Tom, i una que hi feia joc damunt les de Joe; i per espai de dos minuts la pols seguí brollant dels dos gecs, i tota l' escola va gaudir -se 'n.
A tremendous whack came down on Tom's shoulders, and its duplicate on Joe's; and for the space of two minutes the dust continued to fly from the two jackets and the whole school to enjoy it.
Els minyons havien estat massa encantats per reparar la quietud que havia anat lliscant per l' escola una estona abans, quan el mestre baixa de puntetes per la cambra i romangué al llur damunt.
The boys had been too absorbed to notice the hush that had stolen upon the school awhile before when the master came tiptoeing down the room and stood over them.
Havia contemplat una bella part de la performança abans que hi col·laborés amb una mica de varietat.
He had contemplated a good part of the performance before he contributed his bit of variety to it.
En finar l' escola a migdia, Tom corregué cap a Becky Thatcher, i murmura a la seva orella:
When school broke up at noon, Tom flew to Becky Thatcher, and whispered in her ear:
-Poseu-vos el barret i feu com si us n' anéssiu a casa; i quan arribeu a la cantonada deixeu -los passar, i atravesseu la sendera i torneu.
"Put on your bonnet and let on you're going home; and when you get to the corner, give the rest of 'em the slip, and turn down through the lane and come back.
Jo aniré per l' altra banda i tornaré amb la mateixa martingala.
I'll go the other way and come it over 'em the same way."
Així és que ell ana amb un grup d' alumnes, i ella amb l' altre.
So the one went off with one group of scholars, and the other with another.
Al cap d' una estona tots dos es trobaren al fons de la sendera, i quan arribaren a l' escola n' esdevingueren únics senyors.
In a little while the two met at the bottom of the lane, and when they reached the school they had it all to themselves.
Aleshores s' assegueren plegats, amb una pissarra al davant, i Tom dona el llapis a Becky, i tingué la ma d' ella dins la seva, i la guia, creant així una altra casa sorprenent.
Then they sat together, with a slate before them, and Tom gave Becky the pencil and held her hand in his, guiding it, and so created another surprising house.
Quan l' interes per l' art comença d' esvair -se, es posaren a enraonar.
When the interest in art began to wane, the two fell to talking.
Tom nedava en felicitat.
Tom was swimming in bliss.
Digué: -Us agraden les rates ?
He said: "Do you love rats?"
-No: no les puc veure ni en pintura !
"No! I hate them!"
-Bé, jo igual, quan són vives. Pero vull dir les mortes, que són bones per a fer -hi torterols amb un cordill al voltant del cap.
"Well, I do, too--_live_ ones. But I mean dead ones, to swing round your head with a string."
-No, les rates no em corprenen, tanmateix.
"No, I don't care for rats much, anyway.
El que m' agrada és goma de mastegar !
What I like is chewing-gum."
-Oh ! Ja ho crec !
"Oh, I should say so!
Voldria tenir -ne, ara !
I wish I had some now."
-Sí?
"Do you?
Jo en tinc una mica.
I've got some.
Us la deixaré mastegar una estona, pero me l' heu de tornar.
I'll let you chew it awhile, but you must give it back to me."
Aixo era cosa plaent: així és que anaren mastegant per torn, i gronxaren les cames contra el banc, en un esclat de gaubança.
That was agreeable, so they chewed it turn about, and dangled their legs against the bench in excess of contentment.
-Heu estat mai en un circ ? - digué Tom.
"Was you ever at a circus?" said Tom.
-Sí, i el papa m' hi tornara a dur alguna vegada, si bona minyona.
"Yes, and my pa's going to take me again some time, if I'm good."
-He estat al circ tres o quatre vegades: qui-sap -les vegades.
"I been to the circus three or four times--lots of times.
L' església és més ensopida que el circ. En un circ hi ha bellugueig tota l' estona.
Church ain't shucks to a circus. There's things going on at a circus all the time.
Jo seré un pallasso de circ, quan sigui gran.
I'm going to be a clown in a circus when I grow up."
-Oh! De bo de bo?
"Oh, are you!
Sera bonic.
That will be nice.
Són tan gentils, amb aquells vestits de llunes !
They're so lovely, all spotted up."
-Oi. I guanyen carretades de diner: gairebé tots un dolar al dia, diu Ben Rogers. Digueu, Becky: heu tingut mai relacions ?
"Yes, that's so. And they get slathers of money--most a dollar a day, Ben Rogers says. Say, Becky, was you ever engaged?"
-Que és aixo ?
"What's that?"
-Ves, tenir relacions per casar -se.
"Why, engaged to be married."
-No.
"No."
-No us agradaria ?
"Would you like to?"
-Compto que sí.
"I reckon so.
No ho .
I don't know.
A que s'assembla?
What is it like?"
-A que s' assembla ? Oh ! No s' assembla a res.
"Like? Why it ain't like anything.
Només és qüestió de dir a un noi que sempre estareu només que per ell, sempre sempre sempre, i aleshores us beseu, i s' ha acabat.
You only just tell a boy you won't ever have anybody but him, ever ever ever, and then you kiss and that's all.
Tothom ho sap fer, aixo.
Anybody can do it."
-Besar?
"Kiss?
I el besar per que és ?
What do you kiss for?"
-Bé, aixo, sabeu ?, és per … Bé, és un costum, fer aixo.
"Why, that, you know, is to--well, they always do that."
-I ho fa tothom ?
"Everybody?"
-Sí, tothom que festeja. Us recordeu del que vaig escriure a la pissarra ?
"Why, yes, everybody that's in love with each other. Do you remember what I wrote on the slate?"
-Ss … sí.
"Ye--yes."
-Que deia ?
"What was it?"
-No us ho diré pas.
"I sha'n't tell you."
-Voleu que jo us ho digui a vós ?
"Shall I tell _you_?"
-Ss… sí… pero una altra vegada.
"Ye--yes--but some other time."
-No, ara.
"No, now."
-No, ara no: dema.
"No, not now--to-morrow."
-Oh! no: ara, si us plau, Becky.
"Oh, no, _now_.
Us ho diré a cau d' orella: us ho diré tant, tant dolçament …
Please, Becky--I'll whisper it, I'll whisper it ever so easy."
Com que Becky vacil·lava, Tom prengué el silenci per un consentiment, i li passa, el braç al volt de la cintura i digué la dita blaníssimament, amb la boca enganxada a l' oida d' ella. I després afegí:
Becky hesitating, Tom took silence for consent, and passed his arm about her waist and whispered the tale ever so softly, with his mouth close to her ear.
-Ara digueu-m'ho a mi, a cau d'orella, de la mateixa manera.
And then he added: "Now you whisper it to me--just the same."
Ella es resistí una estona, i féu, en acabat: -Gireu la cara, que jo no us pugui veure, i aleshores ho faré.
She resisted, for a while, and then said: "You turn your face away so you can't see, and then I will. But you mustn't ever tell anybody--_will_ you, Tom?
Pero no ho heu de dir mai a ningú: oi, Tom ? a ningú: oi ?
Now you won't, _will_ you?"
-No, de bo de bo de bo: no ho diré.
"No, indeed, indeed I won't.
Au, Becky.
Now, Becky."
Ell gira la cara. Ella es decanta temorega ment fins que el seu ale féu bellugar sos rulls, i murmura: -Us amo !
He turned his face away. She bent timidly around till her breath stirred his curls and whispered, "I--love--you!"
Després va apretar a córrer, i tresca entre els bancs i els pupitres, amb Tom, que li anava al darrera; i a la fi es refugia en un recó, amb el davantalet blanc damunt la faç.
Then she sprang away and ran around and around the desks and benches, with Tom after her, and took refuge in a corner at last, with her little white apron to her face.
Tom l' agafa vora el coll i formula la seva instancia.
Tom clasped her about her neck and pleaded:
-Ara, Becky, tot esta ajustat: tot, fora del bes.
"Now, Becky, it's all done--all over but the kiss.
No en tingueu por, d' aixo: us dic que no és res.
Don't you be afraid of that--it ain't anything at all.
Feu-me el favor, Becky.
Please, Becky."
I li estirava el davantal i les mans. Ella no triga a cedir, i deixa caure les mans: son rostre, tot ences de la lluita, s' aixeca i es sotmeté.
And he tugged at her apron and the hands. By and by she gave up, and let her hands drop; her face, all glowing with the struggle, came up and submitted.
Tom va besar -la i va dir: -Ara tot esta ajustat, Becky.
Tom kissed the red lips and said: "Now it's all done, Becky.
I després d' aixo, per sempre més, sabeu ?, no heu d' estimar a ningú més sinó a mi, i no us heu de casar amb ningú més sinó amb mi, per sempre més, per sempre més i per sempre més.
And always after this, you know, you ain't ever to love anybody but me, and you ain't ever to marry anybody but me, ever never and forever.
Ho fareu ?
Will you?"
-No, mai no estimaré a ningú més sinó a vós, Tom, i mai no em casaré amb ningú més sinó amb vós; i vós no us heu de casar mai amb ningú més sinó amb mi, també.
"No, I'll never love anybody but you, Tom, and I'll never marry anybody but you--and you ain't to ever marry anybody but me, either."
-Ben cert. Naturalment.
"Certainly. Of course.
Aixo forma part de la cosa.
That's _part_ of it.
I sempre, en anar a l' escola, o quan anem a casa, heu d' anar amb mi, quan ningú ho vegi … I vós heu d' escollir -me a mi i jo us escolliré a vós, a les reunions, perque així és com es fa quan festeja.
And always coming to school or when we're going home, you're to walk with me, when there ain't anybody looking--and you choose me and I choose you at parties, because that's the way you do when you're engaged."
-Que bonic que és !
"It's so nice.
Mai no ho havia sentit a dir.
I never heard of it before."
-Oh ! i és d' allo més alegre !
"Oh, it's ever so gay!
Jo i Amy Lawrence…
Why, me and Amy Lawrence--"
En els ulls astorats que ella posa, Tom hi llegí la seva errada; i es detura, tot confós.
The big eyes told Tom his blunder and he stopped, confused.
-O Tom ! Així jo no la primera amb qui heu tingut relacions !
"Oh, Tom! Then I ain't the first you've ever been engaged to!"
La nena comença a plorar.
The child began to cry.
Tom digué: -Oh ! No ploreu, Becky. Ja tant se me 'n dóna, d' ella.
Tom said: "Oh, don't cry, Becky, I don't care for her any more."
-Oh ! no, Tom: Ja sabeu que no és cert.
"Yes, you do, Tom--you know you do."
Tom féu per manera de passar -li el braç al voltant del coll; pero ella l' empenyé cap enlla, i es gira de cara a la paret i continua plorant.
Tom tried to put his arm about her neck, but she pushed him away and turned her face to the wall, and went on crying.
Tom ho intenta altra vegada, amb paraules amorosides, i fou repel·lit de bell nou.
Tom tried again, with soothing words in his mouth, and was repulsed again.
Aleshores es desvetlla son orgull, i se n' ana i sortí al defora.
Then his pride was up, and he strode away and went outside.
Romangué aturat, tot inquiet i anguniós, per una estona, dant tot sovint llambregades a la porta, esperant que ella s' empenediria i el vindria a cercar. Pero no ho féu.
He stood about, restless and uneasy, for a while, glancing at the door, every now and then, hoping she would repent and come to find him. But she did not.
Aleshores començaren de escometre 'l sentiments amargs i temences d' ésser el culpable.
Then he began to feel badly and fear that he was in the wrong.
Li exigia una aspra lluita amb sí mateix de fer ara noves insinuacions, pero s' hi decidí i entra.
It was a hard struggle with him to make new advances, now, but he nerved himself to it and entered.
Ella encara estava dreta al recó, tot sanglotant amb la cara contra la paret.
She was still standing back there in the corner, sobbing, with her face to the wall.
El cor de Tom en fou colpit. Ana envers ella i estigué un moment parat, no sabent exactament que calia fer.
Tom's heart smote him. He went to her and stood a moment, not knowing exactly how to proceed.
Després digué, tot vacil·lant: -Becky: a mi … a mi tant se me 'n dóna de tothom, fora de vós.
Then he said hesitatingly: "Becky, I--I don't care for anybody but you."
Cap resposta, només que sanglots.
No reply--but sobs.
-Becky…- féu ell en so de defensa; -Becky… no voleu dir-me res?
"Becky"--pleadingly. "Becky, won't you say something?"
Més sanglots.
More sobs.
Tom es tragué son joiell principal, un pomet de llautó, del cim d' un ferro de llar, i el passa al voltant d' ella perque ella el pogués veure, i digué: -Becky: voleu pendre 'l, si us plau ?
Tom got out his chiefest jewel, a brass knob from the top of an andiron, and passed it around her so that she could see it, and said: "Please, Becky, won't you take it?"
Ella el tira a terra.
She struck it to the floor.
Aleshores Tom sortí de la casa per anar damunt les muntanyoles, i qui sap-lo-lluny, i no tornar a escola aquell dia.
Then Tom marched out of the house and over the hills and far away, to return to school no more that day.
Tot seguit Becky comença de recelar.
Presently Becky began to suspect.
Corregué cap a la porta: ell ja no era a l' envista. Dona un tomb envers el camp de joc: no era allí.
She ran to the door; he was not in sight; she flew around to the play-yard; he was not there.
Aleshores crida: -Tom ! veniu, Tom !
Then she called: "Tom! Come back, Tom!"
Para una atenció ben sol·lícita, pero no hi hagué resposta. No tenia més companys que el silenci i la solitud.
She listened intently, but there was no answer. She had no companions but silence and loneliness.
Així és que s' assegué a plorar de bell nou i a vituperar -se ella mateixa; i per aquell temps els alumnes començaven a reunir -se altra vegada, i hagué d' amagar son dol i aquietar son cor malmes, i resignar -se a la creu d' una tarda llarga, paorosa, xacrosa, sense que hi hagués, entre els forasters que la voltaven, ningú per a bescanviar -hi dolors.
So she sat down to cry again and upbraid herself; and by this time the scholars began to gather again, and she had to hide her griefs and still her broken heart and take up the cross of a long, dreary, aching afternoon, with none among the strangers about her to exchange sorrows with.
CAPÍTOL VIII
CHAPTER VIII
Tom es féu escapol, d' ací d' alla per camins i caminals fins a trobar -se enfora dels vestigis dels alumnes que tornaven, i després adopta un petit trot consirós.
TOM dodged hither and thither through lanes until he was well out of the track of returning scholars, and then fell into a moody jog.
Travessa rierols dues o tres vegades, perque, segons una dominant superstició jovenívola, el passar aigua destarotava les persecucions.
He crossed a small "branch" two or three times, because of a prevailing juvenile superstition that to cross water baffled pursuit.
Mitja hora després desapareixia per darrera de la casa Douglas, al cim de Cardiff Hill; i l' escola era tot just obirable dins la vall que deixava endarrera.
Half an hour later he was disappearing behind the Douglas mansion on the summit of Cardiff Hill, and the school-house was hardly distinguishable away off in the valley behind him.
Entra en un bosc espes, tria sa via, sense seguir cap tirany, cap al centre del bosc, i segué damunt un indret molsós, sota una alzina tota ufanosa.
He entered a dense wood, picked his pathless way to the centre of it, and sat down on a mossy spot under a spreading oak.
No es movia ni una mica de oratjol; l' escalf de la immobil migdiada havia aturat el mateix cant dels ocells; la natura estava subjecta a un encantament, no interromput de cap so, llevat del llunya i eventual martelleig d' un pigot, i aixo semblava fer més pregon el penetrant silenci i la sensació de solitud.
There was not even a zephyr stirring; the dead noonday heat had even stilled the songs of the birds; nature lay in a trance that was broken by no sound but the occasional far-off hammering of a wood-pecker, and this seemed to render the pervading silence and sense of loneliness the more profound.
L' anima del minyó era amarada de melangia: sos sentiments estaven d' acord amb els seus voltants.
The boy's soul was steeped in melancholy; his feelings were in happy accord with his surroundings.
Segué llarga estona amb els colzes damunt els genolls i el mentó damunt les mans, meditatívol.
He sat long with his elbows on his knees and his chin in his hands, meditating.
Li semblava que la vida, tot lo més, era una mortificació; i envejava més que a mitges a Jimmy Hodges, finat de poc. Devia ésser d' allo més apacible, pensa, el jeure i adormir -se i somniar per sempre més, mentre el vent zumzejaria a través dels arbres i afalagaria l' herbei i les flors de la tomba, amb cap cosa de la qual encaparrar -se o doldre 's, mai més.
It seemed to him that life was but a trouble, at best, and he more than half envied Jimmy Hodges, so lately released; it must be very peaceful, he thought, to lie and slumber and dream forever and ever, with the wind whispering through the trees and caressing the grass and the flowers over the grave, and nothing to bother and grieve about, ever any more.
Sols que assolís un exit pur a l' escola dominical, ja li plauria d' anar -se 'n i deixar -ho córrer tot.
If he only had a clean Sunday-school record he could be willing to go, and be done with it all.
Ara, pel que feia a aquella noia, que havia fet ell ?
Now as to this girl. What had he done?
No-res.
Nothing.
El movia la millor intenció del món i l' havien tractat com un ca, com un veritable ca.
He had meant the best in the world, and been treated like a dog--like a very dog.
Ella se 'n penediria algun dia, potser quan fos massa tard. Ah !
She would be sorry some day--maybe when it was too late.
Si ell hagués pogut morir temporalment !
Ah, if he could only die _temporarily_!
Pero el cor elastic de la jovenesa no pot mantenir -se comprimit dins un motlle d' angúnia per molt de temps.
But the elastic heart of youth cannot be compressed into one constrained shape long at a time.
Tom, al cap de poca estona, comença d' anar a la deriva, insensiblement, envers les preocupacions de la seva vida.
Tom presently began to drift insensibly back into the concerns of this life again.
Que passaria si girés l' esquena, ara, i desaparegués misteriosament ?
What if he turned his back, now, and disappeared mysteriously?
Que passaria si se n' anés lluny (on més lluny pogués, a contrades inconegudes de l' altra banda de la mar ), per no tornar jamai ?
What if he went away--ever so far away, into unknown countries beyond the seas--and never came back any more!
Quíns foren aleshores els sentiments d'ella?
How would she feel then!
La idea d' ésser pallasso li torna ara al magí, per no omplir -lo sinó de fastig. Perque la frivolitat, i les facecies i els colants amb llunes esdevenien un insult quan venien a fer el manefla dins un esperit encimbellat a l' august i vagariós reialme del romanticisme.
The idea of being a clown recurred to him now, only to fill him with disgust. For frivolity and jokes and spotted tights were an offense, when they intruded themselves upon a spirit that was exalted into the vague august realm of the romantic.
No: seria soldat, i tornaria després de llargues anyades, tot il·lustre i assenyalat dels combats.
