Sobei

Facts

  • Language: Sobei
  • Alternate names: Biga, Imasi, Liki
  • Language code: sob
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Western Oceanic, North New Guinea, Sarmi-Jayapura Bay, Sarmi
  • Number of speakers: 1000
  • Script:

Introduction

Sobei is a language of Indonesia. It is spoken in Papua Province, Sarmi regency, Sarmi subdistrict, north coast area east of Sarmi.

Dialects

Comprehension of Liki (See: Liki?).

The Sobei Verb

Sample Verbs

to biteyatoʔ
to blowfaruna
to breathesumaro
to burneboʔoit
to buyefti
to choosea-fir, ferfir
to climbetisa
to comee-ma
to cookafei
to countimimʔaʔot
to crye-tan
to cut, hacka-dus
to die, be deadaper
to digaʔat
to dreammoni sarʔe
to drinka-mus
to eatkin
to falledoit
to fearnenʔa
to flowemiar
to flyepor
to heara-fda
to hita-fun
to holdtaput
to killa-fun aper
to know, be knowledgeableimnas
to laughmermit
to lie downmoni
to live, be alivedenun
to open, uncoverafoʔ
to planta-fas, a-so
to pound, beatadau raʔreʔ
to sayfator
to scratchdodut
to seea-rom
to sewsesi
to shoot-fan
to sitimarois
to sleepmoni
to sniff, smellsumanan
to spituarimran
to splitare
to squeezea-tur
to stab, piercea-so
to standiki
to stealfenʔo
to sucka-mus
to swellprarapor
to swima-yas
to thinkfeŋgomu
to throwafeʔ
to tie up, fastenafau
to turna-rispar
to walkawo
to vomitafefipar
to worka-rseya
to yawn