Valencian: Verbs with Irregular Past Participle

Valencian language page.

absoldreabsolt
abstenir-seabstingut
abstindre'sabstingut
abstraureabstret
abstreureabstret
acometreacomés
acontényeracontés
acórreracorregut
acréixeracrescut
admetreadmés
adscriureadscrit
adveniradvingut
advindreadvingut
ajaureajagut
ajeureajagut
amanéixeramanegut
aparéixeraparegut
aprehendreaprehés
aprendreaprés
arremetrearremés
asseureassegut
atendreatés
atenir-seatingut
atényeratés
atindre'satingut
atraureatret
atreureatret
autodissoldre'sautodissolt
autoexcloure'sautoexclòs
aveniravingut
avindreavingut
benveurebenvist
bestraurebestret
bestreurebestret
beurebegut
cabercabut
captenir-secaptingut
captindre'scaptingut
cartenircartingut
cartindrecartingut
carvendrecarvenut
caurecaigut
cerndrecernut
circumscriurecircumscrit
cloureclos
cobrircobert
coldrecolt
colltòrcercolltorçut
cometrecomés
commourecommogut
comparéixercomparegut
complànyercomplangut
complaurecomplagut
compondrecompost
comprendrecomprés
comprometrecompromés
concloureconclòs
concórrerconcorregut
condoldre'scondolgut
conéixerconegut
confondreconfós
constrényerconstret
contendrecontés
contenircontingut
contindrecontingut
contòrcer-secontorçut
contraurecontret
contravenircontravingut
contravindrecontravingut
contreurecontret
convéncerconvençut
convenirconvingut
convindreconvingut
conviureconviscut
corfondrecorfós
corprendrecorprés
córrercorregut
correspondrecorrespost
corrourecorrogut
courecuit
créixercrescut
creurecregut
decauredecaigut
decórrerdecorregut
decréixerdecrescut
defendredefés
dependredepés
deprendredeprés
desaparéixerdesaparegut
desaprendredesaprés
desatendredesatés
desavenir-sedesavingut
desavindre'sdesavingut
desclouredesclòs
descobrirdescobert
descomplauredescomplagut
descompondredescompost
descomprometredescompromés
desconéixerdesconegut
desconvenirdesconvingut
desconvindredesconvingut
descórrerdescorregut
descreuredescregut
descriuredescrit
desentendre'sdesentés
desimboldre'sdesimbolt
desmeréixerdesmerescut
despendredespés
desplauredesplagut
despondre'sdespost
desprendredesprés
destendredestés
destòrcerdestorçut
destrényerdestret
desviure'sdesviscut
detenirdetingut
detindredetingut
detrauredetret
detreuredetret
deuredegut
difondredifós
discórrerdiscorregut
dispondredispost
dissoldredissolt
distendredistés
distòrcerdistorçut
distrauredistret
distreuredistret
doldredolgut
dolerdolgut
eixobrireixobert
embeureembegut
emetreemés
empényerempés
emprendreemprés
encendreencés
encloureenclòs
encobrirencobert
encórrerencorregut
enfondreenfós
entendreentés
entremetre'sentremés
entreobrirentreobert
entretenirentretingut
entretindreentretingut
entrevenirentrevingut
entreveureentrevist
equivaldreequivalgut
equivalerequivalgut
escaureescaigut
escometreescomés
escórrerescorregut
escriureescrit
esdeveniresdevingut
esdevindreesdevingut
espényerespés
esprémerespremut
esserestat
ésserestat
estendreestés
estòrcerestorçut
estrényerestret
expendreexpés
expondreexpost
exsoldreexsolt
extraureextret
extreureextret
fendrefes
fényerfengut
fideïcometrefideïcomés
fondrefos
fotocompondrefotocompost
fúmerfumut
haurehagut
haverhagut
heurehagut
impondreimpost
imprimirimprés
inadmetreinadmés
incloureinclòs
incórrerincorregut
indispondreindispost
infondreinfós
inscriureinscrit
interpondreinterpost
intervenirintervingut
intervindreintervingut
iréixer-seirescut
jaurejagut
jeurejagut
júnyerjunyit
lleurellegut
malentendremalentés
malmetremalmés
malprendremalprés
malvendremalvenut
malveuremalvist
malviuremalviscut
malvolermalvolgut
malvoremalvist
mamprendremamprés
mantenirmantingut
mantindremantingut
manumetremanumés
menyscreuremenyscregut
menystenirmenystingut
menystindremenystingut
meréixermerescut
metremes
moldremolt
morirmort
mouremogut
nàixernascut
néixernascut
nourenogut
obrirobert
obtenirobtingut
obtindreobtingut
obvenirobvingut
obvindreobvingut
ocloureoclòs
ocórrerocorregut
ofendreofés
oldreolgut
ometreomés
opondreopost
paréixerparegut
péixerpascut
pellobrir-sepellobert
perfondreperfós
permetrepermés
pertànyerpertangut
pervenirpervingut
pervindrepervingut
plànyerplangut
plaureplagut
poderpogut
predispondrepredispost
preinscriurepreinscrit
prémerpremut
premorirpremort
prendrepres
prescriureprescrit
pressupondrepressupost
pretendrepretés
prevaldreprevalgut
prevalerprevalgut
prevenirprevingut
preveureprevist
previndreprevingut
prometrepromés
promourepromogut
propondrepropost
proscriureproscrit
provenirprovingut
provindreprovingut
radiodifondreradiodifós
raureras
reabsoldrereabsolt
readmetrereadmés
reaparéixerreaparegut
rebeurerebegut
recaurerecaigut
reclourereclòs
recobrirrecobert
recompondrerecompost
reconéixerreconegut
reconvenirreconvingut
reconvindrereconvingut
recórrerrecorregut
recourerecuit
recréixerrecrescut
redescobrirredescobert
reescriurereescrit
refondrerefós
reimprimirreimprés
remetreremés
remoldreremolt
remoureremogut
renàixerrenascut
renéixerrenascut
reobrirreobert
reprémerrepremut
reprendrereprés
resoldreresolt
respondrerespost
restrényerrestret
retenirretingut
retindreretingut
retondreretós
retòrcerretorçut
retransmetreretransmés
retraureretret
retreureretret
retrotraureretrotret
retrotreureretrotret
retrovendreretrovenut
revéncerrevençut
revendrerevenut
revenirrevingut
reveurerevist
revindrerevingut
reviurereviscut
revorerevist
riurerist
romandreromàs
sabersabut
salprendresalprés
sersigut
seuresegut
sobrecréixersobrecrescut
sobreentendresobreentés
sobreescriuresobreescrit
sobreimprimirsobreimprés
sobrenàixersobrenascut
sobreprendresobreprés
sobreseuresobresegut
sobrevaldresobrevalgut
sobrevenirsobrevingut
sobrevindresobrevingut
sobreviuresobreviscut
socórrersocorregut
soldresolgut
solersolgut
subjauresubjagut
subvenirsubvingut
subvindresubvingut
suspendresuspés
tembretemut
témertemut
tenirtingut
terratrémerterratremut
tindretingut
toldretolt
tondretos
tòrcertorçut
trametretramés
transcórrertranscorregut
transcriuretranscrit
transfondretransfós
transmetretransmés
traspondretraspost
trauretret
trémertremut
treuretret
ullprendreullprés
valdrevalgut
valervalgut
véncervençut
vendrevenut
veurevist
viltenirviltingut
viltindreviltingut
vindrevingut
viureviscut
volervolgut
vorevist