No, he would be a soldier, and return after long years, all war-worn and illustrious.
No, millor encara: s' ajuntaria als indis i caçaria búfals i aniria pel tirany de la guerra, damunt les serralades i les grans planures totes iguals de l' extrem Ponent; i, enlla d' enlla de l' esdevenidor, tornaria convertit en gran capitost, amb tot de plomes voleiadisses, fastigós de tan pintat, i aniria a fer gambades dins l' escola dominical, algun matí soporífer de l' estiu, amb un esgarip de guerra glaçador de la sang, i cauteritzaria les nines dels ulls de tots els seus companys, amb una enveja impossible d' apaivagar.
No--better still, he would join the Indians, and hunt buffaloes and go on the warpath in the mountain ranges and the trackless great plains of the Far West, and away in the future come back a great chief, bristling with feathers, hideous with paint, and prance into Sunday-school, some drowsy summer morning, with a blood-curdling war-whoop, and sear the eyeballs of all his companions with unappeasable envy.
Pero no, encara hi havia quelcom de més grandiós que aixo:
But no, there was something gaudier even than this.
seria pirata !
He would be a pirate!
Veritat que sí ? Ara el seu esdevenidor se li mostrava tot franc al seu davant, i aureolat d' una resplendor inimaginable.
That was it! _now_ his future lay plain before him, and glowing with unimaginable splendor.
Com el seu nom ompliria tot el món, i faria esparverar la gent !
How his name would fill the world, and make people shudder!
Amb quanta de gloria aniria solcant les mars agitades dins son llarg, baix, negre, vaixell corredor, l' Esperit de la Tempesta, amb la paorosa bandera voleiant a proa !
How gloriously he would go plowing the dancing seas, in his long, low, black-hulled racer, the Spirit of the Storm, with his grisly flag flying at the fore!
I, al zenit de la seva fama, com apareixeria, de cop i volta, al vell poblet, i aniria furtivament a l' església, tot bru i malmes dels temporals, amb el seu gipó i truses de vellut negre, les seves grans botes fins a genoll, la seva faixa carmesina, el seu cinyell eriçat de pistoles de muntar, el seu coltellas, rovellat pel crim, a un costat, el seu capell inclinat amb plomes onejants, la seva bandera negra desplegada, amb el crani i els ossos travessers ! I com sentiria amb extasi i estarrufament aquells murmuris: -És Tom Sawyer, el negre Flagell de l' Armada Espanyola !
And at the zenith of his fame, how he would suddenly appear at the old village and stalk into church, brown and weather-beaten, in his black velvet doublet and trunks, his great jack-boots, his crimson sash, his belt bristling with horse-pistols, his crime-rusted cutlass at his side, his slouch hat with waving plumes, his black flag unfurled, with the skull and crossbones on it, and hear with swelling ecstasy the whisperings, "It's Tom Sawyer the Pirate!--the Black Avenger of the Spanish Main!"
Sí, estava resolt: la seva carrera estava decidida !
Yes, it was settled; his career was determined.
Volia fugir de casa i començar. Volia inaugurar -ho el mateix endema al matí. Així, doncs, li calia empendre els preparatius. Aplegaria tots els seus recursos.
He would run away from home and enter upon it. He would start the very next morning. Therefore he must now begin to get ready. He would collect his resources together.
Ana envers un tronc podrit, que era al seu abast, i comença de cavar sota un de sos caps amb el seu ganivet Barlow.
He went to a rotten log near at hand and began to dig under one end of it with his Barlow knife.
No triga a colpir fusta que sonava com a buida.
He soon struck wood that sounded hollow.
Hi posa la ma, i pronuncia aquests mots d' encantament, d' una manera impressionant: -Que allo que no hagi vingut aquí, se n' hi vingui ! Que allo que hi és, hi romangui.
He put his hand there and uttered this incantation impressively: "What hasn't come here, come! What's here, stay here!"
Després, a esgarrapades retira el fang i féu obiradora una teula de pi.
Then he scraped away the dirt, and exposed a pine shingle.
L' aixeca i descobrí una ben feta cambreta de tresor, el fons i costats de la qual eren construits amb teules de fusta. Hi havia una bala.
He took it up and disclosed a shapely little treasure-house whose bottom and sides were of shingles. In it lay a marble.
L' astorament de Tom no tingué fi ni compte.
Tom's astonishment was bound-less!
Es grata el cap amb aire perplex i féu: -És una cosa de no dir !
He scratched his head with a perplexed air, and said: "Well, that beats anything!"
Després llança ben lluny la bala, tot teiós, i romangué d' allo més pensívol.
Then he tossed the marble away pettishly, and stood cogitating.
La veritat és que una superstició seva, que ell i sos camarades havien considerat sempre infal·lible, li havia fallit.
The truth was, that a superstition of his had failed, here, which he and all his comrades had always looked upon as infallible.
Si enterraveu una bala amb certs necessaris encantaments i la deixaveu tota sola per una quinzena, i després obríeu el lloc amb l' encantament que ell havia dit, trobaríeu que totes les bales que havíeu perdut s' hi haurien acoblat, per més escampadament que haguessin estat separades. Pero ara aquesta cosa havia fallit, tanmateix, i d' una manera indisputable.
If you buried a marble with certain necessary incantations, and left it alone a fortnight, and then opened the place with the incantation he had just used, you would find that all the marbles you had ever lost had gathered themselves together there, meantime, no matter how widely they had been separated. But now, this thing had actually and unquestionably failed.
Tot el sistema de la fe, dins Tom, es commogué damunt sos fonaments.
Tom's whole structure of faith was shaken to its foundations.
Moltes vegades havia sentit dir que la cosa reeixia, pero mai que hagués fallit.
He had many a time heard of this thing succeeding but never of its failing before.
No se li acudí que ell mateix ho havia intentat d' altres vegades, pero que després no pogué trobar mai els amagatalls.
It did not occur to him that he had tried it several times before, himself, but could never find the hiding-places afterward.
Aquest tema el capfica una estona, i al capdavall decidí que alguna bruixa s' hi havia ficat i havia romput l' encís.
He puzzled over the matter some time, and finally decided that some witch had interfered and broken the charm.
Pensa que cercaria de satisfer -se sobre aquest extrem, i sotja pels voltants fins que troba un petit indret arenós amb un sotet en forma d' embut.
He thought he would satisfy himself on that point; so he searched around till he found a small sandy spot with a little funnel-shaped depression in it.
S' ajagué i posa la boca arran del sotet, i clama:
He laid himself down and put his mouth close to this depression and called--
-Larva de formiga lleó, fes que en sigui coneixedor !
"Doodle-bug, doodle-bug, tell me what I want to know!
Larva de formiga lleó, fes que en sigui coneixedor !
Doodle-bug, doodle-bug, tell me what I want to know!"
La sorra comença de bellugar -se, i un petit insecte negre aparegué per un segon, i en acabat es precipita a dins, a correcuita.
The sand began to work, and presently a small black bug appeared for a second and then darted under again in a fright.
-No ho diu !
"He dasn't tell!
Així, doncs, ha estat una bruixa qui ho ha fet. Ja me n' havia temut.
So it _was_ a witch that done it. I just knowed it."
Massa sabia ell la futilitat d' intentar haver -se -les amb les bruixes: així és que ho deixa córrer descoratjat.
He well knew the futility of trying to contend against witches, so he gave up discouraged.
Pero se li acudí que tanmateix podia quedar -se la bala que havia tirat al lluny, i ana i féu una pacient recerca. Pero no pogué trobar -la.
But it occurred to him that he might as well have the marble he had just thrown away, and therefore he went and made a patient search for it. But he could not find it.
Torna a sa cambreta del tresor, i la posa curosament així cóm estava quan va llançar la bala. En acabat prengué una altra bala i la llança de la mateixa manera, tot dient: -Germana, vés a trobar la teva germana !
Now he went back to his treasure-house and carefully placed himself just as he had been standing when he tossed the marble away; then he took another marble from his pocket and tossed it in the same way, saying: "Brother, go find your brother!"
Sotja on queia, i ana cap allí i mira.
He watched where it stopped, and went there and looked.
Pero devia haver anat més ença o més enlla: així és que féu l' operació dues vegades més.
But it must have fallen short or gone too far; so he tried twice more.
L' última repetició va reeixir. Les dues bales eren l' una a un pam de l' altra.
The last repetition was successful. The two marbles lay within a foot of each other.
Aleshores, precisament, el so d'una trompeta d'estany vingué tot desmaiat sota les verdes naus de la boscúria.
Just here the blast of a toy tin trumpet came faintly down the green aisles of the forest.
Tom s' arrabassa gec i pantalons, convertí un elastic en cinyell, furga dins unes brosses, més enlla del tronc podrit, traient -ne un arc i una sageta ben grollers, una espasa de llauna, i una trompeta d' estany, i en un moment es va haver apoderat d' aquests atuells, i gambadeja cap enfora, amb els peus nus i la camisa al vent.
Tom flung off his jacket and trousers, turned a suspender into a belt, raked away some brush behind the rotten log, disclosing a rude bow and arrow, a lath sword and a tin trumpet, and in a moment had seized these things and bounded away, barelegged, with fluttering shirt.
Al cap de poc s' atura sota un gran om, bufa la trompeta en resposta, i després comença a anar de puntetes i a atalaiar amb aire de lluita, d' ací d' alla.
He presently halted under a great elm, blew an answering blast, and then began to tiptoe and look warily out, this way and that.
Digué cautelosament a una companyia imaginaria:
He said cautiously--to an imaginary company:
-Braó, mos gais companyons!
"Hold, my merry men!
Romaneu amagats fins que jo colpeixi.
Keep hid till I blow."
Aleshores aparegué Joe Harper, tan aeriament vestit i acuradament armat com el mateix Tom.
Now appeared Joe Harper, as airily clad and elaborately armed as Tom.
Tom crida: -Ei !
Tom called: "Hold!
Quí ve al bosc de Sherwood sense el meu permís ?
Who comes here into Sherwood Forest without my pass?"
-Guiu de Guisborne no necessita el permís de cap home nat !
"Guy of Guisborne wants no man's pass.
Quí ets tu que … que …
Who art thou that--that--"
-Goses tenir -me aquest llenguatge- digué Tom apuntant, perque parlaven segons el llibre, de memoria.
"Dares to hold such language," said Tom, prompting--for they talked "by the book," from memory.
-Quí ets tu que goses tenir -me aquest llenguatge ?
"Who art thou that dares to hold such language?"
-Jo, tanmateix!
"I, indeed!
Robin Hood, com la teva carcassa condemnada no trigara a saber.
I am Robin Hood, as thy caitiff carcase soon shall know."
-Així, ets talment el famós bandejat ?
"Then art thou indeed that famous outlaw?
Ben joiosament et disputaré els passos del bosc joliu.
Right gladly will I dispute with thee the passes of the merry wood.
Para esment !
Have at thee!"
Prengueren llurs espases de llauna, reboteren a terra sos altres atuells, es posaren en actitud de duel, peu contra peu, i començaren un greu, acuradíssim combat, « dos amunt i dos avall ».
They took their lath swords, dumped their other traps on the ground, struck a fencing attitude, foot to foot, and began a grave, careful combat, "two up and two down."
Tom digué, al cap d' una estoneta: -Ara, mala forca us gronxi, poseu -hi més delit !
Presently Tom said: "Now, if you've got the hang, go it lively!"
Així, doncs, lluitaren « amb delit », tots suats i panteixant de la tasca.
So they "went it lively," panting and perspiring with the work.
Tom crida ben aviat: -Caieu ! Caieu !
By and by Tom shouted: "Fall! fall! Why don't you fall?"
Per que no caieu ? -No vull ! Perque no caieu vós ? Sóu el que ho ha fet pitjor.
"I sha'n't! Why don't you fall yourself? You're getting the worst of it."
-Bé, aixo no hi vol dir res.
"Why, that ain't anything.
No puc caure. Poc és així, com van les coses en el llibre.
I can't fall; that ain't the way it is in the book.
El llibre diu: « Aleshores amb un cop travessador occí el pobre Guiu de Guisborne ! »
The book says, 'Then with one back-handed stroke he slew poor Guy of Guisborne.'
Heu de donar un tomb al meu voltant i deixar que us fereixi per l' esquena.
You're to turn around and let me hit you in the back."
Era impossible de trobar taps a les autoritats així és que Joe dona el tomb, rebé la patacada i caigué. -Ara- digué Joe, alçant -se -deixeu que us mati jo.
There was no getting around the authorities, so Joe turned, received the whack and fell. "Now," said Joe, getting up, "you got to let me kill _you_. That's fair."
És ben enraonat. -No, no puc: no és en el llibre
"Why, I can't do that, it ain't in the book."
-Bé, aixo és una roinesa endiastrada. Vet -ho aquí.
"Well, it's blamed mean--that's all."
-Bé, Joe: podeu fer de Frare Tuck, o de Much, el fill del moliner, i aporrinar -me amb un garrot de dues mans; o bé jo seré el Xerif de Nottingham, i vós sereu Robin Hood una estoneta, i em matareu.
"Well, say, Joe, you can be Friar Tuck or Much the miller's son, and lam me with a quarter-staff; or I'll be the Sheriff of Nottingham and you be Robin Hood a little while and kill me."
Aixo semblava satisfactori, de manera que aquestes aventures foren dutes a compliment.
This was satisfactory, and so these adventures were carried out.
Després Tom esdevingué Robin Hood de bell nou, i la monja traidora consentí que perdés la força amb la sang que se li escolava de la ferida abandonada.
Then Tom became Robin Hood again, and was allowed by the treacherous nun to bleed his strength away through his neglected wound.
I a la fi, Joe, representant una tribu sencera de bandejats plorosos, l' arrossega tristament, li posa l' arc a les febles mans, i Tom digué: -Alla on caura aquesta sageta, enterreu -hi el pobre Robin Hood sota el bosc que treu ufana.
And at last Joe, representing a whole tribe of weeping outlaws, dragged him sadly forth, gave his bow into his feeble hands, and Tom said, "Where this arrow falls, there bury poor Robin Hood under the greenwood tree."
En acabat dispara la seva sageta, i caigué, i hauria hagut de morir; pero es posa damunt una ortiga, i salta amb massa embranzida perque fos un cos mort.
Then he shot the arrow and fell back and would have died, but he lit on a nettle and sprang up too gaily for a corpse.
Els nois es vestiren, amagaren llurs gales, i se n' anaren tot lamentant que no hi hagués bandejats avui en dia, i demanant -se quína cosa podia mostrar d' haver fet, la civilització moderna, per a compensar llur perdua.
The boys dressed themselves, hid their accoutrements, and went off grieving that there were no outlaws any more, and wondering what modern civilization could claim to have done to compensate for their loss.
Van dir que s' haurien estimat més ésser bandejats un any dins el bosc de Sherwood que no pas presidents dels Estats Units per sempre més.
They said they would rather be outlaws a year in Sherwood Forest than President of the United States forever.
CAPÍTOL IX
CHAPTER IX
Aquella nit, a dos quarts de deu, Tom i Sid foren enviats al llit com de costum.
AT half-past nine, that night, Tom and Sid were sent to bed, as usual.
Digueren les pregaries, i Sid aviat hagué trencat el son.
They said their prayers, and Sid was soon asleep.
Tom jeia tot despert i vigilava amb neguitosa impaciencia.
Tom lay awake and waited, in restless impatience.
Quan li sembla que ja era gairebé a trenc de dia, sentí que el rellotge sonava les deu.
When it seemed to him that it must be nearly daylight, he heard the clock strike ten!
N' hi havia per desesperar -se.
This was despair.
S' hauria bellugat i remenat com els seus nervis li demanaven, pero tenia por de despertar Sid.
He would have tossed and fidgeted, as his nerves demanded, but he was afraid he might wake Sid.
Jagué, doncs, d' allo més quiet i mirant en l' aire, dins l' ombra.
So he lay still, and stared up into the dark.
Tot era brofegament silenciós.
Everything was dismally still.
Aviat començaren a brollar del silenci sorolls apenes perceptibles, que anaven prenent cos.
By and by, out of the stillness, little, scarcely perceptible noises began to emphasize themselves.
El tic-tac del rellotge esdevingué sensible. Vells prestatges es posaren a cruixir misteriosament. Els graons carriquejaren vagament.
The ticking of the clock began to bring itself into notice. Old beams began to crack mysteriously. The stairs creaked faintly.
Sens dubte, hi havia esperits en campanya.
Evidently spirits were abroad.
Un ronc acompassat venia sordament de la cambra de la tia Polly.
A measured, muffled snore issued from Aunt Polly's chamber.
I aleshores comença el xerric enujós d' un grill que cap inventiva humana hauria pogut localitzar.
And now the tiresome chirping of a cricket that no human ingenuity could locate, began.
Després vingué el so acompassat i espectral d' un corc, a la paret que hi havia a la capçalera del llit: allo volia dir que els dies d' algú eren comptats.
Next the ghastly ticking of a death-watch in the wall at the bed's head made Tom shudder--it meant that somebody's days were numbered.
Després l' udol d' un gos llunya munta en l' aire de la nit, i fou respost per un udol més vague d' una distancia més remota.
Then the howl of a far-off dog rose on the night air, and was answered by a fainter howl from a remoter distance.
Tom es trobava a l' agonia.
Tom was in an agony.
A la fi romangué satisfet que el temps s' hagués exhaurit i l' eternitat s' inaugurés; i comença, a desgrat seu, a ensopir -se; el rellotge canta les onze, pero ell no les sentí.
At last he was satisfied that time had ceased and eternity begun; he began to doze, in spite of himself; the clock chimed eleven, but he did not hear it.
I després comparegué, mesclat amb els somnis a mig formar, un miol sobiranament melangiós.
And then there came, mingling with his half-formed dreams, a most melancholy caterwauling.
Una finestra veina que s' obria el trasbalsa.
The raising of a neighboring window disturbed him.
Un crit de: -Ala, bretol ! - i el patapam d' una ampolla buida contra el darrera del cobert de fusta de la seva tia el desvetllaren del tot, i al cap d' un minut estava abillat i fora de la finestra, i s' arrossegava per la teulada de la golfa a quatre grapes.
A cry of "Scat! you devil!" and the crash of an empty bottle against the back of his aunt's woodshed brought him wide awake, and a single minute later he was dressed and out of the window and creeping along the roof of the "ell" on all fours.
Miola amb precaució una o dues vegades, tot fent via. Després salta a la teulada del cobert, i d' alla a terra.
He "meow'd" with caution once or twice, as he went; then jumped to the roof of the woodshed and thence to the ground.
Veu's allí Huckleberry Finn amb el gat mort.
Huckleberry Finn was there, with his dead cat.
Els nois partiren i desaparegueren en la tenebror.
