Catalan: Verbs with Irregular Past Participle

Catalan language page.

absoldreabsolt
abstraureabstret
abstreureabstret
acórreracorregut
acréixeracrescut
admetreadmès
adscriureadscrit
adveniradvingut
ajaureajagut
ajeureajagut
aparèixeraparegut
aprehendreaprehès
aprendreaprès
arremetrearremès
arriararriert
atendreatès
atènyeratès
atraureatret
atreureatret
aveniravingut
bestraurebestret
bestreurebestret
cartenircartingut
carvendrecarvenut
caurecaigut
circumscriurecircumscrit
cloureclos
cobrircobert
coldrecolt
cometrecomès
comparèixercomparegut
complànyercomplangut
compondrecompost
comprendrecomprès
comprometrecompromès
concloureconclòs
concórrerconcorregut
conèixerconegut
confondreconfós
constrènyerconstret
contenircontingut
contrafercontrafet
contraurecontret
contravenircontravingut
contreurecontret
convenirconvingut
conviureconviscut
corprendrecorprès
córrercorregut
correspondrecorrespost
courecuit
créixercrescut
decauredecaigut
decórrerdecorregut
decréixerdecrescut
defendredefès
demetredemès
dependredepès
desaparèixerdesaparegut
desaprendredesaprès
desatendredesatès
desclouredesclòs
descobrirdescobert
descompondredescompost
descomprometredescompromès
desconèixerdesconegut
desconvenirdesconvingut
descórrerdescorregut
descriuredescrit
desentendredesentès
desésserdesestat
desferdesfet
desmerèixerdesmerescut
despendredespès
desprendredesprès
destrènyerdestret
detenirdetingut
detrauredetret
detreuredetret
difondredifós
discórrerdiscorregut
dissoldredissolt
distendredistès
distrauredistret
distreuredistret
emetreemès
empènyerempès
emprendreemprès
encendreencès
encloureenclòs
encobrirencobert
encórrerencorregut
entendreentès
entreobrirentreobert
entretenirentretingut
entrevenirentrevingut
entreveureentrevist
equivalerequivalgut
escaureescaigut
escometreescomès
escórrerescorregut
escriureescrit
esdeveniresdevingut
esserestat
ésserestat
establirestablert
estendreestès
estraferestrafet
estrènyerestret
excloureexclòs
expendreexpès
extraureextret
extreureextret
ferfet
fondrefos
forferforfet
haurehagut
haverhagut
heurehagut
imprimirimprès
incendiarincendiert
incloureinclòs
incórrerincorregut
infondreinfós
inscriureinscrit
intervenirintervingut
jaurejagut
jeurejagut
malentendremalentès
malmetremalmès
malprendremalprès
malvendremalvenut
malveuremalvist
malviuremalviscut
malvolermalvolgut
mamprendremamprès
mantenirmantingut
manumetremanumès
menystenirmenystingut
merèixermerescut
metremes
moldremòlt
morirmort
nàixernascut
néixernascut
obrirobert
obsequiarobsequiert
obtenirobtingut
obvenirobvingut
ocórrerocorregut
odiarodiert
ofendreofès
oferiroferert
ometreomès
ompliromplert
parèixerparegut
péixerpascut
perferperfet
permetrepermès
pertànyerpertangut
pervenirpervingut
plànyerplangut
pondrepost
preestablirpreestablert
premiarpremiert
premorirpremort
prendrepres
prescriureprescrit
pretendrepretès
prevenirprevingut
preveureprevist
prometrepromès
proscriureproscrit
provenirprovingut
rareferrarefet
reabsoldrereabsolt
readmetrereadmès
reaparèixerreaparegut
reblirreblert
recaurerecaigut
reclourereclòs
recobrirrecobert
recompondrerecompost
reconèixerreconegut
reconvenirreconvingut
recórrerrecorregut
recourerecuit
recréixerrecrescut
redescobrirredescobert
referrefet
refondrerefós
reimprimirreimprès
remetreremès
remoldreremòlt
renàixerrenascut
renéixerrenascut
reobrirreobert
reomplirreomplert
reprendrereprès
rescriurerescrit
resoldreresolt
respondrerespost
restablirrestablert
restrènyerrestret
retenirretingut
retondreretós
retransmetreretransmès
retraureretret
retreureretret
retrotraureretrotret
retrotreureretrotret
retrovendreretrovenut
revendrerevenut
revenirrevingut
reveurerevist
reviurereviscut
romandreromàs
salprendresalprès
satisfersatisfet
serestat
sobrecréixersobrecrescut
sobreentendresobreentès
sobrenéixersobrenascut
sobreprendresobreprès
sobrescriuresobrescrit
sobrevenirsobrevingut
sobreviuresobreviscut
socórrersocorregut
sofrirsofert
solersolgut
sorprendresorprès
sostenirsostingut
sostrauresostret
sostreuresostret
sotascriuresotascrit
sotmetresotmès
subscriuresubscrit
subvenirsubvingut
suplirsuplert
suspendresuspès
tenirtingut
toldretolt
tondretos
trametretramès
transcórrertranscorregut
transcriuretranscrit
transfondretransfós
transmetretransmès
trauretret
treuretret
ullprendreullprès
valervalgut
vendrevenut
venirvingut
veurevist
viltenirviltingut
viureviscut
volervolgut