Kandas

Facts

  • Language: Kandas
  • Alternate names: King
  • Language code: kqw
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Western Oceanic, Meso Melanesian, New Ireland, South New Ireland-Northwest Solomonic, Patpatar-Tolai
  • Number of speakers: 300
  • Script: Category

Introduction

Kandas is a language of Papua New Guinea. It is spoken in New Ireland Province, southwest coast, Watpi, King, and Kait villages.

The Kandas Verb

Sample Verbs

to bitei ŋas, karkaret
to blowi wuwu
to breatheruŋaso
to burnsuŋun i kunabor
to comei wanpat
to cooki tuntun
to cryi taŋis
to cut, hacki tao, i tawa
to die, be deadi mat
to digi kil
to dreamririon
to drinki irum
to eati uaŋon
to falli puku
to feari ŋaran, i matut
to flypiko i ro
to growlubuŋ
to heari loŋoroi
to hiti umi
to holdi pamautna
to hunti sisio
to killi umdoka boro
to know, be knowledgeablei tasmani
to laughi noŋon
to lie downi inep
to live, be alivelaun
to open, uncoveri papos
to plantmarut
to sayi wasiso
to scratchi kaskas
to seei tamai
to sewi maboni
to siti kis
to sleepi inep
to sniff, smelli saŋup
to spita gar, i bis
to spliti pagola
to squeezei pupusi
to standi tur
to steali woloŋi
to swelli suru
to swimi was
to throwi uro
to tie up, fasteni kerker
to turni tupukus
to walkwan
to vomiti murumuru
to worki wok
to yawni mamaup