The boys moved off and disappeared in the gloom.
Al cap de mitja hora calcigaven l' alt herbam del cementiri.
At the end of half an hour they were wading through the tall grass of the graveyard.
Era un cementiri de la vella mena ponentina, damunt un turó, a vora d' una milla i mitja del poblet.
It was a graveyard of the old-fashioned Western kind. It was on a hill, about a mile and a half from the village.
El vorejava un clos atrotinat, fet de taulons, que unes vegades es decantava cap enfora i altres cap endins, pero mai no romania test.
It had a crazy board fence around it, which leaned inward in places, and outward the rest of the time, but stood upright nowhere.
Herbei i herbotes envaien tot el cementiri. Totes les velles tombes eren ensorrades. No hi havia una lapida enlloc. Fustes de cim arrodonit, menjades de corcs, feien tentines damunt les tombes, cercant decantades un puntal, i no trobant -ne cap.
Grass and weeds grew rank over the whole cemetery. All the old graves were sunken in, there was not a tombstone on the place; round-topped, worm-eaten boards staggered over the graves, leaning for support and finding none.
Allo de « Consagrat a la memoria de … » i així per l' estil, hom ho havia pintat en el seu temps, pero hom ja no hauria pogut llegir -ho en el major nombre d' elles, ara, baldament hi hagués hagut més llum.
"Sacred to the memory of" So-and-So had been painted on them once, but it could no longer have been read, on the most of them, now, even if there had been light.
Un oratjol desmaiat gemegava entre els arbres, i Tom tingué por que fossin els esperits dels morts planyent -se d' ésser destorbats.
A faint wind moaned through the trees, and Tom feared it might be the spirits of the dead, complaining at being disturbed.
Els nois enraonaren poc, i només que en una veu que no s' afigurava, perque l' hora, i l' indret, i la difosa solemnitat, i el silenci oprimien llurs esperits.
The boys talked little, and only under their breath, for the time and the place and the pervading solemnity and silence oppressed their spirits.
Trobaren el nou munt alterós que cercaven, i s' aconductaren sota la protecció de tres oms poderosos que creixien aflotonats a unes quantes passes de la tomba.
They found the sharp new heap they were seeking, and ensconced themselves within the protection of three great elms that grew in a bunch within a few feet of the grave.
Esperaren en silenci una estona, que els sembla ben llarga.
Then they waited in silence for what seemed a long time.
La queixa d' una oliba llunyana era l' únic so que trencava el silenci de mort.
The hooting of a distant owl was all the sound that troubled the dead stillness.
Les reflexions de Tom li anaven esquifint el cor.
Tom's reflections grew oppressive.
Havia d' enraonar, fos com fos. Així és que digué, en un murmuri: -Hucky ! Creieu que els morts se n' agraden que nosaltres siguem aquí ?
He must force some talk. So he said in a whisper: "Hucky, do you believe the dead people like it for us to be here?"
Huckleberry zumzeja: -Em plauria de saber -ho. És una cosa que corpren: oi ?
Huckleberry whispered: "I wisht I knowed. It's awful solemn like, _ain't_ it?"
-Ja ho crec !
"I bet it is."
Després hi hagué una considerable pausa, durant la qual els minyons examinaren interiorment la materia.
There was a considerable pause, while the boys canvassed this matter inwardly.
Després Tom murmura: -Escolteu, Hucky: que compteu que ens sent parlar, Hoss Williams ?
Then Tom whispered: "Say, Hucky--do you reckon Hoss Williams hears us talking?"
-És clar que sí. Si més no, el seu esperit.
"O' course he does. Least his sperrit does."
Tom, després d' una pausa: -Em plauria d' haver dit el senyor Williams.
Tom, after a pause: "I wish I'd said Mister Williams. But I never meant any harm.
Pero no he obrat altrament per cap mala cosa: tothom li diu Hoss.
Everybody calls him Hoss."
-Un cos mort d' aquests, mai pot ésser massa exigent sobre la manera com un hom en parli, Tom.
"A body can't be too partic'lar how they talk 'bout these-yer dead people, Tom."
Aixo crea un descoratjament, i la conversa fina de bell nou.
This was a damper, and conversation died again.
Aviat Tom agafa el braç de son camarada i digué: -Sst !
Presently Tom seized his comrade's arm and said: "Sh!"
-Que hi ha, Tom ? -
"What is it, Tom?"
I s'arrambaren amb els cors palpitants.
And the two clung together with beating hearts.
-Sst!
"Sh!
Altra vegada!
There 'tis again!
No ho sentiu ?
Didn't you hear it?"
-Jo…
"I--"
-Veieu?
"There!
Ara ho heu sentit.
Now you hear it."
-Déu meu, Tom ! Ja són aquí, ben segur.
"Lord, Tom, they're coming!
They're coming, sure.
Que farem ?
What'll we do?"
-Poc ho .
"I dono.
Creieu que ens llucaran ?
Think they'll see us?"
-O Tom ! Poden veure en la foscor, igual que els gats.
"Oh, Tom, they can see in the dark, same as cats.
Voldria no haver vingut.
I wisht I hadn't come."
-Oh ! No tingueu por. No crec que ens empantaneguin. No fem cap mal. Si estem ben quiets, potser ni se n' adonaran de nosaltres.
"Oh, don't be afeard. I don't believe they'll bother us. We ain't doing any harm. If we keep perfectly still, maybe they won't notice us at all."
-Hi faré el que sapiga, Tom; pero, Déu meu !, tot jo sóc una esgarrifança !
"I'll try to, Tom, but, Lord, I'm all of a shiver."
-Escolteu!
"Listen!"
Els minyons decantaren la testa plegats, i amb prou feines respiraven.
The boys bent their heads together and scarcely breathed.
Un so apagat de veus surava per l' extrem més distant del cementiri. -Vegeu !
A muffled sound of voices floated up from the far end of the graveyard.
Mireu allí ! - murmura Tom. -Que és allo ?
"Look! See there!" whispered Tom. "What is it?"
-Foc del dimoni!
"It's devil-fire.
O Tom ! Aixo glaça.
Oh, Tom, this is awful."
Algunes incertes figures s' acostaren entre la fosca, tot gronxant una llanterna d' estany d' antiga mena, que clapava el sol amb innombrables antiqüeles de llum.
Some vague figures approached through the gloom, swinging an old-fashioned tin lantern that freckled the ground with innumerable little spangles of light.
Al cap de poc, Huckleberry zumzeja amb un calfred: -Son els dimonis, ben segur.
Presently Huckleberry whispered with a shudder: "It's the devils sure enough.
En vénen tres !
Three of 'em!
En nom de Déu, Tom, estem perduts !
Lordy, Tom, we're goners!
Podeu pregar ?
Can you pray?"
-Faré per manera, pero no tingueu por.
"I'll try, but don't you be afeard.
No ens faran cap mal.
They ain't going to hurt us.
« Em fico dins el llit per fer -hi un son seguit … »
'Now I lay me down to sleep, I--'"
-Sst!
"Sh!"
-Que passa, Huck ?
"What is it, Huck?"
-Són homes !
"They're _humans_!
Un n' és, sinó els altres.
One of 'em is, anyway.
Un d' ells fa la veu de Muff
One of 'em's old Muff Potter's voice."
Potter. -Ca ! … Voleu dir ?
"No--'tain't so, is it?"
-Faig juguesca de coneixer -la bé.
"I bet I know it.
No us remeneu ni us bellugueu.
Don't you stir nor budge.
No és prou viu per a reparar -nos.
He ain't sharp enough to notice us.
Deu estar embriagat, com de costum, ben segur, aquest vell poca-pena del diastre.
Drunk, the same as usual, likely--blamed old rip!"
-Molt bé: estaré ben quiet. Ara n' estan lluny. No el poden trobar. Ara tornen a venir. Ara es cremen. Ara es refreden altra vegada. Es cremen un altre cop.
"All right, I'll keep still. Now they're stuck. Can't find it. Here they come again. Now they're hot. Cold again. Hot again. Red hot!
Brasa viva ! Aquesta vegada ho han ensopegat. Escolteu, Huck: conec una altra de llurs veus: hi ha Joe l' Indi.
They're p'inted right, this time. Say, Huck, I know another o' them voices; it's Injun Joe."
-Oi! Aquest mestís assassí!
"That's so--that murderin' half-breed!
M' estimaria més que fossin dimonis, cent vegades !
I'd druther they was devils a dern sight.
Per que deuen rondar ?
What kin they be up to?"
Els murmuris s' extingiren del tot, aleshores, perque els tres homes havien arribat a la tomba, i romanien a unes quantes passes de l' amagatall dels dos minyons.
The whisper died wholly out, now, for the three men had reached the grave and stood within a few feet of the boys' hiding-place.
-Aquí és- digué la tercera veu. I son posseidor alça la llanterna, que mostra la faç del jove doctor Robinson.
"Here it is," said the third voice; and the owner of it held the lantern up and revealed the face of young Doctor Robinson.
Potter i Joe l' Indi portaven un baiard, amb una corda i un parell de pales al damunt.
Potter and Injun Joe were carrying a handbarrow with a rope and a couple of shovels on it.
Deixaren en terra allo que traginaven, i començaren d' obrir la tomba.
They cast down their load and began to open the grave.
El doctor posa la llanterna al cap del lloc d' enterrament i avança i s' assegué, amb l' esquena recolzada en un dels oms.
The doctor put the lantern at the head of the grave and came and sat down with his back against one of the elm trees.
Estava tan a prop que els minyons l' haurien pogut tocar.
He was so close the boys could have touched him.
-De pressa, mestres ! - Digué en veu baixa.- La lluna podria eixir de cop i volta !
"Hurry, men!" he said, in a low voice; "the moon might come out at any moment."
Rondinaren una resposta, i continuaren cavant.
They growled a response and went on digging.
Per algun temps no se sentí més soroll que el xarricar de les pales que descarregaven llur nolieig de terra i arena.
For some time there was no noise but the grating sound of the spades discharging their freight of mould and gravel.
Allo era ben monoton.
It was very monotonous.
Finalment, una pala topa amb el taüt, fent un so opac i de fusta, i al cap d' un o dos minuts els homes l' havien hissat damunt terra, al defora.
Finally a spade struck upon the coffin with a dull woody accent, and within another minute or two the men had hoisted it out on the ground.
Alçapremaren la tapadora amb les pales, tragueren el cos mort, i el rebotaren asprament per terra.
They pried off the lid with their shovels, got out the body and dumped it rudely on the ground.
La lluna es mogué darrera els núvols i mostra sa cara esblaimada.
The moon drifted from behind the clouds and exposed the pallid face.
El baiard fou endegat, i el cos mort posat al seu damunt, cobert amb una flassada, i fermat amb la corda. Potter es tragué un ganivetas de molles i talla el cap de la corda que penjava, i digué: -Ara la cosa damnada esta a punt, serra-ossos, i, o bé ens doneu cinc monedes més, o aquí roman.
The barrow was got ready and the corpse placed on it, covered with a blanket, and bound to its place with the rope. Potter took out a large spring-knife and cut off the dangling end of the rope and then said: "Now the cussed thing's ready, Sawbones, and you'll just out with another five, or here she stays."
-Aixo és parlar ! - digué Joe l' Indi.
"That's the talk!" said Injun Joe.
-Ei ! Que vol dir, aixo ? - féu el doctor. -Heu demanat la paga per endavant, i us l' he donada.
"Look here, what does this mean?" said the doctor. "You required your pay in advance, and I've paid you."
-Sí, i heu fet quelcom més que aixo- digué Joe l' Indi, atansant -se al doctor, que ara estava de peu dret. -Em vau treure, fa cinc anys, de la cuina del vostre pare, on avia anat a demanar alguna menja, i vau dir que no hi havia anat per cap bé; i quan vaig fer saber que me la pagaríeu, baldament passessin cent anys, el vostre pare em tanca a la preso per rodamón.
"Yes, and you done more than that," said Injun Joe, approaching the doctor, who was now standing. "Five years ago you drove me away from your father's kitchen one night, when I come to ask for something to eat, and you said I warn't there for any good; and when I swore I'd get even with you if it took a hundred years, your father had me jailed for a vagrant.
Us penseu que me n' he oblidat ?
Did you think I'd forget?
Per alguna cosa tinc sang indiana.
The Injun blood ain't in me for nothing.
I ara us he arreplegat, i no teniu més remei que pagar: sabeu ?
And now I've _got_ you, and you got to _settle_, you know!"
Amenaçava al doctor amb el puny a la cara, en aquell moment.
He was threatening the doctor, with his fist in his face, by this time.
El doctor dona un cop sobtat, i estengué el mal home per terra. Potter deixa caure el ganivet i exclama: -Ei ! No toqueu el meu lleopard ! - I a l' instant següent s' havia agafat amb el doctor, i tots dos lluitaven amb maxima embranzida, afollant l' herba i esquinçant la terra amb llurs talons.
The doctor struck out suddenly and stretched the ruffian on the ground. Potter dropped his knife, and exclaimed: "Here, now, don't you hit my pard!" and the next moment he had grappled with the doctor and the two were struggling with might and main, trampling the grass and tearing the ground with their heels.
Joe l' Indi salta a son peu, amb els ulls encesos d' ira, arrabassa el coltell de Potter, i va arrossegar -se com un gat i acotant -se, dant una i altra volta als combatents, cercant una avinentesa.
Injun Joe sprang to his feet, his eyes flaming with passion, snatched up Potter's knife, and went creeping, catlike and stooping, round and round about the combatants, seeking an opportunity.
De sobte el doctor pogué romandre desempallegat d' una estrebada, agafa la feixuga fusta del capçal de la tomba de Williams, i amb ella atuí Potter en terra; i, al mateix moment, el mestís veié arribada la seva i enfonsa el ganivet fins el manec en el pit del jove.
All at once the doctor flung himself free, seized the heavy headboard of Williams' grave and felled Potter to the earth with it--and in the same instant the half-breed saw his chance and drove the knife to the hilt in the young man's breast.
Ell giravolta i caigué en part damunt Potter, amarant -lo amb la seva sang; i en aquell punt els núvols esborraren el paorós espectacle, i els dos minyons, esparverats, fugiren a més córrer dins la fosca.
He reeled and fell partly upon Potter, flooding him with his blood, and in the same moment the clouds blotted out the dreadful spectacle and the two frightened boys went speeding away in the dark.
Quan la lluna, ben tost, es mostra de bell nou, Joe l' Indi romania damunt els dos cossos, tot contemplant -los.
Presently, when the moon emerged again, Injun Joe was standing over the two forms, contemplating them.
El doctor féu un murmuri inarticulat, i un llarg badall d' agonia o bé dos, i resta en silenci. El mestís botzina:
The doctor murmured inarticulately, gave a long gasp or two and was still. The half-breed muttered:
-Aquells comptes estan saldats, Déu us damni ! Després féu sos robatoris en el cadaver. Després posa el fatal ganivet en l' oberta ma dreta de Potter, i segué damunt el taüt malmenat.
"_That_ score is settled--damn you." Then he robbed the body. After which he put the fatal knife in Potter's open right hand, and sat down on the dismantled coffin.
Passaren tres, quatre, cinc minuts, i aleshores Potter comença de moure 's i de fer gemecs.
Three--four--five minutes passed, and then Potter began to stir and moan.
Sa ma era closa damunt el ganivet: l' aixeca, hi pega llambregada i el deixa caure amb una esgarrifança.
His hand closed upon the knife; he raised it, glanced at it, and let it fall, with a shudder.
Després s' assegué, apartant -se el cos mort, i el lluca, i després lluca a son volt confosament.
Then he sat up, pushing the body from him, and gazed at it, and then around him, confusedly.
Sos ulls toparen els de Joe.
His eyes met Joe's.
-Senyor ! Com ha estat aixo, Joe ? - demana.
"Lord, how is this, Joe?" he said.
-És un brut negoci- digué Joe sense bellugar -se.
"It's a dirty business," said Joe, without moving.
-Per que ho heu fet ?
"What did you do it for?" "I!
-Jo ! I que he d' haver fet !
I never done it!"
-Ei ! El parlar així no us en llevara pas la culpa.
"Look here! That kind of talk won't wash."
Potter tremola i s' esblanqueí.
Potter trembled and grew white.
-Em pensava que estava sere. No havia d' haver fet beguda aquesta nit.
"I thought I'd got sober. I'd no business to drink to-night.
Pero encara la tinc al cap, pitjor que quan vam començar la feina. Sento un desori ! Amb prou feines puc recordar -me de res.
But it's in my head yet--worse'n when we started here. I'm all in a muddle; can't recollect anything of it, hardly.
Digueu -me, Joe (de bo de bo, ara, vell company ): ho he fet jo ? Joe, mai no m' havia passat pel magí; per la meva anima i la meva honor que mai no m' hi havia passat, Joe. Digueu -me, Joe, com ha estat.
Tell me, Joe--_honest_, now, old feller--did I do it? Joe, I never meant to--'pon my soul and honor, I never meant to, Joe.
Oh ! Esglaia ! I ell tan jove i que prometia tant !
Tell me how it was, Joe. Oh, it's awful--and him so young and promising."
-Ves, estaveu barallant-vos, i ell us va dar una patacada amb la fusta de la tomba, i vau caure d' allo més pla, i després us aixecareu, tot fent tentines i giravolts, i vau aferrar el ganivet, i l' hi vau apuntalar, mentre ell us ajustava una altra manyagueria que feia feredat. I aquí heu estat jaient fins ara, mort com un tascó.
"Why, you two was scuffling, and he fetched you one with the headboard and you fell flat; and then up you come, all reeling and staggering like, and snatched the knife and jammed it into him, just as he fetched you another awful clip--and here you've laid, as dead as a wedge til now."
-Oh ! No sabia el que em feia. Que em mori aquest mateix minut, si ho sabia. Tot era cosa del whisky i l' exaltació, em penso. Mai a la vida no havia usat una arma, Joe.
"Oh, I didn't know what I was a-doing. I wish I may die this minute if I did. It was all on account of the whiskey and the excitement, I reckon. I never used a weepon in my life before, Joe.
He tingut batusses, pero mai amb armes.
I've fought, but never with weepons.
Tothom us ho dira.
They'll all say that.
Joe, no en cantéssiu res!
Joe, don't tell!
Digueu que no en cantareu res, Joe: aixo és ésser un bon amic.
Say you won't tell, Joe--that's a good feller.
Sempre us he tingut estimació, Joe, i he estat al costat vostre.
I always liked you, Joe, and stood up for you, too.
No us en recordeu?
Don't you remember?
No ho cantareu: veritat, Joe ?
You _won't_ tell, _will_ you, Joe?"
- I la pobra criatura caigué de genolls davant l' estolid assassí, i ajunta les mans imploradores.
And the poor creature dropped on his knees before the stolid murderer, and clasped his appealing hands.
