Proto-RomanianRomanianMacedoromanianMeglenoromanianIstroromanianClassic LatinVulgar Latin
abatereabateabat abotuabbatuereabatere
abundareabunda   abundareabundare
acaptiareacăta; agătaacătare acotaccaptiareacaptiare
aducereaduceadutireducaducuadducereaducere
adunareadunaadunaredunaduruadunareadunare
se aflarese afla; Banat izafla afluofluafflareaflare
afumareafumaafumare  affumareafumare
afundareafundaafundare  affundareafundare
agiungereajungeagiungjungiri adiungereaiungere
agiutareajutaagiutarejutajutadiutareaiutare
se alegarese alega   alligarealegare
alegerealegealeadzireleaziri allegerealegere
alungarealunga   allongarealongare
amestecareamestecaamisticare  ammixticareamestecare
aplecareapleca   applicareaplecare
apunereapuneapuneare  apponereaponere
arareara   ararearare
ardereardeardireardorduardereardere
ascultareascultaascultareascultascutuauscultareascultare
ascundereascundeascundirescundascunduabscondereascondere
asteptareasteptaastiptarestetasteptuadspectareastectare
asternereasterneastearniresterniristernuasternereasternere
astemperareastîmpăra   extemperareestemperare
astruicareastruca   astruicareastruicare
astupareastupaastuparestupari adstuppareastuppare
asudareasudaasudare  assudareassudare
asurdzireasurziasurdzire  assurdireassurdire
atingereatinge   attingereattingere
audzireauziavduutovduaudireaudire
auereaveaamamamuhabereauere
begarebăga bagari bigarebegare
besirebăsibesbisori vissireuessire
baterebatebatirebatbotubattuerebatere
biearebeabearebeubeutbiberebeuere
cacarecăcacaccaccoccacarecacareto shit
cadearecădeacădearecădearicoducaderecadereto fall
caualarecălarencălarancălarcălorcaballaremcaualare
calcarecălcarecalcucalcu calcarecalcarto walk on tread
cascarecăscacascucasc cascarecascareto yawn; gape
casiunarecăsuna   occasionarecasiunare
cauitarecăutacăftarecaftaricoştucavitarecauitareto seek
cercarecerca   circarecercareto try
cercetarecerceta   circitarecercitareto examine, search
cerereceretireareter quaererecerereto ask
certarecertantertareantertucertucertarecertareto scold
cl'emarechemaacl'imarecl'emcl'emclamareclamareto call
capetarecăpăta   capitarecapetareto get; receive
cararecăra   carrarecarato carry off; remove
cinarecinatintincircenarecenareto eat dinner
cingearecingetingunting cingerecingere
cantarecîntacîntucontcăntcantarecantareto sing
cocerecoacecoccoccoccocerecocereto cook
coserecoasecoasirecoscosconsuerecosereto sew
creparecrăpacriparecriparicrepucreparecrepare
crederecredecredere creducrederecredere
crescerecrestecreastirecresccrescucrescerecrescereto grow
culucareculcaculcuculccucucollocarecolocare
culegereculegeculegculegu colligerecolegere
cunoascerecunoastecunoastirecunos(c)cunoscucognoscereconnoscereto know (how)
cernerecernenternu cernucernerecernere
cugetarecugeta   cogitarecugetare
cumpararecumpăraacumpărarecumpurcumprucompararecomparare
cuprinderecuprinde   comprehenderecoprendere
curerecurge; cure½curarecur currerecurere
custarecustacustare  constarecostare
daredadaredaredoudaredaregive
deramaredărîmadirimare  deramarederamare (or derimare?)
descl'iuderedeschidediscl'iddiscl'idrescl'iddiscluderedescludere
descantaredescîntadiscîntarediscont discantaredescantare
descoperiredescoperidescoapirdescoapirdescoper(esc)udiscooperiredescoperire
desfaceredesfacedisfatire  disfaceredesfacere
desfetaredesfăta   foeterefetare(?)
