Solos

Facts

  • Language: Solos
  • Alternate names: Toros
  • Language code: sol
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Western Oceanic, Meso Melanesian, New Ireland, South New Ireland-Northwest Solomonic, Nehan-North Bougainville, Solos
  • Number of speakers: 3200
  • Script:

Introduction

Solos is a language of Papua New Guinea. It is spoken in Bougainville Province, central and southwest Buka island.

Dialects

Coastal Solos (Hetal, Kahule, Pokai Tung), Mainland Solos, Nora Solos, Peit Solos.

The Solos Verb

Sample Verbs

to bitehekoton
to blowseoung saku non
to breathenuason
to burn(tong) ngoton
to chewe koranon
to comenaomeh
to cookhagonono, hahuona
to countkason
to crynganon
to cut, hackbopo nei (gu)
to die, be deadmaton
to digngahon
to dreame sino sohon
to drinkkaunon
to eathenon
to fallpukuo
to fearnapean e ratout non nakatua
to flynoh
to hearnongon non
to hithenatungon
to holdnamoton
to hunthahara mune non
to killnatungor
to know, be knowledgeablenatenon
to laughgagason
to lie downkanaton
to live, be alivetoe non
to open, uncovere panat nei bebene
to sayketanon
to scratch(tua) makananon, e makana non
to seetaranon
to sewsamapon
to shoothaneinon neireh
to sitgungon
to sleepsohon
to sniff, smellpuinon
to spitmo reret tuh
to splitrobakat nuh o roi
to squeezepot non i wen
to stab, piercehesakon
to standtonon
to suck(napean) suson
to swell(tua) potekon
to swimnanahon
to throwmit nei dako
to tie up, fastene kit nuh in pusi, kit noni pusi
to turnbiriton
to walknanon, tatan non
to vomite nunuanon
to workkuinon
to yawn