-No: sempre heu estat recte i lleial amb mi, Muff Potter, i no us aniré pas a l' encalç. Ja veieu: aixo és la més gentil cosa que un hom pugui dir.
"No, you've always been fair and square with me, Muff Potter, and I won't go back on you. There, now, that's as fair as a man can say."
-O Joe! Sóu un angel!
"Oh, Joe, you're an angel.
Per molt que visqui sempre us beneiré fins al darrer dia ! -
I'll bless you for this the longest day I live."
I Potter comença de plorar.
And Potter began to cry.
-Bé, bé: ja n' hi ha prou, d' aixo. Ja no és temps de somicar.
"Come, now, that's enough of that. This ain't any time for blubbering.
Aneu per aquell camí, i jo aniré per aquest.
You be off yonder way and I'll go this.
Espavileu-vos, ara, i no deixeu cap pista darrera vostre.
Move, now, and don't leave any tracks behind you."
Potter emprengué un trot que rapidament es convertí en correguda.
Potter started on a trot that quickly increased to a run. The half-breed stood looking after him.
El mestís romangué sotjant -lo, i murmura: -Si esta tan estovat per la pallisa i tan embriagat del rom com en l' aire, no pensara en el ganivet fins que sigui tan lluny que ja tingui por de tornar per aquesta banda. Cor de pollet !
He muttered: "If he's as much stunned with the lick and fuddled with the rum as he had the look of being, he won't think of the knife till he's gone so far he'll be afraid to come back after it to such a place by himself--chicken-heart!"
Dos o tres minuts després, l' home assassinat, el cadaver embolcallat en la flassada, el taüt sense tapadora i la tomba oberta romanien sota l' única inspecció de la lluna.
Two or three minutes later the murdered man, the blanketed corpse, the lidless coffin, and the open grave were under no inspection but the moon's.
El silenci, aiximateix, era altra vegada absolut.
The stillness was complete again, too.
CAPÍTOL X
CHAPTER X
Els dos minyons anaven, corre que correras, cap al poblet, muts d' horror.
THE two boys flew on and on, toward the village, speechless with horror.
De tant en tant, aprensius, daven una llambregada cap endarrera, damunt llurs espatlles, com si temessin que hom els pogués seguir.
They glanced backward over their shoulders from time to time, apprehensively, as if they feared they might be followed.
Cada sacot que es dreçava en llur via semblava un home i un enemic, i els feia retenir l' ale; i, en córrer pel voltant d' algunes casetes escampades proximes al poblet, el lladrar dels cans de vetlla incorporats semblava donar ales a llurs peus.
Every stump that started up in their path seemed a man and an enemy, and made them catch their breath; and as they sped by some outlying cottages that lay near the village, the barking of the aroused watch-dogs seemed to give wings to their feet.
-Només que poguéssim arribar a la vella adoberia abans d' esfondrar -nos ! - murmura Tom, en breus moments, dividits pel respir.
"If we can only get to the old tannery before we break down!" whispered Tom, in short catches between breaths.
-No puc comportar -ho gaire estona més.
"I can't stand it much longer."
Els forts panteixos de Huckleberry eren la seva única resposta, i els minyons fixaven llurs ulls a la fita de llurs esperances, i maldaven durament per atenyer -la.
Huckleberry's hard pantings were his only reply, and the boys fixed their eyes on the goal of their hopes and bent to their work to win it.
Avançaren decididament sobre ella, i a la fi, pit contra pit, es llançaren a través de la porta oberta, i caigueren, agraits i aclaparats, dins les ombres protectores de més endins.
They gained steadily on it, and at last, breast to breast, they burst through the open door and fell grateful and exhausted in the sheltering shadows beyond.
Aviat llurs polsos s'apaivagaren, i Tom murmura:
By and by their pulses slowed down, and Tom whispered:
-Huckleberry: que compteu que en pervindra, d'aixo?
"Huckleberry, what do you reckon'll come of this?"
-Si el doctor Robinson fina, jo diria que en pervindra una forca plantada.
"If Doctor Robinson dies, I reckon hanging'll come of it."
-Ho creieu, tanmateix?
"Do you though?"
-N'estic segur, Tom.
"Why, I _know_ it, Tom."
Tom pensa una mica. Després digué: -Quí ho dira ?
Tom thought a while, then he said: "Who'll tell?
Nosaltres?
We?"
-Que us empatolleu!
"What are you talking about?
Suposeu que passés qualsevol cosa i Joe l' Indi no fos penjat. Ves, ens mataria una hora o altra: tan cert com ara jaiem aquí terra.
S'pose something happened and Injun Joe _didn't_ hang? Why, he'd kill us some time or other, just as dead sure as we're a laying here."
-Aixo és el que jo pensava per dins, Huck.
"That's just what I was thinking to myself, Huck."
-Si algú en parla, que sigui Muff Potter, si és prou ximple.
"If anybody tells, let Muff Potter do it, if he's fool enough.
Generalment esta prou embriagat per fer -ho.
He's generally drunk enough."
Tom no digué res: continua pensant. Al cap d' una estona zumzeja:
Tom said nothing--went on thinking. Presently he whispered:
-Huck, Muff Potter no ho sap.
"Huck, Muff Potter don't know it.
Com podria dir -ho ?
How can he tell?"
-Per quina raó no ho sap ?
"What's the reason he don't know it?"
-Perque precisament rebé aquella patacada mentre Joe l' Indi ho feia.
"Because he'd just got that whack when Injun Joe done it.
Compteu que podia veure res ?
D'you reckon he could see anything?
Compteu que sabé res ? -Manoi !
D'you reckon he knowed anything?"
És veritat, Tom !
"By hokey, that's so, Tom!"
-I, a més, fixeu-vos -hi: potser aquella patacada el va acabar !
"And besides, look-a-here--maybe that whack done for _him_!"
-No: no és probable, Tom.
"No, 'taint likely, Tom.
Tenia beguda a dins: jo ho he pogut veure; i, a més, sempre en .
He had liquor in him; I could see that; and besides, he always has.
Bé, doncs: quan mon pare esta xop, ja podeu apallissar -li el cap amb tota una església, que no el contorbareu.
Well, when pap's full, you might take and belt him over the head with a church and you couldn't phase him.
Ell mateix ho diu.
He says so, his own self.
Així és que igual passa a Muff Potter, és clar.
So it's the same with Muff Potter, of course.
Pero si un home estés ben, ben sere, compto que potser aquella patacada el deixaria al siti: no ho .
But if a man was dead sober, I reckon maybe that whack might fetch him; I dono."
Després d' un altre silenci reflexiu, Tom va dir:
After another reflective silence, Tom said:
-Huck: esteu segur que podreu posar-vos un cadenat a la boca ?
"Hucky, you sure you can keep mum?"
-Tom, ens l' hem de posar.
"Tom, we _got_ to keep mum.
Ja ho sabeu.
You know that.
A aquest dimoni indi no se li 'n donaria més d' ofegar -nos a nosaltres que d' ofegar un parell de gats, si xerréssim la feta i no el pengessin.
That Injun devil wouldn't make any more of drownding us than a couple of cats, if we was to squeak 'bout this and they didn't hang him.
Ara, Tom, escolteu: no tenim més remei que jurar -nos l' un a l' altre de posar -nos un cadenat a la boca.
Now, look-a-here, Tom, less take and swear to one another--that's what we got to do--swear to keep mum."
-M 'hi conformo, Huck. És el millor partit.
"I'm agreed. It's the best thing.
Voleu, només, que ens agafem les mans i jurem que … -Oh !
Would you just hold hands and swear that we--"
No, no fóra escaient, per a una cosa així.
"Oh no, that wouldn't do for this.
Aixo és prou bo per a cosetes ordinaries sense cap ni centener, especialment amb les noies, perque després us van al darrera amb un flabiol sonant, i no poden fer sinó botzinar quan es veuen en el trencacoll; pero una cosa d' importancia com aquesta ha de ser escrita. I amb sang.
That's good enough for little rubbishy common things--specially with gals, cuz _they_ go back on you anyway, and blab if they get in a huff--but there orter be writing 'bout a big thing like this. And blood."
Tot l'ésser de Tom aplaudí aquesta idea.
Tom's whole being applauded this idea.
El pla era recondit, i ombrívol i paorós; l' hora, les circumstancies, els voltants, hi harmonitzaven.
It was deep, and dark, and awful; the hour, the circumstances, the surroundings, were in keeping with it.
Arreplega una polida estella de pi que jeia al clar de la lluna, es tragué un petit fragment de quilla roja que duia a la butxaca, es posa a la llum de la lluna, i escritoteja aquestes ratlles, dant relleu a cada tret que queia cap avall, a base d' apretar la llengua entre les dents, i minvant la pressió en els trets que anaven cap amunt: « Huck Finn i Tom Sawyer juren posar -se un cadenat a la boca sobre aixo, i desitgen que puguin caure morts pel camí si mai xerren, i podrir -se. »
He picked up a clean pine shingle that lay in the moon-light, took a little fragment of "red keel" out of his pocket, got the moon on his work, and painfully scrawled these lines, emphasizing each slow down-stroke by clamping his tongue between his teeth, and letting up the pressure on the up-strokes. [See next page.] "Huck Finn and Tom Sawyer swears they will keep mum about This and They wish They may Drop down dead in Their Tracks if They ever Tell and Rot."
Huckleberry s' omplí d' admiració davant la facilitat de Tom en l' escriptura, i la sublimitat del seu llenguatge.
Huckleberry was filled with admiration of Tom's facility in writing, and the sublimity of his language.
Tot seguit agafa una agulla de la seva solapa, i anava a punxar -se la carn; pero Tom digué:
He at once took a pin from his lapel and was going to prick his flesh, but Tom said:
-Atureu-vos ! No ho feu, aixo. Les agulles de cap són de llautó. Podria tenir verdet.
"Hold on! Don't do that. A pin's brass. It might have verdigrease on it."
-Que cosa és verdet ?
"What's verdigrease?"
-És una metzina. Vet aquí el que és. Empasseu-vos-en una mica: ja veureu.
"It's p'ison. That's what it is. You just swaller some of it once--you'll see."
Així, doncs, Tom descabdella el fil d' una de les seves agulles de cosir, i cada minyó es punxa el capciró del polze i n' espremé una gota de sang.
So Tom unwound the thread from one of his needles, and each boy pricked the ball of his thumb and squeezed out a drop of blood.
Amb el temps, després de diverses premsades, Tom aconseguí signar amb les seves inicials, servint -se del capciró de son dit xic com a ploma.
In time, after many squeezes, Tom managed to sign his initials, using the ball of his little finger for a pen.
Després mostra a Huckleberry com havia de fer una H i una F, i el jurament ja fou perfecte.
Then he showed Huckleberry how to make an H and an F, and the oath was complete.
Enterraren l' estella de pi arran de la paret, amb algunes brofegues cerimonies i encantaments, i les cadenes que els lligaven la llengua foren ja tancades amb pany i clau, i la clau llençada.
They buried the shingle close to the wall, with some dismal ceremonies and incantations, and the fetters that bound their tongues were considered to be locked and the key thrown away.
Una figura s' arrossega tota llisquívola, en aquell moment, per un esboranc de l' arruinat edifici; pero ells no se n' atalaiaren.
A figure crept stealthily through a break in the other end of the ruined building, now, but they did not notice it.
-Tom- murmura Huckleberry -aixo ens impedeix de parlar -ne mai, mai ?
"Tom," whispered Huckleberry, "does this keep us from _ever_ telling--_always_?"
-És clar que sí. Passi el que passi, el cadenat no es pot llevar. Cauríem morts en terra: no sabeu la cosa ?
"Of course it does. It don't make any difference _what_ happens, we got to keep mum. We'd drop down dead--don't _you_ know that?"
-Sí, em penso que ho encerteu.
"Yes, I reckon that's so."
Continuaren parlant en veu baixa per algun temps. Al cap d' una estoneta un gos féu un udol durador i llobrec a la part de fora: a uns deu peus d' alla on es trobaven.
They continued to whisper for some little time. Presently a dog set up a long, lugubrious howl just outside--within ten feet of them.
Els minyons s' aferraren l' un a l' altre sobtadament, en una agonia d' esglai.
The boys clasped each other suddenly, in an agony of fright.
-Per quín de nosaltres és ? - digué, trasposat, Huckleberry.
"Which of us does he mean?" gasped Huckleberry.
-No ho … Sotgeu per la clivella. De pressa !
"I dono--peep through the crack. Quick!"
-No: vós, Tom!
"No, _you_, Tom!"
-No puc … No ho puc fer, Huck !
"I can't--I can't _do_ it, Huck!"
-Tom, feu -ho si us plau. Ja hi torna ! -Oh !
"Please, Tom. There 'tis again!"
Déu meu ! Gracies ! - murmura Tom. -Li conec la veu. És Bull Harbison.
"Oh, lordy, I'm thankful!" whispered Tom. "I know his voice. It's Bull Harbison."
-Oh ! Bella cosa ! En bona refe, Tom, estava leri-leri de la meva fi, i hauria jugat qualsevol cosa que era un gos perdut.
"Oh, that's good--I tell you, Tom, I was most scared to death; I'd a bet anything it was a _stray_ dog."
El gos torna a udolar.
The dog howled again.
El coratge dels minyons naufraga una altra vegada. -Oh !
The boys' hearts sank once more.
Déu me val ! No és pas Bull Harbison ! - murmura Huckleberry. -Mireu, Tom !
"Oh, my! that ain't no Bull Harbison!" whispered Huckleberry. "_Do_, Tom!"
Tom, tremolant de por, es dona, i posa l' ull a la clivella.
Tom, quaking with fear, yielded, and put his eye to the crack.
Son zumzeig amb prou feines podia oir -se quan digué: -O Huck !
His whisper was hardly audible when he said: "Oh, Huck, _its a stray dog_!"
És un GOS PERDUT ! -Guiteu, Tom, cuiteu ! Per quí ve ?
"Quick, Tom, quick! Who does he mean?"
-Huck, deu venir per tots dos: som tots dos una mateixa cosa.
"Huck, he must mean us both--we're right together."
-O Tom ! Em sembla que ens n' anem a l' obit !
"Oh, Tom, I reckon we're goners.
I crec que no hi ha dubte d' on jo aniré a raure.
I reckon there ain't no mistake 'bout where _I'll_ go to.
He estat tan poca pena !
I been so wicked."
-Aixo ve de fer campanes i de fer totes les coses que a un hom li diuen que no faci.
"Dad fetch it!
This comes of playing hookey and doing everything a feller's told _not_ to do.
Hauria pogut ésser bo com Sid, si m' hi hagués escarrassat … Pero no, no vaig escarrassar -m 'hi, és clar.
I might a been good, like Sid, if I'd a tried--but no, I wouldn't, of course.
Tanmateix, aquesta vegada, si en surto, us dic que m' hi deixaré emparedar a l' escola del diumenge !
But if ever I get off this time, I lay I'll just _waller_ in Sunday-schools!"
I Tom comença de somicar una mica.
And Tom began to snuffle a little.
-Vós dolent ! - I Huckleberry comença de somicar, també.
"_You_ bad!" and Huckleberry began to snuffle too.
-Diastre, Tom Sawyer, sóu un melindro, al costat del que jo sóc !
"Consound it, Tom Sawyer, you're just old pie, 'long-side o' what I am.
O Déu meu, Déu meu, Déu meu ! Voldria tenir només que la meitat de la vostra sort.
Oh, _lordy_, lordy, lordy, I wisht I only had half your chance."
Tom es sentí la gorja alliberada i murmura:
Tom choked off and whispered:
-Mireu, Huck, mireu ! S' ha girat d' esquena a nosaltres !
"Look, Hucky, look! He's got his _back_ to us!"
Huck mira amb el cor ple de joia.
Hucky looked, with joy in his heart.
-Oida, vatua!
"Well, he has, by jingoes!
Que ho havia fet abans ?
Did he before?"
-Sí, que ho havia fet; pero jo, com un ximple, no hi havia parat esment.
"Yes, he did. But I, like a fool, never thought.
Aixo és de primera ! sabeu ? I ara per quí deu venir ?
Oh, this is bully, you know. _Now_ who can he mean?"
L' udol cessa.
The howling stopped.
Tom es caragola les orelles.
Tom pricked up his ears.
-Sst ! Que és aixo ? - zumzeja.
"Sh! What's that?" he whispered.
-Sona com … com porcs que remuguin. No … és algú que ronca, Tom.
"Sounds like--like hogs grunting. No--it's somebody snoring, Tom."
-Aixo, és ?
"That _is_ it!
Per on rau, Huck?
Where 'bouts is it, Huck?"
-Em penso que és alla baix, a l' altre cap. Ho sembla, talment.
"I bleeve it's down at 'tother end. Sounds so, anyway.
Mon pare solia dormir allí, de vegades, vora els porcs; pero, Déu me vall, el món s' ensorra, quan ell ronca.
Pap used to sleep there, sometimes, 'long with the hogs, but laws bless you, he just lifts things when _he_ snores.
A més, em penso que no ha tornat a venir al poble cap més vegada.
Besides, I reckon he ain't ever coming back to this town any more."
L'esperit aventurer brolla de l'anima dels minyons altra vegada.
The spirit of adventure rose in the boys' souls once more.
-Huck, gosaríeu venir, si jo menava ?
"Hucky, do you das't to go if I lead?"
-No m' acaba de fer goig, Tom.
"I don't like to, much.
Suposeu-vos que sigui Joe l' Indi !
Tom, s'pose it's Injun Joe!"
Tom es descoratja. Pero al cap de poc la temptació s' aixeca tota poderosa de bell nou, i els minyons convingueren d' intentar -ho, amb el ben entes que fugirien a més córrer si els roncs paraven.
Tom quailed. But presently the temptation rose up strong again and the boys agreed to try, with the understanding that they would take to their heels if the snoring stopped.
Així és que avançaren de puntetes i llisquívolament, l' un darrera l' altre.
So they went tiptoeing stealthily down, the one behind the other.
Quan hagueren arribat a cinc passes del roncaire, Tom petja una branqueta, que es peta amb un fort espetec.
When they had got to within five steps of the snorer, Tom stepped on a stick, and it broke with a sharp snap.
L' home gemega, es retorcé una mica, i sa cara resta sota la llum de la lluna. Era Muff Potter.
The man moaned, writhed a little, and his face came into the moonlight. It was Muff Potter.
Els cors dels minyons havien romas aturats, i llurs cossos també, mentre l' home es movia; pero ara llurs temences s' esvairen.
The boys' hearts had stood still, and their hopes too, when the man moved, but their fears passed away now.
Lliscaren cap enfora, travessant el malmenat aixopluc, i s' aturaren a una petita distancia, per a bescanviar una paraula de comiat. I altra vegada aquell udol tetric i durador munta en l' aire de la nit !
