Taroko

Facts

  • Language: Taroko
  • Alternate names: Bu-Hwan, Che-Hwan, Daiya-Ataiyal, Hogo, Iboho, Paran, Saediq, Sazek, Sedek, Sedeq, Sediakk, Sedik, Seedek, Seedeq, Seedik, Sejiq, Shedekka, Taruku, Toda, Toroko, Truku
  • Language code: trv
  • Language family: Austronesian, Atayalic
  • Number of speakers: 20000
  • Script:

Introduction

Taroko is a language of Taiwan. It is spoken in Central, east, and coast; mountains north, Puli area; coast south of Hualien, south of the Atayal (See: Atayal).

Dialects

Tekedaya (Paran, Tkdaya), Teruku (Truku), Te’uda (Tuuda). Dialects differ mainly in phonology and lexicon, some in grammar.

The Taroko Verb

Sample Verbs

to biteʡmiyuc, qəmí'ut, qmiyuc
to blowmi'uk, miyuk
to breathemshəŋak, pəshə́ŋaq, pshəŋak, psheŋak
to burnlmauŋ, sqámaʔ, sqama
to buymari, marig, maruy
to chewmsékan, msúrak, msekan, msəan, msəkan
to choosegmaaw, gmao, gmgaaw, umaau
to climbmkala, mkaro
to comemaidzach, meyah, mi'áh, miyah
to cookhamangut, hmaŋuc, pəcádaʔ
to countsəmpú', smepuw, sməpu, sməpug
to cryleminish, ləmíŋis, lmiŋis
to cut, hacksmipaʡ, smipaq, təmátak, tmatak
to die, be deadmahokal, məhóqil, mhuʡil, mhuqil
to digkmáriʔ, kmberih, kmbərih
to dreammsepi, msəpi
to drinkmímah, mimah, nimah
to eatmanakamakan, mekan, məkan
to fallmətúciŋ, mtuciŋ, mtutiŋ
to fearmeisug, miʔíceʔ, miicu, miicuw, miisug
to flowʡluli, qəlúlui, qluli, qluluy
to flyskáyaʔ, skaya, skiya
to growmdakil
to hearmbahaŋ, mubahaŋ, qmbahaŋ, səmíliŋ
to hitcə́mbuʔ, sməbuc, tmuciŋ, tmutiŋ
to holddmidil, dmijil, maŋal
to huntmáduk, maduk, phuliŋ
to killpəhóqil, phuqil, smipaʡ, smipaq
to know, be knowledgeableməkəláʔ, mkela, mkəla
to laughmahulish, məhúliṣ, mhulis
to lie downmətáqi, tarakarak
to live, be alivemuʔúdus, muudus
to open, uncoverrmaguh, rmawah
to plantmhuma
to pound, beattmekan, tmikan
to saymarangao, rəməŋáu, rməŋaw, rmeŋo
to scratchkəmáwah, kmaguh, kmawuh
to seeʡmita, kmítaʔ, qmita
to sewsəmáʔis, smais
to shootcmebu, cməbu, húliŋ, sməbu
to sittəlúŋ, tleuŋ, tluuŋ
to sleepmatakai, mtáqi, mtaʡi, mtaqi
to sniff, smellsmkenux, smkənux, sqənúh
to spitmshiraw, msseyaq, mssiyaq, mturuq, túyoq, tmuyuʡ, tmuyuq
to splitmhebil, mkhəbal, mkhəbil, pəscáx
to squeezeeyux, mkkiyux, qəmoíʔ
to stab, piercemáitaq, metaʔ, metaq
to standmətútui, mheyuw, mhiyu, mhiyug
to stealgmeeguy, gməəguy, umoui
to suckhmeguc, hmuguc, hmuuc, qəməqúŋ
to swellmbeeba, mbuŋu, psbuŋu
to swimləmáŋui, lmaŋuy
to thinkləməŋlúŋ, lmŋeluŋ, lmŋəluŋ
to throwcmebu, qmádaʔ, sməbu, sməbuc
to tie up, fastenləmútut, mekuy, məkuy
to turnmətənu'iŋ, tmgiya, tmriya, tmwiya
to walkmakakaisa, məksáʔ, mkəsa, mkkesa
to vomitmutaq, pbərih, pəbə́rih
to workʡməpah, kəmpáh, komopach, meepah, qməpah
to yawnmsurak, msuwak