Qila Muji

Facts

 • Language: Qila Muji
 • Alternate names: Doka, Mujitsu, Phutsu, Phuzu, Phula, Muji
 • Language code: ymq
 • Language family: Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Ngwi-Burmese, Ngwi, Southeastern (SIL classification)
 • Number of speakers: 1,500
 • Vulnerability: Vulnerable
 • Script:

More information:

  Core Muji subgroup of Highland Phula. Traditional religion.

  Qila Muji is spoken in China, East Asia.