They tip-toed out, through the broken weather-boarding, and stopped at a little distance to exchange a parting word. That long, lugubrious howl rose on the night air again!
Es giraren i veieren el gos singular que romania a tret d' on jeia Potter, encarant -se amb Potter, tot assenyalant el cel amb el nas. -Oh !
They turned and saw the strange dog standing within a few feet of where Potter was lying, and _facing_ Potter, with his nose pointing heavenward.
Manoi ! Ve per ell ! - exclamaren els dos nois, fent un bisbe.
"Oh, geeminy, it's _him_!" exclaimed both boys, in a breath.
-Escolteu, Tom: diuen que un gos esgarriat va compareixer udolant al volt de la casa de Johnny Miller, per alla a la mitja nit, fa unes dues setmanes; i un enganyapastors entra i s' atura a la barana i canta, el mateix vespre; i encara no s' hi ha mort ningú.
"Say, Tom--they say a stray dog come howling around Johnny Miller's house, 'bout midnight, as much as two weeks ago; and a whippoorwill come in and lit on the banisters and sung, the very same evening; and there ain't anybody dead there yet."
-Sí, ja ho , i suposeu que no mori ningú.
"Well, I know that. And suppose there ain't.
No caigué Gracia Miller al foc de la llar, cremant -se de mala manera, el mateix dissabte següent ?
Didn't Gracie Miller fall in the kitchen fire and burn herself terrible the very next Saturday?"
-Sí, pero no ha mort.
"Yes, but she ain't _dead_.
I, més encara, ha anat millorant.
And what's more, she's getting better, too."
-Molt bé: espereu, i ja veurem.
"All right, you wait and see.
Esta ben llesta: és tan ressegur com que Muff Potter esta ben llest.
She's a goner, just as dead sure as Muff Potter's a goner.
Aixo és el que diuen els negres, i ells ho saben tot, en aquest ram de coses, Huck.
That's what the niggers say, and they know all about these kind of things, Huck."
Després se separaren, tot rumiant.
Then they separated, cogitating.
Quan Tom llisca finestra endins de l' alcova, la nit era gairebé passada.
When Tom crept in at his bedroom window the night was almost spent.
Es despulla amb excessiva cautela, i s' adormí, tot congratulant -se que ningú no s' hagués adonat de la seva escapada.
He undressed with excessive caution, and fell asleep congratulating himself that nobody knew of his escapade.
No s' havia dat compte que Sid, el gentil roncaire, estava despert, i n' havia estat per espai d' una hora.
He was not aware that the gently-snoring Sid was awake, and had been so for an hour.
Quan Tom obrí els ulls, Sid s' havia vestit i ja no hi era.
When Tom awoke, Sid was dressed and gone.
En la llum hi havia un posat d' ésser tard.
There was a late look in the light, a late sense in the atmosphere.
Aixo l'astora.
He was startled.
Per que no havia estat cridat i perseguit fins que es llevés, com era el costum ?
Why had he not been called--persecuted till he was up, as usual?
Aquesta idea l' omplia de mals averanys.
The thought filled him with bodings.
Al cap de cinc minuts estava vestit i escales avall, tot sentint -se capolat i ensopit.
Within five minutes he was dressed and down-stairs, feeling sore and drowsy.
La família encara era a taula, pero havien acabat el desdejuni.
The family were still at table, but they had finished breakfast.
No sona cap paraula de rebuf; pero hi havia esguards que es desviaven, i hi havia un silenci i un aire de calamitat que féu passar una esgarrifança pel cor del culpable.
There was no voice of rebuke; but there were averted eyes; there was a silence and an air of solemnity that struck a chill to the culprit's heart.
S' assegué i féu per manera de semblar joiós, pero era una tasca endiastrada. No va aconseguir un somriure ni una resposta: així és que recaigué en el silenci i deixa que son cor anés capbussant -se fins a les darreres fondaries.
He sat down and tried to seem gay, but it was up-hill work; it roused no smile, no response, and he lapsed into silence and let his heart sink down to the depths.
Després del desdejuni, la seva tia el prengué de banda, i Tom gairebé resplendí amb l' esperança que li darien una pallissa; pero no fou així.
After breakfast his aunt took him aside, and Tom almost brightened in the hope that he was going to be flogged; but it was not so.
La seva tia es posa a plorar, i vinga preguntar -li com podia malmetre d' aquesta manera son cor de velleta; i finalment li digué que continués i s' arruinés, i que, amb tants de disgustos, portés sos cabells grisos a la tomba, perque ja era inútil de fer cap més provatura.
His aunt wept over him and asked him how he could go and break her old heart so; and finally told him to go on, and ruin himself and bring her gray hairs with sorrow to the grave, for it was no use for her to try any more.
Aixo era pitjor que no pas mil fuetades, i el cor de Tom romangué ara més capolat que el seu cos. Plora, demana perdó, prometé d' esmenar -se una i altra vegada, i aleshores se li permeté de pendre comiat, tot i adonant -se ell que no havia guanyat sinó un perdó imperfecte i no havia inspirat sinó una feble confiança.
This was worse than a thousand whippings, and Tom's heart was sorer now than his body. He cried, he pleaded for forgiveness, promised to reform over and over again, and then received his dismissal, feeling that he had won but an imperfect forgiveness and established but a feeble confidence.
Abandona la presencia sobirana, massa atuit fins per a sentir -se venjatiu envers Sid: així és que la cuitosa retirada d' aquest per la porta del darrera fou innecessaria.
He left the presence too miserable to even feel revengeful toward Sid; and so the latter's prompt retreat through the back gate was unnecessary.
Es tragina a sí mateix cap a l' escola, ombrívol i trist, i rebé la seva pallissa al costat de Joe Harper per haver fet campana el dia abans, amb el posat d' una persona que tenia el cor atrafegat amb dolors més feixugues i era del tot indiferent a les bagatel·les.
He moped to school gloomy and sad, and took his flogging, along with Joe Harper, for playing hookey the day before, with the air of one whose heart was busy with heavier woes and wholly dead to trifles.
Després es transporta al seu seient, reposa el colze damunt el pupitre i les barres dins les seves mans, i contempla la paret amb l' esguard de pedra d' aquell sofriment que ha arribat al límit i no pot passar més enlla.
Then he betook himself to his seat, rested his elbows on his desk and his jaws in his hands, and stared at the wall with the stony stare of suffering that has reached the limit and can no further go.
Son colze apretava alguna substancia dura.
His elbow was pressing against some hard substance.
Al cap d' una llarga estona canvia lentament i tristament la seva posició, i agafa aquell objecte amb un sospir.
After a long time he slowly and sadly changed his position, and took up this object with a sigh.
Estava embolicat amb paper.
It was in a paper.
He unrolled it.
Seguí un llarg, dilatat, colossal sospir, i el cor se li trenca.
A long, lingering, colossal sigh followed, and his heart broke.
Era el seu pomet de llautó !
It was his brass andiron knob!
Aquesta darrera gota va fer sobreeixir el vas.
This final feather broke the camel's back.
CAPÍTOL XI
CHAPTER XI
Arran arran del migdia, tot el llogarret fou sobtadament galvanitzat per les noves esgarrifoses.
CLOSE upon the hour of noon the whole village was suddenly electrified with the ghastly news.
Sense necessitat del telegraf, en aquell temps encara no somniat, la historia vola d'home a home, de grup a grup, de casa a casa, amb velocitat poc menys que telegrafica.
No need of the as yet un-dreamed-of telegraph; the tale flew from man to man, from group to group, from house to house, with little less than telegraphic speed.
Naturalment, el mestre d' escola concedí festa aquella tarda: quí sap que hauria pensat d' ell el poble si no ho hagués fet.
Of course the schoolmaster gave holi-day for that afternoon; the town would have thought strangely of him if he had not.
Hom havia trobat un ganivet sangonós vora l' assassinat, i algú l' havia reconegut com a pertanyent a Muff Potter: aixo deia la historia.
A gory knife had been found close to the murdered man, and it had been recognized by somebody as belonging to Muff Potter--so the story ran.
I hom deia que un vianant noctambul havia vist Potter que es rentava en el rierol, cap a la una o les dues del matí, i que Potter s' havia escorregut enlla; sospitosa circumstancia, sobretot el rentar -se, que no era un costum en Potter.
And it was said that a belated citizen had come upon Potter washing himself in the "branch" about one or two o'clock in the morning, and that Potter had at once sneaked off--suspicious circumstances, especially the washing which was not a habit with Potter.
Hom digué, aiximateix, que el poble havia estat escorcollat en cerca de l' assassí (el públic no és lent a garbellar les proves i arribar a un veredicte ), pero que havia estat introbable.
It was also said that the town had been ransacked for this "murderer" (the public are not slow in the matter of sifting evidence and arriving at a verdict), but that he could not be found.
Gent a cavall havien eixit per tots els camins, en totes direccions, i el xerif confiava que podria ésser capturat abans de la nit.
Horsemen had departed down all the roads in every direction, and the Sheriff "was confident" that he would be captured before night.
Tot el poble derivava cap al cementiri.
All the town was drifting toward the graveyard.
El cortrencament de Tom s' esvaí, i s' ajunta a la processó, no pas per no preferir mil vegades més d' anar a qualsevol banda, sinó perque una paorosa, inexplicable fascinació l' hi arrossegava.
Tom's heartbreak vanished and he joined the procession, not because he would not a thousand times rather go anywhere else, but because an awful, unaccountable fascination drew him on.
Arribat a l' indret paorós, insinua son cosset entre la multitud i veié el llobrec espectacle.
Arrived at the dreadful place, he wormed his small body through the crowd and saw the dismal spectacle.
Li sembla que havia passat un segle abans que ell arribés allí al davant.
It seemed to him an age since he was there before.
Algú li pessiga el braç.
Somebody pinched his arm.
Es gira, i sos ulls trobaren els de Huckleberry.
He turned, and his eyes met Huckleberry's.
Després, tots dos, d' un plegat, miraren a una altra banda i es preguntaren si algú havia reparat alguna entresenya en llur mútua llambregada.
Then both looked elsewhere at once, and wondered if anybody had noticed anything in their mutual glance.
Pero tothom enraonava, i es fixava en l' astorador espectacle que tenien en front. -Pobre companyó ! Pobre companyó ! Tan jove !
But everybody was talking, and intent upon the grisly spectacle before them. "Poor fellow!" "Poor young fellow!"
-Aixo hauria d' ésser un escarment per als lladres de tombes. -Muff Potter anira a la forca, d' aquesta feta, si l' atrapen !
"This ought to be a lesson to grave robbers!" "Muff Potter'll hang for this if they catch him!"
Aquest era el taranna de les consideracions, i el ministre digué: -Sentencia de Déu ! La seva ma hi és visible.
This was the drift of remark; and the minister said, "It was a judgment; His hand is here."
En aquell moment Tom s' estremí de cap a peus, perque son esguard caigué damunt la cara estolida de Joe l' Indi. Aleshores la multitud comença de decantar -se i empenyer -se, i se sentiren veus que cridaven: -És ell ! És ell ! Ve pel seu grat !
Now Tom shivered from head to heel; for his eye fell upon the stolid face of Injun Joe. At this moment the crowd began to sway and struggle, and voices shouted, "It's him! it's him! he's coming himself!"
-Quí? Quí?- feren una vintena de veus.
"Who? Who?" from twenty voices.
-Muff Potter!
"Muff Potter!"
-Ei ! S' ha aturat ! Mireu, mireu ! Es gira !
"Hallo, he's stopped!--Look out, he's turning!
No el deixéssiu escapar !
Don't let him get away!"
La gent que hi havia pel brancam dels arbres, damunt la testa de Tom, digueren que poc mirava escapar -se: només semblava dubtós i malsegur.
People in the branches of the trees over Tom's head said he wasn't trying to get away--he only looked doubtful and perplexed.
-Infernal pocavergonya ! - digué un badoc. -Necessitava venir a dar un cop d' ull sossegat a la seva tasca: no esperava de trobar companyia.
"Infernal impudence!" said a bystander; "wanted to come and take a quiet look at his work, I reckon--didn't expect any company."
La multitud se 'n retira aleshores, i el xerif passa en mig d' ella aparatosament, duent a Potter del braç.
The crowd fell apart, now, and the Sheriff came through, ostentatiously leading Potter by the arm.
La cara del pobre home era esmaperduda, i sos ulls traspuaven la por que l' atuia.
The poor fellow's face was haggard, and his eyes showed the fear that was upon him.
Quan s' escaigué davant l' home assassinat, son cos es sacseja com el d' un epileptic, i es posa la cara entre les mans i trenca el plor.
When he stood before the murdered man, he shook as with a palsy, and he put his face in his hands and burst into tears.
-No ho he pas fet ! - sanglotava. -Per la meva paraula i la meva honra que no ho he fet !
"I didn't do it, friends," he sobbed; "'pon my word and honor I never done it."
-Quí us en acusava ? - crida una veu.
"Who's accused you?" shouted a voice.
Aquest tret sembla haver encertat.
This shot seemed to carry home.
Potter alça son rostre i mira a son volt amb un patetic desempar en sos ulls, i veié Joe l' Indi, i exclama:
Potter lifted his face and looked around him with a pathetic hopelessness in his eyes.
He saw Injun Joe, and exclaimed:
-O Joe l'Indi! M'havíeu promes que mai…
"Oh, Injun Joe, you promised me you'd never--"
-És vostre aquest ganivet ? - I el xerif li llança al seu davant.
"Is that your knife?" and it was thrust before him by the Sheriff.
Potser hauria caigut si no l' haguessin agafat i dipositat en terra. Després va fer:
Potter would have fallen if they had not caught him and eased him to the ground. Then he said:
-Quelcom em deia que si no tornava i arreplegava…- Tot s' estremí. Després mogué la seva ma sense nervi, amb un gest de vençut, i féu: -Digueu -los -ho, Joe, digueu -los -ho … Ja tant se val.
"Something told me 't if I didn't come back and get--" He shuddered; then waved his nerveless hand with a vanquished gesture and said, "Tell 'em, Joe, tell 'em--it ain't any use any more."
Aleshores Huckleberry i Tom romangueren muts i embadocats. I sentiren com el mentider cor-de-roca conjuminava la seva serena declaració; i esperaven a cada moment que el cel claríssim deixaria caure els llamps divinals damunt sa testa, i s' estranyaven de veure per quant de temps el castig anava essent ajornat.
Then Huckleberry and Tom stood dumb and staring, and heard the stony-hearted liar reel off his serene statement, they expecting every moment that the clear sky would deliver God's lightnings upon his head, and wondering to see how long the stroke was delayed.
I quan ell hagué finit, encara vivent i sencer, el fluctuant impuls que havien sentit de rompre llur jurament i salvar la vida del pobrissó detingut i trait s' esvaí i cessa, perque evidentment aquell inic s' havia venut a Llucifer, i seria fatal de ficar -se en cosa pertanyent a un poder com aquell.
And when he had finished and still stood alive and whole, their wavering impulse to break their oath and save the poor betrayed prisoner's life faded and vanished away, for plainly this miscreant had sold himself to Satan and it would be fatal to meddle with the property of such a power as that.
-Per que no fugíeu ? Per que havíeu de tornar aquí ? - va dir algú.
"Why didn't you leave? What did you want to come here for?" somebody said.
-No me 'n podia estar … no me 'n podia estar- gemegava Potter. Volia escapar -me, pero semblava que no pogués anar enlloc si no és aquí.
"I couldn't help it--I couldn't help it," Potter moaned. "I wanted to run away, but I couldn't seem to come anywhere but here."
- I altra vegada rompé a sanglotar.
And he fell to sobbing again.
Joe l' Indi repetí la seva declaració, amb la mateixa calma, uns quants minuts després, en procedir -se a l' enquesta, sota jurament; i els minyons, veient que els llamps eren encara fermats, es consolidaren en llur creença que Joe s' havia venut al diable.
Injun Joe repeated his statement, just as calmly, a few minutes afterward on the inquest, under oath; and the boys, seeing that the lightnings were still withheld, were confirmed in their belief that Joe had sold himself to the devil.
Joe havia esdevingut ara, per a ells, l' objecte més obagament interessant que mai haguessin considerat, i no podien llevar -ne els ulls fascinats, de la seva cara.
He was now become, to them, the most balefully interesting object they had ever looked upon, and they could not take their fascinated eyes from his face.
Interiorment resolgueren de vigilar -lo, de nit, quan l' avinentesa se 'n presentés, amb l' esperança de pegar una llambregada a son temut senyor.
They inwardly resolved to watch him nights, when opportunity should offer, in the hope of getting a glimpse of his dread master.
Joe l' Indi va ajudar a aixecar el cos de la víctima, i l' aconduí en un carro per al seu transport. Hom brunzí, entre la multitud esgarrifada, que la ferida sagnava una mica !
Injun Joe helped to raise the body of the murdered man and put it in a wagon for removal; and it was whispered through the shuddering crowd that the wound bled a little!
Els minyons cregueren que aquesta sortosa circumstancia menaria les sospites envers l' oportuna direcció; pero foren decebuts, perque més d' un camperol observava:
The boys thought that this happy circumstance would turn suspicion in the right direction; but they were disappointed, for more than one villager remarked:
-Es trobava a tres peus de Muff Potter quan la cosa va passar.
"It was within three feet of Muff Potter when it done it."
El paorós secret i el corcó de consciencia de Tom li feren la son alterosa per tota una setmana, després d'aixo; i un matí, al desdejuni, digué Sid:
Tom's fearful secret and gnawing conscience disturbed his sleep for as much as a week after this; and at breakfast one morning Sid said:
-Tom: us remeneu i parleu tant, en el vostre son, que em passo despert la meitat del temps.
"Tom, you pitch around and talk in your sleep so much that you keep me awake half the time."
Tom s' esblaima i acala els ulls.
Tom blanched and dropped his eyes.
-És un mal senyal- digué la tia Polly, greument. -Quína cosa us passa pel magí, Tom ?
"It's a bad sign," said Aunt Polly, gravely. "What you got on your mind, Tom?"
-Res. Res que jo sapiga.
"Nothing. Nothing 't I know of."
- Pero la ma del minyó es sacseja en tanta de manera que volca el seu cafe.
But the boy's hand shook so that he spilled his coffee.
-I les coses que dieu ! - va fer Sid. -La darrera nit deieu: -«És sang, és sang: aixo és ! »
"And you do talk such stuff," Sid said. "Last night you said, 'It's blood, it's blood, that's what it is!'
I ho tornaveu a dir, i ho tornaveu a dir.
You said that over and over.
I feieu: -«No em turmenteu d' aquesta manera: ja us ho diré ». Que diríeu ?
And you said, 'Don't torment me so--I'll tell!'
Quína cosa és el que hauríeu dit ?