deslegaredeslegadislegudislegdezlegudisligaredeslegare
dormiredormidurniredormdormudormiredormire
diregeredrege; diregendreadzireandireg dirigerediregere
ducereducedutireducu ducereducere
duplecareduplecanduplicare  duplicareduplecare
dzacearezăceadzitearezătearizociacere*diacereto lie; be ill
dzicearezicedzitearezicerizicdicereto saytell
facerefacefatirefacfacufacerefacereto make; do
fetarefătafitarefet fetarefetare
ferireferiafirescumi fires ferireferire
firefihireirefifierifiere
fierberefierbeherbuierb ferverefieruere
fugirefugifudzirefugfugfugirefugire
furarefurafurfurfurfurarefurare
frecarefrecafricarefricari fricarefricare
frigerefrigefrigufrig frigerefrigere
frangerefrîngefrîndzirefrong frangerefrangere
gemeregemegeamire  gemeregemere
generegineredzinerezinirizhinergeneremgenere
giucarejuca; Mold. giucagiucarejocjociocarigiocare
giudecarejudeca; Mold. giudecagiudicarejudicjudeciudicaregiudicare
giugl'iarejunghiagiungl'arejungl'u iugularegiuglare
l'ertareiertal'irtarel'irtare libertareliertareto forgive
esireieşiişireişiri exireessireto go out; exit
lauarelalare  lavarelauareto wash
lasarelăsaalaslaslosulaxarelasarelet; allow
latrarelătraalătrarelatrulotrulatrarelatrareto steal
legarelegaligareligarileguligarelegare
leuarelua; Banat luval'aularil'aulevareleuare
lucirelucilutire rezlutesculucerelucire
lucrarelucralucredzunlucrez lucrarelucrareto work
macinaremăcinamătinarematinmotirumachinarimacinare
mergeremerge; Trans merenergumiergmegmergeremergere
mesceremestemeastire  misceremescere
mestecaremesteca   mixticaremesticare
mugiremugimudzire  mugiremugire
mul'iaremuiamol'uanmol molliaremoliare
mul'ieremuieremul'aremul'arimul'eremulieremmuliere
mulgeremulgemuldziremulziri mulgeremulgere
muriremurimuriremuririmormoriormurire
mursecaremursecamursicare  morsicaremorsecare
se nascearese naste  noscunascerese nascereto be born
ningeningenindzire  ningereningereto snow
ospetareospătaospetare  hospitareospetare
pascerepastepastirepascu pascerepascere
pierderepierde; piarde½chiardirepeardiripierdperderepierdere
pierirepieri; Mold perichirireperiri perirepierire
piersicarepiersica   persecarepiersecare
pisiarepisachisarechisaripispissiarepisiare
pisarepisachisare  pisarepisare
placereplăceaplac  placereplacere
plecareplecaplicareplicari plicareplecare
plangereplîngeplîndireplongiriplîngplangereplangere
ploeareplouaploaie  plovereplouere
rodeareroadearoadererodiri rodererodere
rugarerugarogrogrogrogarerugare
rumpererupearupearerupearirupurumpererumpere
saltaresalta   saltaresaltare
tacearetăceatătearetătearitocutaceretacerebe quiet
tal'iaretăiatăl'aretăl'arital'utaliaretaliarecut
trageretragetradziretradziritrogutraheretragere?
tunaretuna tunari tonaretunare
tundearetundetundiretundiri tonderetundere
turbareturbaturbareanturbariturbuturbareturbare
turnareturnaturnareturnaritornutornareturnare
ucideareucidetideareutiduciduoccidereuciderekill
ul'itareuitaultareul'tariutuoblitareulitareforget
ungereungeaundzireungiriunguungereungere
urareuraurare  orareurare
urecareurca   oricareorecare
urdinareurdinaurdinareordinari ordinariordinare
urireurîurîre  horrireurire
urlareurlaaurlareurluurluululareurulare
urdzireurziurdzireurdzos ordiriurdire
usturareusturausturare usturuustulareustulare
versarevărsavirsare  versareversaeto pour; spill
vedearevedeavidearevedveduviderevedereto see
vegl'arevegheaaviglareviglarivegluvigilareveglareto watch
venirevenivinireviniriviruvenirevenireto come
venarevînaavinare  venarivenareto hunt
vinderevindevindirevindirivinduvenderevendereto sell
vindecarevindecavindicare  vindicarevindicareto cure; heal
voamere(voame) vomitavoamire  vomerevomereto vomit
vorearevreavreare voivellevolereto want; wish