Mokerang

Facts

More information:

    Mokerang is spoken in Papua New Guinea, Pacific.