Tell _what_? What is it you'll tell?"
Tot s' esfondra davant de Tom.
Everything was swimming before Tom.
És impossible de suposar el que hauria passat aleshores; pero sortosament la preocupació s' esvaí a la cara de la tia Polly, i ella comparegué en ajut de Tom sense saber -ho, tot dient:
There is no telling what might have happened, now, but luckily the concern passed out of Aunt Polly's face and she came to Tom's relief without knowing it.
-Bah ! És aquest terrible assassinat.
She said: "Sho! It's that dreadful murder.
Jo mateixa en somnio coses gairebé cada nit.
I dream about it most every night myself.
De vegades somnio que jo qui l' ha comes.
Sometimes I dream it's me that done it."
Mary digué que ella havia estat colpida d' una manera ben semblant. Sid sembla satisfet.
Mary said she had been affected much the same way. Sid seemed satisfied.
Tom eixí de la sobirana presencia tan de pressa com li vaga de fer -ho plausiblement, i després d' aixo es queixa de mal al dentat tota una setmana i lliga les seves barres cada nit.
Tom got out of the presence as quick as he plausibly could, and after that he complained of toothache for a week, and tied up his jaws every night.
Mai sabé que Sid cada nit el vigilava, tot i ajagut, i ben sovint desfeia l' embenament, i aleshores es decantava damunt el colze, escoltant una bella estona cada vegada, i després feia lliscar altre cop l' embenament alla on havia estat.
He never knew that Sid lay nightly watching, and frequently slipped the bandage free and then leaned on his elbow listening a good while at a time, and afterward slipped the bandage back to its place again.
El trontoll espiritual de Tom ana fent -se fonedís gradualment, i el mal de dentat esdevingué enujós, i hom el descarta.
Tom's distress of mind wore off gradually and the toothache grew irksome and was discarded.
Cas que Sid realment hagués tret alguna cosa en clar de les dites desjunyides de Tom, s' ho reserva per a ell.
If Sid really managed to make anything out of Tom's disjointed mutterings, he kept it to himself.
A Tom li semblava que sos companys mai no acabarien de fer interrogatoris sobre gats morts, renovant així la memoria de la seva calamitat al seu esperit.
It seemed to Tom that his schoolmates never would get done holding inquests on dead cats, and thus keeping his trouble present to his mind.
Sid repara que Tom mai no era metge forense en cap d' aquests esbrinaments, encara que hagués esdevingut habit seu de pendre la direcció en totes les noves empreses; repara també que Tom mai feia de testimoni, i aixo era estrany; per a Sid no passa desapercebut el fet que Tom adhuc mostrava una assenyalada aversió envers tals enquestes, i sempre les evitava, en poder.
Sid noticed that Tom never was coroner at one of these inquiries, though it had been his habit to take the lead in all new enterprises; he noticed, too, that Tom never acted as a witness--and that was strange; and Sid did not overlook the fact that Tom even showed a marked aversion to these inquests, and always avoided them when he could.
Sid se 'n meravellava, pero no en deia una paraula.
Sid marvelled, but said nothing.
Tanmateix, pero, fins les enquestes passaren de moda, a la fi, i deixaren de torturar la consciencia de Tom.
However, even inquests went out of vogue at last, and ceased to torture Tom's conscience.
Cada un o dos dies, durant aquest temps aflictiu, Tom espia una oportunitat i ana envers la petita finestra enreixada de la presó i passa de contraban, en direcció a l' assassí, totes les petites comoditats que pogué arreplegar.
Every day or two, during this time of sorrow, Tom watched his opportunity and went to the little grated jail-window and smuggled such small comforts through to the "murderer" as he could get hold of.
La presó era un antre insignificant de rajola, vora un aiguamoll, al caire del poblet, mancat de vigilants: tanmateix, poques vegades era ocupat.
The jail was a trifling little brick den that stood in a marsh at the edge of the village, and no guards were afforded for it; indeed, it was seldom occupied.
Aquests presents ajudaven en gran manera a aquietar la consciencia de Tom.
These offerings greatly helped to ease Tom's conscience.
La gent del poblet tenia un vehement desig de fer un cap nou a Joe l' Indi, i arrossegar -lo, per robament de cadavers. Pero tan formidable era el seu geni, que hom no troba ningú que volgués pendre la iniciativa en aquesta materia. Així és que hom la deixa córrer.
The villagers had a strong desire to tar-and-feather Injun Joe and ride him on a rail, for body-snatching, but so formidable was his character that nobody could be found who was willing to take the lead in the matter, so it was dropped.
Ell havia tingut compte de començar les seves dues declaracions per la lluita, sense confessar el robament de la tomba que l' havia precedida; així, doncs, sembla, més assenyat de no plantejar el cas davant el Tribunal, ara com ara.
He had been careful to begin both of his inquest-statements with the fight, without confessing the grave-robbery that preceded it; therefore it was deemed wisest not to try the case in the courts at present.
CAPÍTOL XII
CHAPTER XII
Una de les raons per les quals el magí de Tom havia anat desempallagant -se de sos íntims mals de cap era perque havia descobert una nova i transcendental materia d' interes.
ONE of the reasons why Tom's mind had drifted away from its secret troubles was, that it had found a new and weighty matter to interest itself about.
Becky Thatcher havia deixat de compareixer a l' escola.
Becky Thatcher had stopped coming to school.
Tom lluita amb son orgull uns quants dies, i féu per manera d' escapolir -se d' aquell amor, pero fracassa.
Tom had struggled with his pride a few days, and tried to "whistle her down the wind," but failed.
Comença d' anar a raure constantment pels volts de la casa on vivia el pare d' ella, cada nit, i de sentir -se ben atuidot.
He began to find himself hanging around her father's house, nights, and feeling very miserable.
Estava malalta.
She was ill.
Si es morís !
What if she should die!
Aquesta idea comportava una distracció.
There was distraction in the thought.
Ja no s' interessa més per la guerra, ni tan sols per la pirateria. L' encís de la vida havia desaparegut, i no en restava sinó la melangia.
He no longer took an interest in war, nor even in piracy. The charm of life was gone; there was nothing but dreariness left.
Deixa de banda el seu arc i el seu bastonet de baseball que ja no li proporcionaven cap gaudi.
He put his hoop away, and his bat; there was no joy in them any more.
Sa tia n' estava tota preocupada; comença de fer -li sofrir tota mena de provatures amb medicines.
His aunt was concerned. She began to try all manner of remedies on him.
Ella era d' aquelles persones que perden els estreps per les medicines patentades i tots els metodes novençans de produir la salut o d' adobar -la.
She was one of those people who are infatuated with patent medicines and all new-fangled methods of producing health or mending it.
Era una constant experimentadora d' aquestes coses.
She was an inveterate experimenter in these things.
Quant sabia quelcom de nou en el ram, estava subjecta a una febre inestroncable fins que ho havia provat, no pas en si mateixa, perque mai no estava malalta, sinó en algú altre que tingués a ma.
When something fresh in this line came out she was in a fever, right away, to try it; not on herself, for she was never ailing, but on anybody else that came handy.
Estava subscrita a tots els periodics de terapeutica i a tots els enganys frenologics; i la solemnial ignorancia amb que s' estarrufaven ells era l' ambient que la tia Polly respirava amb delit.
She was a subscriber for all the "Health" periodicals and phrenological frauds; and the solemn ignorance they were inflated with was breath to her nostrils.
Tota la desferra que contenien sobre la ventilació, i com calia anar -se 'n al llit, i com llevar -se, i quines coses menjar, i quines coses beure, i quant d' exercici fer, i en quin estat de ment conservar -se, i quina mena de vestit posar -se era per a ella l' Evangeli, i mai no repara que la premsa salutífera del mes corrent solia trabucar tot allo que havia recomanat un mes abans.
All the "rot" they contained about ventilation, and how to go to bed, and how to get up, and what to eat, and what to drink, and how much exercise to take, and what frame of mind to keep one's self in, and what sort of clothing to wear, was all gospel to her, and she never observed that her health-journals of the current month customarily upset everything they had recommended the month before.
Era un cor senzill i honrat en tota la durada del dia, de manera que era una facil victima.
She was as simple-hearted and honest as the day was long, and so she was an easy victim.
Arreplegava sos periodics enganya-babaus i ses medicines enganya-bajocs, i així armada d' eines de mort, avançava damunt son pal·lid cavall, per a dir -ho metaforicament, amb l' infern al seu darrera.
She gathered together her quack periodicals and her quack medicines, and thus armed with death, went about on her pale horse, metaphorically speaking, with "hell following after."
Pero mai no sospita que ella no fos un angel guaridor i el baume de Galaad sota una disfressa, en front dels veins emmalaltits.
But she never suspected that she was not an angel of healing and the balm of Gilead in disguise, to the suffering neighbors.
El tractament per l' aigua era nou, aleshores, i l' atuida condició de Tom fou per a ella com una fruita madura.
The water treatment was new, now, and Tom's low condition was a windfall to her.
El feia eixir a trenc de dia cada matí, el feia estar dret dins el cobert de fusta i l' ofegava amb un diluvi d' aigua freda; després el refregava amb una tovallola com una llima, i aixi el retornava; després l' embolicava amb un llençol mullat, i el deixava de bell nou sota la flassada, fins que suava anima i tot, i « les seves taques grogues se li esquitllaven enfora, a través dels porus », com deia Tom.
She had him out at daylight every morning, stood him up in the wood-shed and drowned him with a deluge of cold water; then she scrubbed him down with a towel like a file, and so brought him to; then she rolled him up in a wet sheet and put him away under blankets till she sweated his soul clean and "the yellow stains of it came through his pores"--as Tom said.
Pero, amb tot i aixo, el noi anava esdevenint més i més malenconiós, i pal·lid, i abatut.
Yet notwithstanding all this, the boy grew more and more melancholy and pale and dejected.
Ella va afegir -hi banys calents, banys de seient, dutxes i capbussons.
She added hot baths, sitz baths, shower baths, and plunges.
El noi romania brofec com una caixa de morts.
The boy remained as dismal as a hearse.
Ella comença de prestar ajut a l' aigua amb una prima dieta de farina de civada, i emplastres de cantarides.
She began to assist the water with a slim oatmeal diet and blister-plasters.
Calculava la capacitat d' ell com hauria calculat la d' una gerra, i l' omplia diariament de panacees pispa-diners.
She calculated his capacity as she would a jug's, and filled him up every day with quack cure-alls.
Tom havia esdevingut, en aquella etapa, indiferent a la persecució.
Tom had become indifferent to persecution by this time.
Aquesta fase omplia de marriment el cor de la vella senyora. Calia rompre aquesta indiferencia a qualsevol preu.
This phase filled the old lady's heart with consternation. This indifference must be broken up at any cost.
Aleshores sentí parlar per primera vegada d' un mata-xacres.
Now she heard of Pain-killer for the first time.
N' encarrega tot seguit una bella quantitat.
She ordered a lot at once.
El tasta, i en romangué plena de gratitud.
She tasted it and was filled with gratitude.
Era, senzillament, foc en forma líquida.
It was simply fire in a liquid form.
Deixa córrer el tractament hidroterapic i tota altra cosa, i fixa la seva fe en el mata-xacres.
She dropped the water treatment and everything else, and pinned her faith to Pain-killer.
En dona una culleradeta a Tom, sotjant -ne les resultes amb l' ansia més pregona.
She gave Tom a teaspoonful and watched with the deepest anxiety for the result.
Sos mals de cap gaudiren immediatament una treva, i son esperit recobra la pau, perque l' indiferencia_fou rompuda.
Her troubles were instantly at rest, her soul at peace again; for the "indifference" was broken up.
El noi no hauria mostrat un interes més salvatge, més sincer, si ella hagués calat foc sota sos peus.
The boy could not have shown a wilder, heartier interest, if she had built a fire under him.
Tom s' adona que era hora de deixondir -se: aquesta mena de vida podia ésser romantica abastament dins la seva arida entonació, pero començava de comportar massa poc sentimentalisme i massa riquesa enfollidora.
Tom felt that it was time to wake up; this sort of life might be romantic enough, in his blighted condition, but it was getting to have too little sentiment and too much distracting variety about it.
Així, doncs,imagina diversos plans d' alleujament; i al capdavall se li acudí de fer veure que l' encisava el mata-xacres.
So he thought over various plans for relief, and finally hit upon that of professing to be fond of Pain-killer.
El demana tan sovint, que es féu carregós, i la seva tia acaba per dir que se 'n prengués ell mateix i no li fes més nosa.
He asked for it so often that he became a nuisance, and his aunt ended by telling him to help himself and quit bothering her.
Si s' hagués tractat de Sid, li hauria permes el gaudi sense recelar -ne; pero, tractant -se de Tom, vigila l' ampolla clandestinament. Troba que, de fet, la medicina minvava; pero no se li acudí que el minyó hi adobava la salut d' una clivella del paviment de la saleta.
If it had been Sid, she would have had no misgivings to alloy her delight; but since it was Tom, she watched the bottle clandestinely. She found that the medicine did really diminish, but it did not occur to her that the boy was mending the health of a crack in the sitting-room floor with it.
Un dia Tom es trobava dant la dosi a la clivella, quant el gat groguenc de la seva tia comparegué tot brunzint, mirant la cullereta cobejosament i demanant -ne un tast.
One day Tom was in the act of dosing the crack when his aunt's yellow cat came along, purring, eyeing the teaspoon avariciously, and begging for a taste.
Digué Tom: -No en demaneu si no en teniu necessitat, Pere.
Tom said: "Don't ask for it unless you want it, Peter."
Pero en Pere féu senyal que en tenia necessitat.
But Peter signified that he did want it.
-Val més que us en assegureu.
"You better make sure."
En Pere n' estava segur.
Peter was sure.
-N'heu demanat, i us en daré, perque jo no de mena roina; pero, si trobeu que no us agrada, no us queixeu de ningú, sinó de vós mateix.
"Now you've asked for it, and I'll give it to you, because there ain't anything mean about me; but if you find you don't like it, you mustn't blame anybody but your own self."
En Pere s' hi conforma: així és que Tom li bada la boca, i li va tirar a la gola el mata-xacres.
Peter was agreeable. So Tom pried his mouth open and poured down the Pain-killer.
En Pere salta un parell de yardes pels aires, i després féu un esgarip de guerra i es posa a donar giravolts i més giravolts per la cambra, havent -se -les a patacades amb el parament, trabucant testos amb flors i causant general estrall.
Peter sprang a couple of yards in the air, and then delivered a war-whoop and set off round and round the room, banging against furniture, upsetting flower-pots, and making general havoc.
Després s' aixeca damunt les potes del darrera, i féu gambades al seu voltant, en un frenesí de gaubança, amb el seu cap damunt l' espatlla, i la seva veu proclamant una felicitat impossible d' estroncar. Després ana fent esquinços d' ací d' alla de la casa, espargint de bell nou el caos i la destrucció per sa via.
Next he rose on his hind feet and pranced around, in a frenzy of enjoyment, with his head over his shoulder and his voice proclaiming his unappeasable happiness. Then he went tearing around the house again spreading chaos and destruction in his path.
La tia Polly entra al moment just per a veure 'l emprenent -se una petita serie de dobles salts mortals, llançant un hurra final i vigorós, i traspassant la finestra oberta, tot arrabassant els testos florits que restaven.
Aunt Polly entered in time to see him throw a few double summersets, deliver a final mighty hurrah, and sail through the open window, carrying the rest of the flower-pots with him.
La vella senyora romangué petrificada d' astorament, llucant damunt les seves ulleres. Tom estava ajaçat en terra, morint -se de riure.
The old lady stood petrified with astonishment, peering over her glasses; Tom lay on the floor expiring with laughter.
-Tom: que li fa mal al gat, en nom de Déu ?
"Tom, what on earth ails that cat?"
-No ho , tia- digué el minyó prenent ale.
"I don't know, aunt," gasped the boy.
-Mai no havia vist cosa semblant.
"Why, I never see anything like it.
Quína és la causa que hagi fet aquestes accions ?
What did make him act so?"
-No ho , de bo de bo, tia Polly: els gats ho fan sempre quan es xalen.
"Deed I don't know, Aunt Polly; cats always act so when they're having a good time."
-Voleu dir ? - Hi havia quelcom en l' entonació de la tia Polly, que va fer a Tom aprensiu.
"They do, do they?" There was something in the tone that made Tom apprehensive.
-Sí, senyora. És a dir, jo bé ho penso.
"Yes'm. That is, I believe they do."
-De bo de bo?
"You _do_?"
-Sí, senyora.
"Yes'm."
La vella senyora estava decantada, i Tom l' espiava amb un interes estimulat per la inquietud.
The old lady was bending down, Tom watching, with interest emphasized by anxiety.
Massa tard endevina la seva orientació.
Too late he divined her "drift."
El manec de la cullereta acusadora era visible sota la sanefa del llit.
The handle of the telltale tea-spoon was visible under the bed-valance.
La tia Polly la collí i l' enlaira.
Aunt Polly took it, held it up.
Tom recula, baixant els ulls.
Tom winced, and dropped his eyes.
La tia Polly l' aixeca pel manec usual (la seva orella ), i li tusta el cap de valent amb son didal.
Aunt Polly raised him by the usual handle--his ear--and cracked his head soundly with her thimble.
-Ara vejam: per que havíeu de maltractar d' aquesta manera la pobra bestia, que no pot parlar ?
"Now, sir, what did you want to treat that poor dumb beast so, for?"
-Ho he fet compadint -me d' ell, perque no tia.
"I done it out of pity for him--because he hadn't any aunt."
-No tia ! Babau ! Que que veure, aixo !
"Hadn't any aunt!--you numskull. What has that got to do with it?"
-Hi que veure qui-sap -lo.
"Heaps.
Perque, si n' hagués tingut, ella fóra qui l' hauria recremat ! Ella li hauria rostit els budells, tan mancada de bon cor com si el pacient hagués estat un noi !
Because if he'd had one she'd a burnt him out herself! She'd a roasted his bowels out of him 'thout any more feeling than if he was a human!"
La tia Polly sentí una sobtada angoixa de remordiment.
Aunt Polly felt a sudden pang of remorse.
La cosa, així, prenia un nou aspecte: ço que era cruel envers un gat podia ésser també cruel envers un noi.
This was putting the thing in a new light; what was cruelty to a cat _might_ be cruelty to a boy, too.
Comença d' ablanir -se: estava penedida.
She began to soften; she felt sorry.
Sos ulls s' humitejaren una mica, posa la ma damunt el cap del minyó, i digué gentilment:
Her eyes watered a little, and she put her hand on Tom's head and said gently:
-Ho feia amb el millor daler, Tom. I, Tom, us ha refet.
"I was meaning for the best, Tom. And, Tom, it _did_ do you good."
Tom la mira a la cara insinuant un ullet amb prou feines perceptible, en mig de la seva gravetat:
Tom looked up in her face with just a perceptible twinkle peeping through his gravity.
-Ja ho conec que ho feieu amb el millor daler, tieta; i igual em passava amb en Pere.
"I know you was meaning for the best, aunty, and so was I with Peter.
També a ell l' ha refet.
It done _him_ good, too.
Mai l' havia vist voltar amb tan bella …
I never see him get around so since--"
-Oh ! Aneu-vos-en, Tom, abans que em torneu a enquimerar.
"Oh, go 'long with you, Tom, before you aggravate me again.
I feu per manera de ser bon minyó una vegada a la vida, i no haureu de pendre cap més medicina.
And you try and see if you can't be a good boy, for once, and you needn't take any more medicine."
Tom arriba a l' escola abans de temps. Hom reparava que aquesta cosa estranya havia esdevingut cada dia, darrerament.
Tom reached school ahead of time. It was noticed that this strange thing had been occurring every day latterly.
I ara, com volia son nou costum, es posa vora l' entrada del camp escolar, en lloc de jugar amb sos companyons.
And now, as usual of late, he hung about the gate of the schoolyard instead of playing with his comrades.
Estava malalt, deia, i en tenia el posat.
He was sick, he said, and he looked it.
Procura dar entenent que mirava arreu arreu, llevat d' on mirava de bo de bo: pel camí avall.
He tried to seem to be looking everywhere but whither he really was looking--down the road.
Al cap de poca estona Jeff Thatcher comparegué a la vista, i la cara de Tom s' il·lumina, i mena la conversa estrategicament, creant -hi avinenteses de parlar de Becky; pero l' atarantat minyó no arriba a atalaiar -se de l' ham.
Presently Jeff Thatcher hove in sight, and Tom's face lighted; he gazed a moment, and then turned sorrowfully away.
When Jeff arrived, Tom accosted him; and "led up" warily to opportunities for remark about Becky, but the giddy lad never could see the bait.
Tom espia i espia, ple d' esperança, quan un vestidet de noia bellugadís es mostrava a l' esguard, i odiant -ne la posseidora tot seguit que veia que no era la que calia.
Tom watched and watched, hoping whenever a frisking frock came in sight, and hating the owner of it as soon as he saw she was not the right one.
A la fi els vestidets de noia plegaren de compareixer, i ell ana a raure dins el cau: entra dins l' escola buida i s' assegué a sofrir.
At last frocks ceased to appear, and he dropped hopelessly into the dumps; he entered the empty schoolhouse and sat down to suffer.
Després, un altre vestidet de noia passa la porta, i el cor de Tom va fer una gran gambada.
Then one more frock passed in at the gate, and Tom's heart gave a great bound.
Un moment després, ja era fora, i engegant -se com un indi, udolant, rient, empaitant minyons, saltant per damunt el clos amb perill de la vida i el coll, fent capgirells amb la ma en terra, sostenint -se damunt el cap, acoblant totes les fetes heroiques que pogué imaginar, i mirant de cua d' ull, tota l' estona, per veure si Becky Thatcher n' havia esment.
The next instant he was out, and "going on" like an Indian; yelling, laughing, chasing boys, jumping over the fence at risk of life and limb, throwing handsprings, standing on his head--doing all the heroic things he could conceive of, and keeping a furtive eye out, all the while, to see if Becky Thatcher was noticing.
Pero ella semblava no adonar -se de res: mai no mirava.
But she seemed to be unconscious of it all; she never looked.
Seria possible que no reparés que ell era allí ?
Could it be possible that she was not aware that he was there?
Porta ses considerables fetes a son immediat veinatge: ana pel volt fent esgarips de guerra, arrabassa la gorra un noi, la tira rabent damunt la teulada de l' escola, es precipita entre un grup de minyons, trabucant -ne en totes direccions, i caigué, obert de cames i braços, sota el nas de Becky, gairebé tirant -la a terra; i ella es gira, amb el nas en l' aire, i ell sentí com deia: -Uix ! Hi ha gent que es pensen ésser qui sap que: sempre es donen importancia !
He carried his exploits to her immediate vicinity; came war-whooping around, snatched a boy's cap, hurled it to the roof of the schoolhouse, broke through a group of boys, tumbling them in every direction, and fell sprawling, himself, under Becky's nose, almost upsetting her--and she turned, with her nose in the air, and he heard her say: "Mf! some people think they're mighty smart--always showing off!"
Les galtes de Tom s' abrandaren. Es replega i se n' ana amb la cua entre cames, atuit i amb la cresta abatuda.
Tom's cheeks burned. He gathered himself up and sneaked off, crushed and crestfallen.
CAPÍTOL XIII
CHAPTER XIII
Tom, ara, s' havia format el seu determini.
TOM'S mind was made up now.
Tot ell era tenebror i desesperança.
He was gloomy and desperate.
Era un noi abandonat, sense amics, deia ell; ningú no l' estimava; quan descobrissin a quina resolució l' havien conduit, potser els recaria; havia fet per manera d' obrar bé i anar tirant, pero no l' hi havien consentit, i ja que no els convenia cap altra cosa sinó alliberar -se d' ell, que així fos: i que adhuc el carreguessin amb la culpa per les conseqüencies. Per que no havien de fer -ho ?
He was a forsaken, friendless boy, he said; nobody loved him; when they found out what they had driven him to, perhaps they would be sorry; he had tried to do right and get along, but they would not let him; since nothing would do them but to be rid of him, let it be so; and let them blame _him_ for the consequences--why shouldn't they?
Quín dret tenia, el desvalgut, de queixar -se ?
What right had the friendless to complain?
Sí, l' hi havien obligat, al capdavall: faria una vida criminal. No hi havia opció.
Yes, they had forced him to it at last: he would lead a life of crime. There was no choice.
Mentrestant, era molt més avall de Meadow Land, i el dring de la campana de l' escola per a acoblar els minyons arribava tot desmaiat a la seva oida.
By this time he was far down Meadow Lane, and the bell for school to "take up" tinkled faintly upon his ear.
Sanglota, aleshores, de pensar que mai més, mai més, no tornaria a sentir aquella antiga ressonança familiar: era cosa ben dura, pero l' hi obligaven. Ja que era llançat al món glacial, havia de sotmetre 's, pero els perdonava.
He sobbed, now, to think he should never, never hear that old familiar sound any more--it was very hard, but it was forced on him; since he was driven out into the cold world, he must submit--but he forgave them.
I els sanglots es feren intensos i seguits.
Then the sobs came thick and fast.
En aquella avinentesa, precisament, troba el companyó jurat de son esperit, Joe Harper, que venia amb una aspra mirada i evidentment arrecerava en son cor algun projecte grandiós i sinistre.
Just at this point he met his soul's sworn comrade, Joe Harper--hard-eyed, and with evidently a great and dismal purpose in his heart.
Eren, palesament, « dos esperits amb una sola idea ».
Plainly here were "two souls with but a single thought."
Tom, fregant -se els ulls amb la manega, comença de barbotejar quelcom sobre un determini d' escapar -se de la seva malmenada existencia i la manca de simpatia de la llar, i vaguejar per l' ample món, i no tornar mai més; i acaba esperant que Joe no l' oblidaria.
Tom, wiping his eyes with his sleeve, began to blubber out something about a resolution to escape from hard usage and lack of sympathy at home by roaming abroad into the great world never to return; and ended by hoping that Joe would not forget him.
Pero hom esbrina que aquesta mateixa requesta, precisament, era la que Joe anava a fer a Tom; i havia anat a la seva percaça amb aquest fi.
But it transpired that this was a request which Joe had just been going to make of Tom, and had come to hunt him up for that purpose.
La seva mare l' havia fuetejat per haver -se begut una llet que ell no havia tastat, ni en sabia res: era evident que estava cansada d' ell i desitjava que partís. Si ella tenia aquests sentiments, ell no podia fer altra cosa que retre -s 'hi: esperava que ella seria feliç, i mai no es penediria d' haver llançat son pobre minyó al món insensible, perque hi passés pena i hi morís.
His mother had whipped him for drinking some cream which he had never tasted and knew nothing about; it was plain that she was tired of him and wished him to go; if she felt that way, there was nothing for him to do but succumb; he hoped she would be happy, and never regret having driven her poor boy out into the unfeeling world to suffer and die.
Mentre els dos nois caminaven tots adolorits, feren un nou pacte d' ajut mutual i d' ésser germans, i no separar -se mai fins que la mort els lliurés de llurs calamitats.
As the two boys walked sorrowing along, they made a new compact to stand by each other and be brothers and never separate till death relieved them of their troubles.
Aleshores començaren de perfilar llurs plans.
Then they began to lay their plans.
Joe duia al magí d' ésser ermita, i viure de rosegons en una remota caverna, i morir -se paulatinament, de fred i necessitat i dolor; pero, després d' haver parat atenció a Tom, concedí que una vida de crim oferia alguns eminents aventatges: així és que consentí a ésser pirata.
Joe was for being a hermit, and living on crusts in a remote cave, and dying, some time, of cold and want and grief; but after listening to Tom, he conceded that there were some conspicuous advantages about a life of crime, and so he consented to be a pirate.
Tres milles més avall de Sant Petersburg, en un indret on el riu Mississipí tenia poc més d' una milla d' amplada, hi havia una illa llarga, estreta, boscosa, amb un alfac en son extrem, ben escaient com a lloc de cita.
Three miles below St. Petersburg, at a point where the Mississippi River was a trifle over a mile wide, there was a long, narrow, wooded island, with a shallow bar at the head of it, and this offered well as a rendezvous.
No era habitada. S' estenia qui-sap -lo envers l' altra ribera, entre una selva espessa i gairebé absolutament despoblada.
It was not inhabited; it lay far over toward the further shore, abreast a dense and almost wholly unpeopled forest.
Així, doncs, l' illa de Jackson fou escollida.
So Jackson's Island was chosen.
Quínes haguessin d' ésser les víctimes de llurs pirateries, era cosa que no se 'ls acudí.
Who were to be the subjects of their piracies was a matter that did not occur to them.
Després anaren a cercar Huckleberry Finn, i ell va unir -se 'ls tot seguit, perque totes les carreres li eren iguals: li era indiferent.
Then they hunted up Huckleberry Finn, and he joined them promptly, for all careers were one to him; he was indifferent.
Es separaren al cap de poc, per a trobar -se en un indret solitari de la vora del riu, a dues milles del poblet, a l' hora favorita, que era la mitja nit.
They presently separated to meet at a lonely spot on the river-bank two miles above the village at the favorite hour--which was midnight.
Allí hi havia un petit rai de brancatge que es proposaven capturar.
There was a small log raft there which they meant to capture.
Cadascú d' ells portaria hams i cordills, i les provisions que pogués robar de la manera més ombrívola i misteriosa, com escau als bandejats: i abans que la tarda fos passada s' havien enginyat per gaudir la dolça ufana d' escampar que ben tost la ciutat « sabria alguna cosa ».
Each would bring hooks and lines, and such provision as he could steal in the most dark and mysterious way--as became outlaws. And before the afternoon was done, they had all managed to enjoy the sweet glory of spreading the fact that pretty soon the town would "hear something."
Tots els que oiren aquesta vaga al·lusió foren advertits que calia « no dir -ne un mot i esperar ».
All who got this vague hint were cautioned to "be mum and wait."
Cap a la mitja nit, Tom arriba amb un pernil elaborat i unes quantes bagatel·les, i s' atura entre unes espesses mates, damunt un penyal que dominava el lloc de la cita.
About midnight Tom arrived with a boiled ham and a few trifles, and stopped in a dense undergrowth on a small bluff overlooking the meeting-place.
Hi havia celístia i una gran quietud. El riu poderós s' estenia com un ocea en sossec.
It was starlight, and very still. The mighty river lay like an ocean at rest.
Tom para atenció un moment, pero cap so no trencava la calma.
Tom listened a moment, but no sound disturbed the quiet.
Després féu un xiulet baix i precís. Li respongueren de sota el penyal.
Then he gave a low, distinct whistle. It was answered from under the bluff.
Tom xiula dues vegades més. Aquests senyals foren respostos d' igual manera.
Tom whistled twice more; these signals were answered in the same way.
Després una veu cautelosa digué:
Then a guarded voice said:
-Quí hi ha aquí ?
"Who goes there?"
-Tom Sawyer, el Negre Flagell de la Mar Espanyola.
"Tom Sawyer, the Black Avenger of the Spanish Main.
Digueu els vostres noms.
Name your names."
-Huck Finn, el Ma-roja, i Joe Harper, Terror de les mars.
"Huck Finn the Red-Handed, and Joe Harper the Terror of the Seas."
- Tom havia proporcionat aquests títols, que pertanyien a la seva literatura predilecta.
Tom had furnished these titles, from his favorite literature.
-Bé esta.
"'Tis well.
Doneu la contrasenya.
Give the countersign."
Un parell de roncs murmuris lliuraren el mateix nom paorós, simultaniament, a la nit que els arrecerava:
Two hoarse whispers delivered the same awful word simultaneously to the brooding night: "_Blood_!"
SANG ! Aleshores Tom tira a baix el pernil, per damunt el penyal, i es deixa caure al seu darrera, esquinçant a la vegada, fins a cert punt, pell i vestits en son esforç. Hi havia un caminal facil i confortable al llarg de la ribera, sota el penyal, pero li mancaven els aventatges de la dificultat i el perill, de tant de preu quan es tracta d' un pirata.
Then Tom tumbled his ham over the bluff and let himself down after it, tearing both skin and clothes to some extent in the effort. There was an easy, comfortable path along the shore under the bluff, but it lacked the advantages of difficulty and danger so valued by a pirate.
La Terror de les Mars havia portat un llom de porc, i s' havia extenuat traginant -lo fins allí.
The Terror of the Seas had brought a side of bacon, and had about worn himself out with getting it there.
Finn, el Ma-roja, havia robat una cassoleta, i una quantitat de tabac de fulla a mig preparar, i també havia portat unes quantes panotxes per fer -ne pipes. Pero cap dels pirates no fumava ni mastegava tabac sinó ell.
Finn the Red-Handed had stolen a skillet and a quantity of half-cured leaf tobacco, and had also brought a few corn-cobs to make pipes with. But none of the pirates smoked or "chewed" but himself.
El Negre Flagell de la Mar Espanyola digué que no fóra bo de començar sense fer una mica de foc.
The Black Avenger of the Spanish Main said it would never do to start without some fire.
Aquest pensament era assenyat; els mistos eren amb prou feines coneguts en aquell temps.
That was a wise thought; matches were hardly known there in that day.
Veieren un foc que treia fum en gran rai, a unes cent yardes, més amunt, i anaren llisquívolament cap allí i en prengueren una brasa.
They saw a fire smouldering upon a great raft a hundred yards above, and they went stealthily thither and helped themselves to a chunk.
Convertiren l' empresa en una imposant aventura, dient: « Sst ! » tot sovint, i aturant -se de cop i volta, i amb el dit als llavis; avançant amb les mans damunt imaginaris manecs de punyals, i disposant en llobrecs murmuris que si « l' enemic es movia calia enfonsar -los -hi fins al manec », perque « els morts no parlen ».
They made an imposing adventure of it, saying, "Hist!" every now and then, and suddenly halting with finger on lip; moving with hands on imaginary dagger-hilts; and giving orders in dismal whispers that if "the foe" stirred, to "let him have it to the hilt," because "dead men tell no tales."
Massa sabien que els homes del rai havien baixat al poblet a dar un tom pels magatzems o a abandonar -se a la grifolda; pero tanmateix aixo no era excusa perque conduissin l' afer d' una manera que no fos piratenca.
They knew well enough that the raftsmen were all down at the village laying in stores or having a spree, but still that was no excuse for their conducting this thing in an unpiratical way.
Al cap de poc s' allunyaren. Tom comandava, Huck tenia el rem de darrera, i Joe el de davant.
They shoved off, presently, Tom in command, Huck at the after oar and Joe at the forward.
Tom estava al mig de la nau, amb celles ombrívoles i braços closos i donava les seves ordes amb un murmuri baix i ferreny.
Tom stood amidships, gloomy-browed, and with folded arms, and gave his orders in a low, stern whisper:
-Orseu, i ajusteu-la al vent!
"Luff, and bring her to the wind!"
-Bé bé, senyor!
"Aye-aye, sir!"
-Ferma, feeerma la nau!
"Steady, steady-y-y-y!"
-Ja n' esta, senyor !
"Steady it is, sir!"
-Amolleu-la un punt!
"Let her go off a point!"
-Ja esta, senyor!
"Point it is, sir!"
Com que els minyons menaven constantment i monotonament el rai cap al mig del riu, hom entenia indubtablement que aquestes ordes no eren dades sinó « per seguir la moda », i no pretenien significar cap cosa especial.
As the boys steadily and monotonously drove the raft toward mid-stream it was no doubt understood that these orders were given only for "style," and were not intended to mean anything in particular.
-Quínes veles porta ?
"What sail's she carrying?"
-Veles majors, cofes i petifocs, senyor.
"Courses, tops'ls, and flying-jib, sir."
-Hisseu els sobres!
"Send the r'yals up!
Desplegueu aquí dalt l'ala de gavia!
Lay out aloft, there, half a dozen of ye--foretopmaststuns'l!
De pressa!
Lively, now!"
-Bé, bé, senyor!
"Aye-aye, sir!"
-Allargueu els riços al guanet de l'arbre mestre!
"Shake out that maintogalans'l!
Escotes i braces!
Sheets and braces! _now_ my hearties!"
Amunt, fillets!
"Aye-aye, sir!"
-Ala, a sotavent, tot a babord!
"Hellum-a-lee--hard a port!
-Estigueu a punt per a l'encontre!
Stand by to meet her when she comes!
Port, port ! Som -hi, companys !
Port, port! _Now_, men!
Amb delit!
With a will!
Ferma la nau! -Ferma esta, senyor!
Stead-y-y-y!" "Steady it is, sir!"
El rai passava al mig del riu. Els minyons encararen bé la proa, i després descarregaren els rems.
The raft drew beyond the middle of the river; the boys pointed her head right, and then lay on their oars.
El riu no era alt, de manera que no hi havia més que dues o tres milles de marxa.
The river was not high, so there was not more than a two or three mile current.
Amb prou feines fou dita una paraula durant els següents tres quarts d' hora.
Hardly a word was said during the next three-quarters of an hour.
Ara el rai passava davant el poblet llunya.
Now the raft was passing before the distant town.
Dos o tres llumets de feble resplendor mostraven on queia, pacíficament adormit més enlla del vague i dilatat corrent, ple de pedreria d' estels, inconscient del fet paorós que estava succeint.
Two or three glimmering lights showed where it lay, peacefully sleeping, beyond the vague vast sweep of star-gemmed water, unconscious of the tremendous event that was happening.
El Negre Flagell romania encara quiet, amb els braços closos, mirant per darrera vegada la escena de ses joies primerenques i sos darrers sofriments, i desitjant que « ella » pogués veure 'l ara, lluny, anant per la mar esquerpa, confrontant el perill i la mort amb cor indomable, marxant cap el seu destí amb un somriure inflexible en els llavis.
The Black Avenger stood still with folded arms, "looking his last" upon the scene of his former joys and his later sufferings, and wishing "she" could see him now, abroad on the wild sea, facing peril and death with dauntless heart, going to his doom with a grim smile on his lips.
Era un esforç ben petit per a la seva imaginació el transportar l' illa de Jackson més enlla de l' esguard del poblet: així és que li dona « la darrera mirada » cortrencat i satisfet.
It was but a small strain on his imagination to remove Jackson's Island beyond eye-shot of the village, and so he "looked his last" with a broken and satisfied heart.
Els altres pirates miraren per darrer cop, també; i tots plegats miraren per tant de temps que estigueren a punt de deixar que el corrent se 'ls endugués enfora de l' abast de l' illa.
The other pirates were looking their last, too; and they all looked so long that they came near letting the current drift them out of the range of the island.
Pero descobriren a temps el perill i feren una maniobra per impedir -ho.
But they discovered the danger in time, and made shift to avert it.
Cap a les dues del matí el rai tocava a terra a l' alfac, a dues-centes yardes damunt el cap de l' illa; i ells passaren gual endavant i endarrera fins que hagueren desembarcat els nolits.
About two o'clock in the morning the raft grounded on the bar two hundred yards above the head of the island, and they waded back and forth until they had landed their freight.
Entre ço que pertanyia al petit rai hi havia una antiga vela, i ells l' estengueren damunt un amagatall, entre les mates, fent -ne una tenda per arrecerar les seves provisions; pero ells dormirien al ras si el temps era bo, com escau als bandejats.
Part of the little raft's belongings consisted of an old sail, and this they spread over a nook in the bushes for a tent to shelter their provisions; but they themselves would sleep in the open air in good weather, as became outlaws.
Bastiren un foc al costat d' una gran soca, a vint o trenta passes endins de les ombrívoles fondaries del bosc, i després cuinaren un bocí del porc a la paella, per sopar, i consumiren la meitat de la coca de blat de moro que havien portat.
They built a fire against the side of a great log twenty or thirty steps within the sombre depths of the forest, and then cooked some bacon in the frying-pan for supper, and used up half of the corn "pone" stock they had brought.
Semblava un joc gloriós el celebrar un festí d' aquella manera lliure i salvatge dins la boscúria verge d' una illa inexplorada i inhabitada, lluny dels indrets per on circulen els homes; i digueren que mai més no tornarien a la civilització.
It seemed glorious sport to be feasting in that wild, free way in the virgin forest of an unexplored and uninhabited island, far from the haunts of men, and they said they never would return to civilization.
El foc que s' enfilava il·lumina llurs cares, i escampa una llum rogenca damunt les soques i columnes de llur temple selvós, i damunt el lluent fullatge i els fistons de les plantes arrapadisses.
The climbing fire lit up their faces and threw its ruddy glare upon the pillared tree-trunks of their forest temple, and upon the varnished foliage and festooning vines.
Quan la darrera fragil llenqueta de porc havia desaparegut i l' última ració de coca era devorada, els minyons s' estengueren damunt l' herbei, plens de gaubança.
When the last crisp slice of bacon was gone, and the last allowance of corn pone devoured, the boys stretched themselves out on the grass, filled with contentment.
Haurien pogut trobar una banda més fresca, pero no volien privar -se de un tret tan romantic com era un foc d' acampament.
They could have found a cooler place, but they would not deny themselves such a romantic feature as the roasting campfire.
-No és una diversió ? - digué Joe.
"_Ain't_ it gay?" said Joe.
-És una llaminadura- digué Tom.
"It's _nuts_!" said Tom.
-Que dirien, els nois, si ens veiessin ?
"What would the boys say if they could see us?"
-Que dirien ?
"Say?
Si vinguessin a raure aquí, es moririen: oi, Huck ?
Well, they'd just die to be here--hey, Hucky!"
-També ho compto- digué Huckleberry; -pero tanmateix a mi m' escau.
"I reckon so," said Huckleberry; "anyways, I'm suited.
No demano cosa millor.
I don't want nothing better'n this.
Mai no tinc tanta cosa a menjar, generalment; i aquí no poden venir i donar -li una guitza a un hom i fer -lo pertenir d' aquella manera.
I don't ever get enough to eat, gen'ally--and here they can't come and pick at a feller and bullyrag him so."
-Aquesta és ben bé la vida que fa per a mi- digué Tom. -No cal que hom es llevi al matí, i que vagi a escola, i es renti, i totes aquelles remalaides ximpleses.
"It's just the life for me," said Tom. "You don't have to get up, mornings, and you don't have to go to school, and wash, and all that blame foolishness.
Veieu ? Un pirata no ha de fer res, Joe, quan és a la platja, pero un ermita ha de dir qui sap les pregaries, i en acabat no cap divertiment, almenys en el seu ofici.
You see a pirate don't have to do _anything_, Joe, when he's ashore, but a hermit _he_ has to be praying considerable, and then he don't have any fun, anyway, all by himself that way."
-Oh ! Sí, és veritat- digué Joe; -pero no hi havia pensat gaire, sabeu ? M' estimo molt més ésser un pirata, ara que ho he tastat.
"Oh yes, that's so," said Joe, "but I hadn't thought much about it, you know. I'd a good deal rather be a pirate, now that I've tried it."
-Veieu ? - digué Tom. -La gent no hi tirada, pels ermitans, avui en dia, com feien en el temps de la vellura; pero un pirata sempre és respectat.
"You see," said Tom, "people don't go much on hermits, nowadays, like they used to in old times, but a pirate's always respected.
I un ermita no més remei que dormir al lloc més dur que pot trobar, i portar robes de sac, i cendra damunt la testa, i estar -se al ras en temps de pluja, i …
And a hermit's got to sleep on the hardest place he can find, and put sackcloth and ashes on his head, and stand out in the rain, and--"
-Per que se 'n posa de roba de sac, i de cendra damunt la testa ? - demana Huck.
"What does he put sackcloth and ashes on his head for?" inquired Huck.
-No ho .
"I dono.
Pero no tenen més remei: sempre ho fan, els ermitans.
But they've _got_ to do it.
Vós hauríeu hagut de fer -ho, si n' haguéssiu estat.
Hermits always do. You'd have to do that if you was a hermit."
-L'as em reflic, que jo m' hi avingués ! - digué Huck.
"Dern'd if I would," said Huck.
-Bé, doncs, que farieu?
"Well, what would you do?"
-No ho , pero no ho faria aixo.
"I dono. But I wouldn't do that."
-Bé, Huck: és que caldria que ho féssiu. I com us en sortiríeu ?
"Why, Huck, you'd _have_ to. How'd you get around it?"
-Ves, no ho comportaria. Tocaria pirandó.
"Why, I just wouldn't stand it. I'd run away."
-Tocar pirandó!
"Run away!
Quín bell calet seríeu com a ermita! Fóreu una calamitat!
Well, you _would_ be a nice old slouch of a hermit. You'd be a disgrace."
El Ma-roja no respongué, perque s' esmerçava en quelcom de millor.
The Red-Handed made no response, being better employed.
Havia acabat de baumar una panotxa, i ara hi adaptava una tija, carregava de tabac, i apretava una brasa contra el carregament i bufava un núvol de fum olorós: estava en plena florida de luxuriosa gaubança. Els altres pirates li envejaven aquest vici majestuós, i resolgueren secretament d' adquirir -lo com més aviat millor.
He had finished gouging out a cob, and now he fitted a weed stem to it, loaded it with tobacco, and was pressing a coal to the charge and blowing a cloud of fragrant smoke--he was in the full bloom of luxurious contentment. The other pirates envied him this majestic vice, and secretly resolved to acquire it shortly.
Huck no triga a dir: -Que els pertoca fer als pirates ?
Presently Huck said: "What does pirates have to do?"
-Oh ! Tenen una vida escometedora: prenen vaixells, i els calen foc, i agafen els diners i els enterren en indrets paorosos de llur illa, on hi ha fantasmes i coses a vigilar, i maten a tothom en els vaixells: els fan caminar per un tauló.
Tom said: "Oh, they have just a bully time--take ships and burn them, and get the money and bury it in awful places in their island where there's ghosts and things to watch it, and kill everybody in the ships--make 'em walk a plank."
-I s' emporten les dones a l' illa- digué Joe.- Les dones no les maten.
"And they carry the women to the island," said Joe; "they don't kill the women."
-No- confirma Tom: -no maten les dones: són massa nobles per a fer aquest tropell. I les dones sempre són belleses, tanmateix.
"No," assented Tom, "they don't kill the women--they're too noble. And the women's always beautiful, too.
-I no duen pas vestits rebregats !
"And don't they wear the bulliest clothes! Oh no!
Oh ! No ! Tot or i argent i diamants- va fer Joe amb entusiasme.
All gold and silver and di'monds," said Joe, with enthusiasm.
-Quí?- digué Huck.
"Who?" said Huck.
-Ves, els pirates.
"Why, the pirates."
Huck examina sos propis vestits amb deseperança. -Compto que no estic vestit com convindria per a fer de pirata- digué, amb una patetica recança en la seva veu; -pero no he pogut haver sinó aixo.
Huck scanned his own clothing forlornly. "I reckon I ain't dressed fitten for a pirate," said he, with a regretful pathos in his voice; "but I ain't got none but these."
Pero els altres minyons li digueren que els bells vestits arribarien ben de pressa, un cop haguessin començat llurs aventures.
But the other boys told him the fine clothes would come fast enough, after they should have begun their adventures.
Li feren capir que sos pobres parracs farien el fet, per a començar, encara que fos el costum dels rics pirates de començar amb el guarda-roba complet.
They made him understand that his poor rags would do to begin with, though it was customary for wealthy pirates to start with a proper wardrobe.
Gradualment llur conversa s' extingí i l' ensopiment comença de lliscar damunt les parpelles dels petits bandejats.
Gradually their talk died out and drowsiness began to steal upon the eyelids of the little waifs.
La pipa caigué dels dits del Ma-roja, i ell dormí el bon son d'una consciencia sense noses i de un cos fadigat.
The pipe dropped from the fingers of the Red-Handed, and he slept the sleep of the conscience-free and the weary.
Al Terror de les Mars i al Negre Flagell de la Mar Espanyola els costa més de trencar el son.
The Terror of the Seas and the Black Avenger of the Spanish Main had more difficulty in getting to sleep.
Digueren llurs pregaries interiorment, i bo i ajaguts, ja que allí no hi havia ningú amb autoritat per a fer -los agenollar i dir -les en alta veu: de fet no tenien ganes de dir -les, pero els feia temor de pendre 's aquests eixamples, que podien atreure un llamp especial i sobtat de les celiques altures.
They said their prayers inwardly, and lying down, since there was nobody there with authority to make them kneel and recite aloud; in truth, they had a mind not to say them at all, but they were afraid to proceed to such lengths as that, lest they might call down a sudden and special thunderbolt from heaven.
Després arribaren al marge imminent de la son, i es posaren a rondar -lo; pero ara vingué un intrús que no volia donar -se: era la consciencia.
Then at once they reached and hovered upon the imminent verge of sleep--but an intruder came, now, that would not "down." It was conscience.
Començaren de sentir una vaga aprensió que havien fet mal fet de fugir, i després pensaren en les menges robades, i aleshores vingué la positiva tortura.
They began to feel a vague fear that they had been doing wrong to run away; and next they thought of the stolen meat, and then the real torture came.
Intentaren arguir, per allunyar -la, que vintenes de vegades havien furtat llaminadures i pomes; pero llur consciencia no havia d' apaivagar -se amb tan mesquines plausibilitats. Els sembla, al capdavall, que no s' hi valia a discutir un fet inderrocable: pendre llaminadures no era més que rapissar, mentre que apoderar -se de porc i pernil i béns d' aquesta mena era, clar i net, robar; i contra aixo hi havia un manament a la Bíblia.
They tried to argue it away by reminding conscience that they had purloined sweetmeats and apples scores of times; but conscience was not to be appeased by such thin plausibilities; it seemed to them, in the end, that there was no getting around the stubborn fact that taking sweetmeats was only "hooking," while taking bacon and hams and such valuables was plain simple stealing--and there was a command against that in the Bible.
Així és que interiorment resolgueren que, mentre romanguessin en aquell ofici, llurs pirateries no serien de bell nou tacades amb el crim del robament.
So they inwardly resolved that so long as they remained in the business, their piracies should not again be sullied with the crime of stealing.
Aleshores llur consciencia els concedí una treva, i aquests curiosos pirates il·logics trencaren pacíficament el son.
Then conscience granted a truce, and these curiously inconsistent pirates fell peacefully to sleep.
CAPÍToL XIV
CHAPTER XIV
En despertar -se Tom al matí, es pregunta on es trobava.
WHEN Tom awoke in the morning, he wondered where he was.
S' assegué i es frega els ulls, i mira a son voltant: aleshores va compendre la cosa.
He sat up and rubbed his eyes and looked around. Then he comprehended.
Agrisava el cel l' alba freda, i hi havia una sensació delectable de repos i pau en la profunda calma penetrant i el silenci dels boscos.
It was the cool gray dawn, and there was a delicious sense of repose and peace in the deep pervading calm and silence of the woods.
No es movia una fulla; ni un so trencava la gran meditació de la natura.
Not a leaf stirred; not a sound obtruded upon great Nature's meditation.
Hi havia rosaris de gotes de rosada damunt les fulles i les herbes.
Beaded dewdrops stood upon the leaves and grasses.
Un llit de blanques cendres cobria el caliu, i una garlanda de fum, prima i blava, s' alçava tota dreta per l' aire.
A white layer of ashes covered the fire, and a thin blue breath of smoke rose straight into the air.
Joe i Huck encara dormien.
Joe and Huck still slept.
Aleshores, ben endins de la boscúria, un ocell canta, i un altre respongué; no triga de sentir -se el martelleig del pigot.
Now, far away in the woods a bird called; another answered; presently the hammering of a woodpecker was heard.
Gradualment, el gris terbol i fred de la matinada s' esblanqueí, i al mateix compas els sons es multiplicaren i es manifesta la vida.
Gradually the cool dim gray of the morning whitened, and as gradually sounds multiplied and life manifested itself.
La meravella de la natura arrabassant -se al son i anant a la tasca, es descobrí al minyó consirós.
The marvel of Nature shaking off sleep and going to work unfolded itself to the musing boy.
Un cuquet verd anava arrossegant -se damunt una fulla amarada de rou, adesiara alçant en l' aire les dues terceres parts de son cos, flairant a son volt, i després tornant a avançar, perque prenia mesures, segons deia Tom; i quan el cuc se li acosta de son grat, ell segué quiet com una pedra, amb ses esperances muntant o defallint alternativament a mesura que la bestioleta anava envers ell o semblava inclinada a adreçar -se a qualsevol altre indret; i quan a la fi reflexiona, per espai d' un moment anguniós, amb son cos encorbat en l' aire, i després baixa a la cama de Tom i comença un viatge al seu damunt, tot son cor se n' alegra, perque aixo volia dir que tindria un nou abillament, que, sense el més petit dubte, fóra un llampant uniforme de pirata.
A little green worm came crawling over a dewy leaf, lifting two-thirds of his body into the air from time to time and "sniffing around," then proceeding again--for he was measuring, Tom said; and when the worm approached him, of its own accord, he sat as still as a stone, with his hopes rising and falling, by turns, as the creature still came toward him or seemed inclined to go elsewhere; and when at last it considered a painful moment with its curved body in the air and then came decisively down upon Tom's leg and began a journey over him, his whole heart was glad--for that meant that he was going to have a new suit of clothes--without the shadow of a doubt a gaudy piratical uniform.
Després vingué una processó de formigues, de cap indret particular, i s' escamparen envers llurs tasques: una d' elles batallava virilment amb una aranya morta que duia en sos braços i era cinc vegades més gran que no pas ella, i ella l' estirava tot fent un camí tot recte per amunt una soca.
Now a procession of ants appeared, from nowhere in particular, and went about their labors; one struggled manfully by with a dead spider five times as big as itself in its arms, and lugged it straight up a tree-trunk.
Una marieta de taques brunes s' enfila al cim espadat d' una tija d' herba, i Tom es decanta a la vora d' ella i digué: Marieta, marieta, fugiu al vostre casal. Se us cala foc a la casa, i estan sols vostres infants. I ella emprengué el vol i se n' ana a veure -ho, cosa que no sorprengué al noi, perque sabia de qui-sap -lo temps que aquest insecte era credul quant a incendis, i ell havia posat a prova la seva simplicitat més d' una vegada.
A brown spotted lady-bug climbed the dizzy height of a grass blade, and Tom bent down close to it and said, "Lady-bug, lady-bug, fly away home, your house is on fire, your children's alone," and she took wing and went off to see about it--which did not surprise the boy, for he knew of old that this insect was credulous about conflagrations, and he had practised upon its simplicity more than once.
Un escarabat buiner empenyia obstinadament la seva bola, i Tom toca la bestioleta per llucar com tancava les cames contra el seu cos, fent veure que era morta.
A tumblebug came next, heaving sturdily at its ball, and Tom touched the creature, to see it shut its legs against its body and pretend to be dead.
Els ocells feien aleshores un brau aldarull.
The birds were fairly rioting by this time.
Un estornell, el mofeta septentrional, se atura en un arbre damunt el cap de Tom, i refila les imitacions de sos veins en un rapte de gaubança; després una cucala de veu aguda, d' un blau ardent i brillador, davalla precipitadament i s' atura damunt un branquinyol, gairebé a l' abast del noi, enravena son cap a una banda, i ulla la gent estranya amb una consumidora curiositat; un esquirol cendrós i un gros companyó de la família guineuenca passaren escapolint -se, girant -se a intervals per inspeccionar i garlar amb els minyons, perque aquells animals boscans no havien vist fins aleshores, ben segur, una cara humana, i amb prou feines sabien si havien d' espantar -se o no.
A catbird, the Northern mocker, lit in a tree over Tom's head, and trilled out her imitations of her neighbors in a rapture of enjoyment; then a shrill jay swept down, a flash of blue flame, and stopped on a twig almost within the boy's reach, cocked his head to one side and eyed the strangers with a consuming curiosity; a gray squirrel and a big fellow of the "fox" kind came skurrying along, sitting up at intervals to inspect and chatter at the boys, for the wild things had probably never seen a human being before and scarcely knew whether to be afraid or not.
Tota la natura